Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Актуальні запитання щодо роботи науковців

Дата публікації: 26.06.2018

До редакції журналу щодня надходить чимало запитань. Ось ще одне нетривіальне запитання, що стосується роботи науковців, зокрема пов’язане з правовим статусом завідувача кафедри національного університету і правильністю відображення такої посади у штатного розписі закладу вищої освіти, коли завідувач кафедри одночасно виконує навчальне навантаження за посадою доцента (професора) цієї ж кафедри без додаткової оплати праці.

Аналіз нормативних актів різного рівня, штатних розписів окремих закладів вищої освіти показує неоднозначні підходи до визначення статусу завідувача кафедри, а також різні підходи до відображення цієї посади у штатному розписі. У такій ситуації виникають суперечливі ситуації щодо формування змісту наказу при призначенні особи на посаду завідувача кафедри, визначення розміру заробітної плати, внесення запису до трудової книжки тощо.

Згідно зі статтею  35 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII (далі — Закон № 1556) керівництво кафедрою здійснює завідувач, який «повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри» (ч. 6).

«Керівник кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів» (ч. 7).

Отже, на законодавчому рівні завідувач кафедри віднесений, насамперед, до категорії керівних працівників. Крім того, у Національному класифікаторі України ДК 003:210 «Класифікатор професій» (далі — КП), професійна назва роботи «Завідувач кафедри» з кодом 1229.4 розміщена у підрозділі «Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання» і віднесена до категорії керівників інших функціональних підрозділів.

Водночас, відповідно до статті 55 Закону № 1556 посаду завідувача кафедри відноситься до категорії науково-педагогічних працівників. До категорії науково-педагогічних працівників відносить «завідувача кафедри» і постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 року № 963 (але використовує подвійну назву роботи — «Завідувач кафедрою — професор».

Натомість, у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298 (далі — Постанова № 1298) посада «Завідувач кафедри» розміщена у підрозділі 1 «Керівні та науково-педагогічні працівники», без подвійної назви, що наштовхує на думку про подвійний статус завідувача кафедри: і керівник, і науково-педагогічний працівник. Але, у прийнятому на виконання Постанови № 1298 наказі Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557 (у додатку 2) при найменуванні посад керівних і науково-педагогічних працівників вжито категорію «Завідувач кафедри (професор)».

За таких обставин виникають спірні питання щодо визначення посади у штатному розписі, що пов’язано з можливістю призначення на таку посаду працівника з відповідним науковим ступенем та/або вченим званням. Аналіз штатних розписів окремих закладів вищої освіти показує, що до них відносяться посади: «Завідувач кафедри-професор»; «Завідувач кафедри», а в окремих випадках і посада «Завідувач кафедри-доцент», хоча остання посада не передбачена жодним із вище названих нормативних актів.

При призначенні на передбачену штатним розписом посаду «Завідувач кафедрою-професор», «Завідувач кафедри-доцент», закономірно випливає, що на перші дві категорії працівників, крім адміністративних функцій, як завідувача кафедри, покладаються й обов’язки виконання навчального навантаження, як професора чи доцента за посадою, встановлюючи підвищений посадовий оклад в межах тарифного розряду за відповідною посадою. У випадку призначення на визначену штатним розписом посаду «завідувач кафедри», що узгоджується із Законом № 1556 і КП, такий працівник має виконувати лише адміністративні функції, оскільки відсутні правові підстави встановлювати навчальне навантаження, адже такий працівник, віднесений одночасно до категорії науково-педагогічного працівника, має право на доплати за науковий ступінь, вчене звання, науково-педагогічний стаж і отримувати практично таку ж зарплату, як завідувач-професор (доцент), не виконуючи навчального навантаження. Крім цього, «Завідувач кафедри», без подвійної назви роботи, має право на виконання навчального навантаження за сумісництвом, зокрема за посадою доцента, оскільки подвійна назва роботи «Завідувач кафедри-доцент» у жодному із названих нормативних актів не використовується, тобто відсутні правові підстави введення такої посади до штатного розпису.

З викладеного вище виникають такі питання:

1. Яким чином відображати у штатному розписі посаду завідувача кафедри: «Завідувач кафедрою-професор»,  «Завідувач кафедри-доцент»чи «Завідувач кафедри»?

2. Чи правомірним є виконання завідувачем кафедри-професором (завідувачем кафедри-доцентом) навчального навантаження професора (доцента) без додаткової оплати?

3. Чи можливо додатково надавати завідувачу кафедри навчальне навантаження, якщо він призначається на посаду відповідно до штатного розпису «Завідувач кафедри»?

Кравцов Сергій Олександрович, кандидат соціол. наук, ст. наук. співроб. Інституту праці і зайнятості Міністерства соціальної політики України та НАН України
З відповіддю Сергія Кравцова, завідувача відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, канд. соціол. наук, можна ознайомитися в наступних номерах журналу «Довідник кадровика. КАДРОВИК. UA».

Придбати видання Архів журналу