Реєструйся

Відповіді на запитання І туру конкурсу “Кадровик року’2011”


Увага! Правильні варіанти позначені напівжирним курсивом

І тур

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

1. Взаємні зобов’язання власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу і трудового колективу найманих працівників або уповноважених ними органів щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин встановлюються у:

 • – статуті підприємства
 • – положеннях про структурні підрозділи
 • – правилах внутрішнього трудового розпорядку
 • колективному договорі
 • – відповідних положеннях, затверджених наказом керівника підприємства
 • – посадових або робочих інструкціях

2. Тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років становить:

 • –  40 годин на тиждень
 • –  36 годин на тиждень
 • –  24 години на тиждень
 • – 12 годин на тиждень

3. Робота в надурочний час може компенсуватися:

 • –  наданням іншого дня відпочинку
 • –  у грошовій формі у подвійному розмірі
 • –  наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі
 • – за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі

4. Розмір заробітної плати залежить від:

 • складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства і максимальним розміром не обмежується
 • –  складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та максимальним розміром не обмежується.

5. Право на підвищення розряду мають робітники, які:

 • – успішно виконують роботи більш високого розряду не менш як 3 місяці
 • – успішно виконують роботи більш високого розряду не менш як 6 місяців
 • успішно виконують роботи більш високого розряду не менш як 3 місяці і склали кваліфікаційний екзамен
 • – успішно виконують роботи більш високого розряду не менш як 6 місяців
 • і склали кваліфікаційний екзамен

6. При переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток:

 • протягом двох тижнів з дня переведення
 • – протягом місяця з дня переведення
 • – протягом двох місяців з дня переведення

7. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж: 

 • – за один день до початку відпустки
 • за три дні до початку відпустки
 • – за п’ять днів до початку відпустки

8. Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує їх середнього місячного заробітку, провадиться:

 • за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, зробленим не пізніше 2 тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і зверненим до виконання не раніше 7 днів з дня повідомлення про це працівникові
 • – за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, зробленим не пізніше місяця з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і зверненим до виконання не раніше 2 тижнів з дня повідомлення про це працівникові
 • – за рішенням районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду

9. При відмові у прийнятті на роботу вагітним жінкам або жінкам, які мають дітей віком до 3 років, та одиноким матерям, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

 • – вжити дієвих заходів щодо працевлаштування зазначених категорій жінок до іншого роботодавця
 • – про факт відмови у письмовій формі поінформувати державну службу зайнятості із зазначенням їх адреси і телефону
 • повідомити зазначеним категоріям жінок причини відмови у письмовій формі

10. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в такому розмірі:

 • – у розмірі не менше ніж 0,3 % від фонду оплати праці
 • – у розмірі не менше ніж 0,5 % від фонду оплати праці
 • у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше ніж 0,3 % від фонду оплати праці
 • – у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше ніж 0,5 % від фонду оплати праці

 

І тур
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

1. Для визначення переліку, найменування та строків збереження документів з персоналу розробляється і затверджується номенклатура справ кадрової служби:

 • – на п’ять років
 • на кожен календарний рік
 • – без визначення строку

2. На підприємстві, де працює менше 500 військовозобов’язаних і призовників, обов’язки щодо їх обліку та бронювання покладаються на одного з працівників кадрової служби:

 • – у порядку суміщення професій (посад)
 • у порядку, визначеному законодавством
 • – у порядку розширення зон обслуговування або збільшення обсягів робіт

3. Правила і порядок взаємовідносин між роботодавцем і найманими працівниками, обов’язки сторін трудового договору встановлюються:

 • – колективним договором
 • – посадовими (робочими) інструкціями
 • правилами внутрішнього трудового розпорядку

4. Облік розпорядчих та інших документів у кадровій службі здійснюється шляхом ведення відповідних книг, одна з яких оформляється за типовою формою. Це:

 • – Книга обліку наказів з персоналу
 • Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них
 • – Штатно-посадова книга

5. Накази з персоналу, відповідно до затвердженої номенклатури справ, групують у справах:

 • – за видами наказів
 • відповідно до визначених термінів зберігання
 • – в одній справі

6. Під час працевлаштування на роботу за сумісництвом (зовнішнє) не передбачено надання працівником:

 • – ідентифікаційного номера
 • довідки-дозволу з основного місця роботи
 • – довідки про обов’язкове державне соціальне страхування

7. Рішення про надання щорічної основної відпустки приймається на підставі:

 • – заяви працівника
 • графіка відпусток
 • – подання безпосереднього керівника

8. У наказах про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу зазначають про оплату праці:

 • – згідно зі штатним розписом
 • конкретний розмір тарифної ставки, посадового окладу (окладу)
 • – згідно з умовами колективного договору

9. До розділу V «Відпустки» особової картки працівника (форма № П-2) вносяться відомості про надання:

 • – відпусток, як вони визначені законами України
 • – щорічних основної і додаткових відпусток
 • відпусток, як вони визначені законами України, крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

10. Трудова книжка під час роботи видається працівникові:

 • – за його заявою
 • у разі звільнення
 • – під час оформлення пенсії

І тур
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

1. Яке поняття характеризує загальну сукупність людей, що утворюють організацію, перебувають у трудових відносинах з нею на підставі трудових договорів й виконують певні завдання та види робіт:

 • – фахівці
 • персонал
 • – робітники

2. Хто має виконувати функції з управління персоналом на малих підприємствах?

 • – відділ кадрів
 • директор підприємства
 • – секретар

3. Який показник руху працівників визначається як відношення кількості працівників, яких звільнено за звітний період за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді, а також за власним бажанням (крім звільнених за власним бажанням з поважних причин), до середньооблікової кількості штатних працівників:

 • – коефіцієнт відновлення працівників
 • –  коефіцієнт вибуття
 • коефіцієнт плинності персоналу

4. Яке джерело добору персоналу вимагає більших фінансових витрат:

 • –  внутрішнє
 • зовнішнє
 • – витрати у внутрішнього та зовнішнього джерел однакові

5. Для якого джерела добору персоналу характерний менший період адаптації:

 • внутрішнього
 • – зовнішнього
 • – період адаптації для внутрішнього та зовнішнього джерел однаковий

6. У яких навчальних закладах людина може отримати професійно-технічну освіту:

 • – на виробництві
 • у професійно-технічних навчальних закладах
 • – у технікумах

7. Якому освітньому рівню вищої освіти відповідає освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:

 • – неповній вищій
 • базовій вищій
 • – повній вищій

8. Яка категорія характеризує тривалість участі працівника у трудовому процесі:

 • – трудова діяльність
 • робочий час
 • – режим праці

9. Який внутрішній документ підприємства регламентує завдання, функції, права, відповідальність керівника певного структурного підрозділу:

 • –  профіль посади
 • –  правила внутрішнього трудового розпорядку
 • –  положення про структурний підрозділ

10. Відсутність яких факторів згідно з мотиваційною теорією двох факторів Ф. Герцберга породжує у працівника невдоволення?

 • гігієнічних
 • – мотиваційних
 • – відсутність факторів не викликає у працівника надто сильного незадоволення