...
Реєструйся

Чи передбачено доплату за ведення кадрової документації в органах державної влади за відсутності відділу кадрів?


Чи передбачено доплату за ведення кадрової документації в органах державної влади за відсутності відділу кадрів?

Відповідно до статті 33 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок.
Умови оплати праці державних службовців визначаються постановою Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 року № 268 (далі — Постанова № 268).
Згідно з підпунктом «г» пункту 2 Постанови № 268 керівникам органів, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, надано право у межах затвердженого фонду оплати праці установлювати доплатуспеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників):
— за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) — до 50 % посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 % посадового окладу відсутнього працівника;
— за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу — у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок і доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником.
Під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв’язку із хворобою, відрядженням, відпусткою тощо, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада).
Згідно з пунктом 2 Постанови № 268 керівникам відповідних органів в межах установленого фонду оплати праці надано право установлювати працівникам надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років.
Надбавки за високі досягнення у праці встановлюються залежно від конкретних завдань, визначених відповідному органові, у разі сумлінного та якісного виконання працівником протягом певного періоду своїх посадових обов’язків, професіоналізму, компетентності, ініціативності та відсутності порушень виконавської і трудової дисципліни за наказом керівника.
Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї роботи, з метою стимулювання прискорення її виконання та підвищення якості виконуваної роботи.
Надбавка скасовується або зменшується у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни. Скасування надбавок провадиться за наказом відповідного керівника з обов’язковим зазначенням конкретних обставин, які потягли скасування.
Конкретні умови призначення та скасування надбавки доцільно визначати у відповідному положенні.
Керівникам відповідних органів згідно з підпунктом 2 пункту 2 Постанови № 268 надано право здійснювати преміювання працівників у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 % посадових окладів, та економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу залежно від наявних коштів на ці цілі.
Установлення доплат за ведення кадрової документації умовами оплати праці для державних службовців не передбачено.

Оксана ШЕВЧЕНКО, головний спеціаліст Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Міністерства праці  та соціальної політики