...
Реєструйся

Заповнення та ведення трудових книжок


У виданні на відповідних зразках записів у трудових книжках розглядаються:

  •  порядок заповнення: внесення відомостей про працівника, про роботу, навчання, нагороди, присвоєння кваліфікації чи категорії, прийняття присяги державним службовцем, призначення бригадиром, звільнення, внесення змін, виправлення неправильних записів тощо;
  • оформлення вкладиша.

Крім того, у спецвипуску читайте про облік та зберігання трудових книжок і вкладишів до них.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОФОРМЛЕННЯ,
ВЕДЕННЯ ТА ОБЛІКУ ТРУДОВИХ КНИЖОК 

Розділ 2. ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ (ПЕРВИННЕ), ВКЛАДИША, ДУБЛІКАТА        

Зразок занесення відомостей про власника трудової книжки  

Зразок оформлення вкладиша до трудової книжки   

Зразок оформлення дубліката трудової книжки (у разі її втрати)          

Розділ 3. ЗАПИСИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ      

· час служби у Збройних Силах України    
· час навчання у вищому навчальному закладі      
·  час догляду за інвалідом І групи    
· період проживання дружин осіб офіцерського складу,
прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової
служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня
можливість їх працевлаштування за спеціальністю        
· призначення та припинення виплати допомоги по безробіттю         
· прийняття на роботу (призначення на посаду) на невизначений
строк з нормальною тривалістю робочого часу  
· призначення керівника акціонерного товариства за рішенням загальних зборів акціонерів 
· призначення керівника підприємства наказом центрального
органу виконавчої влади (іншого органу державної влади)       
· коли власник приватного підприємства бере на себе
повноваження його керівника      
· призначення виконуючим обов’язки на вакантну посаду        
· прийняття на роботу за конкурсом         
· прийняття на роботу за конкурсом на посаду державного
службовця   
· прийняття на роботу в порядку переведення з іншого
підприємства
· прийняття на роботу осіб, направлених для проходження альтернативної служби  
· прийняття на роботу з умовою виконання обов’язків
за суміщуваною професією 
· прийняття на роботу неповнолітніх       
· прийняття на роботу з установленням строку випробування   
· прийняття на роботу з укладенням договору про повну
матеріальну відповідальність         
· прийняття на роботу на підставі укладеного трудового
договору між працівником і фізичною особою    
· прийняття на роботу з установленням неповного робочого часу        
· прийняття на роботу на визначений строк       
· призначення на посаду на визначений строк     
· прийняття на роботу для виконання певної роботи       
· призначення на посаду для виконання певної роботи   
· прийняття на тимчасову роботу  
· прийняття на сезонну роботу       

Розділ 4. ЗАПИСИ ПРО ПРИСВОЄННЯ (ВСТАНОВЛЕННЯ)
РАНГІВ, КАТЕГОРІЙ, РОЗРЯДІВ, КЛАСІВ       

Зразок запису про присвоєння:
· чергового рангу (державна служба)         
· (встановлення) кваліфікаційних категорій (заклади освіти)       
·  кваліфікаційного розряду робітникові       
· класу водієві автотранспортного засобу   

Розділ 5. ЗАПИСИ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ 

Зразок запису про переведення:
· на іншу постійну роботу на тому самому підприємстві  
· (постійно) на роботу в іншу місцевість     
· (постійно) на легшу роботу

Розділ 6. ЗАПИСИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ    
Зразок запису про звільнення:
· за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)           
· у зв’язку із закінченням строку трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП)
· у зв’язку із закінченням строку дії контракту (п. 2 ст. 36 КЗпП) 
· у зв’язку із закінченням строку проходження альтернативної
служби (п. 2 ст. 36 КЗпП)   
· у зв’язку з призовом або вступом на військову службу
(п. 3 ст. 36 КЗпП)    
· у зв’язку з направленням працівника на альтернативну
(невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП)   
· у зв’язку з переведенням працівника на інше
підприємство (п. 5 ст. 36 КЗпП)    
· у зв’язку з переходом на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП)     
· у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу
в іншу місцевість разом з підприємством (п. 6 ст. 36 КЗпП)     
· у зв’язку з відмовою від продовження роботи внаслідок
зміни істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП)       
· у зв’язку з набуттям законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі (п. 7 ст. 36 КЗпП) 
· у зв’язку з набуттям законної сили вироком суду, за яким
працівника засуджено до виправних робіт не за місцем
основної роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП)          
· у зв’язку з позбавленням права обіймати посади на певний строк вироком суду, що набув законної сили (ст. 32 Кримінально-виконавчого кодексу України, ст. 7 КЗпП) 
· з підстав, передбачених контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП) 
· у зв’язку з направленням працівника на примусове
лікування (ст. 37 КЗпП)    
· з ініціативи працівника, з яким укладено трудовий
договір на невизначений строк (ст. 38 КЗпП)     
· працівника за власним бажанням у зв’язку зі вступом
до вищого навчального закладу (ст. 38 КЗпП)    
· з ініціативи працівника, який працює за строковим трудовим договором (поважна причина) (ст. 39 КЗпП)
· з ініціативи працівника у разі порушення керівником підприємства законодавства про працю, колективного чи трудового договору
(ст. 38 (або 39) КЗпП)         
·  у зв’язку з ліквідацією підприємства (п. 1 ст. 40 КЗпП)  
· у зв’язку зі скороченням штату (чисельності) працівників
(п. 1 ст. 40 КЗпП)    
· внаслідок виявленої невідповідності виконуваній роботі (посаді)
через недостатню кваліфікацію (п. 2 ст. 40 КЗпП)          
· внаслідок виявленої невідповідності виконуваній роботі (посаді)
за станом здоров’я (п. 2 ст. 40 КЗпП)     
· внаслідок позбавлення права виконувати свої обов’язки
(п. 2 ст. 40 КЗпП)    
·  за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених трудовим договором (правилами внутрішнього
трудового розпорядку) (п. 3 ст. 40 КЗпП)
· за прогул без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП)        
·  у зв’язку з нез’явленням на роботі протягом більш як чотирьох
місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності
(п. 5 ст. 40 КЗпП)    
· у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше
виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП)  
· за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного
або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП)     
· за вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника
(у т. ч. дрібного) (п. 8 ст. 40 КЗпП)       
·  за одноразове грубе порушення трудових обов’язків
(п. 1 ст. 41 КЗпП)    
·  у зв’язку з втратою довір’я (п. 2 ст. 41 КЗпП)    
· за вчинення працівником, який виконує виховні функції,
аморального проступку, несумісного з продовженням
цієї роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП)        
·  за результатами випробування (ст. 28 КЗпП)      
· на вимогу батьків (ст. 199 КЗпП)  
· на вимогу профспілки (ст. 45 КЗпП)         
· працівника, що працював за трудовим договором, укладеним
з фізичною особою (підстави, передбачені КЗпП)          
· у зв’язку з порушенням встановлених правил прийняття
на роботу     
· у зв’язку з порушенням норм щодо обмеження спільної роботи           
· у зв’язку з обмеженням роботи за сумісництвом
· у зв’язку з досягненням державним службовцем граничного
віку проходження державної служби (п. 3 ст. 30 Закону
України «Про державну службу»)  
· у зв’язку з виникненням обставин, що перешкоджають
перебуванню державного службовця на державній службі
(п. 5 ст. 30 Закону України «Про державну службу»)   

Зразок запису про припинення трудового договору
у зв’язку із смертю   

Розділ 7. ЗАПИСИ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ І ЗАОХОЧЕННЯ 

Зразок запису про:

· нагородження державною нагородою          
· заохочення за успіхи в роботі (нагородження
Почесною грамотою підприємства)         
· заохочення за успіхи в роботі (премія)      
· заохочення за роботу, що не належить до обов’язків працівника (оголошення подяки)       

Розділ 8. ЗАПИСИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ВИПРАВЛЕНЬ

Зразок зміни запису на першій сторінці (титульному аркуші)
трудової книжки      

Зразок запису про перетворення підприємства 

Зразок запису про перейменування (зміну назви)
структурного підрозділу      

Зразок виправлення запису про посаду, яка не відповідає
наказові про призначення працівника на посаду

Зразок виправлення запису про професію, яка в наказі про
прийняття на роботу не відповідає штатному розпису  

Зразок внесення змін у разі незаконного звільнення
працівника  

Зразок внесення змін у разі зміни формулювання причини
звільнення    

Розділ 9. ОБЛІК РУХУ ТРУДОВИХ КНИЖОК У КАДРОВІЙ СЛУЖБІ        

Зразок акта, який складається у разі зміни посадової особи,
що веде облік руху трудових книжок