...
Реєструйся

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту


УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту

1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого Указом Президента України від 3 лютого 2009 року N 60, такі зміни:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
“5. Громадяни, які проходять військову службу у Державній спеціальній службі транспорту, є військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту (далі – військовослужбовці).
Статус військовослужбовця підтверджується військовим квитком або службовим посвідченням. Зразок військового квитка особи рядового, сержантського та старшинського складу затверджується Міністерством оборони України, а службового посвідчення офіцерського складу – Міністерством інфраструктури України”;
2) в абзаці третьому пункту 9 слова “як миротворчий персонал, що не входить до складу миротворчого контингенту, до багатонаціональних органів військового управління” замінити словами “як національний персонал, що не входить до складу національного контингенту”;
3) у пункті 11, абзаці третьому пункту 139 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством оборони України”;
4) в абзаці першому пункту 12, абзаці четвертому пункту 13 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
5) в абзаці четвертому пункту 12 слова “Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
6) в абзаці другому пункту 14 слова “Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством оборони України”;
7) пункт 20 викласти в такій редакції:
“20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:
для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, – на 3 роки;
для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського та старшинського складу, – на 5 років;
для осіб офіцерського складу – на строк від 5 до 10 років.
Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
Про укладення з військовослужбовцем нового контракту про проходження військової служби посадові особи, зазначені у пункті 16 цього Положення, видають наказ по особовому складу”;
8) у пункті 23:
абзац третій після слів “за контрактом” доповнити словами “із числа”;
в абзаці четвертому слова “вищу або професійно-технічну освіту” замінити словами “вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту”;
після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“з особами офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, – з дня укладення контракту”.
У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
9) пункт 27 доповнити абзацом такого змісту:
“присвоєння особам рядового складу військового звання сержантського і старшинського складу, а особам сержантського і старшинського складу – військового звання офіцерського складу”;
10) у пункті 32 слова “продовжується за їх згодою до закінчення зазначених відпусток” замінити словами “продовжується за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту до закінчення зазначених відпусток”;
11) пункт 34 доповнити абзацом такого змісту:
“у день набрання чинності новим контрактом, укладеним згідно з пунктом 27 цього Положення”;
12) у пункті 36 слова “незадовільне складення іспитів під час екзаменаційної сесії або після закінчення підготовки до проходження військової служби за контрактом” замінити словами “невиконання навчального плану”;
13) в абзаці першому пункту 43 слова “які проходять військову службу за контрактом” замінити словами “(крім військовослужбовців строкової військової служби)”;
14) в абзаці першому пункту 44 слова “Міністра транспорту та зв’язку України” замінити словами “Міністра інфраструктури України”;
15) пункт 45 викласти в такій редакції:
“45. Чергове військове звання старшого прапорщика, чергове військове звання офіцерського складу до полковника включно може бути присвоєно достроково Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні офіцерам, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов’язку та досягли високих показників у службовій діяльності”;
16) у пункті 46:
а) абзаци перший – дев’ятий замінити шістьма абзацами такого змісту:
“46. Для осіб рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, строки вислуги у військовому званні не встановлюються.
Для осіб сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються такі строки вислуги у військовому званні:
молодшого сержанта, сержанта, старшого сержанта – 1 рік;
старшини – 2 роки;
прапорщика – 3 роки.
Строк вислуги у військовому званні старшого прапорщика не встановлюється”.
У зв’язку з цим абзаци десятий – двадцять шостий вважати відповідно абзацами сьомим – двадцять третім;
б) абзац двадцять другий викласти в такій редакції:
“Строк вислуги у військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання. Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні до строку вислуги у поновленому військовому званні не зараховується. Військовослужбовцям до строку вислуги у військовому званні сержантського та старшинського складу зараховується час їх перебування у військовому званні до звільнення в запас”;
17) доповнити Положення пунктами 48 1 – 48 3 такого змісту:
“48 1. Громадянам, прийнятим на військову службу за контрактом, яким військове звання раніше не присвоювалося, одночасно з призначенням на посаду присвоюється військове звання солдата.
48 2. Військове звання старшого солдата присвоюється:
1) військовослужбовцям у званні солдата при призначенні їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата;
2) солдатам у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.
48 3. Військове звання молодшого сержанта особам рядового складу та жінкам, прийнятим на військову службу за контрактом, присвоюється одночасно з призначенням на посади сержантського та старшинського складу”;
18) у пункті 49:
а) у підпункті 2 слова “повну вищу освіту” замінити словами “вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра”;
б) в абзаці п’ятому слова “присвоєння первинних військових звань офіцерського складу” замінити словами “присвоєння первинних”;
19) пункт 50 доповнити абзацом такого змісту:
“Первинне військове звання лейтенанта запасу присвоюється курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу та звільняються з військової служби в запас безпосередньо після закінчення таких навчальних закладів із підстав, визначених пунктами “б” і “д” частини шостої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;
20) пункт 53 викласти в такій редакції:
“53. Військове звання старшого прапорщика може бути присвоєно прапорщикам за бездоганну і безперервну службу протягом 10 років, незалежно від займаної посади”;
21) у пункті 59 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
22) підпункт 1 пункту 60 доповнити словами “відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від виконання службових повноважень на посаді, відсторонення від посади”;
23) у пункті 71 слово і цифри “статті 32” виключити;
24) у пункті 72:
а) в абзаці шостому:
у першому реченні слова “яка видала наказ про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військових частин” замінити словами “якій надано право присвоювати таке військове звання”;
друге речення виключити;
б) абзац сьомий доповнити словами “або її прямим начальником”;
25) в абзаці першому пункту 73 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
26) у пункті 74:
а) у підпунктах 4 та 5 слова “Міністра транспорту та зв’язку України” замінити словами “Міністра інфраструктури України”;
б) в останньому абзаці слова “Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
27) у пункті 75:
а) у підпункті 2:
в абзаці четвертому слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
“у зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної або правової залежності”;
б) доповнити підпункт 3 абзацом такого змісту:
“у зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної або правової залежності і неможливістю призначення на рівнозначну посаду”;
в) доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:
“5) у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді”;
28) пункт 77 доповнити словами “за винятком випускників, які направляються до військових формувань або відряджаються до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі”;
29) в абзаці другому пункту 78, пунктах 79 та 80 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
30) в абзаці другому пункту 85 слова “абзацами другим – п’ятим” замінити словами “абзацами другим – п’ятим, сьомим”;
31) у пункті 89 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
32) пункт 90 викласти в такій редакції:
“90. Військовослужбовці, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці третьому частини першої статті 1 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, не можуть перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу, звільнення з військової служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням”;
33) в абзаці другому пункту 93 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
34) пункт 102 доповнити абзацом такого змісту:
“у зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної або правової залежності”;
35) абзац другий пункту 105 викласти в такій редакції:
“Переміщення на нове місце військової служби не здійснюється також, якщо військовослужбовці, які перебувають у шлюбі, не можуть бути одночасно призначені на військові посади у межах одного населеного пункту (гарнізону), в разі відмови одного з них від звільнення з військової служби, а також якщо може виникнути обставина, що порушує вимоги частини першої статті 9 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”;
36) підпункт 6 пункту 107 виключити;
37) у пункті 112:
а) у підпункті 1 слова “військовослужбовців зазначених категорій” замінити словами “рядового, сержантського і старшинського складу”;
б) в абзаці восьмому слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
38) назву підрозділу “Порядок усунення військовослужбовців від виконання службових обов’язків або відсторонення від посади” розділу IV викласти в такій редакції:
“Порядок усунення військовослужбовців від виконання службових обов’язків, відсторонення від виконання службових повноважень, повноважень на посаді або відсторонення від посади”;
39) пункт 113 викласти в такій редакції:
“113. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов’язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.
Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням командира до закінчення розгляду справи судом.
Військовослужбовець, стосовно якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду справи судом.
Відсторонення військовослужбовця від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.
Військовослужбовці, які усунуті від виконання службових обов’язків, відсторонені від виконання службових повноважень, відсторонені від виконання повноважень на посаді або відсторонені від посади (якщо до них не застосовано запобіжних заходів кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою), продовжують проходити військову службу згідно з цим Положенням, виконуючи обов’язки військової служби у межах, визначених командиром (начальником) військової частини.
Грошове забезпечення військовослужбовців, які усунуті від виконання службових обов’язків, відсторонені від виконання повноважень на посаді або відсторонені від посади, здійснюється в порядку, визначеному Міністерством інфраструктури України.
Поновлення у правах усунутих від виконання службових обов’язків відбувається відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.
Військовослужбовці, відсторонені від виконання службових повноважень, у разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення за відсутності події або складу адміністративного правопорушення поновлюються у виконанні службових повноважень та їм виплачується грошове забезпечення в установлених розмірах за весь час такого відсторонення.
Військовослужбовці, які були відсторонені від посади, поновлюються в установленому порядку на посаді в разі скасування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження, а військовослужбовці, які були відсторонені від виконання повноважень на посаді, поновлюються у виконанні повноважень на посаді у разі ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження.
Грошове забезпечення, яке втратили відсторонені від посади військовослужбовці внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду”;
40) в абзаці третьому пункту 115 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
41) у пункті 116 слова “Міністерством транспорту та зв’язку України” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
42) у пункті 118:
а) в абзаці першому слова “Міністра транспорту та зв’язку України” замінити словами “Міністра інфраструктури України”;
б) в абзаці другому слова “Міністерством транспорту та зв’язку України” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
43) у пункті 121:
а) в абзаці першому слова “в разі прийняття рішення про закриття кримінальної справи органом дізнання чи досудового слідства” замінити словами “в разі закриття кримінального провадження”;
б) в абзаці другому слова “винесення судом виправдувального вироку, а також прийняття рішення про закриття кримінальної справи органом дізнання чи досудового слідства” замінити словами “ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження”;
44) в абзаці восьмому пункту 123 слова “органів дізнання та досудового слідства” замінити словами “органів досудового розслідування”;
45) у пункті 131:
а) в абзаці другому слова “Міністерства транспорту та зв’язку України” замінити словами “Міністерства інфраструктури України”;
б) в абзаці четвертому слова “Міністром транспорту та зв’язку України” замінити словами “Міністром інфраструктури України”;
46) в абзаці першому пункту 132 слова “Міністерством транспорту та зв’язку України” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
47) у пункті 135:
а) абзац перший доповнити словами “(центрах) Державної спеціальної служби транспорту, Збройних Сил України, інших військових формувань (далі – навчальні частини) за погодженням із керівниками цих військових формувань”;
б) в абзаці другому слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України за погодженням із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні частини”;
48) в абзацах третьому та четвертому пункту 140 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
49) абзац п’ятий пункту 144 викласти в такій редакції:
“Питання, пов’язані з проживанням курсантів (слухачів) у казармах (спальних приміщеннях) і гуртожитках, а також їх соціально-побутові умови визначаються вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів згідно з вимогами статутів Збройних Сил України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади”;
50) у пункті 147 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади”;
51) пункти 149 і 150 викласти в такій редакції:
“149. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, можуть навчатися у вищих навчальних закладах без відриву від військової служби з метою здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки або спеціальністю, спорідненими з їх військовою спеціальністю, а ті з них, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, – також за напрямом підготовки або спеціальністю, що не є спорідненими з їх військовою спеціальністю.
Особи офіцерського складу, які здобули базову або повну вищу освіту за державним замовленням та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, можуть навчатися у вищих навчальних закладах без відриву від військової служби.
150. Вступ військовослужбовця на навчання до вищого навчального закладу без відриву від військової служби здійснюється з дозволу командира – від командира об’єднаного загону і вище. Такий дозвіл надається на підставі рапорту військовослужбовця та оголошується наказом командира (начальника) військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу.
Навчання військовослужбовця не повинно перешкоджати виконанню ним службових обов’язків за займаною посадою”;
52) у пунктах 152, 156, абзаці третьому пункту 172 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
53) в абзаці першому пункту 178 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України за погодженням із Міністерством оборони України”;
54) в абзаці першому пункту 186 слова “командирами, які мають право видавати накази по особовому складу” замінити словами “командиром військової частини, який має право видавати накази по стройовій частині”;
55) в абзаці першому пункту 195 слова “до досягнення граничного віку перебування в запасі” виключити;
56) в абзаці п’ятому пункту 210, абзаці другому пункту 212, абзаці другому пункту 214 слова “Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту” замінити словами “Міністерством інфраструктури України”;
57) у додатках до Положення:
а) у додатку 1:
слова “Міністерство транспорту та зв’язку України” замінити словами “Міністерство інфраструктури України”;
пункт 8 викласти в такій редакції:

  “8. Контракт набрав чинності з ______________________ 20____ року
Командир (начальник) _______________________________________”;
М. П.                                   (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
 

б) у додатку 2:
слова “Міністерство транспорту та зв’язку України” замінити словами “Міністерство інфраструктури України”, а слова “Контракт про проходження військової служби (навчання) у військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу” – словами “Контракт про проходження військової служби (навчання) у Державній спеціальній службі транспорту курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу”;
пункт 7 викласти в такій редакції:

  “7. Контракт набрав чинності з ____________________ 20___ року
Командир (начальник) ________________________________________”.
М. П.                                   (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
 

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 квітня 2013 року
N 199/2013

 

 

 

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...