Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року N 21-5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції Ук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
12.06.2013 N 8-1
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 червня 2013 р. за N 1092/23624


Зміни
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року N 21-5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за N 994/18289

1. У розділі IV:

1.1. У пункті 4.1:
абзац другий підпункту 4.1.3 викласти у такій редакції:
"Обчислення єдиного внеску із сум, виражених в іноземній валюті (крім випадків сплати єдиного внеску в іноземній валюті згідно з договорами про добровільну участь особами, зазначеними в підпунктах 5.1.3 та 5.1.4 пункту 5.1 розділу V цієї Інструкції (з числа осіб, які працюють або постійно проживають за межами України), та у випадках, передбачених пунктом 5.9 розділу V цієї Інструкції), здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у національну валюту України за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день обчислення єдиного внеску";
підпункт 4.1.4 викласти у такій редакції:
"4.1.4. Обчислення єдиного внеску за минулі періоди, крім випадків одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди згідно з договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – договір про добровільну участь), здійснюється, виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку нараховується єдиний внесок".

1.2. У пункті 4.2:
підпункт 4.2.1 викласти у такій редакції:
"4.2.1. Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державної казначейської служби України для його зарахування, крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за працюючих у них громадян України та громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь.
Сплата єдиного внеску згідно з договорами про добровільну участь особами, зазначеними в підпунктах 5.1.3, 5.1.4 пункту 5.1 розділу V цієї Інструкції (з числа осіб, які працюють або постійно проживають за межами України), та у випадках, передбачених пунктом 5.9 розділу V цієї Інструкції, в іноземній валюті здійснюється на поточний рахунок Пенсійного фонду, відкритий в уповноваженому банку України.
Кошти єдиного внеску, що надійшли в іноземній валюті після її продажу за курсом продажу безготівкової іноземної валюти за гривні та утримання уповноваженим банком комісійної винагороди за здійснення операції з продажу іноземної валюти, зараховуються на відповідні рахунки Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України.
Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюються у гривнях територіальними органами Пенсійного фонду за місцем реєстрації (останнім місцем проживання) громадянина в Україні на підставі повідомлення Пенсійного фонду та копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску.";
у підпункті 4.2.3:
в абзаці другому слова "Державним казначейством України" замінити словами "Державною казначейською службою України";
доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
"у разі сплати єдиного внеску в іноземній валюті – день надходження коштів на відповідні рахунки Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України.".

2. У розділі V:

2.1. У пункті 5.1:
у підпункті 5.1.3 слова "та на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" виключити;
доповнити пункт новим підпунктом 5.1.4 такого змісту:
"5.1.4. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, визначених підпунктами 2.1.3 – 2.1.15 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

2.2. У пункті 5.3:
після слів "укладається договір про добровільну участь" слова "у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – договір про добровільну участь)" виключити;
доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:
"Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.
Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, передбачена абзацом третім цього пункту, може бути здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою статті 10 Закону.".

2.3. У пункті 5.6:
абзаци перший – п’ятий підпункту 5.6.2 викласти в такій редакції:
"5.6.2. Особи, зазначені в підпунктах 5.1.2 – 5.1.4 пункту 5.1 цього розділу, які уклали договір про добровільну участь, – залежно від обраного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування:
в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні (крім осіб, зазначених у підпункті 5.1.3 пункту 5.1 цього розділу) – 33,2 відсотка суми, що визначається таким платником самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;
в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття (крім осіб, зазначених у підпункті 5.1.4 пункту 5.1 цього розділу) – 1,5 відсотка суми, що визначається таким платником самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;
в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (крім осіб, зазначених у підпункті 5.1.4 пункту 5.1 цього розділу), – 1,9 відсотка суми, що визначається таким платником самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;
в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім осіб, зазначених у підпунктах 5.1.3 та 5.1.4 пункту 5.1 цього розділу), – 1,51 відсотка суми, що визначається таким платником самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. ";
у підпункті 5.6.3 цифри та слово "5.1.2 та 5.1.3" замінити цифрами "5.1.2 – 5.1.4".

2.4. У пункті 5.7:
абзац перший викласти в такій редакції:
"5.7. Особи, зазначені в підпункті 5.1.1 пункту 5.1 цього розділу, сплачують єдиний внесок у розмірі та в строки, установлені в договорі про добровільну участь.";
в абзаці другому цифри та слово "5.1.2 та 5.1.3" замінити цифрами "5.1.2 – 5.1.4".

2.5. Доповнити розділ новими пунктами такого змісту:
"5.9. Участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (крім загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) громадян України, які працюють у розташованих за межами України підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних), може здійснюватися відповідно до договорів про добровільну участь, укладених Пенсійним фондом з такими підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними).
У договорі про добровільну участь зазначаються:
назва документа;
відомості про особу, які вносяться до системи персоніфікованого обліку (номер посвідчення застрахованої особи (починаючи з 01 січня 2014 року); прізвище, ім’я та по батькові особи, за яку сплачується єдиний внесок; дата народження; стать; громадянство; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті));
вид (види) загальнообов’язкового державного соціального страхування, в якому особа братиме участь;
строк дії договору;
порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися;
умови набуття застрахованою особою права на виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону;
умови розірвання договору;
права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
інші умови за згодою сторін або передбачені типовим договором про добровільну участь, що не суперечать законодавству про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
порядок обліку платежів в органах Пенсійного фонду;
дата набрання чинності договором.
5.10. Єдиний внесок для осіб, зазначених у пункті 5.9 цього розділу, встановлюється у розмірі, визначеному підпунктами 5.6.2 та 5.6.3 пункту 5.6 цього розділу.".

3. У додатку 3 до цієї Інструкції розділ 3 викласти у такій редакції:
"3. Порядок сплати єдиного внеску

3.1. Застрахована особа сплачує єдиний внесок в сумі не менше мінімального розміру страхового внеску за кожен місяць, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць залежно від виду страхування.
На момент підписання Договору:
розмір мінімальної заробітної плати становить _____________________________________________
                                                                                          (сума цифрами та словами)
_____________________________________________________________________________________;
розмір єдиного внеску становить _____ %;
мінімальний страховий внесок становить ____________ грн;
максимальний розмір єдиного внеску становить ___________ грн.
3.2. Єдиний внесок сплачується:
3.2.1.* У сумі ____________ грн (не менше мінімального страхового внеску та не більше за суму єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом) на рахунок _______________________________________________________,
                                                               (номер рахунку, на який сплачується єдиний внесок)
відкритий у ___________________________________________________________________________
МФО __________________________, код за ЄДРПОУ ______________________________________.
____________
* Заповнюється для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, зазначених у абзацах третьому, четвертому та п’ятому частини першої статті 10 Закону.
3.2.2.** Із сум доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи з фізичних осіб, та сум доходу, що розподіляється між членами сім’ї фізичних осіб – підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) на рахунок ___________________________________________________,
                                                                      (номер рахунку, на який сплачується єдиний внесок)
відкритий у ___________________________________________________________________________
МФО __________________________, код за ЄДРПОУ ______________________________________.
____________
** Заповнюється для фізичних осіб – підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або осіб, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.
3.3. Застрахована особа сплачує єдиний внесок щомісяця в розмірі, установленому в договорі про добровільну участь, за кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується.
3.4. Сплата єдиного внеску за попередні періоди з ___ до ___ в сумі ___ грн здійснюється однією сумою протягом 10 днів з дати підписання Договору і за кожний місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.
3.5. Про зміну показників, зазначених у підпункті 3.1 розділу 3 Договору, органи Пенсійного фонду повідомляють Застраховану особу в місячний строк з дати виникнення змін.
3.6. Застрахована особа, яка сплачує мінімальний страховий внесок, сплачує його у новому розмірі на підставі повідомлення, отриманого від Пенсійного фонду. Новий Договір у даному випадку не укладається. В інших випадках до цього Договору вносяться зміни шляхом укладення додаткової угоди в письмовій формі.".


Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко


Матеріали до теми


Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...
Продовження загальної мобілізації
У Верховній Раді Президент зареєстрував законопроєкт «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”» № 7390 від ...