...
Реєструйся

Зміст номера №8 – 2013


Шановні колеги!

Сьогодні хочеться сказати кілька слів про стилі управління, оскільки цей аспект взаємовідносин керівника і працівника є, мабуть, найважливішим у виробничому процесі.

Ренсіс Лайкерт — відомий американський дослідник проблем організаційної поведінки і стилів управління розглядав управління як взаємопов’язаний ситуаційний процес, при якому лідер (керівник) має постійно пристосовуватися до ситуації та особливостей поведінки людей, якими він управляє. Тому до найважливіших якостей менеджерів Р. Лайкерт відносив їхні здібності до розуміння поведінки людей, що перебувають під їхнім впливом.

Дослідник вважав, що керівники можуть досягнути високих результатів лише тоді, коли фокусуватимуть увагу на людських аспектах проблем своїх підлеглих і на створенні ефективних робочих груп, перед якими ставитимуть високі цілі.

Управління, згідно з Р. Лайкертом, — це завжди взаємозалежний процес. Щоб бути ефективним і комунікабельним, керівник-менеджер завжди повинен пристосовувати свою поведінку до ситуації з огляду на особливості людей, якими він керує. Нема специфічних управлінських правил, які б добре працювали в усіх ситуаціях. Є тільки загальні принципи, що повинні розглядатися із врахуванням очікувань, цінностей і навичок тих людей, з якими менеджер взаємодіє. Розуміння цих цінностей і очікувань — і є вирішальним умінням менеджера. Тому, на думку Р. Лайкерта, організації повинні створити таку атмосферу й такі умови, які б заохочували всіх керівників (менеджерів) поводитися з людьми, з якими вони працюють і взаємодіють, у манері, що відповідає їх цінностям і очікуванням.

Бажаю, щоб на роботі ви завжди почувалися впевнено і комфортно і щоб завжди вдавалося забезпечити потрібний психологічний баланс між працівниками і керівниками.

З глибокою повагою, головний редактор Ярослава Паньків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Звірич Лариса
Відпустки: державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок їх надання

За загальним правилом усі працівники мають право на основну щорічну відпустку. Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні на загальних підставах, теж мають право на таку відпустку. Щодо інших видів відпусток, то особливості їх надання регламентуються більш суворо й детально. Скажімо, законодавством передбачено диференціацію тривалості відпустки залежно від виду діяльності підприємства і галузевої належності, які визначають зміст трудової діяльності та умови праці. Щодо тривалості додаткових щорічних відпусток, то робочий рік, який дає право на додаткову відпустку, не завжди збігається з робочим роком, який дає право на основну відпустку. Детальніше про це, а також про те, коли працівник має право на продовження і перенесення відпустки, про заробітну плату і відпустку та інше — читайте у статті.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Горобцов Володимир
Професійні таємниці. Лікарська таємниця

Практично завжди, коли йдеться про взаємозв’язок медицини і права, одним із ключових питань є проблема збереження лікарської таємниці як одного з видів професійної таємниці. Дізнаємося, яка інформація становить лікарську таємницю, якими законами вона охороняється, на кого покладається обов’язок зберігати лікарську таємницю і яку юридичну відповідальність встановлено за її розголошення. Стаття супроводжується прикладами із судової практики.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Васильова Зоя
Курс «Трудове законодавство: через прості знання — до складних практичних рішень». ЗАНЯТТЯ 8. Порівняльний аналіз деяких норм Проекту Трудового кодексу і КЗпП України

Законодавство України про працю — суміш правових норм, прийнятих за різних історичних та економічних умов, певна частина яких відповідає вимогам часу, а інша — застаріла і вже не спроможна «адекватно» регулювати трудові відносини. За таких умов важливо чітко окреслити основні положення майбутньої кодифікації трудового законодавства, яке виступатиме головним засобом правового регулювання трудових відносин найманих працівників.Автор розглядає деякі норми проекту Трудового кодексу України щодо загальних положень, форми і змісту трудового договору, його укладення та розірвання, робочого часу і часу відпочинку, оплати праці тощо у порівнянні з чинними нормами трудового законодавства.

Рожнов Віктор
Курс «Кадрове діловодство: для початківців і профі». ЗАНЯТТЯ 8. Звільнення на вимогу третьої сторони. Звільнення деяких категорій працівників за певних умов. Відсторонення від роботи

Ініціатором припинення трудових відносин здебільшого є одна із сторін трудового договору — роботодавець або працівник. Одначе за певних обставин вимагати розірвання трудового договору надано також третім особам, які не є сторонами трудових відносин. Серед таких суб’єктів: військові комісаріати, суди, профспілкові органи, батьки або законні представники неповнолітніх. Вимагаючи розірвання трудових відносин, треті особи забезпечують інтереси держави, профілактику правопорушень, захист трудових прав працівників тощо. Своє право треті особи реалізують відповідно до норм і правил, установлених законодавством, з додержанням умов, що є обов’язковими для правомірності звільнення працівників на їхню вимогу. Подано зразки формулювань розпорядчої частини наказів і записів у трудовій книжці Може також відбуватися звільнення деяких категорій працівників за певних умов і відсторонення від роботи. Далі про правила, підстави й оформлення відсторонення.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Бойко Микола
Про оформлення трудових відносин у засобах масової інформації

Редакція газети використовує працю позаштатних працівників (зокрема, і менеджерів з реклами). Оплата їх праці здійснюється згідно з відповідним наказом за фактом надання послуг один раз на місяць. Газета виходить кілька разів на місяць. Відповідно матеріали позаштатних працівників друкуються не в кожному номері. Як оформити відносини з такими працівниками? Чи можна укласти з ними договір про співпрацю в усній формі?

Носіков Олександр
Назви професій у сфері державної служби

Звертаємося до Класифікатора професій. Там можна знайти такі професії, як: «апаратник-сушильник» (інші подвійні назви «апаратників»), «заступник директора департаменту — начальник відділу», «лікар-терапевт» (інші подвійні назви «лікарів») тощо. Чи можна використовувати подвійні назви робіт в інших сферах професійної діяльності? Чи можна поєднати у завданнях та обов’язках працівника функції, що передбачають різні освітньо-кваліфікаційні вимоги, різну ступінь відповідальності та види робіт, що не є тотожними (або навпаки). Автор нагадує про застосування у трудовому законодавстві термінів «суміщення посад» та «робота за сумісництвом» і про використання їх за призначенням. Також розглядається питання про те, які професії (посади) і за якими критеріями можна віднести до переліку посад працівників державних органів влади, що виконують функції з обслуговування.

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про зміну формулювання підстави звільнення, стягнення заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку, відшкодування моральної шкоди» від 20 лютого 2013 року

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

У наказі про надання навчальної відпустки працівникові з 26 березня 2012 року до 14 квітня 2012 року зазначено як підставу довідку-виклик на участь у сесії студента, який успішно виконує навчальний план. Чи є така довідка підставою для оплати навчальної відпустки? Як підставу для оплати навчальної відпустки за результатами складених іспитів бухгалтерія вимагає надати оригінал довідки про участь у сесії. Чи правомірно це?

Яка правова база для оплати виробничої (технологічної і переддипломної) практики:     
— учням ліцеїв;
— студентам коледжів;        
— студентам ВНЗ?    
У бюджетній організації штатним розписом не передбачено коштів на оплату практики. У договорах з організацією ми не визначаємо пункт про оплату. Чи мають юридичну силу такі договори і яку відповідальність несуть керівники навчального закладу і організації за виробничу практику вказаної категорії без оплати? Кому підприємство зобов’язане оплачувати практику, а кому ні?

Наказом від 16 вересня 2010 року № 464-О працівника прийнято на посаду викладача військово-медичної підготовки медичного училища комунальної форми власності, про що в трудовій книжці зроблено відповідний запис. Згідно з наказом № 327 у тому ж році йому було встановлено надбавку у розмірі 10 % за педагогічний стаж. У жовтні 2011 року працівник подав заяву для проведення атестації. Під час перегляду документів, поданих ним до атестаційної комісії, встановлено факт некоректного запису в трудовій книжці працівника, зробленого за попереднім місцем роботи: одним записом внесено навчання працівника в період із 7 вересня 2005 року по 19 червня 2007 року на денному відділенні державного вищого військового навчального закладу, по закінченні якого йому присвоєно звання «Офіцер запасу» та надано призначення на посаду старшого лікаря санітарно-епідеміологічної лабораторії, і про прийняття на цю посаду. Згідно з Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним-працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78, до стажу педагогічної роботи зараховується фактичний стаж перебування на посаді. Запис про прийняття працівника на посаду лікаря санітарно-епідеміологічної лабораторії відсутній. Установити на підставі запису у трудовій книжці, чи є ця посада військовою чи цивільною, — неможливо. Дію наказу про виплату надбавки за наявність педагогічного стажу призупинено. Працівник кадрової служби направив запит директорові Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України з проханням надіслати довідку із зазначенням дат, номерів наказів про прийняття та звільнення особи із займаної посади. Чи правильно вчинили працівники бухгалтерії, припинивши виплату надбавки, і працівники кадрової служби, затребувавши підтверджувальну довідку? Чи може працювати викладачем (у нашому випадку — викладати військово-медичну підготовку) особа, яка не має педагогічної освіти, якщо вона отримала спеціальність «Медико-профілактична справа. Загальна гігієна»?

ОПЛАТА ПРАЦІ

Цимбалюк Світлана
Проектування основної заробітної плати: що для цього потрібно знати, який підхід обрати, як реалізувати (Продовження)

Проектуючи тарифні умови оплати праці, на підприємстві розробляють тарифну сітку, призначену для диференціації тарифних ставок за складністю робіт і кваліфікацією робітників. Можна виокремити такі підходи до розроблення тарифних сіток: якщо підприємство належить до сфери дії сторін, які підписали галузеву угоду (тоді для оплати праці робітників використовуються передбачені цією угодою тарифні сітки) і якщо підприємство не приєдналося до підписання галузевої угоди (тоді підприємство самостійно розробляє тарифні сітки з урахуванням або без урахування передбачених галузевою угодою тарифних сіток). Про основні характеристики тарифної сітки, про те, за якими ознаками може передбачатися Тарифними умовами оплати праці на підприємстві вертикальна диференціація тарифних ставок робітників першого розряду. Про формування схеми посадових окладів і визначення мінімальної тарифної ставки. Ілюстровано прикладами і таблицями.

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Клименко Олександр
Використання назв професій з інших галузей

На підприємстві планується ввести в експлуатацію устаткування з програмним керуванням: верстати для виготовлення фарфорових виробів і печі для їх випалювання. При складанні проекту штатного розпису з’ясувалося, що заплановані операції і види робіт, які виконуватиме працівник, зокрема і робота на зазначеному устаткуванні, не передбачені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників тієї галузі, до якої належить підприємство. Чи можна використовувати назви професій з інших галузей?

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Стефанчук Юстина
Від атестації до комплексного оцінювання персоналу: шлях ПАТ «Львівобленерго»

Як отримати кваліфікованого фахівця, який би відповідав вимогам роботодавця, і створити оптимальну систему управління персоналом, щоб досягти очікуваного результату — успіху та конкурентоспроможності компанії. Фахівець з розвитку персоналу ділиться досвідом компанії, яка самотужки створила власну оригінальну концепцію. Комплексний підхід до розвитку персоналу у ПАТ «Львівобленерго» розглядають як забезпечення умов для зростання професійних, управлінських та особистісних якостей, знань та вмінь, спрямованих на ефективне виконання функцій працівниками. Адже головна мета компанії — підвищити успішність товариства за рахунок розвитку персоналу. Що саме передбачає комплексний підхід?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про військові комісаріати» від 3 червня 2013 року № 389

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду» від 14 березня 2013 року № 430/5

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях» від 26 лютого 2013 року № 279/021/106-13

Лист Міністерства соціальної політики України «Про дотримання норм Кодексу законів про працю України при укладенні, зміні та припиненні трудового договору» від 28 лютого 2013 року № 292/021/106-13

Лист Міністерства соціальної політики України «Про повну матеріальну відповідальність і об’єднанні професій» від 29 квітня 2013 року № 61/06/186-13

Лист Міністерства фінансів України «Щодо застосування мов при складанні первинних документів» від 5 квітня 2013 року № 31-08410-07-27/10841

Лист Державної інспекції України з питань праці «Щодо надання роз’яснень про відповідальність за порушення законодавства у сфері трудових відносин» від 25 квітня 2013 року № 32-04/01-31/02-25/01-767

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності» від 13 березня 2013 року № 04-29-666

ШПАРГАЛКА НА КОЖЕН ДЕНЬ

НАКАЗИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ (ОСОБОВОГО СКЛАДУ)