Як правильно нараховувати середню заробітну плату мобілізованим працівникам


При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються:

 • • основна заробітна плата;
 • • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час, суміщення професій і
  посад, розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт
  робітниками-почасовиками, високі досягнення в праці (високу професійну майстерність),
  умови праці, інтенсивність праці, керівництво бригадою, вислугу років та інші);
 • • виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і
  теплової енергії;
 • • винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з
розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш
тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два
календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у
розрахунковому періоді. У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді
відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час
обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються
пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до
середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового
періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у тому розмірі, в
якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів
тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до
виправних робіт без позбавлення волі.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної відпустки,
додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей або компенсації за невикористані відпустки, крім зазначених
вище виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого
працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки,
виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та
допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження згідно з
чинним законодавством, не враховуються:

 • • виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в
  обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон
  обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків
  тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується
  працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або
  його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);
 • • одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога,
  допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
 • • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати
  на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
 • • премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню
  винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології,
  за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і
  здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в
  дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій
  працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати
  господарської діяльності);
 • • грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
 • • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
 • • літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за
  авторським договором;
 • • вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
  захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-
  профілактичного харчування;
 • • дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і
  будинків відпочинку;
 • • виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну
  трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
 • • вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла,
  палива та сума коштів на їх відшкодування;
 • • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких
  включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);
 • • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням
  здоров'я;
 • • доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами
  членів трудового колективу в майно підприємства;
При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, крім перелічених вище
виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній
заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і
додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю.

В інших випадках, коли нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати,
працівник не мав заробітку, не з вини працівника, розрахунки проводяться виходячи з
установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Працівникам, які були звільнені в запас з військової служби за призовом під час
мобілізації, на особливий період та повторно призвані для проходження військової
служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, обчислення середньої
заробітної плати проводиться з урахуванням норм відповідного Порядку. У разі коли
розрахована в установленому порядку середня заробітна плата є нижчою від середньої
заробітної плати, яка зберігалась за працівником протягом періоду попередньої військової
служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, для розрахунку компенсації
застосовується середня заробітна плата, яка зберігалась за працівником протягом періоду
попередньої військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати провадиться
виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати.

Нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з
навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або

компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних
днях провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням
відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну
кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком
святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат
перемножується на число календарних днів відпустки.

Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України), які припадають
на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються.

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці
роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число
робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних
днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна
плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох
місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у
випадках, передбачених чинним законодавством, – на число календарних днів за цей
період.

У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова
величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення
середньоденної заробітної плати, розрахованої згідно з абзацом першим цього пункту, на
середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа
робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства,
установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі,
організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в
колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом
якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії
та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за
проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На
госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших
виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

Виходячи з відкоригованої таким чином заробітної плати у розрахунковому періоді, за
встановленим у пунктах 6, 7 і 8 розділу IV порядком визначається середньоденний
(годинний) заробіток. У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось
у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком
здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої
заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів).

У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв'язку з присвоєнням
вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) таке коригування
середньої заробітної плати не провадиться.

Працівникам бюджетних установ і організацій, яким відповідно до законів України
щомісячно перераховуються посадові оклади (ставки) до рівня не нижчого середньої
(подвійної) заробітної плати в промисловості (народному господарстві), розрахунки
виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати, можуть провадитися, якщо
не передбачено у колективному договорі, виходячи з посадового окладу (ставки) того
місяця, в якому відбулася подія, пов'язана з відповідними виплатами, з урахуванням
постійних доплат і надбавок.

Яна Драган, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства
про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань
дитячої праці у Дніпропетровському регіоні

Джерело: dp.dsp.gov.ua

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень