Реєструйся

Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2012 р. N 886

Київ

Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках, що додається.

2. Міністерству соціальної політики утворити у місячний строк комісію з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити у місячний строк регіональні комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках.

 

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2012 р. N 886

 

 

 

 

 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках

Загальні питання

1. Розгляд письмових заяв громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках, здійснюється комісією Мінсоцполітики (далі – центральна комісія) і комісіями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі – регіональна комісія) за поданням райдержадміністрацій.

2. Центральна і регіональна комісії є допоміжними органами і у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Типовим положенням.

Під час прийняття рішення про достатність підстав для видачі працівнику довідки про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках, центральна і регіональна комісії керуються законодавчими, іншими нормативно-правовими актами та документами СРСР та УРСР, що діяли на дату їх складення.

3. До складу центральної комісії входять спеціалісти з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсійного забезпечення, правового забезпечення та інших структурних підрозділів Мінсоцполітики, представники органів Пенсійного фонду України, Укрдержархіву і всеукраїнських громадських організацій (за згодою), які мають місцеві осередки в усіх регіонах.

До складу регіональної комісії входять спеціалісти з питань праці, правового забезпечення, контролю за призначенням пенсій та інших підрозділів Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, міських головних управлінь праці та соціального захисту населення, представники органів Пенсійного фонду України, Укрдержархіву і всеукраїнських громадських організацій (за згодою), які мають місцеві осередки в усіх регіонах.

Посадовий склад центральної і регіональної комісії затверджується керівником відповідного органу, якими утворена комісія.

Персональний склад комісії затверджується головою відповідної комісії.

4. Головою центральної комісії є заступник Міністра соціальної політики відповідно до розподілу функціональних обов’язків, головою регіональної комісії – заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

5. Засідання центральної і регіональної комісії проводиться не менш як один раз на місяць.

6. Рішення центральної і регіональної комісії є правоможним, якщо у засіданні бере участь не менш як дві третини її складу. Передача повноважень членами центральної і регіональної комісії іншим особам не допускається.

Рішення приймається центральною і регіональною комісією, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів комісії.

У разі незгоди з прийнятим рішенням центральної або регіональної комісії член комісії письмово викладає свою позицію, яка додається до протоколу засідання.

7. Центральна і регіональна комісії мають право:

отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, фахівців відповідного напряму (за згодою).

Порядок роботи регіональної комісії

8. Регіональна комісія розглядає письмові заяви громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) і осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – заявник), про видачу довідки про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках, у разі, коли підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника.

До заяви додаються копії:

перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням оригіналів);

архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;

особового рахунка, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986 – 1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, довідки Галузевого державного архіву СБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;

документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986 – 1990 роках, визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);

колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду – місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником.

Копії документів, які подаються заявником, засвідчуються в установленому порядку центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких зберігаються оригінали таких документів.

Копія перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення засвідчення не потребує.

Голова регіональної комісії в день надходження письмової заяви забезпечує надсилання до державного реєстратора запиту щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про підприємство, установу, організацію, з якого було відряджено (призвано на військові збори) заявника.

9. За результатами опрацювання поданих заявником документів регіональна комісія у місячний строк з дати реєстрації заяви приймає рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату. За бажанням заявника його може бути запрошено на засідання регіональної комісії.

Рішення регіональної комісії оформляється протоколом, який підписується її головою та присутніми на засіданні членами.

Форма довідки про заробітну плату встановлюється Мінсоцполітики.

10. Довідка про заробітну плату видається протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу засідання регіональної комісії органом, яким вона утворена, завіряється печаткою цього органу і є підставою для розгляду органами Пенсійного фонду України питання проведення перерахунку пенсії.

11. У разі відсутності підстав для видачі довідки про заробітну плату копія рішення регіональної комісії у тижневий строк надсилається заявникові із зазначенням причин відмови.

12. У разі незгоди з рішенням регіональної комісії заявник може подати такій комісії заяву із запереченням щодо прийнятого рішення з вимогою передати документи на розгляд центральній комісії.

13. Регіональна комісія у триденний строк подає заяву разом з документами заявника центральній комісії для розгляду та прийняття рішення.

Порядок роботи центральної комісії

14. Центральна комісія розглядає звернення регіональної комісії щодо незгоди заявника з її рішенням.

Центральна комісія розглядає подані регіональною комісією документи і приймає рішення на черговому засіданні.

15. За наявності підстав для задоволення заяви центральна комісія приймає рішення про видачу довідки про заробітну плату і повідомляє про це протягом трьох робочих днів регіональну комісію.

16. У разі прийняття центральною комісією рішення, яке збігається з рішенням регіональної комісії, подальший розгляд документів щодо видачі довідки про заробітну плату не здійснюється. Копія такого рішення у тижневий строк надсилається заявникові.

Після прийняття рішення центральна комісія у тижневий строк повертає документи заявника на зберігання регіональній комісії.

17. Заявник у разі незгоди з прийнятим центральною комісією рішенням має право оскаржити рішення комісії до суду.

____________

Матеріали до теми


Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...