...
Реєструйся

Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2012

м. Київ

N 1973/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 січня 2013 р. за N 6/22538

Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 3, частин першої, четвертої статті 97 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.
2. Установити, що:
2.1. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) із зазначенням строку їх дії і в установленому законодавством порядку замінили їх на свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), повинні підвищити кваліфікацію у 2013 році відповідно до розділу IV Положення, затвердженого цим наказом.
2.2. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) без зазначення строку їх дії і в установленому законодавством порядку замінили їх на свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), повинні підвищити кваліфікацію у 2014 році відповідно до розділу IV Положення, затвердженого цим наказом.
3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

Міністр

О. Лавринович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
27.12.2012 N 1973/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 січня 2013 р. за N 6/22538

 

ПОЛОЖЕННЯ
про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

I. Загальні положення

Це Положення відповідно до абзацу третього частини першої статті 3, частин першої, четвертої статті 97 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” визначає порядок підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та порядок підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

II. Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Загальні положення

Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), складається з двох етапів: перший – навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); другий – стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

2. Порядок навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

2.1. Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), полягає у проведенні навчальними закладами (установами), які відповідають встановленим у пункті 2.4 цієї глави вимогам (далі – заклади), навчальних курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство (далі – курси) з видачею сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
2.2. Курси проходить громадянин України, який має повну вищу юридичну або повну вищу економічну освіту (далі – особа).
2.3. Особа проходить курси на підставі договору, укладеного між нею і закладом.
2.4. Проводити курси може заклад, який відповідає таким вимогам:
надає освітні послуги у сфері вищої освіти;
здійснює підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за напрямами (спеціальностями) “Право”, або “Економіка та підприємництво”, або “Менеджмент і адміністрування”, або “Державне управління”;
має третій або четвертий рівень акредитації за одним із зазначених напрямів (спеціальностей) протягом не менше трьох років або має досвід з проведення навчання або підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади за цими напрямами (спеціальностями) не менше 10 років.
2.5. Заклад, який має намір проводити курси, подає до структурного підрозділу Міністерства юстиції України, який забезпечує реалізацію повноважень Міністерства юстиції України у сфері банкрутства (далі – Департамент), письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені у встановленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують відповідність вимогам, наведеним у пункті 2.4 цієї глави.
2.6. Департамент на підставі письмових повідомлень закладів про намір проводити курси формує перелік закладів, що проводять курси (далі – Перелік закладів), та забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.
2.7. Заклади, які на дату набрання чинності цим наказом включені до Переліку закладів, що проводили підготовчі курси з отримання спеціальних знань у сфері відновлення платоспроможності та банкрутства і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 12 вересня 2011 року N 2094/5 “Про затвердження Положення про систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2011 року за N 1084/19822 (зі змінами), автоматично включаються в Перелік закладів.
2.8. Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до переліку обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначених законодавством (далі – Перелік).
2.9. Заклад, який має намір проводити курси, на кожний календарний рік готує навчальний план проведення курсів (далі – План). План складається з навчальних програм дисциплін і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, їх обсяг та викладачів, які будуть залучені до проведення вивчення дисципліни. План повинен містити всі питання, визначені у Переліку, в обсязі, необхідному для належного вивчення конкретної дисципліни.
2.10. План подається закладом на погодження до Департаменту. Протягом 15 робочих днів Департамент опрацьовує План і погоджує його або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій для його доопрацювання.
2.11. Департамент відмовляє у погодженні Плану у разі, якщо План подано закладом з порушенням вимог пункту 2.9 цієї глави.
2.12. Погодження або відмова в погодженні Департаментом Плану оформляється листом Міністерства юстиції України за підписом заступника Міністра юстиції України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
2.13. Проведення курсів закладом без Плану або відповідно до Плану, що не погоджений Департаментом, не допускається.
2.14. У разі внесення змін до Переліку Департамент інформаційним листом повідомляє про це заклади, які зобов’язані привести План у відповідність до Переліку та подати його на погодження в порядку, визначеному пунктами 2.10 – 2.13 цієї глави. При цьому погоджений попередній План вважається недійсним.
2.15. Організація проведення курсів закладом розпочинається після погодження Департаментом Плану.
2.16. Строк проведення курсів становить не менше одного календарного місяця.
2.17. Курси проводяться за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення курсів місці, обраному закладом.
2.18. Не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку проведення курсів заклад надсилає інформацію до Департаменту про намір проведення курсів, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.
2.19. Проведення курсів завершується проведенням у закладі, який здійснював навчання, підсумкового заліку. Порядок проведення підсумкового заліку визначається закладом і затверджується його керівником. У разі успішної здачі заліку заклад не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня здачі заліку видає особам сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі – сертифікат) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.
2.20. Заклад виключається з Переліку закладів у разі наявності однієї з таких підстав:
непроведення закладом протягом року з дати включення закладу до Переліку закладів курсів чи підвищення кваліфікації, передбаченого розділом IV цього Положення;
порушення вимог, передбачених пунктами 2.13 – 2.15 цієї глави;
якщо за підсумками календарного року більше ніж 60 % осіб, які навчалися у цьому закладі, не склали кваліфікаційний іспит.
Департамент надсилає до закладу інформаційний лист про виключення закладу з Переліку закладів та розміщує цю інформацію на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет. Право закладу на повторне подання документів, передбачених пунктом 2.5 цієї глави, виникає з 01 січня наступного календарного року.
2.21. Строк дії сертифіката становить два роки з дати його видачі.
2.22. Заклад веде облік виданих сертифікатів і подає до Департаменту інформацію про видані сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом особам, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у тижневий строк після їх видачі за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.
2.23. Департамент веде узагальнений облік осіб, яким видано сертифікати, та надає (на вимогу) цю інформацію Кваліфікаційній комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

3. Порядок стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

3.1. Стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), проводиться з метою удосконалення та застосування на практиці знань, набутих під час навчання особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
3.2. Стажування може пройти особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання відповідно до глави 2 цього розділу.
3.3. Строк стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), становить не менше 6 місяців.
3.4. Особа, яка має намір пройти стажування (далі – стажист), звертається до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за місцем реєстрації місця проживання або місця перебування (далі – Головне управління юстиції) із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування, до якої додаються:
копія паспорта громадянина України (першої, другої сторінок паспорта громадянина України і сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи);
копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту;
трудова книжка та/або копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
копія сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
3.5. Копії вищезазначених документів повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку.
3.6. Засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів формуються уповноваженою посадовою особою Головного управління юстиції, яка забезпечує достовірність та повноту документів, в особову справу стажиста.
3.7. Особова справа стажиста містить усі документи, що стосуються проходження стажування стажистом, та зберігається в Головному управлінні юстиції.
3.8. Інформація про кандидатури керівників стажування надається стажисту Головним управлінням юстиції у письмовій формі.
3.9. Керівником стажування особи, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), який відповідає таким вимогам: має стаж здійснення діяльності арбітражного керуючого не менше 3 років, брав участь не менше ніж у 15 (у сукупності) справах про банкрутство, у практиці якого було припинення провадження у справі про банкрутство шляхом укладення мирової угоди або виконання плану санації або виконання усіх зобов’язань перед кредиторами до визнання боржника банкрутом та до якого не застосовувались дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (до набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” – анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) з підстав, передбачених абзацами третім, шостим, сьомим, дев’ятим, десятим частини першої статті 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”) (далі – керівник стажування).
3.10. У разі якщо керівники стажування, кандидатури яких були надані стажисту відповідно до пунктів 3.4 – 3.9, відмовляються брати участь у стажуванні стажиста, Головне управління юстиції визначає керівника стажування самостійно.
3.11. Зарахування на стажування і строк його проходження оформляються наказом керівника стажування. Керівник стажування надсилає копію цього наказу протягом 3 робочих днів з дня його видання в Головне управління юстиції за місцезнаходженням своєї контори (офісу), що є основним місцем здійснення діяльності.
3.12. Під час стажування керівник стажування залучає стажиста до надання допомоги керівнику стажування під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не менше ніж у 3 справах.
3.13. Керівник стажування може одночасно стажувати не більше 2 стажистів.
3.14. У разі неможливості виконання своїх обов’язків керівником стажування (за станом здоров’я, у разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора тощо)) стажист звертається в Головне управління юстиції для визначення іншого керівника стажування в порядку, передбаченому пунктами 3.8 – 3.11 цієї глави. Строк стажування у цьому випадку не переривається.
3.15. За результатами стажування керівник стажування в останній день проходження стажування складає у двох примірниках відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі – відгук), один з яких надається стажисту, другий направляється до Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для вирішення питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.
3.16. Відгук повинен містити таку інформацію:
перелік виконаних завдань стажистом;
відповідність кваліфікації;
дотримання прийнятих норм поведінки;
особистісні якості (працездатність, уміння навчатися, прагнення до підвищення професійного рівня, почуття відповідальності, комунікативні навички, стресостійкість, лідерські якості тощо);
висновки із пропозиціями, оцінкою й критичними зауваженнями (у разі наявності).
Керівник стажування підписує відгук та скріплює його своєю печаткою.
3.17. Керівник стажування у тижневий строк після підписання відгуку направляє інформацію в Головне управління юстиції про закінчення стажування та про результати стажування особи, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

III. Порядок перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

3.1. Перепідготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), проводиться у разі нескладення ними повторного кваліфікаційного іспиту.
3.2. Перепідготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) проводиться у разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
3.3. Перепідготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством для підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

IV. Порядок підвищення кваліфікації арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)

4.1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня та один раз на два роки підвищувати кваліфікацію.
4.2. Підвищення кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) проводиться з метою покращення знань, умінь та набуття професійних навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
4.3. Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснюється у формі короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника (далі – підвищення кваліфікації).
4.4. Підвищення кваліфікації організовується та проводиться закладами, що включені до Переліку закладів, і Всеукраїнськими саморегулівними організаціями арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі – ВСРО). ВСРО організовує та проводить підвищення кваліфікації не частіше ніж один раз на рік.
4.5. За 30 календарних днів до початку проведення підвищення кваліфікації заклад, ВСРО надсилають повідомлення до Департаменту про намір та строк його проведення. Заклад не рідше ніж один раз на рік повідомляє Департамент про намір проведення підвищення кваліфікації.
4.6. Повідомлення закладів, ВСРО про намір проведення підвищення кваліфікації із зазначенням строку його проведення розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.
4.7. Підвищення кваліфікації проводиться за такими тематиками:
актуальні питання організації діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
новели у законодавстві України, що стосуються діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
судова практика у справах про банкрутство;
інші питання, пов’язані з діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), знання яких потребують постійного оновлення та удосконалення.
4.8. Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) завершується проведенням у закладі, ВСРО підсумкового заліку. Порядок проведення заліку визначається закладом, ВСРО і погоджується з керівником структурного підрозділу Головного управління юстиції, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства.
4.9. Для проведення заліку закладом, ВСРО утворюється комісія у складі не менше ніж 3 особи.
4.10. Головою комісії є керівник структурного підрозділу Головного управління юстиції, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства.
4.11. У разі успішного складення заліку закладом, ВСРО видається свідоцтво про підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.
4.12. Заклад, ВСРО, що проводили підвищення кваліфікації, у 5-денний строк після його закінчення надсилають до Департаменту списки осіб, яким видані свідоцтва про підвищення кваліфікації, із зазначенням номерів та дати їх видачі.
4.13. Перебіг строку, передбаченого пунктом 4.1 цього розділу, починається з наступного дня після отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації.
4.14. Департамент здійснює моніторинг осіб, які пройшли підвищення кваліфікації. У разі виявлення осіб, які не пройшли підвищення кваліфікації, Департамент вносить подання до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) щодо застосування до таких осіб дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством.

Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу

К. І. Чижмарь

 

Додаток 1
до Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 

______________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування закладу)

 

Сертифікат N _____
про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

засвідчує, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові)
з “_____” _________________ р. до “_____” ____________________ р.
пройшов(ла) навчальні курси з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство.
Керівник закладу
_________________________________
(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)
М. П.
________________________________
(дата видачі сертифіката)

 

Додаток 2
до Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 

Інформація про видані сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом особам, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

N з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Паспортні дані

N (серія) сертифіката

Дата видачі сертифіката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 

СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації

видано арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) ____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)
про те, що він (вона) підвищив(ла) кваліфікацію шляхом участі в семінарі з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника та успішного складання заліку у _________________________________________________.
             (найменування закладу, саморегулівної організації)

Керівник закладу,
саморегулівної організації

 
_____________________________________
               (підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

М. П.

 

___________________________________
                         (дата видачі свідоцтва)

                    Реєстраційний номер _______
____________

 

Матеріали до теми


Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...
Оновлено порядок визначення компаній критично важливими в особливий період
Національний банк оновив порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з ...
Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...