Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Відповіді на тестові завдання всеукраїнського професійного конкурсу «КАДРОВИК РОКУ'2013»

І ТУР

Номінація «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

1. Ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, може застосовуватися для окремих працівників, а саме для:

 • а) осіб, які обіймають посади, що передбачають виконання управлінських або організаційно-розпорядчих функцій, та які, виходячи зі своїх функціональних обов’язків, не можуть у повній мірі забезпечити дотримання встановленого на підприємстві режиму праці та відпочинку;
 • б) осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі, або робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості (сільське господарство), або які розподіляють час для роботи на свій розсуд та на яких не поширюється встановлений на підприємстві режим робочого часу;
 • в) осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі, або робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості (сільське господарство), або які розподіляють час для роботи на свій розсуд.

2. Щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день надається працівнику, який має право на таку відпустку:

 • а) пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дає право на цю відпустку, з урахуванням тривалості робочого часу, відпрацьованого поза межами встановленого на підприємстві робочого часу;
 • б) пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дає право на цю відпустку, з урахуванням обсягу робіт, виконаних у робочому році, за який надається відпустка, протягом часу, який не є робочим згідно із встановленим на підприємстві режимом роботи;
 • в) пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дає право на таку відпустку.

3. На підприємстві було проведено конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу, за результатами якого конкурсна комісія визнала переможцем та рекомендувала керівнику підприємства перевести на вищеназвану посаду провідного інженера цього відділу Харченка І. І. Керівник підприємства не погодився з рекомендацією конкурсної комісії і не задовольнив заяву Харченка І. І. про переведення на вакантну посаду начальника відділу, мотивуючи тим, що Харченко І. І. є батьком трьох малолітніх дітей і тому не зможе повноцінно виконувати посадові обов’язки. Правильна відповідь:

 • а) керівник підприємства правомірно не задовольнив заяву Харченка І. І. про переведення на вакантну посаду начальника відділу;
 • б) відмова керівника підприємства у задоволенні заяви Харченка І. І. про переведення його на вакантну посаду начальника відділу порушує вимоги трудового законодавства;
 • а) відмова керівника підприємства у задоволенні заяви Харченка І. І. про переведення його на вакантну посаду начальника відділу є правомірною за умови отримання на це згоди профспілкового органу підприємства.

4. Між підприємством та університетом укладено договір на підготовку фахівців окремих спеціальностей, згідно з яким університет щороку направляє на підприємство студентів для проходження чотиримісячної виробничої практики. Підприємство щороку приймає на роботу випускників університету і встановлює тримісячний випробувальний термін тим з них, хто не проходив на підприємстві виробничої практики. Правильна відповідь:

 • а) так, відповідають у повній мірі;
 • б) відповідають частково;
 • в) не відповідають.

5. Працівник відділу кадрів ознайомив новоприйнятого працівника з наказом про прийняття на роботу, направив його у відділ техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони для проходження відповідних інструктажів, а після цього — на робоче місце для виконання трудових обов’язків і попросив зайти у відділ кадрів післязавтра для ознайомлення з текстом колективного договору і правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Чи відповідають дії працівника відділу кадрів вимогам законодавства про працю? Правильна відповідь:

 • а) не відповідають;
 • б) відповідають частково;
 • в) відповідають у повній мірі.

Номінація «КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО»

1. Трудова книжка під час роботи видається працівникові:

 • а) за його заявою;
 • б) у разі звільнення;
 • в) під час оформлення пенсії.

2. До розділу V «Відпустки» особової картки працівника (типова форма № П-2) вносяться відомості про надання:

 • а) відпусток, як вони визначені законами України;
 • б) щорічних основної і додаткових відпусток;
 • в) відпусток, як вони визначені законами України, крім відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами;
 • г) відпусток, визначених законами України, крім соціальних відпусток.

3. Про дату надання працівникові щорічної основної відпустки у межах, затверджених графіком відпусток, роботодавець:

 • а) письмово повідомляє працівника не пізніше ніж за два тижні;
 • б) усно повідомляє працівника за три дні;
 • в) не повідомляє. Відпустка надається за заявою працівника;
 • г) повідомляє під час ознайомлення працівника із графіком відпусток.

4. Наказ про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника оформляється на підставі:

 • а) домовленості між працівником і роботодавцем;
 • б) заяви працівника;
 • в) рішення, прийнятого роботодавцем одноосібно;
 • г) доповідної записки керівника підрозділу.

5. У наказах про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу про заробітну плату зазначають:

 • а) «…згідно зі штатним розписом…»;
 • б) конкретний розмір тарифної ставки, посадового окладу (окладу);
 • в) «…згідно з умовами колективного договору…»;
 • г) «…згідно з умовами трудового договору (контракту)…».

6. Під час працевлаштування на роботу за сумісництвом (зовнішнім) не передбачено надання працівником:

 • а) ідентифікаційного номера;
 • б) довідки-дозволу з основного місця роботи;
 • в) довідки про обов’язкове державне соціальне страхування;
 • г) документів про освіту.

Номінація «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

1. Який метод оцінювання кандидата на вакантну посаду передбачає збирання інформації про нього від керівників і колег на попередніх місцях роботи, клієнтів, постачальників та інших ділових партнерів, з якими контактував кандидат:

 • а) вивчення документів;
 • б) анкетування;
 • в) перевірка рекомендацій;
 • г) телефонне інтерв’ю.

2. Яке поняття характеризує стійкий, емоційно забарвлений образ підприємства, що визначає його привабливість і конкурентоспроможність на ринку праці:

 • а) імідж підприємства;
 • б) бренд роботодавця;
 • в) репутація підприємства.

3. Яке поняття характеризує взаємне пристосування працівника й організації, входження працівника у трудову діяльність і колектив, зміну його поведінки згідно з чинними організаційними правилами, нормами і регламентами:

 • а) уведення в посаду;
 • б) адаптація новоприйнятого працівника;
 • в) закріплення в організації.

4. Який вид інтерв’ю проводиться зі співробітниками, що звільняються з підприємства:

 • а) професійне;
 • б) формальне;
 • в) завершальне.

5. Яке поняття характеризує виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці робітника відповідного розряду за одиницю робочого часу (годину, день, місяць):

 • а) посадовий оклад;
 • б) тарифна ставка;
 • в) оклад;
 • г) мінімальна тарифна ставка.

ІІ ТУР

Номінація «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

1. Керівник підприємства у зв’язку з простоєм механоскладального цеху, зумовленого відсутністю комплектуючих вузлів і деталей, частині працівників цього цеху своїм розпорядженням доручив тимчасово виконувати роботи з прибирання приміщень і території підприємства під керівництвом начальника адміністративно-господарського відділу, одночасно змінивши їм умови оплати праці, а саме: перевівши працювати з відрядно-преміальної системи оплати праці на погодинно-преміальну. Чи відповідає таке розпорядження керівника підприємства вимогам законодавства про працю? Правильна відповідь:

 • а) так, відповідає у повній мірі;
 • б) відповідає частково;
 • в) ні, не відповідає.

2. При прийнятті на роботу з працівником відповідно до п. 4 частини першої ст. 24 КЗпП України трудовий договір було укладено у письмовій формі. У договорі було обумовлено умови розірвання, у т. ч. й такі, що не передбачені трудовим законодавством. Через певний час трудовий договір з працівником було достроково розірвано відповідно до визначених у ньому умов, зокрема тих, що не передбачені трудовим законодавством, а працівника було звільнено з роботи за п. 8 ст. 36 КЗпП. Чи відповідають дії керівника підприємства щодо звільнення працівника вимогам законодавства про працю? Правильна відповідь:

 • а) так, відповідає у повній мірі;
 • б) відповідає частково;
 • в) ні, не відповідає.

3. Колишній працівник підприємства, звільнений з роботи за п. 6 частини першої ст. 40 КЗпП України, через три місяці після звільнення з роботи звернувся до керівника підприємства із заявою про зміну дати звільнення та оплату листка непрацездатності у зв’язку з тим, що йому в день звільнення було видано листок непрацездатності та протягом трьох місяців після звільнення він проходив стаціонарне і амбулаторне лікування. Керівник підприємства відмовив колишньому працівнику в задоволенні його прохань, мотивуючи тим, що в день звільнення він був на роботі, а листок непрацездатності йому могли видати в день звільнення, однак вже після закінчення робочого часу на підприємстві. Чи правомірною є відмова керівника підприємства в задоволенні заяви колишнього працівника підприємства? Правильна відповідь:

 • а) так, правомірна у повному обсязі;
 • б) у частині зміни дати звільнення — правомірна, а в частині відмови в оплаті листка непрацездатності — неправомірна;
 • в) у частині зміни дати звільнення — неправомірна, а в частині відмови в оплаті праці листка непрацездатності — правомірна;
 • г) ні, неправомірна в повному обсязі.

4. Працівник подав заяву на звільнення за власним бажанням у четвер 11 липня 2013 року без зазначення в ній дати свого звільнення. У який із нижченаведених днів роботодавець повинен звільнити працівника з роботи (видати трудову книжку, виплатити розрахункові кошти)? Правильна відповідь:

 • а) у середу 24 липня;
 • б) у четвер 25 липня;
 • в) у п’ятницю 26 липня.

5. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути:

 • а) не менше 36 годин;
 • б) не менше 42 годин;
 • в) не менше 46 годин.

Номінація «КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО»

1. Накази з персоналу, відповідно до затвердженої номенклатури справ, групують у справах:

 • а) за видами (темами) наказів;
 • б) відповідно до визначених термінів зберігання;
 • в) в одній справі.

2. Правила і порядок взаємовідносин між роботодавцем і найманими працівниками встановлюються:

 • а) колективним договором;
 • б) посадовими (робочими) інструкціями;
 • в) правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • г) трудовим договором, оформленим у письмовому вигляді.

3. Для визначення переліку, найменування та строків зберігання документів з персоналу розробляється і затверджується номенклатура справ кадрової служби на:

 • а) п’ять років;
 • б) на кожний календарний рік;
 • в) без визначення строку;
 • г) відповідно до інструкції з діловодства підприємства.

4. Оформлення наказу про виконання працівником додаткової роботи в порядку суміщення професій (посад) можливе за умови:

 • а) робота виконується за окремим трудовим договором;
 • б) робота виконується в межах тривалості робочого часу за основною роботою (посадою);
 • в) робота виконується у вільний від основної роботи час;
 • г) робота виконується за вакантною посадою (професією) у межах тривалості робочого часу за основною роботою (посадою).

5. Строк дії трудового договору закінчується 25 квітня 2011 року. 21 квітня працівник повідомив про захворювання. На день звільнення продовжував хворіти. Листок непрацездатності закрито 29 квітня 2011 року. Дії підприємства:

 • а) видати наказ про звільнення працівника 25 квітня 2011 року, оплатити листок непрацездатності по 29 квітня 2011 року включно;
 • б) видати наказ про звільнення 25 квітня 2011 року, оплатити листок непрацездатності по 25 квітня 2011 року;
 • в) видати наказ про звільнення 29 квітня 2011 року, оплатити листок непрацездатності з 21 по 29 квітня включно.

Номінація «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

1. За допомогою якого елемента заробітної плати стимулюють покращення професійно важливих якостей та розширення професійного профілю працівника:

 • а) надбавки;
 • б) доплати;
 • в) компенсаційні виплати.

2. За якого підходу до формування соціального пакета працівникам надається право на певну суму балів обрати виплати та заохочення із запропонованого переліку:

 • а) формування соціальних виплат і заохочень відповідно до грейдів;
 • б) формування соціальних виплат і заохочень за принципом «кафетерію»;
 • в) формування соціальних виплат і заохочень за принципом «шведського столу»;
 • г) монетаризація (грошова компенсація) соціальних виплат і заохочень.

3. Як називається документ, що визначає персональний склад працівників підприємства, які підлягають оцінюванню у відповідному періоді (приміром, поточному році), дату проведення оцінювання, перелік документів, які необхідно надати комісії, відповідальних посадових осіб за надання документів, дату надання документів:

 • а) графік оцінювання;
 • б) порядок оцінювання;
 • в) процедура оцінювання.

4. Який підхід до оцінювання персоналу передбачає оцінювання працівника не лише його безпосереднім керівником чи атестаційною комісією, а й колегами по роботі, підлеглими (для керівників), клієнтами?

 • а) центр оцінювання;
 • б) атестація персоналу;
 • в) оцінювання 360 градусів;
 • г) комплексне оцінювання.

5. Для яких методів управління персоналом характерний прямий характер впливу на працівників?

 • а) адміністративних;
 • б) економічних;
 • в) соціально-психологічних.

ІІІ ТУР

Номінація «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

1. Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника:

 • а) переміщення його на тому ж підприємстві на інше робоче місце або в інший структурний підрозділ у тій же місцевості у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, визначеної трудовим договором;
 • б) доручення у межах обумовленої трудовим договором спеціальності та кваліфікації роботи на іншому механізмі або агрегаті, яка протипоказана йому за станом здоров’я;
 • в) тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, строком до одного місяця;
 • г) тимчасове переведення працівника на іншу роботу з урахуванням його спеціальності і кваліфікації у разі простою не з вини працівника на строк до одного місяця.

2. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації, надається працівникам:

 • а) які були звільнені з роботи з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України;
 • б) з яким трудовий договір було розірвано з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України за умови, що протягом року після їх звільнення роботодавець провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації;
 • в) які були звільнені з роботи з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України, за умови, що протягом року після їх звільнення роботодавець провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації та при звільненні ними не було використане переважне право на залишення на роботі.

3. Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше:

 • а) одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці, за умови, що загальний термін накладення дисциплінарного стягнення не перевищуватиме шести місяців з дня вчинення проступку;
 • б) одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці, за умови, що загальний термін накладення дисциплінарного стягнення не перевищуватиме трьох місяців з дня вчинення проступку.

4. Доплата за суміщення професій (посад) провадиться працівникам, які:

 • а) виконують на тому ж підприємстві поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) без звільнення від своєї основної роботи;
 • б) виконують на тому ж підприємстві поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) в додатковий робочий час;
 • в) виконують на тому ж підприємстві поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) в додатковий робочий час без звільнення від своєї основної роботи.

5. Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою:

 • а) одного із батьків або особи, що його замінює;
 • б) районної (міської) служби у справах дітей;
 • в) одного із батьків або особи, що його замінює, та районної (міської) служби у справах дітей.

Номінація «КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО»

1. Який з наведених локальних нормативних актів підприємства є з точки зору закону обов’язковим, а його відсутність опосередковано тягне за собою адміністративну відповідальність:

 • а) колективний договір;
 • б) положення про оплату праці;
 • в) правила внутрішнього розпорядку.

2. Яким категоріям працівників роботодавець зобов’язаний повідомити про відмову в прийнятті на роботу у письмовій формі:

 • а) непонолітнім;
 • б) вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей;
 • в) будь-яким особам, яким відмолено в прийомі на роботу.

3. Під час оформлення зведених наказів (групових) з персоналу до них можна включати такі питання:

 • а) прийняття, переведення, звільнення надання відпусток;
 • б) прийняття, переведення, звільнення, присвоєння кваліфікаційних розрядів, класів;
 • в) дисциплінарні стягнення, заохочення, надання відпусток.

4. До розділу V«Відпустки» особової картки працівника (типова форма № П-2) вносяться відомості про надання:

 • а) відпусток, які вони визначення законом України;
 • б) щорічних основної і додаткових відпусток;
 • в) відпусток, як вони визначені законом України, крім відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами.

5. У яких випадках у трудових книжках працівників працездатного віку вказується час, тривалість і місце проходження ними підвищення кваліфікації?

 • а) такі дані до трудової книжки не вносяться, оскільки це не передбачено нормативно-правовими актами;
 • б) дані вносяться на вимогу працівника після проходження ним підвищення кваліфікації;
 • в) дані вносяться у разі звільнення працівників.

Номінація «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

1. Опис посади (роботи) може містити такі дані:

 • а) обов’язки та відповідальність;
 • б) повноваження;
 • в) цінність посади;
 • г) характеристика посади;
 • ґ) стандарти виконання обов’язків;
 • д) паспорт посади;
 • е) специфікація роботи.

2. Чинники, які впливають на вибір ЗМІ для розміщення рекламного оголошення про вакансію:

 • а) наявність на ринку праці достатньої кількості потрібних фахівців;
 • б) вартість рекламної площі;
 • в) терміновість заповнення вакансії;
 • г) адресність рекламного оголошення.

3. Використання запитань, що стосуються попередніх місць роботи кандидата, характеризують інтерв’ю:

 • а) поведінкове;
 • б) проективне;
 • в) ситуаційне;
 • г) структуроване.

4. Якість підбору персоналу характеризують:

 • а) витрати на заповнення вакансії;
 • б) тривалість навчання нових працівників;
 • в) плинність нових працівників;
 • г) тривалість (час) заповнення вакансії;
 • ґ) результати праці нових працівників.

5. Приватні агенції, що наймають працівника спеціально з метою надання його праці третім особам, здійснюють це відповідно до:

 • а) Конвенції № 96;
 • б) Конвенції № 181;
 • в) Конвенції № 188.