Реєструйся

Догана і надбавки


На запитання відповідає консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування Ольга ХАМАЙДЮК

У вищому навчальному закладі водієві за запізнення на роботу та самовільне залишення робочого місця без поважних причин оголосили догану. Чи має він право в цьому місяці й надалі на надбавку за складність, напруженість, виконання особливо важливої роботи, за високі досягнення у праці та на премії?

Насамперед зауважимо, що вказані в запитанні надбавки — це три окремих види надбавок:
— надбавка за складність, напруженість у роботі;
— надбавка за виконання особливо важливої роботи (на період її виконання);
— надбавка за високі досягнення у праці.
Надання цих надбавок здійснюється на підставі підпункту «а» підпункту 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298 (далі — Постанова № 1298). Дія цієї норми поширюється на всіх працівників бюджетної установи, в т. ч. й на водіїв. При цьому для одного працівника граничний розмір зазначених надбавок не може перевищувати 50 % його посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).
Варто звернути увагу, що водій, який працює за сумісництвом, також має право на отримання зазначених вище надбавок на загальних підставах (лист Міністерства праці та соціальної політики України від 23 жовтня 2008 року № 11649/0/1408/13).
Надавати надбавки має право керівник бюджетної установи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків (підп. «а» п. 4 Постанови № 1298). У всякому разі умови призначення надбавок слід прописати в колективному договорі бюджетної установи.

Відповідно до статті 139 КЗпП працівники зобов’язані працювати чесно та сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника. Якщо працівник не дотримується цих правил, він може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності. Притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності регламентується главою X КЗпП.

Згідно зі статтею 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один із таких заходів стягнення: догану або звільнення.

Головною передумовою надання надбавки за складність, напруженість у роботі, виконання особливо важливої роботи та надбавки за високі досягнення у праці є дотримання працівником трудової дисципліни, своєчасність та якість виконуваної ним роботи. Тому в разі несвоєчасного виконання працівником виробничих завдань чи погіршення якості роботи, а також порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються (підп. «а» підп. 2 п. 3 Постанови № 1298).
Оскільки право надавати надбавки належить керівнику установи, то скасовувати або зменшувати їх розмір за вказаних вище умов — також його прерогатива. Таке рішення керівника оформляється відповідним наказом по установі.

Згідно зі статтею 143 КЗпП працівники підприємства можуть заохочуватися роботодавцем за успіхи в роботі, певні досягнення тощо. Одним із видів такого заохочення є виплата премій. Керівник бюджетної установи має право затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці (підп. «в» п. 4 Постанови № 1298). Виплата премій має здійснюватися відповідно до положення про преміювання, затвердженого в бюджетній установі.

Згідно зі статтею 151 КЗпП, якщо працівник має незняте дисциплінарне стягнення, заходи заохочення не застосовуються. Дисциплінарне стягнення у вигляді догани вважається знятим з працівника, якщо протягом року до нього не було застосовано нове стягнення. Однак якщо працівник добросовісно працював, то стягнення може бути зняте і достроково.

Таким чином, водій бюджетної установи не може отримувати премію, якщо з нього не знято дисциплінарне стягнення.

“Довідник кадровика”, №11, 2010

Матеріали до теми


Середня заробітна плата за час вимушеного прогулу: як розрахувати
СИТУАЦІЯ Чи враховуються при розрахунку середнього заробітку за час вимушеного прогулу дні, протягом яких працівник перебував у відрядженні, до розрахункового ...
Стягнення заборгованості по заробітній платі та середнього заробітку за час затримки розрахунку: судова практика
Рішення Зарічного райсуду м. Суми від 08 березня 2023 року у справі № 591/114/23 (провадження № 2/591/23/23) Обставини справи. 05 березня ...
Кейс для кадровика. Як оплатити години роботи понад встановлену тривалість робочого часу?
СИТУАЦІЯ Працівник працює на умовах неповного робочого дня. У зв’язку з виробничою потребою керівник хоче залучити його до роботи на ...