...
Реєструйся

Зміст журналу “Довідник кадровика” №11, 2012


МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Недійсні трудові договори
Основою будь-якого договору, зокрема й трудового, є його умови, що визначають права і обов’язки сторін та складають зміст цього договору. Разом з тим трудовий договір може бути визнано недійсним у певній його частині, зокрема, якщо умови договору погіршують становище працівника порівняно із законодавством.
У статті розглядаються ситуації, коли трудовий договір може бути визнаний недійсним у частині визначення строку, або недодержання вимоги щодо письмової форми трудового договору, або недійсними можуть бути визнані умови праці за контрактом, а також за певних умов трудові договори можуть бути визнані фіктивними. Детальніше — у статті.

Брильов Андрій
Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: тривала непрацездатність працівника; поновлення на роботі
Підставою для звільнення працівника за пунктом 5 статті 40 КЗпП є його нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності. Чи можна для звільнення за цією підставою підсумовувати кілька періодів відсутності працівника на роботі, кожен з яких не перевищує чотирьох місяців підряд? При яких захворюваннях може встановлюватися інший, триваліший період тимчасової непрацездатності?
Працівник звільняється за пунктом 6 статті 40 КЗпП у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. Чи застосовується ця норма, якщо на попереднє місце роботи повертається особа, яка обіймала виборну посаду або проходила військову, у т. ч. альтернативну (невійськову) службу?
Відповідні зразки наказів та записів у трудових книжках — у статті…

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Бігма Ірина
Закон «Про зайнятість населення» — основні новації
Нещодавно прийнятий Закон «Про зайнятість населення» набуде чинності 1 січня 2013 року. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття. Законом передбачено ряд нових норм у сфері праці, зокрема, щодо механізму стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, виплати компенсації роботодавцеві, який працевлаштовує на нове робоче місце недостатньо конкурентоспроможних громадян, виплати одноразової адресної допомоги молоді, яка працевлаштовується в селах, та ін.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Нічик Світлана
Про суміщення посад
У штатному розписі підприємства є посади «Начальник бюро технології виробництва» (0,5 штатної одиниці) і «Начальник режимно-секретного органу» (0,5 штатної одиниці). Чи можна на ці посади призначити одного працівника? Чи вважатиметься така робота суміщенням посад? Якщо так, то як правильно визначити розмір доплати за суміщуваною посадою? Що має бути зазначено в наказі про суміщення та його скасування? Чи заноситься запис про суміщення до трудової книжки працівника?

Шаботинський Валентин
Нещасний випадок з особою, яка працювала без укладення трудового договору: дії роботодавця
Якщо на підприємстві стався нещасний випадок з особою, яка виконувала тут роботи як представник будівельно-монтажного управління, керівники якого давали особі вказівки щодо організації та порядку проведення робіт, і під час розслідування встановлено, що особа офіційно не була працевлаштована на жодному підприємстві, а протягом останніх трьох років співпрацювала з будівельно-монтажним управлінням через укладення договору підряду, то як визначити в яких правових відносинах (трудових чи цивільно-правових) та з яким підприємством перебувала особа на момент нещасного випадку?

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про стягнення заборгованості із заробітної плати» від 28 травня 2012 року (Витяг)

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Горобцов Володимир
Як отримати доступ до судових рішень
Кожен має право знайомитися у встановленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набули законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом. Якщо ж відмовили у наданні доступу до судового рішення, то як оскаржити таку відмову? Крім того, у статті розповідається про те, як скористатися Єдиним державним реєстром судових рішень для отримання відповідної інформації, як знайти судове рішення в Інтернеті, чи існують обмеження на відтворення або інше використання судових рішень.

ДІЛОВОДСТВО

Звірич Лариса
Оформлення кадрової документації: вимоги інспекції праці
Під кадровою документацією маються на увазі документи, що регламентують порядок використання роботодавцем найманої праці, регістри обліку робочого часу, документи, що відображають факти прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпустки, направлення у відрядження тощо.

У статті розглядаються вимоги до ведення штатного розпису, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, штатно-посадової книги, оформлення наказів, складання зведеного наказу, алфавітної книги, заповнення трудових книжок, дубліката трудової книжки та ін. Окремо розповідається про діловодство у фізичної особи — підприємця.

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

Клименко Олександр
Банк посадових інструкцій для екзотичних посад: BTL-менеджер (фахівець), або менеджер (фахівець) з трейд-маркетингу
У точках продажу товарів часто здійснюють різні маркетингові або рекламні заходи, які передбачають безпосередній контакт з потенційними та фактичними покупцями товару (дегустація, демонстрування товарів, роздавання листівок та ін.). Працівників, що організовують проведення таких заходів, на практиці називають BTL-менеджерами, або менеджерами з трейд-маркетингу, однак у КП такі назви посад відсутні. Як їх привести у відповідність до КП і правильно розробити посадові інструкції для відповідних працівників?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Про атестацію методистів
У штатному розписі вищого навчального закладу ІІІ рівня акредитації є посада «Методист деканату». Атестаційна комісія для проведення атестації методистів не створювалася, оскільки вони педагогічною роботою не займаються, педагогічного навантаження не мають. На сьогодні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України не розробило свого ДКХП, тому посадову інструкцію методиста розробляли, беручи за основу кваліфікаційні характеристики посади «Методист з економічної освіти», що містяться у Випуску 1 ДКХП. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 посада методиста ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації є категорійною. Виходячи із зазначеного, кваліфікаційна категорія методистам підвищувалася за поданням керівника підрозділу на підставі рішення комісії з визначення відповідності рівня знань та кваліфікації працівників вимогам кваліфікаційних характеристик і фактично виконуваним роботам. Як проводити атестацію таких працівників, якщо у Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, про атестацію педагогічних працівників ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації не йдеться.

Про оплату за час навчання на курсах підвищення кваліфікації медсестри
У зв’язку з нагальною потребою в кадрах і наявністю вакантної посади «Сестра медична з масажу» у 2010 році відбувалася перепідготовка дільничних медичних сестер за спеціалізацією «Медсестри масажних кабінетів» на двомісячних курсах. Чи зберігається при цьому їм середня заробітна плата за місцем роботи?

Щодо надбавки за вислугу років і матеріальної допомоги
Чи має право на оплату за вислугу років статистик медичний, який згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 грудня 1992 року № 195 має економічну освіту? Чи мають право на таку оплату реєстратори медичні; дезінфектори, молодші медичні сестри: сестра-господиня, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця? Чи має право зазначений працівник на виплату допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання йому щорічної відпустки?

Переведення фельдшера-диспетчера на іншу роботу як інваліда ІІІ групи
На станції швидкої медичної допомоги м. Миколаєва працює фельдшер — диспетчер з приймання викликів, 1950 року народження — інвалід ІІІ групи, який має довідку про заборону працювати у нічний час. Як виконати постанову лікарсько-консультаційної комісії, якщо специфіка роботи медичних працівників закладу — це чергування «доба через три доби»?

Запис до трудової книжки щодо кваліфікаційної категорії
В Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників не написано конкретно, чи треба записувати в трудові книжки медичних працівників дані про підвищення кваліфікації (категорії). Кваліфікаційна категорія медичних працівників дійсна п’ять років, після чого вона автоматично пропадає. На підтвердження кваліфікаційної категорії кожному медичному працівникові видається посвідчення встановленого зразка із фотографією працівника, підписом керівника управління охорони здоров’я та гербовою печаткою.           
Навіщо вносити в трудову книжку записи, які мають тимчасовий характер?

Щодо погодження із профспілкою деяких наказів
Чи потрібно погоджувати із виборним органом первинної профспілкової організації накази про тимчасове виконання обов’язків (на період щорічної відпустки або тимчасової непрацездатності), накладення дисциплінарного стягнення за порушення трудової дисципліни (пп. 4 і 7 ст. 40 КЗпП), позбавлення премій членів профспілки, які не є членами виборного органу?

Про доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
Чи можна встановити доплати (і в яких розмірах) за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (хвороба, відпустка, навчання тощо) у порядку заміщення, суміщення посад, розширення зони обслуговування заступникові директора у разі відсутності директора чи одного із його заступників, головному бухгалтерові без звільнення від основної роботи, обумовленої трудовим договором, якщо підприємство госпрозрахункове і має кошти?

ОПЛАТА ПРАЦІ

Кравцов Сергій, Кузьменко Вікторія
Оплата праці та похідні слова до базових професій
Під час визначення розміру заробітної плати для певних категорій працівників роботодавець стикається з проблемою правильного розмежування посад за категоріями у межах однієї професії. Чи можна застосовувати похідні слова «Старший» і «Молодший» до професій керівного складу? Чи можуть похідні слова «Головний», «Заступник» і «Помічник» рівноправно застосовуватися до назв посад, які передбачають наявність повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра або спеціаліста? Чи дозволяється утворювати назви посад заступників або помічників від базових професій, що вже містять у своїй назві прикметник «Головний»? Як впливає використання похідних слів на розмір тарифної ставки працівника, доплат, надбавок, премій? Відповіді на ці та інші запитання ілюстровано конкретними прикладами.

УСЕ ПРО ПЕНСІЇ

Шамбір Наталія
Призначення і виплата пенсій по-новому. Пенсії за віком та вислугу років (Продовження)
Пенсія за вислугу років розраховується у такому самому порядку, як і пенсія за віком. Розмір пенсії визначається у два етапи: перший — визначення розміру пенсії відповідно до статті 27 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (цю частину пенсії можна назвати основним розміром); другий — визначення розміру пенсії згідно із статтею 28 цього ж Закону (йдеться про мінімальний розмір пенсії та збільшення пенсії за «понаднормовий» стаж).
Детально, на прикладах, про розрахунок заробітку для обчислення пенсії, визначення коефіцієнта страхового стажу та ін. — у статті.

ДОБІР КАДРІВ

Цимбалюк Світлана
Професійний добір: етапи, суб’єкти, методи й технології оцінювання кандидатів
Для окремих посад, де результати праці кількісно виміряти й оцінити неможливо, потрібні люди, орієнтовані на стабільність і дотримання численних процедур, процесів, інструкцій, технологій. До таких посад належать посади бухгалтера, аудитора, менеджера з персоналу, фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку, фахівця з аналізу ринку праці, юриста, бібліотекаря, референта, секретаря.
Результати праці менеджера (економіста, організатора) зі збуту, програміста, редактора, коректора, торговельного, комерційного й страхового агентів можна кількісно виміряти та оцінити. У більшості ситуацій треба стимулювати поліпшення результатів. На такі посади варто брати людей, орієнтованих на результати.
Якими ж технологіями, методиками й методами послуговуються фахівці з управління персоналом, щоб підібрати працівника з потрібними характеристиками, автор розповідає у статті.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

  • Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI

 

  • Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів» від 2 липня 2012 року № 390 (Закінчення)
  • Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V» від 16 травня 2012 року № 92