...
Реєструйся

Про затвердження Інструкції з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах


 

 

Про затвердження Інструкції з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах  

Наказ Міністра оборони України
від 27 червня 1995 року N 165 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 20 листопада 1995 р. за N 414/950 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністра оборони України
 від 3 липня 2000 року N 196

Згідно з Законом України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року N 377 “Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, що додається.

2. Після набуття чинності Інструкції – Інструкцію Генерального штабу Збройних Сил СРСР від 5 березня 1986 року “Про порядок обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах” вважати такою, що не застосовується на території України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Збройних Сил – Першого заступника Міністра оборони України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

 

Міністр оборони України

В. Шмаров 

 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністра оборони України 
від 27 червня 1995 р. N 165

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 20 листопада 1995 р. за N 414/950 

ІНСТРУКЦІЯ
З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ І НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

1. Загальні положення

1. Відповідно до Закону України “Про оборону України” захист Вітчизни є конституційним обов’язком громадян України.

2. Загальний військовий обов’язок включає:

підготовку громадян до військової служби;

приписку до призовних дільниць;

прийняття та призов на військову службу;

проходження за призовом або добровільно військової служби;

виконання військового обов’язку в запасі;

дотримання правил військового обліку.

У воєнний час загальний військовий обов’язок включає також загальне обов’язкове військове навчання громадян.

(пункт 2 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 03.07.2000 р. N 196)

3. Щодо загального військового обов’язку громадяни України поділяються на такі категорії:

допризовники – особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

призовники – особи, які приписані до призовних дільниць;

військовослужбовці – особи, які проходять військову службу;

військовозобов’язані – особи, які перебувають у запасі.

До паспортів громадян України цих категорій вноситься відповідна відмітка.

(пункт 3 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 03.07.2000 р. N 196)

4. Жінки, які за фахом мають медичну підготовку або підготовку, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю за переліком, який визначено постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 року N 711, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком, беруться на військовий облік.

(пункт 4 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 03.07.2000 р. N 196)

5. Військовозобов’язані поділяються на:

рядовий склад;

сержантський і старшинський склад;

склад прапорщиків і мічманів;

офіцерський склад.

6. Військовозобов’язані чоловіки перебувають на військовому обліку залежно від присвоєних їм військових звань до граничного віку, указаного в таблиці.

Таблиця

Військові звання 

Граничний вік перебування в запасі 

1 розряд 

2 розряд 

Солдати, матроси, сержанти, старшини 

35 

40 

Прапорщики, мічмани 

35 

50 

Молодші офіцери 

45 

50 

Старші офіцери: 

  

  

майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) 

50 

55 

полковник (капітан 1 рангу) 

55 

60 

Вищі офіцери 

60 

65 

Примітка. Військовозобов’язані жінки незалежно від присвоєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється: для прапорщиків, мічманів і осіб офіцерського складу – 50 років, для інших військовозобов’язаних жінок – 45 років.

(пункт 6 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 03.07.2000 р. N 196)

7. Військовозобов’язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі чи визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби, знімають з військового обліку.

8. Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас. Граничний вік перебування на обліку призовників – до 27 років.

9. Військовий облік усіх військовозобов’язаних і призовників провадиться за місцем їх проживання, а також за обсягами та деталізацією і поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний. Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

Військовий облік військовозобов’язаних і призовників здійснюється в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

(пункт 9 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 03.07.2000 р. N 196)

10. Відповідно до статей 35, 38 Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” підприємства, установи, організації і навчальні заклади*, незалежно від підпорядкованості та форм власності, ведуть облік всіх військовозобов’язаних і призовників, а їх керівники (власники) несуть відповідальність за повноту і якість обліку, стежать за виконанням військовозобов’язаними правил військового обліку.

____________
* Далі – підприємства.

Облік військовозобов’язаних і призовників на підприємствах ведеться з метою забезпечення контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку і дотриманням установлених Законом України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” Правил військового обліку громадян України (додаток N 1), а також своєчасного оформлення бронювання за народним господарством інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників, вчасної підготовки необхідних кадрів для заміни спеціалістів, які підлягають призову до Збройних Сил України, надання допомоги військовим комісаріатам у проведенні оборонних заходів і підтриманні військового обліку в реальному стані.

11. Загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та проведенням військового обліку військовозобов’язаних і призовників, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

(пункт 11 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 03.07.2000 р. N 196)

12. Для ведення військового обліку і бронювання кадрів на підставі Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року N 377, на підприємствах незалежно від форм власності і підпорядкування формується військово-обліковий персонал виходячи з відповідної норми навантаження на одного працівника. За наявності на обліку від 500 до 2000 військовозобов’язаних і призовників – один працівник для ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу, від 2000 до 4000 військовозобов’язаних і призовників – два, від 4000 до 7000 військовозобов’язаних і призовників – три, на кожних наступних 3000 осіб – по одному такому працівнику.

Посадові оклади для цих працівників установлюються на рівні посадових окладів працівників відділів кадрів.

За наявності на обліку на підприємствах менше 500 військовозобов’язаних і призовників обов’язки щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами покладаються на одного з працівників відділу кадрів підприємства, якому встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

Керівники підприємств інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують обов’язки щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників, а також щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами.

Керівники підприємств і працівники, зайняті обліком військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, отримують вказівки з питань обліку військовозобов’язаних і призовників від вищих організацій свого відомства і місцевих військових комісаріатів.

2. Організація обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах

13. Облік військовозобов’язаних і призовників із числа інженерно-технічних працівників, робітників, службовців, студентів та учнів на всіх підприємствах провадиться за затвердженою Міністерством статистики України особовою карткою типової форми N Т-2 (додаток N 2), в якій розділ II доповнюється даними про військовий облік.

14. Основними військово-обліковими документами, на підставі яких заповнюється розділ ІІ особової картки на підприємствах, є:

для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, яке видають замість військового квитка;

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці.

15. При заповненні розділу ІІ особових карток на солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів запасу необхідно дотримуватись таких вимог:

в рядку “Група обліку” проставляється “НПО” (Наземноповітряна оборона), “ВМС” (Військово-Морські Сили), “МВС” (Міністерство внутрішніх справ), “СБУ” (Служба безпеки України) (пункт 22 військового квитка);

в рядку “Категорія обліку” – перша чи друга (пункт 21 військового квитка);

в рядку “Склад” – солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани (пункт 23 військового квитка);

в рядку “Військове звання” – рядовий, старший солдат, матрос, старший матрос, молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, старшина 2 статті, старшина 1 статті, головний старшина, головний корабельний старшина, прапорщик, старший прапорщик, мічман, старший мічман (пункт 19 військового квитка);

в рядку “Військово-облікова спеціальність N” записується номер військово-облікової спеціальності та її кодове позначення (пункт 24, 25 військового квитка);

в рядку “Придатність до військової служби” вказується “Стройовий”, якщо у військовому квитку відсутній запис про стан здоров’я або наявна відмітка про придатність до стройової служби; “Непридатний у мирний час, придатний до нестройової у воєнний час за гр.__ N___”, якщо у військовому квитку є про це запис із посиланням на відповідні статтю і наказ Міністра оборони України;

в рядку “Найменування військкомату за місцем проживання” вказується найменування військкомату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку. Якщо військовозобов’язаний перебуває на обліку у виконкомі сільської (селищної, міської) Ради, то вказується найменування військкомату, якому підпорядкований обліковий орган;

в рядку ” Чи перебуває на спеціальному обліку” олівцем проставляють серію і номер посвідчення про відстрочку, номер переліку, пункту і розділу переліку (постанови), за яким оформлено бронювання військовозобов’язаного, а також дату оформлення відстрочки військовим комісаріатом.

16. Відомості про військовий облік у особових картках генералів, адміралів, офіцерів запасу (далі – офіцери запасу) заповнюються у порядку, викладеному у п. 14 цієї Інструкції, але з такими особливостями:

рядок “Група обліку” – не заповнюється;

в рядку “Категорія обліку” є розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу;

в рядку “Склад” записують профіль (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний);

в рядку “Військово-облікова спеціальність” записується шестизначне цифрове позначення (згідно з відповідним пунктом військового квитка офіцера запасу);

рядок “Придатність до військової служби” на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється. На офіцерів запасу, знятих з військового обліку, цей рядок заповнюється на підставі записів у військовому квитку.

17. При заповненні особових карток на призовників у рядку “Група обліку” проставляється – “призовник”, у рядку “Найменування військкомату за місцем проживання” вказується райміськвійськкомат, у якому він перебуває на обліку, в рядку “Чи перебуває на спеціальному обліку” вказується, чи надається відстрочка від призову на військову службу і на який строк.

18. В особових картках на осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України, за вказівкою військового комісаріату після 1 січня викреслюються дані про військовий облік і робиться відмітка: “Знятий з виключенням з військового обліку за віком”.

19. Особові картки на військовозобов’язаних і призовників зберігаються точно в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:

перша – особові картки на генералів, адміралів і офіцерів запасу;

друга – особові картки на солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів запасу;

третя – особові картки на військовозобов’язаних-жінок;

четверта – особові картки на призовників.

На військовозобов’язаних, які мають відстрочки від призову при мобілізації та у воєнний час, особові картки виділяються окремо в кожній групі.

Особові картки на осіб, знятих з військового обліку за віком чи за станом здоров’я, зберігаються у загальній картотеці підприємства.

На великих підприємствах картотека особових карток розміщується по цехах із поділом на вказані вище чотири групи.

Картотека особових карток військовозобов’язаних і призовників зберігається за порядком, установленим для зберігання секретних документів.

20. В процесі проведення заходів з питань військового обліку адміністрація підприємств незалежно від підпорядкування і форм власності зобов’язана:

при прийнятті громадян на роботу (навчання) перевірити наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних військових квитків або тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановити, чи перебувають вони на військовому обліку за місцем проживання. Військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку, приймають на роботу (навчання) лише після зарахування їх на військовий облік в облікових органах за місцем проживання;

забезпечити повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників підприємства за правилами і формами, установленими Міністерством оборони і Міністерством статистики України;

систематично звіряти особові картки робітників, службовців і тих, хто навчається, із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць і подавати ці картки не рідше одного разу на рік до військових комісаріатів для звіряння з обліковими даними військових комісаріатів;

здійснювати систематичний облік змін у військовозобов’язаних і призовників сімейного становища, адреси місця проживання, службового становища, технічної підготовки, освіти і в п’ятиденний строк вносити ці зміни до їх особових карток та повідомляти про них у відповідні військові комісаріати у визначені ними строки;

приймати під розписку (додаток N 3) від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікові документи для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками та для інших цілей;

своєчасно оформляти бронювання за народним господарством військовозобов’язаних із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників;

подавати щороку в грудні до відповідних райміськвійськкоматів списки юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток N 4);

здійснювати систематичний контроль за проходженням підготовки до строкової військової служби всіма юнаками допризовного і призовного віку, які працюють на підприємствах (відвідування допризовниками і призовниками шкіл, учбових пунктів, учбових організацій Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і медичних установ), вживати заходів до забезпечення повного відвідування і якісного проведення цієї підготовки;

оповіщати військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяти їх своєчасній явці за цим викликом;

в семиденний строк повідомляти у військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних і призовників, заново прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);

брати на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміни в стані здоров’я, і один раз на місяць повідомляти про це військові комісаріати;

систематично проводити широку роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних і призовників про неухильне дотримання вимог Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” щодо військового обліку і забезпечувати суворий контроль за виконанням цього Закону;

вимагати від військовозобов’язаних і призовників при влаштуванні на роботу мати в заяві, а при звільненні з роботи – в обхідному листку, відмітку військкомату;

вести Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників підприємства (додаток N 5).

3. Особливості військового обліку осіб, пов’язаних за родом занять з постійним переміщенням

21. Військовозобов’язані і призовники, які працюють на морських і річкових суднах, беруться на облік за встановленим порядком обліковими органами за місцем приписки цих суден.

Військовозобов’язані і призовники із числа плаваючого складу морського і річкового флоту, які проживають на судні без постійного місця проживання в портах приписки суден чи в населених пунктах за місцем дислокації кадрових органів, що обслуговують ці судна, одночасно з пропискою беруться на військовий облік в облікових органах за місцем розташування відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту та флотилій.

Для оформлення прийняття на облік і зняття з обліку військовозобов’язаних і призовників плаваючого складу їх військово-облікові документи доставляють в облікові органи за розпорядженням капітанів суден чи адміністрації пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій.

У випадку, коли судна на період зимової навігації перебазовуються в інші порти з місць їх прописки чи дислокації кадрових апаратів, військовозобов’язані та призовники плаваючого складу, які обслуговують ці судна, повинні залишатися на військовому обліку в облікових органах за місцем розташування кадрових органів відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту за місцем постійної прописки цих суден.

Працівники громадського харчування, медичні працівники, метеорологи та інші особи зі складу військовозобов’язаних і призовників, які працюють і проживають на суднах і плавбазах морського і річкового флотів, підлягають військовому обліку так, як і особи плаваючого складу.

22. Військовозобов’язані та призовники, які працюють в польових геологічних і топографо-геодезичних організаціях, пошукових, знімальних, гідрогеологічних, геофізичних, лісобудівних, землебудівних експедиціях, партіях і загонах, на лінійних будівельно-монтажних і спеціалізованих поїздах, шляхових машинних станціях, в пересувних механізованих і спеціалізованих колонах, тунельних, мостобудівних і плаваючих загонах та ділянках, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях, управліннях механізації та підводно-технічних робіт, а також в інших, прирівняних до цих організаціях за родом роботи з постійним переміщенням, які не мають постійного місця проживання в пунктах проведення робіт, а також які працюють в об’єднанні державних цирків, беруться на облік обліковими органами за місцем знаходження основних баз, будівельно-монтажних та інших організацій, що користуються правом прийняття на роботу і звільнення з роботи.

Для оформлення на військовий облік військовозобов’язаних і призовників,яких приймають на роботу в зазначені організації, чи зняття з військового обліку звільнюваних з роботи, адміністрація цих організацій зобов’язана подавати у відповідні військово-облікові органи картки прописки (домові книги) та військово-облікові документи військовозобов’язаних і призовників.

23. Військовий облік громадян України, які тимчасово проживають за кордоном, здійснюється дипломатичними і консульськими представництвами України.

Дипломатичні та консульські представництва України зобов’язані забезпечувати прибуття громадян України чоловічої статі, які досягли 18-літнього віку, у військові комісаріати за місцем постійного проживання для призову на військову службу.

4. Про права, обов’язки і відповідальність військовозобов’язаних, призовників (допризовників) і посадових осіб

24. Права, обов’язки і відповідальність військовозобов’язаних та призовників за дотримання правил військового обліку визначаються Законом України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”. На підставі Закону адміністрація підприємства зобов’язана звільняти військовозобов’язаних і призовників (допризовників) від роботи за встановленим порядком на час виконання обов’язків, пов’язаних з військовим обліком, припискою до призовних дільниць, призовом на військову службу, учбові (перевірочні) та спеціальні збори. За всіма громадянами, які залучаються до виконання зазначених обов’язків, зберігається середня зарплата за місцем їх постійної роботи.

Особам, допущеним до складання вступних екзаменів до військових навчальних закладів, надається відпустка для явки і складання екзаменів зі збереженням посади і середнього заробітку за місцем роботи на час складання екзаменів, на дорогу туди і назад з наступним їх відшкодуванням за рахунок коштів Міністерства оборони України.

25. Порядок матеріального забезпечення громадян у зв’язку з призовом чи прийняттям на військову службу встановлений статтею 21 Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”.

26. Військовозобов’язані, призвані на учбові (перевірочні) та спеціальні збори, забезпечуються на час їх проведення натуральним і грошовим утриманням у порядку і розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 року N 76 “Про порядок і розміри грошового забезпечення військовозобов’язаних, призваних на навчальні збори”.

За військовозобов’язаними, призваними на збір, зберігається на весь період зборів, враховуючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада і середня заробітна плата. Збереження середнього заробітку здійснюється за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань. Зазначені особи не підлягають звільненню з роботи за ініціативою власника чи адміністрації підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості і форм власності, крім випадків їх повної ліквідації.

Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігається місце роботи і посада, а з дня закінчення зборів замість зарплати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності згідно з чинним законодавством.

Військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів, уключаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань.

(абзац четвертий пункту 26 в редакції наказу
 Міністра оборони України від 03.07.2000 р. N 196)

27. За громадянами, які проходять підготовку до військової служби в оборонно-спортивних оздоровчих таборах, учбових організаціях Товариства сприяння обороні України з відривом від виробництва, на весь час виконання цих обов’язків, враховуючи період проїзду в обидва кінці, зберігається місце роботи, займана посада і середня місячна зарплата.

Витрати по найму житла вказаних громадян на період їх навчання, вартість проїзду до місця навчання (зборів) і назад та середньомісячна зарплата виплачуються військкоматами, які направили цих осіб для підготовки до військової служби.

28. Військовозобов’язаним і призовникам, яких направляють військкомати на диспансерне чи стаціонарне обстеження (лікування, медичний огляд), за весь час перебування в медичній установі зберігається місце роботи (навчання), займана посада і середньомісячна зарплата (стипендія), а також відшкодовуються військкоматами витрати на проїзд до місця обстеження і назад.

29. Військовозобов’язані і призовники зобов’язані суворо виконувати правила військового обліку, установлені Законом України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”.

30. Відвідування занять призовниками, залученими військкоматами для набуття військових спеціальностей, є обов’язковим.

31. Призовники зобов’язані особисто з’являтися в рай(міськ)військкомат для зняття з військового обліку і в триденний строк з дня прибуття на нове місце проживання стати на військовий облік.

32. Офіцери запасу для зарахування на військовий облік зобов’язані особисто з’явитись до військкомату.

33. Військовозобов’язані і призовники у випадку зміни їх сімейного становища, стану здоров’я, адреси, освіти, місця роботи і посади зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

34. За порушення правил військового обліку винні громадяни і посадові особи несуть адміністративну відповідальність, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

35. Військовозобов’язані і призовники за порушення правил військового обліку, встановлених статтями 33 – 38, 42 Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, а також за неявку на виклик до військкомату без поважних причин, за навмисне псування і недбале зберігання військових квитків та посвідчень про приписку до призовних дільниць, що призвело до їх втрати, за несвоєчасне повідомлення в обліковий орган, де стоять на військовому обліку, даних про зміну адреси місця проживання, освіти, місця роботи і посади несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

36. Громадяни, які без поважних причин не з’явилися на виклик у військовий комісаріат для приписки до призовної дільниці, підлягають адміністративному стягненню у вигляді попередження.

37. Керівники чи інші відповідальні за військово-облікову роботу посадові особи підприємств, навчальних закладів, житлово-експлуатаційних організацій і домовласники, які не подали у встановлений строк до військкоматів списки юнаків, що підлягають приписці до призовних дільниць, за несвоєчасне подання в облікові органи домових книг, карток прописки, військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць на військовозобов’язаних жильців чи призовників для оформлення прийняття на військовий облік або зняття з обліку, а також, які не забезпечили на вимогу військкоматів оповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкоджали своєчасній явці громадян на збірні пункти і призовні дільниці чи допустили інші порушення законодавства про загальний військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

38. Ця Інструкція узгоджена з Міністерством статистики, Національною гвардією, Міністерством внутрішніх справ, Державним комітетом у справах охорони державного кордону, Службою безпеки України, штабом Цивільної оборони.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Інструкції з військового обліку
військовозобов’язаних і призовників
на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах

ПРАВИЛА
військового обліку громадян України

Згідно з Законом України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” військовозобов’язані та призовники повинні виконувати такі Правила військового обліку:

1. Військовозобов’язані і призовники зобов’язані перебувати на військовому обліку за місцем проживання: ті, які мешкають у містах і селищах, де є районні (міські) військкомати, – у військових комісаріатах, а які мешкають у сільській місцевості чи у містах і селищах, де немає військкоматів, – у виконкомах міських, селищних і сільських Рад.

2. Військовозобов’язані, які вибувають в іншу місцевість на постійне і тимчасове (строком понад півтора місяця) проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування строком понад три місяці, чи які змінюють місце проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району, зобов’язані здати в житлово-експлуатаційну організацію разом з паспортом і військовий квиток для оформлення зняття з військового обліку. Військовозобов’язані, які вибувають із сільської місцевості, зобов’язані особисто з’явитися з військовим квитком у виконком селищних чи сільських Рад для зняття з військового обліку.

3. Військовозобов’язані, які прибувають на постійне чи тимчасове проживання строком понад півтора місяця, зобов’язані в триденний строк здати в житлово-експлуатаційну організацію разом з паспортом і військовий квиток для оформлення на військовий облік. Військовозобов’язані, які прибули в сільську місцевість, зобов’язані в триденний строк особисто з’явитися з військовим квитком у виконком селищної чи сільської Ради для взяття їх на військовий облік.

4. Офіцери запасу для взяття на військовий облік зобов’язані особисто з’являтися у військові комісаріати.

5. Призовники зобов’язані особисто з’являтися в районний (міський) військкомат для зняття з військового обліку і в триденний строк з дня прибуття на нове місце проживання стати на військовий облік.

6. При зміні сімейного стану, адреси місця проживання, освіти, місця роботи чи посади військовозобов’язані і призовники зобов’язані в семиденний строк повідомити про це в обліковий орган, вказаний в п. 1 Правил, де вони перебувають на військовому обліку.

7. У випадку каліцтва чи після перенесених тяжких захворювань, які порушили працездатність, військовозобов’язані і призовники зобов’язані подати про це заяву до районного (міського) військкомату чи в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку.

8. Військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження, військовозобов’язані і призовники, які отримали персональні повістки районного (міського) військкомату, повинні суворо виконувати викладені в них вимоги. В усіх випадках виклику міськими, селищними, сільськими Радами військовозобов’язані і призовники повинні з’явитися точно у встановлений час і місце, маючи при собі військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, паспорт. Водії транспортних засобів повинні мати при собі посвідчення водія на право керування ними.

9. У випадку втрати військового квитка чи посвідчення про приписку до призовної дільниці військовозобов’язані і призовники негайно повинні доповісти про це письмово військовому комісару за місцем військового обліку.

10. Військовозобов’язані і призовники за порушення правил військового обліку, встановлених пп. 2 – 5 Правил, а також за неявку на виклик у військкомат без поважних причин, за навмисне псування чи недбале зберігання військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць, що призвело до їх втрати, за несвоєчасне повідомлення в обліковий орган, де стоять на військовому обліку, даних про зміну адреси, освіти, місця роботи чи посади підлягають попередженню або штрафу, який накладає в адміністративному порядку районний (міський) військовий комісар згідно з чинним законодавством.

Про накладання адміністративного стягнення військовий комісар доводить до відома керівника підприємства, установи, організації, колгоспу, навчального закладу за місцем роботи (навчання) військовозобов’язаного чи призовника.

11. Військовозобов’язані за ухилення від учбових і перевірочних зборів та військового обліку, а призовники за ухилення від чергового призову на військову службу притягуються до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

12. У воєнний час виїзд військовозобов’язаних і призовників з місця постійного проживання без дозволу районного (міського) військового комісара забороняється.

За порушення Правил військового обліку громадян України військовозобов’язані і призовники притягуються до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Примітка. Правила військового обліку громадян України виготовляють друкарським способом і вивішують в органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах на видному місці в приміщеннях, де ведеться облік військовозобов’язаних і призовників чи прописка і виписка громадян. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Інструкції з військового обліку
військовозобов’язаних і призовників
на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних
закладах

                    Типова форма Т-2
 
************************
підприємство, організація       Код по ЗКУД__________
             *****************************************
             *N докумен.*Стать ч/ж*Табельн.N *Алфавіт*
             *****************************************
             *****************************************
 
           ОСОБОВА КАРТКА N________
 
            I.Загальні відомості
 
1.Прізвище______________________ 7.Загальний стаж роботи________
 ім'я _________________________ 8.Безперервний стаж роботи_____
 по батькові___________________ 9.Останнє місце роботи, посада_
2.Рiк народження________________  _____________________________
3.Місце народження______________ 10.Дата,причина звільнення_____
4.Освіта              *****************************
 а)____________________________ 11.Родинне становище___________
                   ****************************
 б)____________________________  (перелічити членів сім'ї із
  (назва, дата вступу до закладу)  зазначенням дати народження)
 в)____________________________ 12.Паспорт:серiя_________N_____
  (назва, дата закінчення     Ким виданий_________________
  закладу)             ____________________________
 г)Вид навч. (ден., веч., заочне)  Дата видачі_________________
     (підкреслити)      13.Домашня адреса______________
5.Спеціальність за дипломом_____   ____________________________
 ______________________________ 14.Телефон_____________________
6.Кваліфікація за дипломом______
 ______________________________   Особистий підпис____________
Диплом N___вiд __ _______ _____ р.
(свід.)
Дата заповнення____ ______ _____р.
картки
 
        II.Відомості про військовий облік
 
Група обліку___________________ Військово-облікова спеціальність
Категорія обліку_______________ ________________________________
Склад__________________________ Придатність до військової служби
                 ________________________________
Військове звання_______________ Назва райвійськкомату
                 за місцем проживання
_______________________________ ________________________________
                 Перебуває на спецобліку N_______
 
 
   (зворотний бік)
 
 
   ІІІ. Призначення і переведення      ІV.Відпустки
 
*********************************************************************
*Да-*Назва *Назва *Розряд *Під-*Підпис *Вид * За *  Дата  *Під-*
*та *струк-*профе-*(оклад)*ста-*власни-*від-*який **************ста-*
*  *турно-*сії, *    * ва *ка тру-*пус *пері-*по- *закін-*ва *
*  *го  *посади*    *  *дової *тки * од *чатку*чення *  *
*  *під- *   *    *  *книжки *  *   *від- *від- *  *
*  *розді-*   *    *  *    *  *   *пуст-*пустки*  *
*  *лу  *   *    *  *    *  *   *ки  *   *  *
*********************************************************************
*  *   *   *    *  *    *  *   *   *   *  *
*  *   *   *    *  *    *  *   *   *   *  *
*********************************************************************
 
 
 
 
 Додаткові відомості_____________________________________________
 ________________________________________________________________
 Дата і причина звільнення_______________________________________
              (підпис власника трудової книжки)
 ________________________________________________________________
 Трудову книжку отримав "__"____ ____р.__________________________
                    (підпис власника трудової
                         книжки)
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 3
до Інструкції з військового обліку
військовозобов’язаних і призовників
на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах

Корінець розписки N_____      Розписка N__________
 
  Про прийом військового квитка  Видана ________________________
(посвідчення про приписку до при-      (прізвище, ім'я, по
зовної дільниці) від військовозо-        батькові)
бов'язаного (призовника)      ______________ року народження
1._______________________________  Про те, що  військовий квиток
 (прізвище, ім'я, по батькові)   (посвідчення про  приписку  до
2. Рік народження          призовної дільниці), який йому
3. Військове звання         належить,
 
4. З якою метою прийнято війсь-  серії       N
ковий квиток  (посвідчення  про  прийнятий для _________________
приписку до призовної дільниці)          (вказати, з якою
Підпис __________________________  ________________________________
    (прізвище і посада особи,  метою та найменування органу чи
яка прийняла військовий  квиток  посадової особи,  що  прийняла
(посвідчення про приписку до при-  військовий квиток (посвідчення
зовної дільниці)          про приписку до призовної діль-
                  ниці)
 
Розписка  військовозобов'язаного  Розписка дійсна до "_____"
(призовника) в отриманні військо-  Підпис _________________________
вого квитка (посвідчення про при-      (прізвище і посада того,
писку до призовної дільниці)    хто прийняв військовий квиток,
  "  "     19____ р.     посвідчення про приписку до при-
                  зовної дільниці)
 
                  М.П.
 
                  "   "     19______р.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 4
до Інструкції з військового обліку
військовозобов’язаних і призовників
на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах

СПИСОК
юнаків 19 __ року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці

(найменування підприємства, установи, організації, навчального закладу, ЖЕО, домовласників, виконавчого комітету місцевої Ради)

              За станом на "___"________ ____ р.
 
  ************************************************************
  *Пор*Прізвище, ім'я,* Місце роботи *Місце   *Відмітка  *
  * N * по батькові * (навчання)та *проживання*райвійськ- *
  *  *        *   посада *     *комату про *
  *  *        *       *     *зміни в  *
  *  *        *       *     *списку, які *
  *  *        *       *     *сталися піс-*
  *  *        *       *     *ля 1.01 до *
  *  *        *       *     *закінчення *
  *  *        *       *     *приписки, та*
  *  *        *       *     *за яким по- *
  *  *        *       *     * рядковим *
  *  *        *       *     *номером за- *
  *  *        *       *     *несений до *
  *  *        *       *     * зведеного *
  *  *        *       *     * списку  *
  ************************************************************
  * 1 *   2     *    3   *   4  *   5   *
  ************************************************************
 
  "__"________ ____р.             Підпис________
 
                       М.П.
 

ПОЯСНЕННЯ ДО СКЛАДАННЯ СПИСКУ

1. Список складають чітким почерком або друкують на машинці в алфавітному порядку. В список входять всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбуття покарання в місцях позбавлення волі за вироками судів, стану здоров’я, постійного чи тимчасового їх проживання (роботи, навчання).

2. Юнаків старшого віку, які не були раніше приписані до призовної дільниці, також заносять до цього списку, їхній рік народження вказують у графі 2.

3. Списки підписують начальники відділів кадрів підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, голови виконкомів сільських (селищних, міських) Рад і засвідчують мастиковою гербовою печаткою.

4. Списки в районному військкоматі реєструються, підшиваються в окрему справу і зберігаються протягом 3 років.

5. Графа 5 заповнюється в рай(міськ)військкоматі.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 5
до Інструкції з військового обліку
військовозобов’язаних і призовників
на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах

ЖУРНАЛ
перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників

(вказати найменування підприємства)

 **************************************************************
 *Дата   *Посада, прізвище,*Результати прове- *Відмітка про *
 *перевірки*ім'я, по батько- *деної перевірки, *усунення ви- *
 *     *ві перевіряючого *основні недоліки *явлених недо-*
 *     *         * і висновки   *  ліків   *
 **************************************************************
 *     *         *         *       *
 *     *         *         *       *
 *     *         *         *       *
 *     *         *         *       *
 **************************************************************

____________ 
 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010