...
Реєструйся

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ВІДДІЛУ КАДРІВ


Нормативно-правова база відділу кадрів
Довідник кадровика. Спецвипуск

Під час підготовки рішень з персоналу кожен кадровик використовує низку найважливіших законодавчих та нормативно-правових актів, які слугують нормативною базою, зокрема: про прийняття, переведення і звільнення з роботи, надання відпусток, заохочення, застосування дисциплінарних стягнень, а також щодо оформлення, ведення і зберігання трудових книжок, підготовки необхідних документів для призначення пенсій.

У спецвипуск увійшли локальні (внутрішні) нормативні акти, які регламентують трудовий розпорядок та порядок прийняття рішень з персоналу, закріплюють структуру і чисельний склад працівників, фонд заробітної плати, а також визначають роботу кадрової служби на конкретному підприємстві, в установі, організації.

Розпорядчі і нормативно-правові акти систематизовано за напрямами:

  • Локальні нормативні акти
  • Нормативно-правові-акти, які використовуються при підготовці рішень з персоналу
  • Нормативно-правові акти з питань оформлення та ведення трудових книжок
  • Нормативно-правові акти з питань оформлення документів для призначення пенсій

ЗМІСТ СПЕЦВИПУСКУ

ВСТУП

Розділ І. ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Колективний договір
Штатний розпис
Положення про кадрову службу

Розділ ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ РІШЕНЬ З ПЕРСОНАЛУ
Рішення про прийняття на роботу Кодекс законів про працю України (Витяг)

Порядок видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства (Витяг)
Постанова Ради Народних Комісарів УРСР
«Про суміщення посад та службу родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора» (Витяг)
Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій (Витяг)
Разъяснение Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС «О порядке оплаты временного заместительства» (Витяг)
Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників
Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» (Витяг)
Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» (Витяг)
Список сезонних робіт і сезонних галузей
Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства
Типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности

Рішення про переведення (переміщення) на іншу роботу Кодекс законів про працю України (Витяг)
Рішення про припинення трудових договорів Кодекс законів про працю України (Витяг)
Рішення про відсторонення від роботи Кодекс законів про працю України (Витяг)
Рішення про надання відпусток Закон України «Про відпустки» (Витяг)

Тривалість відпусток, які надаються згідно з іншими законодавчими актами України (табл.)
Порядок застосування Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів
Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток
Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам
Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості

Рішення про застосування заохочень Кодекс законів про працю України
Рішення про застосування дисциплінарних стягнень Кодекс законів про працю України (Витяг)

Розділ ІІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК
Кодекс законів про працю України (Витяг)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників»(Витяг)
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (Витяг)

Розділ ІV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ
Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Витяг)