...
Реєструйся

Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2015 р. N 167
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., N 85, ст. 2412), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 167


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”

1. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:
“8. Особа, яка підлягає перевірці, зобов’язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі подати до відповідального структурного підрозділу:
1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону:
власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1;
копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою (далі – засвідчені копії):
– сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
– документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);
– декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” (далі – декларація).
Після прийняття рішення Національним агентством з питань запобігання корупції про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації подаються шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством;
2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, – власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2.
Вимога стосовно надання в заявах згоди на оприлюднення відомостей щодо особи, яка підлягає перевірці, не поширюється на осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.
9. Професійний суддя, який підлягає перевірці, зобов’язаний у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в суді подати до відповідального структурного підрозділу документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку.”.
2. У пункті 11:
1) абзац перший після слова “Мін’юсту” доповнити словами “та ДСА”;
2) абзац другий після слова “Мін’юсту” доповнити словами “та ДСА”, а після слова “інформації” – словами “в паперовій формі”.
3. Пункти 12 і 13 викласти в такій редакції:
“12. Керівник органу, який прийняв рішення про звільнення особи, зазначеної у пункті 10 цього Порядку, надсилає в день його прийняття до Мін’юсту в паперовій формі повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6, відомості з якого не пізніш як на третій день з дня надходження до Мін’юсту вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади” (далі – Реєстр).
До повідомлення про звільнення особи додаються в паперовій формі засвідчені копії:
рішення про звільнення особи;
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).
13. Відомості про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення Закону, критерії, на підставі яких застосовується заборона, та строк, протягом якого до особи застосовується заборона), не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються на офіційних веб-сайтах Мін’юсту та органу, в якому проводиться перевірка.”.
4. Абзац перший пункту 14 після слів “такої особи” доповнити словами “, або на підставі наданих особою документів, а також інформації з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей”.
5. Доповнити Порядок пунктом 14 1 такого змісту:
“14 1. Відповідальний структурний підрозділ у разі:
відсутності відомостей про особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі роздруковує відповідну інформацію та додає її до особової справи;
наявності відомостей про особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі надсилає до Мін’юсту або головних територіальних управлінь юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за місцем проживання такої особи запит про проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 для отримання витягу з Реєстру.”.
6. Пункт 15 викласти в такій редакції:
“15. У разі виявлення відповідальним структурним підрозділом відомостей щодо застосування до особи, яка підлягає перевірці, заборони, передбаченої пунктом 14 цього Порядку, керівник органу не пізніш як на третій день з дня виявлення таких відомостей приймає рішення про звільнення особи і в той самий день надсилає до Мін’юсту повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6, відомості з якого не пізніш як на третій день з дня надходження до Мін’юсту вносяться до Реєстру.
До повідомлення про звільнення особи додаються в паперовій формі засвідчені копії:
рішення про звільнення особи;
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).”.
7. Пункт 16 виключити.
8. У пункті 17 слова “додається копія заяви зазначеної особи, засвідчена відповідальним структурним підрозділом” замінити словами “додаються засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, а також документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).”.
9. Доповнити Порядок пунктом 17 1 такого змісту:
“17 1. Запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, надсилаються у разі, коли:
у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала відповідно посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури в період, що підлягає перевірці, а також трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений)/відновлена (відновлений) та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати відповідні посади в період, що підлягає перевірці, – до МВС та Генеральної прокуратури України;
у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала посаду судді в період, що підлягає перевірці, а також трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений)/відновлена (відновлений) та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати дану посаду в період, що підлягає перевірці, – до ДСА.
Запити про проведення перевірки надсилаються до:
апарату ДФС – щодо осіб, які займають посади, перелік яких визначений Мінфіном, а територіальних органів ДФС (державних податкових інспекцій) – щодо інших осіб за місцем їх проживання, за яким вони беруться на облік як платники податків;
ДСА – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України, а територіальних управлінь ДСА за місцем проживання судді – щодо суддів місцевих та апеляційних судів.
10. У пункті 18 цифри і слово “1977 року” замінити цифрами і словом “1973 року”.
11. Доповнити Порядок пунктом 18 1 такого змісту:
“18 1. У разі коли особа займає посаду, перебування на якій становить державну таємницю, така посада у документах щодо проведення перевірки не зазначається.”.
12. Пункти 19 – 21 і 23 викласти в такій редакції:
“19. З метою проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації за минулий рік, поданій особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1 – 10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел, до ДФС надсилається запит за формою згідно з додатком 3 разом із засвідченими копіями декларації та трудової книжки (послужного списку) такої особи.
20. ДФС у порядку, визначеному Мінфіном, проводить перевірку достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та/або відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, складеної в повному обсязі за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, за минулий рік, поданій особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1 – 10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел.
21. Керівник органу в день надіслання запитів органам перевірки надсилає в паперовій формі Мін’юсту повідомлення про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 4, яке не пізніш як на п’ятий день з дня надходження до Мін’юсту розміщується на період проведення перевірки на його офіційному веб-сайті із зазначенням дня початку проходження перевірки.”;
“23. Орган, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка, протягом трьох днів після надходження заяви щодо незастосування до неї заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про початок проходження перевірки особою та копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).
Орган, в якому проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про перевірку всіх осіб, у тому числі перевірку керівників та їх заступників, яка проводиться іншим органом, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка.
Зазначене у пункті 21 цього Порядку повідомлення та інформація про результати проведення перевірки розміщуються на офіційних веб-сайтах даних органів на період перебування особи, стосовно якої проведено перевірку, на посаді (посадах) у такому органі.”.
13. У другому реченні пункту 24 слова “зазначену інформацію, копії” замінити словами “зазначену інформацію, засвідчені копії”.
14. Пункт 29 викласти в такій редакції:
“29. Органи перевірки надсилають відповіді (висновки) на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка.
У разі встановлення щодо особи, стосовно якої проводилася перевірка, критерію, на підставі якого до неї повинна застосовуватися заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, органи перевірки одночасно з надісланням відповідей (висновків) на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка, надсилають до Мін’юсту копії таких відповідей (висновків).”.
15. У пункті 33:
1) в абзаці першому слова “та протягом десяти робочих днів надати відповідь фізичній чи юридичній особі” замінити словами “, перевірити її та у разі підтвердження її достовірності врахувати у відповідях (висновках) на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка”;
2) абзац другий виключити.
16. У пункті 36 слова “в одноденний строк” замінити словами “у триденний строк”.
17. Пункти 37 і 38 викласти в такій редакції:
“37. Керівник органу не пізніш як на третій робочий день з дня складення довідки про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 у разі встановлення недостовірності відомостей щодо особи, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону, приймає рішення про звільнення такої особи та у той самий день надсилає в паперовій формі до Мін’юсту повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6 разом із засвідченою копією рішення про звільнення особи, інформація з яких не пізніш як на третій день з дня надходження до Мін’юсту вноситься до Реєстру.
38. Голова суду не пізніш як на третій день з дня отримання відповіді/висновку/копії судового рішення щодо професійного судді складає довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5.
У разі встановлення під час перевірки незастосування до професійного судді заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, голова суду надсилає копію довідки про результати перевірки до ДСА в паперовій та електронній (у форматі Microsoft Word) формі, а у разі встановлення недостовірності відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону, – копії довідки про результати перевірки та відповіді/висновку/судового рішення в паперовій та електронній (у форматі Microsoft Word) формі до ДСА та в паперовій формі до Мін’юсту.
Відомості про результати перевірки не пізніш як на третій день з дня їх надходження до ДСА розміщуються на її офіційному веб-сайті.
Мін’юст протягом трьох днів з дня отримання у паперовій формі копій довідки про результати перевірки та відповіді/висновку/судового рішення надсилає їх до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звертається з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади.”.
18. У пункті 40:
1) в абзаці другому слова “професійного суду” замінити словами “професійного судді”;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“На запит особи, стосовно якої проводилася перевірка, з її особової справи надається копія матеріалів перевірки.”.
19. Пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:
“Особа, яка претендує на зайняття посади або виявила бажання стати суддею та пройшла перевірку, подає засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася.”.
20. Пункт 44 викласти в такій редакції:
“44. Керівник органу надсилає до Мін’юсту в день виявлення факту, зазначеного в пункті 43 цього Порядку, повідомлення про звільнення особи за формою згідно з додатком 6 у паперовій формі, інформація з якого протягом трьох днів з дня його надходження до Мін’юсту вноситься до Реєстру.”.
21. Абзац другий пункту 49 виключити.
22. Доповнити Порядок пунктами 49 1 – 49 3 такого змісту:
“49 1. Перевірці підлягають особи, які займають посади, передбачені пунктами 1 – 10 частини першої статті 2 Закону, а також особи, за якими в установленому законодавством порядку зазначені посади зберігаються.
49 2. У разі звільнення особи (крім переведення) або її смерті перевірка припиняється, керівник органу, в якому проводиться перевірка, надсилає не пізніш як на третій день з дня звільнення особи або отримання документа про її смерть до органів перевірки повідомлення про припинення перевірки за формою згідно з додатком 7.
49 3. У разі звільнення особи шляхом переведення з органу, в якому розпочато перевірку стосовно такої особи, перевірка проводиться у строки та порядку, визначені пунктами 17 – 40 цього Порядку. Копія довідки про результати перевірки надсилається у той же день до органу, до якого особа переведена.”.
23. Доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:
“51. Персональні дані осіб, стосовно яких проводиться перевірка, а також копії документів, отримані органами під час її проведення, обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.”.
24. Додатки 1 – 5 до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 167)


_____________________________________________
     (найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та
     по батькові керівника органу або голови суду відповідно до
частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади” /
                   Вища кваліфікаційна комісія суддів України –
                  для особи, яка виявила бажання стати суддею)
_____________________________________________
                         (прізвище, ім’я та по батькові особи)
ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                  (прізвище, ім’я та по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.
Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**
Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20__ рік;***
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

____ ___________ 20__ р.

__________
(підпис)

____________
* Заява пишеться особою власноручно.
** Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.
*** Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.


Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 167)


_____________________________________________
       (найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та
      по батькові керівника органу або голови суду відповідно до
частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади” /
                     Вища кваліфікаційна комісія суддів України –
                   для особи, яка виявила бажання стати суддею)
_____________________________________________
                           (прізвище, ім’я та по батькові особи)
ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім’я та по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборона, передбачена частиною _______________ статті 1 Закону, застосовується щодо мене.
                        (третьою/четвертою)
_____________________________________________________________________________________
                                                      (зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

____ ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

____________
* Заява пишеться особою власноручно.


Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 167)


_____________________________________________
  (найменування органу перевірки, до якого надсилається запит)
ЗАПИТ
про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону, просимо надати до __________________________________
                                                                                                                                                     (найменування органу державної
_____________________________________________________________________________________
                                                                            влади / органу місцевого самоврядування,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 поштова адреса)
згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 563, відомості щодо
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім’я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   дата та місце народження,
_____________________________________________________________________________________
                                              серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
                                                       реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                місце роботи,
_____________________________________________________________________________________
                                    посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)
Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:
заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20__ рік;*
трудової книжки (послужного списку).*

________________________________
(найменування посади керівника органу, який
                            надсилає запит)

___________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Подається лише до ДФС.


Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 167)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”

_____________________ в ______________________________________________________________
     (дата початку перевірки)                        (найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)
розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:
_____________________________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи,
_____________________________________________________________________________________
                                     посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

______________________________________
  (найменування посади керівника органу державної
           влади / органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 167)
ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 563,
_____________________________________________________________________________________
                     (найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (претендує на зайняття посади) особа)
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім’я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 дата та місце народження,
_____________________________________________________________________________________
                                             серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
                                                       реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             місце роботи,
_____________________________________________________________________________________
                                     посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)
Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20__ рік, а також інших документів _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (зазначаються за наявності)
_____________________________________________________________________________________
Запити про надання відомостей щодо ____________________________________________________
                                                                                                                                (прізвище та ініціали особи)
надсилалися до _______________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування органів перевірки)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
За результатами розгляду запитів ________________________________________________________
                                                                                                                           (найменування органів перевірки)
повідомили: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім’я та по батькові особи)
______________________________________ заборони, передбачені частиною _________________
              (не застосовуються / застосовуються)                                                                                                 (третьою/четвертою)
статті 1 Закону України “Про очищення влади” _____________________________________________
                                                                                                                                          (у разі застосування заборони
____________________________________________________________________________________.
                                                      зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

______________________________________
    (найменування посади керівника відповідального
          структурного підрозділу органу державної
           влади / органу місцевого самоврядування)

__________
(підпис)

_____________”.
(ініціали та прізвище)
25. Доповнити Порядок додатками 6 і 7 такого змісту:

“Додаток 6
до Порядку


ПОВІДОМЛЕННЯ
про звільнення особи

_____________________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім’я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          дата та місце народження,
_____________________________________________________________________________________
                                                  серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
                                                             реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    місце роботи,
_____________________________________________________________________________________
                                             посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”,
_____________________________________________________________________________________
                                                                   критерій, на підставі якого застосовується заборона,
_____________________________________________________________________________________
                                                              строк, протягом якого до особи застосовується заборона,
_____________________________________________________________________________________
                                                                   найменування органу, який проводив перевірку,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       місцезнаходження органу,
_____________________________________________________________________________________
                                              контактний номер телефону та адреса електронної пошти (за наявності)
Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:
рішення про звільнення особи;
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

______________________________________
  (найменування посади керівника органу державної
          влади / органу місцевого самоврядування)

________
(підпис)
М. П.

_______________
(ініціали та прізвище)


Додаток 7
до Порядку


__________________________________
      (найменування органу перевірки, до якого
                   надсилається повідомлення)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення перевірки

Повідомляємо про припинення проведення перевірки щодо
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові особи)
у зв’язку з ____________________________________________________________________________,
                                                                       (підстава для припинення перевірки (звільнення* / смерть особи)
запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, надісланий на адресу ____________________________________________________________________________
                                                                                                                     (найменування органу)
листом від ___ ________ 20__ р. N _________.
Додаток: копія документа, що підтверджує наявність підстав для припинення перевірки (рішення про звільнення, свідоцтва про смерть).

_______________________________________
             (найменування посади керівника органу
 державної влади / органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Крім випадків звільнення особи у зв’язку з переведенням.”.
____________

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...