...
Реєструйся

Методичні рекомендації щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Додаток N 1
до листа Головдержслужби
від 6 лютого 2002 р. N 42/621 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування

Відповідно до Конституції в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування, гарантії їх соціального захисту, здійснення механізму обрання, затвердження і призначення на посади в органи місцевого самоврядування визначаються Законами України  “Про службу в органах місцевого самоврядування” “Про місцеве самоврядування в Україні” , та “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів”.

Обрання сільського, селищного, міського голови

Відповідно до статті 12 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі статтею 42 цього Закону повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

У трудовій книжці сільського, селищного, міського голови у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про обрання на відповідну посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (номер і дата протоколу територіальної виборчої комісії та сесії ради, де його було оголошено), порядкового номеру запису.

Обрання голови районної, обласної, районної у місті ради

Відповідно до статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Голова ради виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до цього Закону.

У трудовій книжці голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номеру запису.

Обрання заступника голови районної, обласної, районної у місті ради

Заступник голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається згідно зі статтею 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” відповідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

У трудовій книжці заступника голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номеру запису.

Обрання секретаря сільської, селищної, міської ради

Згідно зі статтею 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради і працює в раді на постійній основі. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

У трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номеру запису.

Обрання заступника міського голови – секретаря Київської міської ради

Відповідно до статті 14 Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ” заступник міського голови – секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

У трудовій книжці заступника міського голови – секретаря Київської міської ради у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номеру запису.

Обрання голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад

Відповідно до статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” голови постійних комісій з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад обираються радою на строк її повноважень із числа депутатів цих рад. За рішенням відповідної ради голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати в раді на постійній основі.

У трудовій книжці голови постійної комісії з питань бюджету обласної Київської та Севастопольської міських рад, який працює в раді на постійній основі, у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номеру запису.

Прийняття на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

Згідно із статтею 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” персональний склад виконавчого комітету затверджується відповідною радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради. До складу виконавчого комітету входять, зокрема, сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради, заступники сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” прийняття на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

У трудовій книжці заступника сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про затвердження на відповідну посаду із зазначенням підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номеру запису.

Прийняття на посади керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування

Відповідно до статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” прийняття на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування здійснюється шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.

У трудовій книжці зазначених посадових осіб у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про призначення на посаду із зазначенням підстави для внесення запису (розпорядження голови, його номер і дата) та порядкового номеру запису.

Прийняття осіб в органи місцевого самоврядування за строковим договором (контрактом)

Згідно із статтею 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто, при потребі виконання роботи тимчасово відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка, тощо), на час її відсутності може бути прийнята інша особа на умовах контракту (без конкурсу).

Відповідно до статті 21 КЗпП України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін. Особи, прийняті на роботу на умовах контракту в органи місцевого самоврядування, не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування, вони не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи стажу державної служби.

Прийняття на посади працівників патронатної служби

Відповідно до статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський міський голова та міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу).

На посади патронатної служби приймаються громадяни України, які мають необхідний досвід роботи в органах управління відповідної галузі чи сфери діяльності. З метою набуття працівниками патронатної служби практичного досвіду, перевірки їх професійного рівня і ділових якостей може встановлюватися випробування, а також проводитися стажування.

Працівники патронатної служби є посадовими особами місцевого самоврядування, вони складають Присягу, їм присвоюються ранги відповідно до статті 14 зазначеного Закону. На них, як і на інших посадових осіб місцевого самоврядування, поширюються обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, у тому числі і обмеження, встановлені статтями 12 та 18 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

У трудовій книжці зазначених посадових осіб у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про призначення на відповідну посаду із зазначенням підстави для внесення запису (розпорядження голови, його номер і дата) та порядкового номеру запису.

 

Начальник Головного управління
державної служби України 

 
Г. Леліков 

Голова Комітету Верховної Ради
України з питань державного
будівництва та місцевого
самоврядування 

 
 
 
Ю. Іоффе 

 

 

Додаток N 2
до листа Головдержслужби України
від 6 лютого 2002 р. N 42/621 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування

Здійснення механізму звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування зі служби в органах місцевого самоврядування та дотримання при цьому гарантій їх соціального захисту визначається Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Кодексом законів про працю України та іншими законами України.

Звільнення сільського, селищного, міського голови

Звільнення сільського, селищного, міського голови та їх працевлаштування після звільнення проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Згідно із статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Повноваження сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону (у разі його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складання ним повноважень голови; припинення його громадянства; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом; визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; його смерті, а також якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень) можуть бути припинені достроково. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування також визначені статтею 20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови робиться запис: “Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, пункт 1 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, із зазначенням дати звільнення та порядкового номеру запису. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у трудовій книжці вказується підстава дострокового припинення повноважень згідно із статтею 79 зазначеного Закону чи статтею 20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (рішення сесії ради або місцевого референдуму, його дата і номер) та порядковий номер запису.

Звільнення голови районної, обласної, районної у місті ради

Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень. Голова ради може бути достроково звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради (стаття 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці голови районної, обласної, районної у місті ради робиться запис: “Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, пункт 2 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, із зазначенням дати звільнення та порядкового номеру запису. У разі дострокового припинення ним повноважень у трудовій книжці робиться запис: “Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень, пункт 4 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номеру запису.

Звільнення заступника голови районної, обласної, районної у місті ради та заступника міського голови – секретаря Київської міської ради

Заступник голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради (стаття 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).

Відповідно до статті 14 Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ” заступник міського голови – секретар Київської міської ради здійснює свої функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, до обрання заступника міського голови – секретаря Київської міської ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці заступника голови районної, обласної, районної у місті ради та заступника міського голови – секретаря Київської міської ради робиться запис: “Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, пункт 1 статті 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, із зазначенням дати звільнення та порядкового номеру запису. У разі дострокового припинення ним повноважень у трудовій книжці робиться запис: “Звільнений у зв’язку із достроковим припиненням повноважень, пункт 2 статті 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номеру запису.

Звільнення секретаря сільської, селищної, міської ради

Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради закінчуються одночасно із закінченням їх депутатських повноважень в день відкриття першої сесії нового скликання. Відповідно до статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради робиться запис: “Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень ради, пункт 1 статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” із зазначенням дати звільнення і порядкового номеру запису. У разі дострокового припинення повноважень у трудовій книжці робиться запис: “Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень, пункт 5 статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номеру запису.

Звільнення голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської і Севастопольської міських рад

Повноваження голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад, який працює за рішенням ради на постійній основі, закінчуються у разі припинення повноважень ради, яка утворила цю комісію. Оскільки голова постійної комісії є депутатом, його повноваження як депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад робиться запис: “Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень ради, пункт 2 статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” із зазначенням дати звільнення і порядкового номеру запису. У разі дострокового припинення повноважень депутата у трудовій книжці вказується підстава припинення повноважень згідно із пунктом 5 статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” чи посилання на статтю 3 Закону України “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів” (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядковий номер запису.

Звільнення заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

Відповідно до статті 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” після закінчення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Повноваження заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету закінчуються після сформування нового складу виконавчого комітету.

У разі звільнення заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету у зв’язку із закінченням строку повноважень виконавчого комітету ради у їх трудовій книжці робиться запис: “Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень виконавчого комітету ради, пункт 1 статті 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номеру запису.

Заступник сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету можуть також бути звільнені з посади із підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, Законом України “Про боротьбу з корупцією”, а також на підставі і в порядку, визначеному статтею 20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

У цьому випадку при їх звільненні у трудовій книжці робиться запис з посиланням на відповідні пункт і статтю цих законів із зазначенням дати і підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номеру запису.

Звільнення керівників відділів, управлінь та інших посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до статті 20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів місцевого самоврядування не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів рад, крім працівників патронатної служби.

Звільнення керівників відділів, управлінь та інших посадових осіб місцевого самоврядування має здійснюватися лише згідно з чинним законодавством України. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначеному Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, а також статтею 20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Це, зокрема, такі підстави, як відмова посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги (стаття 11); порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5); неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін (стаття 13); виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12); досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону).

У зазначених випадках при звільненні працівника у трудовій книжці робиться запис з посиланням на відповідні пункт і статтю відповідних законів із зазначенням дати і підстави звільнення (розпорядження голови ради, його дата і номер), порядкового номеру запису.

Посадові особи патронатної служби (помічники, радники) можуть бути звільнені у разі зміни голови районної, районної у місті, обласної ради, Київського міського голови, голови Севастопольської міської ради, міських голів міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення. Про наступне вивільнення посадових осіб патронатної служби можна не попереджати, але їм надаються пільги і компенсації, передбачені статтею 44 КЗпП України. У їх трудовій книжці робиться запис з посиланням на пункт 1 статті 40 КЗпП України.

У разі ліквідації районної у місті ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” і неможливості працевлаштування посадових осіб, які працювали в раді та її виконавчих органах на постійній основі, їх звільнення здійснюється з дотриманням вимог законодавства про працю України. У трудовій книжці посадових осіб робиться запис: “Звільнений у зв’язку із ліквідацією ради та її виконавчих органів, пункт 1 статті 40 КЗпП України”.

Пільги та гарантії, що надаються посадовим особам місцевого самоврядування у разі звільнення їх з посад

Згідно із статтею 28 Закону України “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів” відповідна рада забезпечує працевлаштування депутата, якого було обрано на виборну посаду в раді, після закінчення його повноважень. Депутату, який працював у раді на постійній основі на виборній посаді, а також сільському, селищному, міському голові надається попередня робота (посада), а у разі її відсутності – інша рівноцінна робота (посада).

В разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом, сільським, селищним, міським головою зберігається, але не більше шести місяців, заробітна плата, яка виплачується з відповідного місцевого бюджету. Під рівноцінною слід розуміти роботу, що не нижча за кваліфікацією або посадою від попередньої роботи обраного на виборну посаду працівника. Заробітна плата, яка зберігається за колишнім депутатом та сільським, селищним, міським головою у разі відсутності попередньої або рівноцінної роботи відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” обчислюється з посадового окладу, надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та інших надбавок.

Якщо в період гарантованого Законом шестимісячного терміну працевлаштування сільським, селищним, міським головою, головою та заступником голови районної, районної у місті, обласної ради, заступником міського голови – секретарем Київської міської ради, секретарем сільської, селищної, міської ради, а також головою бюджетної комісії, які працювали в раді на постійній основі буде досягнуто граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування та за наявності встановленого статтею 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” загального трудового стажу та стажу служби в органах місцевого самоврядування, вони будуть мати право на пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону.

У разі звільнення посадових осіб місцевого самоврядування у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, пов’язаних із скороченням чисельності або штату працівників (пункт 1 статті 40 КЗпП України), їм надаються пільги і гарантії, передбачені статтею 44 КЗпП України. Про наступне вивільнення посадові особи персонально попереджаються не пізніше ніж за два місяці, що передбачається частиною першою статті 49-2 КЗпП України. Відмова працівника від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці також є підставою для припинення трудового договору (пункт 6 статті 36 КЗпП України).

При скороченні чисельності або штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається посадовим особам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. За рівних умов перевага в залишенні на роботі надається певним категоріям працівників, визначених статтею 42 КЗпП України. В тих органах місцевого самоврядування, в яких є профспілкові організації, звільнення проводиться за попередньою згодою профспілкового органу (стаття 43 КЗпП України).

На підставі статті 184 КЗпП України не підлягають звільненню у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина друга статті 179 КЗпП України), одинокі матері при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда. Питання про вивільнення жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, може розглядатися після закінчення цієї відпустки у загальному порядку, передбаченому законодавством.

Посадові особи не можуть бути звільнені із зазначених підстав у період їх тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці (частина п’ята статті 40 КЗпП України). Двомісячний термін попередження не припиняється у випадку, коли в період цього терміну працівнику була надана відпустка.

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Відповідно до статті 3 Закону України “Про відпустки” за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

 

Начальник Головного управління
державної служби України 

 
Г. Леліков 

Голова Комітету Верховної Ради
України з питань державного
будівництва та місцевого
самоврядування 

 
 
 
Ю. Іоффе 

 

 

Додаток N 3
до листа Головдержслужби
від 6 лютого 2002 р. N 42/621 

 

Рекомендації щодо порядку декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до статті 13 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування третьої – сьомої категорій, надає за місцем майбутньої служби відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, стосовно себе та членів своєї сім’ї. Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування першої – другої категорій, повинна надати також відомості про належне їй та її родині нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках та цінні папери. Зазначені відомості надаються посадовою особою органів місцевого самоврядування щорічно в порядку, встановленому законом.

Згідно із прикінцевими та перехідними положеннями Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” дія Закону України “Про державну службу” поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Законам України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 13 Закону України “Про державну службу” порядок подання, зберігання і використання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру державних службовців встановлюється Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.95 N 641 “Про застосування статті 13 Закону України “Про державну службу” передбачено подання особами, які претендують на зайняття посади державного службовця, та державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно у вигляді декларації, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.03.97 N 58, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 31.03.97 N 104/1908.

Згідно із статтею 6 Закону України “Про боротьбу з корупцією” декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, депутатів та голів місцевих рад здійснюється у порядку і на підставах, передбачених статтею 13 Закону України “Про державну службу”. У зв’язку з прийняттям Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України “Про внесення змін до статті 2 Закону України “Про боротьбу з корупцією”, яким передбачається поширення дії Закону України “Про боротьбу з корупцією” на посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Враховуючи зазначене, а також зважаючи на те, що працівники органів місцевого самоврядування, починаючи з 1997 року, декларували свої доходи як і державні службовці, до прийняття відповідного Закону посадові особи органів місцевого самоврядування мають подавати декларації про доходи за місцем роботи щорічно до 15 квітня за попередній звітний рік за формою, передбаченою для державних службовців. Особи, які претендують на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, подають декларації за місцем майбутньої служби разом із заявою про прийняття на роботу або про участь у конкурсі.

При заповненні декларації посадові особи місцевого самоврядування мають керуватися Методичними рекомендаціями щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 09.04.2001 N 175.

Неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін тягне за собою припинення служби згідно із статтею 20 Закону “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Декларації про доходи посадових осіб органів місцевого самоврядування та осіб, які претендують на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, зберігаються в їхніх особових справах за місцем служби (майбутньої служби). Оскільки відомості, що містяться в деклараціях, є конфіденційними, керівник органу місцевого самоврядування має визначити режим доступу до цієї інформації і встановити систему (способи) її захисту відповідно до чинного законодавства.

Згідно із статтею 30 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” особи, які балотуються на посади сільського, селищного, міського голови, депутатів місцевих рад, подають до окружної (територіальної) виборчої комісії, разом із заявою, автобіографією, іншими документами, декларації про майно та доходи за формою, яку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2002 N 65 і зареєстровано Міністерством юстиції України 30.01.2002 N 78/6366. Крім того, сільські, селищні, міські голови, голови районних, обласних, районних у містах рад подають декларації про доходи щорічно до 15 квітня за попередній звітний рік за формою, передбаченою для державних службовців.

____________