І тур. Номінація «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»


1. Як називається процес засвоєння працівником нових професійних обов’язків, пристосування до робочого місця, засобів праці, технологічного процесу, взаємодії між працівниками в процесі праці:

а) первинна адаптація   
б) професійна адаптація   
в) соціальна адаптація   
г) організаційна адаптація

 

2. Згідно з яким методом збирання інформації у процесі аналізу робіт керівник описує, чим двоє успішних працівників подібні один до одного, і чим відрізняються від менш успішного:

а) репертуарної сітки   
б) дослідження критичних інцидентів   
в) спостереження   
г) опитування

 

3. Які кандидати формують внутрішнє джерело підбору персоналу:

а) працівники підприємства     
б) колишні кандидати     
в) кандидати, які відгукнулися на оголошення, розміщені в засобах масової інформації та в Інтернеті   
г) товариші, знайомі, родичі, яких рекомендують працівники підприємства
ґ) кандидати, направлені центрами зайнятості

 

4. Як називається інтерв’ю, яке проводить спеціально створена комісія:

а) панельне   
б) групове   
в) структуроване

 

5. Яка технологія проведення інтерв’ю ґрунтується на лінгвістичному аналізі мови кандидата:

а) проективне інтерв’ю   
б) поведінкове інтерв’ю   
в) аналіз метапрограм   
г) ситуаційне інтерв’ю

 

6. Яка стратегія розвитку рекрутингових агенцій полягає у розширенні бізнесу шляхом надання агенціями нових видів послуг або відкриття представництв і філіалів у інших регіонах чи країнах?

а) спеціалізація   
б) диверсифікація   
в) зростання

 

7. Відповідно до якої Конвенції Міжнародної організації праці допускається як законна послуга наймання працівника приватними агенціями зайнятості спеціально з метою направлення його для виконання певної роботи на іншому підприємстві:

а) Конвенції № 96   
б) Конвенції № 181   
в) Конвенції № 188

 

8. Як називається документ, відповідно до якого визначається персональний склад працівників організації, котрі підлягають оцінюванню у відповідному періоді, дату проведення оцінювання, перелік документів, що їх треба надати комісії, відповідальних посадових осіб за надання документів, дату надання документів:

а) графік оцінювання   
б) порядок оцінювання   
в) процедура оцінювання

 

9. Які теорії мотивації ґрунтуються на моделях поведінки людей з урахуванням їхнього сприйняття та пізнання:

а) змістові   
б) процесуальні   
в) нематеріальні   
г) поведінкові

 

10. Від чого залежить кількість розрядів у тарифній сітці, яка використовується для оплати праці робітників:

а) професійно-кваліфікаційної структури робітників   
б) обсягу робіт і завдань   
в) складності робіт
г) номенклатури робіт

 

11. Потреби яких рівнів, згідно з мотиваційною теорією ієрархії потреб А. Маслоу, можуть бути задоволені більшою кількістю способів:

а) нижчих рівнів   
б) вищих рівнів   
в) потреби всіх рівнів можна задовольнити однаковою кількістю способів

 

12. До якої складової компенсаційного пакета належать доходи від участі працівників в акціонерному капіталі?

а) соціального пакета   
б) додаткової заробітної плати   
в) інших заохочувальних та компенсаційних виплат   
г) матеріальних винагород, що не належать до фонду заробітної плати

 

13. Як називається процес присвоєння робітникам кваліфікаційних розрядів відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик професій працівників ДКХП:

а) тарифікація робітників   
б) тарифікація робіт   
в) атестація робітників

 

14. Який варіант тарифної сітки доцільно використовувати в умовах дефіциту висококваліфікованих робітників:

а) з прогресивним абсолютним і відносним зростанням тарифних коефіцієнтів   
б) з постійним абсолютним і регресивним відносним зростанням тарифних коефіцієнтів   
в) з прогресивним абсолютним і постійним відносним зростанням тарифних коефіцієнтів   
г) з регресивним абсолютним і відносним зростанням тарифних коефіцієнтів

 

15. За яких умов базовою одиницею для нарахування комісійних виплат працівникам, котрі здійснюють продаж продукції, виступає маржа:

а) обсяги продажу збільшуються не за рахунок зусиль працівників, а за рахунок зовнішніх обставин   
б) наявні низькі показники індексу задоволення зовнішніх клієнтів   
в) існує обмежена кількість продукції для продажу   
г) збільшується дебіторська заборгованість

 

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень