Реєструйся

Відповіді на запитання ІІ туру конкурсу “Кадровик року’2011”


Увага! Правильні варіанти позначені напівжирним курсивом

ІІ тур

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

1. Чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року у разі:
– ліквідації підприємства
– реорганізації підприємства
– зміни власника підприємства
– зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір 

2. У період випробувального терміну працівник підприємства протягом одного робочого дня був відсутній на роботі. У пояснювальній записці не пояснив та не надав підтвердних документів щодо поважних причин його відсутності на роботі. Відповідно до якої підстави адміністрація підприємства може звільнити такого працівника з роботи:
– у зв’язку із встановленням невідповідності працівника роботі, на яку його було
прийнято
у зв’язку з прогулом без поважних причин
– за двома названими вище підставами одночасно
– за будь-якою із названих підстав

3. Зміни в організації виробництва і праці, що є підставою для зміни істотних умов праці чи для звільнення працівника за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України, мають бути відображені у:
– колективному договорі підприємства чи в іншому документі, затвердженому керівником підприємства за погодженням з трудовим колективом або його виборним органом
– правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства
– наказі підприємства про затвердження виробничої програми або виробничих показників його діяльності на певний період
– у будь-якому положенні чи наказі підприємства, що регламентує діяльність підприємства, затвердженому одноособово керівником підприємства

4. Працівник після обідньої перерви з’явився на робочому місці в нетверезому стані. Якими мають бути термінові дії адміністрації підприємства:
– скласти відповідний акт та у супроводі відповідальної посадової особи направити працівника до медичного закладу для його обстеження на наявність алкогольного сп’яніння
відсторонити від роботи, скласти відповідний акт та у встановленому порядку направити працівника до медичного закладу для його обстеження на наявність алкогольного сп’яніння
– скласти відповідний акт, витребувати від працівника пояснення та звільнити його з роботи згідно з п. 7 ст. 40 Кодексу законів про працю України за появу на роботі в нетверезому стані
– скласти відповідний акт, витребувати від працівника пояснення, отримати попередню згоду виборного профспілкового органу на звільнення та звільнити його з роботи згідно з п. 7 ст. 40 Кодексу законів про працю України за появу на роботі в нетверезому стані

5. Працівника було звільнено з роботи згідно з п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи. Які дії повинен здійснити роботодавець в день звільнення працівника з роботи:
– видати працівникові належно оформлену трудову книжку та виплатити йому належні від підприємства розрахункові кошти, ознайомити з наказом про звільнення під його особистий підпис в Особовій картці працівника форми № П-2
видати працівникові належно оформлену трудову книжку під його особистий підпис у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, ознайомити з наказом про звільнення під його особистий підпис в Особовій картці працівника форми № П-2 та видати посвідчену його копію, виплатити звільненому працівнику належні від підприємства розрахункові кошти
– видати працівникові належно оформлену трудову книжку під його особистий підпис в Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них та виплатити йому належні від підприємства розрахункові кошти, ознайомити з наказом про звільнення під його особистий підпис в Особовій картці працівника форми № П-2
– видати працівникові належно оформлену трудову книжку під його особистий підпис в Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, ознайомити працівника з наказом про звільнення і записом в трудовій книжці під його особистий підпис в Особовій картці працівника форми № П-2 та видати посвідчену його копію, виплатити звільненому працівнику належні від підприємства розрахункові кошти 

6. Колективним договором підприємства встановлено нормальну тривалість робочого часу працівників 38 год. на тиждень. Яку величину мінімальної заробітної плати необхідно брати за базову величину розрахунку при визначені розмірів тарифних ставок (окладів) та посадових окладів:
– встановлений законом мінімальний розмір заробітної плати зменшений пропорційно зменшенню тривалості робочого часу порівняно з 40-годинним робочим тижнем
встановлений законом мінімальний розмір заробітної плати 

7. Робота у вихідний день може компенсуватися:
– наданням іншого дня відпочинку
– у грошовій формі у подвійному розмірі
–  наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі
за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі 

8. У тих випадках, коли в результаті переміщення працівника (частина друга ст. 32 Кодексу законів про працю України) зменшується заробіток з не залежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку:
– протягом двох тижнів з дня переміщення
– протягом місяця з дня переміщення
протягом двох місяців з дня переміщення 

9. При обранні виду дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган не повинен враховувати:
– ступінь тяжкості вчиненого проступку
– шкоду, заподіяну працівником при вчиненні проступку
– обставини, за яких вчинено проступок
соціальний та майновий стан працівника
– попередню роботу працівника 

10. У зв’язку з неможливістю вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає:
– звільненню з роботи згідно з п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я
– звільненню від роботи із збереженням за рахунок підприємства тарифної ставки (окладу) чи посадового окладу за всі пропущені внаслідок цього робочі дні
– звільненню від роботи із збереженням за рахунок підприємства середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні
– звільненню від роботи із оплатою за рахунок підприємства за всі невідпрацьовані внаслідок цього робочі дні з розрахунку не менше двох третин, встановленої працівниці тарифної ставки (окладу) чи посадового окладу

 

ІІ тур

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

1. Оформлення наказу про виконання працівником додаткової роботи в порядку суміщення професій (посад) можливе за умови:
– робота виконується за окремим трудовим договором
– робота виконується в межах тривалості робочого часу за основною роботою (посадою)
– робота виконується у вільний від основної роботи час

2. Ознака, яка характеризує виконання роботи за договором про надання послуг:
– робота провадиться за встановленим режимом роботи
– отримання заробітної плати
робота виконується самостійно, без підлягання правилам внутрішнього трудового розпорядку (виконавець виконує роботу за свій ризик)

3. Строк дії трудового договору закінчується 25 квітня 2011 року  21 квітня працівник повідомив про захворювання  На день звільнення продовжував хворіти  Листок непрацездатності закрито 29 квітня 2011 року  Дії підприємства:
видати наказ про звільнення працівника 25 квітня 2011 року, оплатити листок непрацездатності по 29 квітня 2011 року включно
– видати наказ про звільнення 25 квітня 2011 року, оплатити листок непрацездатності по 25 квітня 2011 року
– видати наказ про звільнення 29 квітня 2011 року, оплатити листок непрацездатності з 21 по 29 квітня включно

4. Роботодавець відповідно до законодавства зобов’язаний видати працівнику, що звільняється, трудову книжку:
– в останній день роботи
– у наступний за останнім днем роботи
– у день, який просить працівник

5. У разі поновлення працівника за рішенням суду роботодавець повинен видати відповідний наказ із зазначенням дати поновлення:
– з дня винесення рішення судом
– з дня звільнення працівника
– з дня, визначеного угодою сторін

6. Зміни і виправлення неправильних записів у трудових книжках здійснюються шляхом закреслення:
– на всіх сторінках трудової книжки
– на титульній сторінці трудової книжки
– жодні закреслення не допускаються

7. Звільнення працівника, що неналежно виконує трудові обов’язки, за відсутності належно оформлених доказів є більш безконфліктним, а також таким, що не розглядається в судовому порядку:
– за угодою сторін (п.  1 ст.  36 КЗпП)
– у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації (п.  2 ст.  40 КЗпП)
– звільнення як захід дисциплінарного стягнення (п.  3 ст.  40 КЗпП)

8. У разі звільнення працівника працездатного віку відповідно до законодавства до його трудової книжки вносяться відомості про час, тривалість і місце проходження підвищення кваліфікації:
– на вимогу працівника після проходження ним підвищення кваліфікації
– у разі звільнення з ініціативи роботодавця
– у випадку звільнення з ініціативи працівника

9. Роботодавець зобов’язаний у день звільнення працівника видати йому копію наказу про звільнення з роботи (посади), яке кваліфікується як звільнення:
– з ініціативи працівника
– з ініціативи роботодавця
– за угодою сторін

10. Текст наказу про прийняття на роботу: «…прийняти гардеробником на 7 місяців з 6 вересня 2010 року з окладом…»  Яким має бути запис у трудовій книжці:
– «Прийнято гардеробником за строковим трудовим договором»
– «Прийнято гардеробником»
– «Прийнято гардеробником строком на 7 місяців»

 

ІІ тур
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

1. Який метод попереднього оцінювання кандидатів проводиться з метою отримання загального враження про людину, манеру її спілкування та уточнення інформації, яка міститься у резюме чи інших стандартних формах (анкетах), що заповнюють кандидати:
 вивчення документів
–  анкетування
–  перевірка рекомендацій
 –  телефонне інтерв’ю

2. При якій технології проведення інтерв’ю з кандидатом на вакантну посаду запитання спрямовані на пояснення ним поведінки, дій, мотивів інших людей:
–  поведінкове інтерв’ю
 –  проективне інтерв’ю
–  ситуаційне інтерв’ю
–  структуроване інтерв’ю

3. Як називається спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду:
–  вища освіта
 –  післядипломна освіта
–  підвищення кваліфікації
–  спеціалізація

4. Як називаються послуги з виведення персоналу зі штату організації – замовника й зарахування його до штату організації – провайдера, що надають спеціалізовані організації:
–  аутсорсинг
–  лізинг персоналу
 –  аутстафінг
–  аутплейсмент

5. Як називається форма підсумкового оцінювання працівників, відмінними рисами якої є те, що до підготовки матеріалів і проведення оцінювання залучаються члени трудового колективу, до складу комісії для обговорення результатів оцінювання залучаються провідні професіонали, фахівці й представники громадських організацій, а хід підготовки до проведення оцінювання, зміст матеріалів, які подаються на обговорення, та результати висвітлюються й обговорюються у колективі:
–  комплексне оцінювання
 оцінювання за досягненням поставлених цілей
 –  атестація
–  сертифікація

6. До якої складової заробітної плати можуть належати комісійні виплати:
–  премій
–  доплат
 –  основної і додаткової заробітної плати
–  інших заохочувальних і компенсаційних виплат

7. Які виплати та заохочення належать до одноразових премій і винагород:
 премії за поточні результати роботи
 –  винагороди за підсумками роботи за рік
–  матеріальна допомога разового характеру
–  вихідна допомога у разі припинення трудового договору

8. Яке поняття характеризує законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за який не може оплачуватися виконана працівником місячна, погодинна норма праці (обсяг робіт):
 –  мінімальна заробітна плата
–  мінімальна тарифна ставка
–  прожитковий мінімум
–  заробітна плата

9. За допомогою якого елемента заробітної плати компенсують відхилення від нормальних умов праці, які не враховано тарифними умовами оплати праці:
–  премії
–  надбавки
 –  доплати
–  компенсаційні виплати

10. Який вид доплати встановлюється працівникові у разі виконання ним поряд зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) на одному й тому самому підприємстві впродовж встановленої законодавством тривалості робочого дня:
–  за виконання обов’язків майстра навчальних майстерень
–  за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт
–  за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
 –  за суміщення професій (посад)