...
Реєструйся

Унесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 серпня 2015 р. N 545
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що процедури конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються відповідно до порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2015 р. N 545

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” (Офіційний вісник України, 2008 р., N 68, ст. 2266; 2015 р., N 15, ст. 383) – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. N 493:
1) доповнити постанову пунктом 1 2 такого змісту:
“1 2. Установити, що рішення про необхідність проведення конкурсного відбору для призначення керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який включений до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, затвердженого Кабінетом Міністрів України, приймається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності.
Контракт з керівником суб’єкта господарювання державного сектору економіки, зазначеного в абзаці першому цього пункту, укладається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, у порядку, передбаченому постановами Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. N 203 “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності” (ЗП України, 1993 р., N 6, ст. 121; Офіційний вісник України, 1999 р., N 13, ст. 514) і від 2 серпня 1995 р. N 597 “Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності” (ЗП України, 1995 р., N 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1474), статутом зазначеного суб’єкта.”;
2) у Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 2:
в абзаці першому цифри “10” замінити цифрами “20”;
абзац другий доповнити новим третім реченням такого змісту: “До проекту рішення Кабінету Міністрів України про погодження кандидатури додаються біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління, скріпленим печаткою; згода кандидата на посаду щодо покладення на нього виконання обов’язків або призначення його виконуючим обов’язки керівника підприємства; копії документа про повну вищу освіту; копії паспорта та трудової книжки, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління і скріплюються печаткою; згода на обробку персональних даних.”;
абзаци перший і другий пункту 3 викласти в такій редакції:
“3. Для проведення конкурсного відбору суб’єкт управління утворює постійно діючу комісію або комісії для конкурсного відбору керівників окремих підприємств (далі – комісія).
Склад комісії затверджується відповідним актом суб’єкта управління.”;
у пункті 4:
абзац другий викласти в такій редакції:
“оприлюднює на офіційному сайті суб’єкта управління не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення (наказу), зазначеного у пункті 2 цього Порядку, а в разі проведення конкурсного відбору на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств, визначених пунктом 22 цього Порядку (далі – особливо важливі для економіки підприємства), – не пізніше ніж протягом 10 днів після затвердження вимог до претендентів комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємства (далі – комітет з призначення), що утворюється відповідно до зазначеного пункту, оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, яка стала вакантною (далі – оголошення), та результати конкурсного відбору не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його завершення;”;
в абзаці сьомому слова і цифри “, визначених пунктом 22 цього Порядку (далі – особливо важливі для економіки підприємства),” і “керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі – комітет з призначення), що утворюється відповідно до зазначеного пункту” виключити;
в абзаці третьому пункту 5 слова “голови комісії” замінити словами “головуючого на засіданні комісії”;
у пункті 6 цифри “45” замінити цифрами “30”;
пункт 8 виключити;
у пункті 9:
абзац шостий викласти в такій редакції:
“вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;”;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
“інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, – відомості про баланс (форма N 1), звіт про фінансові результати (форма N 2), звіт про рух коштів (форма N 3), звіт про власний капітал (форма N 4), примітки до річної фінансової звітності (форма N 5);
адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі в конкурсному відборі та документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку.”;
пункт 10 викласти в такій редакції:
“10. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:
належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;
біографічну довідку (резюме);
конкурсну пропозицію;
довідку про відсутність в особи судимості;
рекомендації та інші документи на його розсуд.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
У разі неподання разом із заявою довідки про відсутність в особи судимості конкурсна комісія зобов’язана прийняти довідку під час заслуховування конкурсних пропозицій учасника конкурсного відбору.
У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.”;
у пункті 11:
абзац перший викласти в такій редакції:
“11. Заяви приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:”;
в абзаці четвертому слова “і час” виключити;
пункт 14 викласти в такій редакції:
“14. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в разі:
неподання ним одного із зазначених у пункті 10 цього Порядку документів;
невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.”;
абзаци другий і третій пункту 16 виключити;
пункт 17 виключити;
пункт 19 викласти в такій редакції:
“19. Комісія заслуховує на закритому засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсного відбору та враховує відповідність учасника та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам. За рішенням комісії на її засіданні під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників можуть бути присутніми представники засобів масової інформації та громадськості за умови згоди всіх учасників конкурсного відбору, які подали пропозиції з управління підприємством.
Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, пропозиція якого визнана комісією найкращою. Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору.”;
в абзаці четвертому пункту 20 слова “та у засобах масової інформації” виключити.
2. У Порядку погодження з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами місцевих державних адміністрацій призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. N 818 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 89, ст. 3268):
1) в абзаці першому пункту 2 слова “тижневий строк” замінити цифрами і словами “20-денний строк”;
2) в абзацах першому і другому пункту 6 цифри “14” замінити цифрою “5”.
3. Абзац дев’ятий пункту 4 Порядку надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. N 678 “Про деякі питання управління корпоративними правами держави” (Офіційний вісник України, 2014 р., N 97, ст. 2803; 2015 р., N 54, ст. 1741), після слів “членів колегіального виконавчого органу” доповнити словами “, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу”.

Матеріали до теми


Держслужбовці та поліцейські мають володіти англійською: прийнято відповідний проєкт закону № 9432
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Цей крок наближає Україну до членства ...
Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...