Реєструйся

Про Державну службу зайнятості України


УКАЗ

Президента України

Про Державну службу зайнятості України

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Утворити Державну службу зайнятості України.
2. Затвердити Положення про Державну службу зайнятості України (додається).
3. Державна служба зайнятості України є правонаступником відповідних органів державної служби зайнятості.
4. Внести до указів Президента України такі зміни:
1) розділ II та пункт 12 розділу IV Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (зі змінами, внесеними Указами від 6 квітня 2011 року N 370, від 30 червня 2011 року N 717, від 23 листопада 2011 року N 1069, від 19 грудня 2011 року N 1168, від 19 січня 2012 року N 19 та від 24 грудня 2012 року N 726), після абзацу “Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України” доповнити абзацом такого змісту:
“Державна служба зайнятості України”;
2) у Положенні про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженому Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 386:
а) у пункті 4:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
“3) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням вимог законодавства про зайнятість населення з питань дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню”;
доповнити пункт підпунктом 31 такого змісту:
“31) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу)”;
б) у пункті 6:
підпункт 5 після слова “роботодавців” доповнити словами “суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця”;
у підпункті 7 слова “роботодавцям, у тому числі фондам загальнообов’язкового державного страхування” замінити словами “роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, а також фондам загальнообов’язкового державного страхування”;
доповнити пункт підпунктом 81 такого змісту:
“81) накладати у межах своїх повноважень штрафи за порушення вимог законодавства про зайнятість населення та про рекламу”;
у підпункті 9 слова “роботодавцям, у тому числі фондам загальнообов’язкового державного страхування” замінити словами “роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, а також фондам загальнообов’язкового державного страхування”;
у підпункті 10 слова “роботодавцями, у тому числі фондами загальнообов’язкового державного страхування” замінити словами “роботодавцями, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, а також фондами загальнообов’язкового державного страхування”;
3) у Положенні про Міністерство соціальної політики України, затвердженому Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 389 (зі змінами, внесеними Указами від 8 липня 2011 року N 741, від 26 грудня 2011 року N 1183 та від 7 травня 2012 року N 301):
а) у пункті 4:
у підпункті 18 слова “спрямовує та координує діяльність державної служби зайнятості” виключити;
підпункт 78 виключити;
б) у пункті 10:
– у підпункті 3:
абзац перший після слів “координує діяльність” доповнити словами “Державної служби зайнятості України”;
абзаци восьмий, десятий, чотирнадцятий – шістнадцятий після слів “територіальних органів” доповнити відповідно словами “Державної служби зайнятості України”;
абзац дванадцятий після слів “доручає керівникам” доповнити словами “Державної служби зайнятості України”;
– у підпунктах 3, 7 і 8 слова “Служба, Держпраці України” в усіх відмінках замінити словами Державна служба зайнятості України, Служба, Держпраці України” у відповідному відмінку.
5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
привести свої рішення у відповідність із цим Указом;
вирішити в установленому порядку питання щодо припинення державної служби зайнятості;
здійснити інші заходи, що випливають із цього Указу.
6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 січня 2013 року
N 19/2013

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 16 січня 2013 року N 19/2013

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу зайнятості України

1. Державна служба зайнятості України (далі – Служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України (далі – Міністр).
Служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України (далі – Міністерство), іншими актами законодавства України, а також дорученнями Міністра.
3. Основними завданнями Служби є:
1) реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
2) внесення Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
3) сприяння громадянам у підборі підходящої роботи;
4) надання роботодавцям послуг з добору працівників;
5) участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру;
6) сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій;
7) участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, профілактика настання страхових випадків, сприяння мобільності робочої сили та зайнятості населення в регіонах з найвищими показниками безробіття, монофункціональних містах та населених пунктах, залежних від містоутворюючих підприємств;
8) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці;
9) проведення професійної орієнтації населення;
10) додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці;
11) здійснення контролю за використанням роботодавцями та безробітними коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд).
4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
1) бере участь у розробленні основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період, територіальних програм зайнятості населення та їх виконанні;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства та в установленому порядку подає їх Міністрові;
3) інформує населення, органи виконавчої влади та навчальні заклади про попит та пропонування робочої сили на ринку праці, права та гарантії у сфері зайнятості населення та у разі настання безробіття;
4) аналізує показники попиту та пропонування робочої сили і вносить Міністерству пропозиції щодо прогнозування розвитку ринку праці;
5) здійснює в установленому законодавством порядку збирання, опрацювання, подання та поширення адміністративних даних про попит та пропонування робочої сили на ринку праці, надання соціальних послуг населенню та роботодавцям;
6) взаємодіє з роботодавцями з питань визначення поточної та перспективної потреби в робочій силі, професійного навчання населення та укомплектування вільних робочих місць;
7) забезпечує надання в установленому порядку соціальних послуг, здійснення профілактики настання страхових випадків і виплату матеріального забезпечення відповідно до Законів України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
8) організовує професійне навчання зареєстрованих безробітних у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці;
9) забезпечує відбір навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних;
10) організовує роботу з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями;
11) організовує та здійснює професійну орієнтацію населення, в тому числі молоді, яка навчається, з метою мотивації щодо вибору професії з урахуванням попиту на ринку праці;
12) веде облік осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, та наданих їм послуг;
13) здійснює реєстрацію безробітних, веде облік наданих їм послуг;
14) сприяє зайнятості населення під час реалізації державних цільових програм, якими передбачається створення нових робочих місць, та інфраструктурних проектів, проводить моніторинг працевлаштування безробітних на створені нові робочі місця під час реалізації відповідних програм та проектів;
15) забезпечує в установленому порядку видачу клопотань про достроковий вихід на пенсію безробітних і відшкодування витрат на виплату такої пенсії та оплату послуг за її доставку Пенсійному фонду України;
16) взаємодіє з Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України, Державною прикордонною службою України, Державною міграційною службою України, структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань соціального захисту населення, іншими органами виконавчої влади, зокрема шляхом обміну інформацією для забезпечення виконання вимог Законів України “Про зайнятість населення” і “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
17) надає безоплатно підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичним особам, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, консультації з питань працевлаштування інвалідів;
18) формує та веде в установленому порядку перелік суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, забезпечує збір відомостей про чисельність працевлаштованих такими суб’єктами осіб;
19) видає роботодавцям дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, веде облік таких дозволів;
20) видає суб’єктам господарювання – роботодавцям дозволи на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, веде облік таких дозволів;
21) здійснює ліцензування діяльності посередництва у працевлаштуванні за кордоном та контроль за додержанням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умов;
22) сприяє адаптації на ринку праці громадян України, що повертаються з-за кордону;
23) сприяє організації роботи координаційних комітетів сприяння зайнятості населення, рад з професійної орієнтації;
24) забезпечує функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи;
25) виконує функції виконавчої дирекції Фонду, забезпечує організацію діяльності правління Фонду;
26) розробляє та подає на затвердження правління Фонду проект бюджету Фонду, складає звіт про виконання бюджету Фонду, готує пропозиції щодо перспективних та поточних завдань Фонду для розгляду їх правлінням Фонду;
27) здійснює управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, управління майном;
28) представляє інтереси Фонду в судових та інших органах, у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями з питань соціального захисту, а також з органами соціального страхування на випадок безробіття іноземних держав, міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана із захистом соціальних прав людини;
29) проводить у встановленому порядку розслідування страхових випадків та обгрунтованості виплати матеріального забезпечення, в тому числі шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників;
30) здійснює контроль за використанням коштів Фонду, застосовує в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладає адміністративні штрафи;
31) бере участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв’язання проблем зайнятості населення, соціального захисту громадян від безробіття та трудової міграції, у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, припинення та зупинення дії таких договорів, забезпечує у межах повноважень виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері зайнятості населення, соціального захисту населення від безробіття та трудової міграції;
32) бере участь у проведенні наукових досліджень з питань зайнятості населення, функціонування ринку праці та соціального захисту населення від безробіття, вивчає міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм сприяння зайнятості населення, виступає замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення;
33) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.
5. Служба з метою організації своєї діяльності:
1) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності територіальних органів Служби, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, контролює їх діяльність, організовує видавничу діяльність, пов’язану із виконанням повноважень Служби;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Служби та на керівні посади в її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;
3) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Служби, її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Служби, розробляє та поширює прогресивні форми і методи роботи;
4) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та контроль за їх здійсненням в апараті Служби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Служби;
5) проводить планово-фінансову роботу в апараті Служби, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує ведення бухгалтерського обліку;
6) виконує в межах повноважень функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Служби;
7) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Служби;
8) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Служби;
9) організовує здійснення заходів з питань охорони праці та протипожежної безпеки в Службі;
10) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Служби відповідно до встановлених правил.
6. Служба для виконання покладених на неї завдань має право:
1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до її повноважень;
2) одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні документи і матеріали;
3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її повноважень;
5) користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
6) розпоряджатися в межах повноважень відповідно до законодавства коштами Фонду;
7) проводити в установленому порядку перевірку цільового використання коштів Фонду, які спрямовуються на надання соціальних послуг, виплату матеріального забезпечення, здійснення заходів щодо сприяння зайнятості населення, достовірності відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, додержання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Службі недостовірних відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду; отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час проведення перевірки;
8) стягувати відповідно до закону кошти Фонду, виплачені особам, зареєстрованим як безробітні, у вигляді матеріального забезпечення на випадок безробіття та витрачені на надання соціальних послуг безробітним у разі встановлення факту їх отримання на підставі недостовірних відомостей, поданих особою, а також несплачені у добровільному порядку штрафи, накладені відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” та статті 241 Закону України “Про рекламу”;
9) стягувати з роботодавця суму страхових коштів та вартість соціальних послуг, наданих безробітному, в разі поновлення його на роботі за рішенням суду;
10) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ та організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених фактів порушення вимог законодавства про страхування на випадок безробіття.
7. Служба здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах.
8. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав та міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, а також із всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.
9. Служба у межах повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.
10. Службу очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняється з посади Президентом України.
11. Голова Служби:
1) очолює Службу, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Службу у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;
2) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту населення від безробіття, зокрема, розроблені Службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності Служби;
3) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті Служби та її територіальних органах Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, забезпечує виконання наказів Міністерства та доручень Міністра з питань, що належать до сфери діяльності Служби;
4) подає на затвердження Міністрові плани роботи Служби;
5) звітує перед Міністром про виконання планів роботи Служби та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Служби, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
6) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників;
7) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату Служби та її територіальних органів;
8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Служби та її територіальні органи, а також штатні розписи і кошториси територіальних органів Служби;
9) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Служби, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Служби;
10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
11) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Служби, керівників територіальних органів Служби та їх заступників, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);
12) вносить у встановленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Служби, її територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
13) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Служби і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Служби, які є юридичними особами публічного права;
14) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери її управління, затверджує їх статути (положення);
15) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Служби, а також призначає на посади за погодженням із Міністром та звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Служби;
16) забезпечує додержання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством і Службою та вчасність її подання;
17) проводить особистий прийом громадян;
18) скликає та проводить наради з питань, що належать до повноважень Служби;
19) представляє в установленому порядку Службу у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами;
20) входить до складу правління Фонду;
21) дає у межах повноважень обов’язкові до виконання державними службовцями, працівниками апарату Служби та її територіальних органів доручення;
22) підписує накази Служби;
23) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Служби;
24) здійснює інші повноваження відповідно до закону.
12. Голова Служби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади за поданням Прем’єр-міністра України, та звільняються з посад Президентом України.
Пропозиції Прем’єр-міністрові України стосовно кандидатур на посади заступників Голови Служби вносить Міністр на підставі пропозицій Голови Служби.
13. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Служби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Службі утворюється колегія у складі Голови Служби (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Служби за посадою, визначених Міністром посадових осіб Міністерства. У разі потреби до складу колегії Служби можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату Служби, керівники її територіальних органів, а також у встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання Головою Служби відповідного наказу.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Службі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, затвердження їх кількісного та персонального складу, положення про них затверджуються Головою Служби.
14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Служби затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Служби затверджується її Головою за погодженням із Міністром.
Штатний розпис і кошторис апарату Служби затверджуються Головою Служби за погодженням з Міністерством фінансів України.
Служба є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

 

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...