Щодо видання наказу про утримання аліментів із заробітної плати працівника


Одержаний виконавчий лист, як правило, реєструється в спеціальному журналі із зазначенням дати одержання. При поверненні виконавчого документа в журналі також робиться відповідна відмітка із зазначенням дати його вибуття. Форму цього журналу законодавчо не визначено. Виконавчі документи зберігаються окремо від інших документів.

Оскільки виконавчий лист є обов’язковим для виконання, то про здійснення утримання аліментів із заробітної платні працівника видавати окремий наказ по підприємству не потрібно.

Що стосується покладення обов’язків щодо утримання аліментів на бухгалтера, то відповідно до статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV (далі — Закон) питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, забезпечує дотримання підприємством встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від недостачі, розкрадання і псування активів установи; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

У той же час, посадові обов’язки головних бухгалтерів передбачені Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи (далі — Типове положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59, та кваліфікаційною характеристикою професії «Головний бухгалтер», що міститься у випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» (розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців») Довідника кваліфікаційних характеристик працівників (далі — Довідник), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336. Цим Довідником також передбачена професія «бухгалтер», до обов’язків якої відноситься, зокрема, нарахування заробітний плати та виконання інших розрахунків з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до Типового положення керівник підприємства затверджує положення про бухгалтерську службу або посадову інструкцію на бухгалтера.

Разом з тим «Загальними положеннями» Довідника передбачено, що посадові (робочі) інструкції складаються для працівників усіх посад, зазначених у штатному розкладі.

Посадові інструкції працівників підприємств розробляються з дотриманням вимог і норм щодо їх побудови, визначених Загальними положеннями зазначеного Довідника, і вводяться з метою чіткого визначення вимог, висунутих до певної категорії працівників, раціональному розподілу обов’язків між працівниками, наділення працівників необхідними правами, підвищенню відповідальності працівників за доручену ділянку роботи.

Враховуючи вищевказане, утримання аліментів здійснюється працівниками бухгалтерії, на яких посадовою інструкцією (з визначенням конкретних завдань та обов’язків, функцій, прав і відповідальності) покладено обов’язок здійснювати зазначені відрахування із заробітної плати.

Лист Мінсоцполітики від 1 березня 2019 року № 247/0/206-19

Матеріали до теми


Мобільний застосунок «Пенсійний фонд» у смартфонах та планшетах
Мобільний застосунок “Пенсійний фонд” надає доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України у зручному форматі з мобільних пристроїв (смартфонів та ...
Нормативно-правові акти окупаційних сил не є правомірними
Нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій російської федерації є нікчемними, не створюють жодних правових наслідків, і нікчемність цих актів ...