Передплати журнал

Про надання роз’яснення щодо оплати праці лікарів – судово-психіатричних експертів


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.09.2013 р. N 10.03.68/2830/27133

Про надання роз’яснення щодо оплати праці лікарів – судово-психіатричних експертів

У зв’язку із надходженням численних запитів щодо порядку оплати праці судових експертів (лікарів – судово-психіатричних експертів) та інших працівників спеціалізованих закладів (структурних підрозділів) судово-психіатричної експертизи Міністерство охорони здоров’я України в межах компетенції роз’яснює.

Відповідно до статті 18 Закону України “Про судову експертизу” питання оплати праці та умови соціального захисту судових експертів визначаються Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства України. На працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз поширюються особливості матеріального та соціально-побутового забезпечення, передбачені Законом України “Про державну службу”, якщо інше не передбачено законами України.

Питання матеріального забезпечення (умови оплати праці) працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 р. N 314 “Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз” (далі – постанова N 314).

Ураховуючи, що розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.95 р. N 558 “Про віднесення деяких посад працівників державних спеціалізованих установ до категорій посад державних службовців”, яким посади судових експертів державних спеціалізованих установ віднесено до певних категорій посад державних службовців, втратило чинність, призначення на посади судових експертів, а також умови оплати їх праці регулюються тільки постановою N 314 з дати набрання нею чинності (пункт 11 постанови N 314).

На виконання постанови N 314 затверджено наказ МОЗ України від 17.06.2013 р. N 510 “Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судово-медичних та судово-психіатричних експертиз”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.06.2013 р. за N 1023/23555 (далі – наказ N 510).

Відповідно до вказаного наказу лікарі – судові експерти усіх спеціальностей прирівняні за умовами оплати праці до категорій судових експертів, визначених у постанові N 314, залежно від наявної кваліфікаційної категорії та стажу роботи на посадах судового експерта.

Разом з тим постановою N 314 не врегульоване питання підвищення посадових окладів судових експертів судово-психіатричних закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів) у зв’язку з особливими умовами праці, що погіршує умови оплати праці лікарів – судово-психіатричних експертів.

З огляду на викладене на період до внесення відповідних змін до постанови N 314 для оплати праці лікарів – судово-психіатричних експертів, судових експертів з вищою немедичною освітою та психологів – судових експертів судово-психіатричних закладів (структурних підрозділів) застосовується постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, спільний наказ Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. N 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” (далі – Умови) та інші акти Кабінету Міністрів України, а саме:

1. Посадові оклади встановлюються:

  • лікарям – судово-психіатричним експертам, психологам – судовим експертам та судовим експертам з вищою немедичною освітою – за підпунктом 3 підпункту 2.2.5 та підпунктом 2.2.6 Умов з урахуванням наявної кваліфікаційної категорії;
  • керівникам структурних підрозділів – виходячи з посадових окладів лікарів – судово-психіатричних експертів з урахуванням кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів за керівництво підрозділом відповідно до підпункту 2.2.3 Умов;
  • установлені таким чином посадові оклади підвищуються у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці на 25 відсотків (пункт 1.5 додатка 3 до Умов);
  • працівникам, які проводять судово-психіатричну експертизу осіб, хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих, здійснюється підвищення посадових окладів за фактично відпрацьовані в цих умовах години (без урахування інших підвищень у зв’язку зі шкідливими умовами праці, пункт 3 додатка 4 до Умов);
  • працівникам центрів та відділень судово-психіатричної експертизи та судово-психіатричних експертних комісій, які обслуговують спецконтингент, установлюється надбавка до посадового окладу в розмірі 50 відсотків (підпункт 4.5.1 Умов).

2. Надбавка за вислугу років виплачується у розмірах та порядку, затвердженому постановою N 314.

3. Що стосується надбавки за ранг, яка виплачувалася судовим експертам у розмірах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. N 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, то вона постановою N 314 не передбачена. Надбавка за кваліфікаційний клас судового експерта також до внесення вищезазначених змін судовим експертам судово-психіатричних закладів (структурних підрозділів) не виплачується.

Судовим експертам судово-психіатричних закладів (структурних підрозділів) надається матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати.

Заступник Міністра –
керівник апарату
Р. Богачев

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...