Реєструйся

Виборчий процес: звільнення від службових обов’язків кандидатів у депутати і членів комісій


Оскільки виборчий процес має тимчасовий характер і до нього зазвичай залучаються громадяни, зайняті в інших сферах діяльності, вказаними вище законами встановлено порядок тимчасового звільнення цих громадян від виконання виробничих або службових обов’язків на період виборчого процесу.

Основу нормативної бази, що регулює виборчий процес в Україні, крім Конституції України, становлять закони України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061-VI (далі— Закон № 4061), «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010 року № 2487-VI (далі— Закон № 2487), «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV (далі — Закон № 474), «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 № 1932-IV (далі — Закон № 1932). Цими законами, крім установлення порядку проведення виборів, визначений правовий статус та гарантії суб’єктів виборчого процесу.

Оскільки виборчий процес має тимчасовий характер і до нього зазвичай залучаються громадяни, зайняті в інших сферах діяльності, вказаними вище законами встановлено порядок тимчасового звільнення цих громадян від виконання виробничих або службових обов’язків на період виборчого процесу.

СТАТУС ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ТА ОСІБ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО РОБОТИ У КОМІСІЇ

Залежно від статусу кандидатів, що обираються, відповідними законами встановлюється статус членів виборчої комісії, їх права та обов’язки.
Так, під час виборів народних депутатів України відповідно до частин 6 та 11 статті 36 Закону № 4061 за рішенням виборчої комісії, яке затверджується ви­борчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії відповідно до статті 47 цього Закону на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.

На час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання Закону № 4061 чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час. Тобто відповідно до частини першої статті 119 КЗпП працівникам, що виконують обов’язки членів виборчої комісії в робочий час, гарантується збереження місця роботи (посади) i середнього заробітку.

Член комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням його обов’язків у виборчій комісії.

Відповідно до статті 47 Закону № 4061 виконання повноважень члена виборчої комісії на платній основі оплачується в розмірі та у порядку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці членів виборчих комісій» від 28 липня 2004 року № 966 (далі —

Постанова № 966) за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів.

Під час виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відповідно до частини 3 статті 28 Закону № 2487 за рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи зі збереженням стажу роботи.

Член територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку своїх повноважень у комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням ним обов’язків у виборчій комісії. Він має право на звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи на час засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії (для члена виборчої комісії, який виконує повноваження не на платній основі, — зі збереженням заробітної плати). Розмір заробітної плати членів виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України (Постанова № 966).

Під час виборів Президента України відповідно до частини 4 статті 29 Закону № 474 за рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної виборчої комісії (загальною кількістю не більше чотирьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України (Постанова № 966) за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням відповідного стажу.

Крім того, незалежно від виду виборів та статусу кандидатів, що обираються, членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку і проведення виборів депутатів, може бути нараховано і виплачено одноразову грошову винагороду в порядку, установленому Центральною виборчою комісією.

Оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не можебути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Робота членів виборчих комісій (у т. ч. тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування оплачується в межах видатків, передбачених із цією метою в кошторисах відповідних виборчих комісій, у розмірі не більшяк 14 % мінімальної заробітної плати за кожний відпрацьований день.

Оплата праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчою від розмірумінімальної заробітної плати, установленого на час її нарахування.

Звернути увагу
— Заробітна плата, нарахована за час роботи у виборчих комісіях, включається до фактичного заробітку за основним місцем роботи при обчисленні пенсії та середньої заробітної плати у випадках, передбачених законодавством.
— Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у т. ч. в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.
— Праця, пов’язана з організацією підготовки і проведення виборів, осіб, визнаних в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ

Кандидат у депутати до Верховної Ради України, кандидат у депутати до місцевої ради, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови та кандидат на пост Президента України на період перед­виборної агітації звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням їм неоплачуваної відпустки. Відповідно до статті 76 Закону № 4061, статті 55 Закону № 2487, статті 65 Закону № 474 цим особам не може бути відмовлено у такому звільненні.

Крім того, під час передвиборної агітації вказані вище особи не можуть бути звільнені з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу (крім випадків ліквідації), командира військової частини (формування), без їх згоди не можуть бути переведені на іншу роботу, направлені у відрядження чи призвані на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВИРОБНИЧИХ АБО СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ НА ЧАС ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ІНШИХ ОСІБ

Також мають право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати на час ви­борчого процесу за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом:
– представник партії у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окру­зі, —з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу (ч. 8 ст. 75 Закону № 4061);
– уповноважена особа місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, — з дня її реєстрації територіальною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу (ч. 10 ст. 54 Закону № 2487);
– довірені особи кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови — з дня їх реєстрації відповідною територіальною виборчою комісією на період виборчого процесу (ч. 6 ст. 56 Закону № 2487);
– уповноважений представник та довірена особа кандидата на пост Президента України — з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу (ч. 5 ст. 66, ч. 5 ст. 67 Закону № 474).

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА МІСЦЕМ ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ПЕРІОД ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Законодавством чітко не визначено порядку оформлення звільнення працівників від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на період виборчого процесу. Частиною 11 статті 36 Закону № 4061 лише передбачено, що члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, потрібний для здійснення обовязків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом. У такому повідомленні або рішенні слід вказати дату, час та заплановану тривалість засідання виборчої комісії чи іншого заходу.

Якщо засідання виборчої комісії чи інший захід заплановано на час, що збігається з робочим часом, роботодавцеві доцільно видати відповідний наказ (розпорядження) (додаток 1) про звільнення працівника, що є членом виборчої комісії, на цей час від виконання виробничих чи службових обов’язків з урахуванням часу, потрібного на дорогу до місця проведення заходу. Цей наказ (розпорядження) буде слугувати бухгалтерії підставою для нарахування такому працівникові середнього заробітку за період його відсутності на роботі у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії, якщо він виконує ці обов’язки на безплатній основі.

Звернути увагу
Якщо член виборчої комісії працює в комісії на платній основі, то за основним місцем роботи середній заробіток не зберігається, а за ним зберігається лише робоче місце (посада) та стаж.

Особа набуває статусу кандидата у депутати до Верховної Ради України, кандидата в депутати до місцевої ради, кандидата на посадусільського, селищного, міського голови та кандидата на пост Президента України після її реєстрації відповідною виборчою комісією та видачі їй посвідчення кандидата. Такій особі на її вимогу (зазвичай оформляється відповідною письмовою заявою, до якої додається копія посвідчення кандидата) на період передвиборної агітації роботодавець зобов’язаний надати неоплачувану відпустку, яка оформляється наказом чи розпорядженням (додаток 2). Зазначені кандидати мають право розпочати свою передвиборну агітацію, а отже, мають бути звільнені від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи, з дня, наступного за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів та закінчити о 24 год. останньої п’ятниці перед днем виборів.

Працівники, задіяні у виборчому процесі як представники, уповноважені особи партій, довірені особи кандидатів у депутати, кандидатівна посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені представники та довірені особи кандидата на пост ПрезидентаУкраїни, мають право на звільнення від виробничих або службових обов’язків на час виборчого процесу лише за наявності згоди на це роботодавця (на відміну від членів виборчої комісії та кандидатів у депутати, яким роботодавець не може відмовити у такому звільненні).

Для отримання згоди роботодавця на звільнення від виробничих або службових обов’язків зазначені вище працівники мають звернутися до нього з письмовою заявою, до якої додати копію посвідчення, виданого відповідною виборчою комісією. Роботодавець, узгодивши це питання, має видати відповідний наказ (додаток 3).

Зазначені вище особи як учасники виборчого процесу набувають повноважень з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією.

Повноваження їх припиняються в день скасування рішення про реєстрацію чи встановлення результатів виборів та їх офіційного оприлюднення. Скасування рішення про реєстрацію може здійснюватися до закінчення виборчого процесу як з ініціативи самої особи, так і суб’єкта подання її кандидатури (кандидата в депутати, партії). Тому в наказі про тимчасове звільнення від виконання службових обов’язків доцільно зазначати, що працівник звільняється з конкретної дати і на період його участі у виборчому процесі.

Після завершення участі у виборчому процесі працівник має подати роботодавцеві відповідну заяву, що він приступає до виконання виробничих чи службових обов’язків. На підставі цієї заяви роботодавець видає відповідний наказ (додаток 4), який буде підставою для табелювання цього працівника та нарахування йому заробітної плати.

Додаток 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КВАЗАР»

НАКАЗ

20.09.2012                                м. Київ                                  № 17-П

Про тимчасове звільнення
від виконання службових обов’язків

СТЕПАНЕНКА Леоніда Івановича, завідувача сектору економіки і права, звільнити від виконання службових обов’язків зі збереженням середнього заробітку 21 вересня 2012 року з 14.00 до 18.00 у зв’язку з виконанням ним обов’язків члена окружної виборчої комісії.
Підстава: письмове повідомлення голови виборчої окружної комісії одномандатного округу № 45 м. Києва від 19.09.2012 № 011/01 про скликання засідання комісії.

Директор                                    Струк                                 І. Я. Струк

 

Додаток 2

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАХІДЕНЕРГОЗБУТ»

НАКАЗ

30.08.2012                              м. Ужгород                                  № 77-П

Про надання
неоплачуваної відпустки

У зв’язку з реєстрацією Центральною виборчою комісією Проценка О. А. кандидатом у депутати до Верховної Ради України в одномандатному виборчому окрузі № 17 Закарпатської області

НАКАЗУЮ:

ПРОЦЕНКУ Олександру Антоновичу, заступникові голови правління, надати неоплачувану відпустку на період передвиборної агітації з 01 вересня 2012 року до 26 жовтня 2012 року.
Підстави: заява Проценка О. А.;
копія посвідчення кандидата в депутати № 111,  виданого Центральною виборчою комісією 30.08.2012.

 

Голова правління                              Кучер                                Ю. В. Кучер

 

Додаток 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МРІЯ»

НАКАЗ

21.09.2012                                м. Київ                                    № 25-П

Про тимчасове звільнення
від виконання службових обов’язків

У зв’язку з реєстрацією Центральною виборчою комісією Красюка М. І. довіреною особою кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі № 47 м. Києва Штефана Івана Петровича

НАКАЗУЮ:

КРАСЮКА Миколу Івановича, головного економіста, звільнити від виконання службових обов’язків без збереження заробітної плати з 21 вересня 2012 року на період його участі у виборчому процесі.
Підстави: заява Красюка М. І.;
копія посвідчення довіреної особи кандидата в депутати № 18, виданого Центральною
виборчою комісією 21.09.2012.

 

Генеральний директор                         Шостак                              Ю. О. Шостак

 

Додаток 4

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МРІЯ»

НАКАЗ

26.10.2012                                м. Київ                                    № 35-П

Про виконання
службових обов’язків

У зв’язку із закінченням участі Красюка М. І. у виборчому процесі як довіреної особи кандидата у депутати в одномандатному окрузі № 47 м. Києва Штефана Івана Петровича

НАКАЗУЮ:

КРАСЮКА Миколу Івановича, головного економіста, вважати таким, що приступив до виконання службових обов’язків з 26 жовтня 2012 року.
Підстава: заява Красюка М. І.

 

Генеральний директор                         Шостак                              Ю. О. Шостак

 

Матеріали до теми


Процедура звільнення працівника за систематичне невиконання трудових обов’язків
АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: Чи потрібно отримувати згоду виборного профспілкового органу на звільнення працівника? Як правильно оформити наказ про звільнення? Як сформулювати ...