...
Реєструйся

Як відображати час роботи викладачів професорсько-викладацького складу ВНЗ в табелі обліку робочого часу?


Як відображати час роботи викладачів професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів третього рівня акредитації в табелі обліку робочого часу: проставляти години їх роботи залежно від ставки чи вказувати, на скільки ставки викладач працює? Як позначати в табелі дні, коли у викладачів нема занять або заняття проводяться у неділю?

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, організація навчального процесу у вищих навчальних закладах базується на Законі України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII, державних стандартах освіти, інших актах законодавства України з питань освіти. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному навчальному році, відображених у його індивідуальному робочому плані.
У вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації мінімальний та максимальний обов’язковий обсяг навчального навантаження викладача в межах його робочого часу встановлює вищий навчальний заклад з урахуванням виконання ним інших обов’язків (методичних, наукових, організаційних) і у порядку, передбаченому його статутом та колективним договором.
Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача.
У табелі обліку робочого часу викладача залежно від його ставки (1; 0,5; 0,25) кадровою службою проставляється відповідно 8, 4 або 2 год. незалежно від того, чи були у нього заняття в цей день чи ні, оскільки, крім аудиторних занять, до індивідуального плану роботи викладача входить методична, наукова, організаційна робота по кафедрі, а також робота з виховання студентів.
Висновок про повне чи неповне виконання викладачем індивідуального плану з переліком невиконаних видів робіт і зазначенням причин їх невиконання проводиться завідувачем кафедри й деканом факультету після підбиття підсумків роботи посеместрово і загалом за навчальний рік та затверджується ректором.
Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. Робота у святкові та неробочі дні, згідно зі статтею 107 КЗпП, оплачується у подвійному розмірі.

Юрій ПАЛЕХА, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Європейського університету, канд. істор. та культуролог. наук, професор.