Новий бухгалтерський облік, бухгалтерський контроль під час здійснення операційної діяльності в банках України


Національний банк України постановою від 4 липня 2018 року № 75 затвердив Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України (далі — Положення).

Зокрема, Положенням визначено, що банк зобов’язаний забезпечити:

• документування всіх операцій, що здійснюються його відокремленими підрозділами (складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку);

• своєчасне, повне та достовірне відображення в регістрах бухгалтерського обліку всіх операцій, які здійснюють його відокремлені підрозділи;

• дотримання відокремленими підрозділами вимог облікової політики банку;

• виконання відокремленими підрозділами потрібних процедур внутрішнього контролю;

• формування та зберігання відокремленими підрозділами первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, звітів відповідно до вимог законодавства України;

• формування звітності в розрізі відокремлених підрозділів;

• надання інформації в розрізі відокремлених підрозділів банку зовнішнім користувачам (Нацбанку, органам статистики та іншим органам відповідно до вимог законодавства України).

Операційна діяльність банку має бути організована таким чином, щоб забезпечити:

• розподіл обов’язків і повноважень щодо здійснення операцій;

• належне документування всіх операцій. Програмне забезпечення, яке використовується для документування операцій банку, має забезпечити ведення протоколу про всі операції та дії відповідальних виконавців у захищеній від модифікації формі;

• своєчасне, повне та достовірне відображення операцій у регістрах бухгалтерського обліку;

• накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією з обов’язковим зазначенням даних про її учасників, з визначенням балансових і позабалансових вимог та зобов’язань, можливих змін за цими операціями, сум нарахованих, отриманих або сплачених доходів і витрат, а також інших параметрів, що забезпечують складання звітності банку;

• захист активів банку від потенційних збитків і контроль за їх якістю;

• установлення лімітів на здійснення окремих операцій;

• визначення наявних та можливих операційних ризиків і управління ними;

• систему внутрішнього контролю;

• надання внутрішніх інструкцій (розпоряджень) щодо здійснення платежів;

• зберігання інформації про всі операції банку;

• конфіденційність інформації про кожну операцію та її контрагентів (інформація про операцію передається відповідними каналами зв’язку тільки в зашифрованому вигляді).

Банк здійснює операції протягом операційного дня з обов’язковим формуванням оборотно-сальдового балансу/оборотно-сальдової відомості, регістрів аналітичного обліку та інших регістрів за операціями, що здійснюються з використанням відповідного програмного забезпечення.

Постанова набрала чинності 7 липня 2018 року у зв’язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку bank.gov.ua 6 липня 2018 року.

Джерело: www.ligazakon.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації