Передплати журнал

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 вересня 2013 р. N 655

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 “Про документи про освіту та вчені звання” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 84; 2000 р., N 13, ст. 520; 2004 р., N 13, ст. 902; 2009 р., N 9, ст. 273; 2010 р., N 17, ст. 791; 2011 р., N 70, ст. 2649; 2012 р., N 81, ст. 3273) зміни, що додаються.

2. Затвердити зразок додатка до диплома молодшого спеціаліста/ спеціаліста, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2013 р. N 655

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Установити, що:

відомості стосовно видачі документів про освіту випускникам навчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, зберігаються у навчальних закладах або відповідних структурних підрозділах зазначених державних органів;

особам, які під час навчання у професійно-технічних навчальних закладах другого атестаційного рівня та вищих навчальних закладах I – II рівня акредитації здобули повну загальну середню освіту, видаються атестати про повну загальну середню освіту;

випускникам закладів освіти, що направляються для роботи на морському транспорті, видається диплом українською і англійською мовами;

виготовлення документів про освіту та вчені звання здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. N 309 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 24, ст. 974). При цьому вартість виготовлення документів про освіту за рахунок бюджетних коштів, визначених зазначеним Порядком, не повинна перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”.

2. У переліку документів про освіту і вчені звання в Україні, затвердженому зазначеною постановою:

1) позиції

“Диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації)”;

“Диплом спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації)”;

“Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації”

замінити відповідно такими позиціями:

“Диплом молодшого спеціаліста про перепідготовку”;

“Диплом спеціаліста про перепідготовку”;

“Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації”;

2) доповнити перелік після позиції “Диплом молодшого спеціаліста про перепідготовку” такою позицією:

“Додаток до диплома молодшого спеціаліста/ спеціаліста”;

3) виключити такі позиції:

“Диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації)”;

“Диплом спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації)”;

“Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)”.

3. Зразки диплома молодшого спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації), диплома спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації), затверджені зазначеною постановою, виключити.

4. У зразках, затверджених зазначеною постановою, цифри “199” замінити цифрами “20”.

5. Зразок додатка до диплома про вищу освіту викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2013 р. N 655)

Зразок

          ДОДАТОК
до диплома про вищу освіту
DIPLOMA SUPPLEMENT
Диплом серія ___ N ______
(без диплома не дійсний)

Повне найменування вищого навчального закладу (із зазначенням форми власності)

Емблема/логотип вищого навчального закладу

Структурний підрозділ вищого навчального закладу (за наявності)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ/

INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1. Прізвище/

Family name(s)

1.2. Ім’я та по батькові/

Given name(s)

1.3. Дата народження/

Date of birth

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ/

INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1. Назва кваліфікації і звання (якщо надається)/

Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language)

2.2. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією/

Main field(s) of study for the qualification

2.3. Найменування і статус навчального закладу, який присвоїв кваліфікацію/

Name and status of awarding institution (in original language)

2.4. Найменування і статус навчального закладу, який здійснював навчання (якщо відмінні від пункту 2.3)/

Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)

2.5. Мова(и) навчання/екзаменів/

Language(s) of instruction/examination

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУТИЙ РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ/

INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1. Рівень кваліфікації/

Level of qualification

3.2. Офіційна тривалість програми/

Official length of programme

3.3. Вимоги до вступу/

Access requirements(s)

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ/

INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1. Форма навчання/

Mode of study

4.2. Вимоги програми/

Programme requirements

4.3. Детальні відомості про програму (наприклад, модулі або навчальні компоненти) і отримані особою результати навчання: бали/оцінки/години/кредити/

Programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/hours/credits obtained

4.4. Схема оцінювання і довідник з розподілу оцінок (за наявності)/

Grading scheme and, if available, grade distribution guidance

4.5. Загальна класифікація присвоєної кваліфікації/

Overall classification of the qualification (in original language)

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА/

INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1. Академічні права/

Access to further study

5.2. Професійні права (якщо надаються)/

Professional status (if applicable)

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ/

ADDITIONAL INFORMATION

6.1. Додаткова інформація/

Additional information

(попередній документ про освіту; попередній документ про освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям підготовки, спеціальність, кваліфікацію; дата вступу, дата випуску тощо)/

(the pregoing document on education; the pregoing document on qualification level of education, direction of training, speciality, qualifications; date of entering, date of issue, etc.)

6.2. Інші джерела інформації/

Further information sources

7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА/

CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1. Дата/

Date

7.2. Підпис/

Signature

7.3. Посада/

Capacity

7.4. Офіційний штамп або печатка/

Official stamp or seal

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ/

INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2013 р. N 655

Зразок

 

ДОДАТОК
до диплома молодшого
спеціаліста / спеціаліста

Письмова кваліфікаційна робота (тема, час виконання, оцінка): __________________________
___________________________________________

____ N _______

(без диплома не дійсний)

___________________________________________

 

Державна атестація (державні екзамени)

 

___________________________________________

Прізвище ____________________________

Назва навчальної дисципліни (курсу)

Оцінка

Ім’я, по батькові ______________________

____________________

____________________

Дата народження _____________________

____________________

____________________

 

____________________

____________________

Повне найменування навчального закладу
____________________________________

Рішенням державної екзаменаційної комісії від ___ ____________ 20__ р. присвоєно кваліфікацію _______________________________

Назва диплома _______________________

___________________________________________

Тип (вид) програми ___________________

Голова державної екзаменаційної комісії

Строк навчання ______________________

 

Форма навчання _____________________

______________________ М. П.

Напрям підготовки/ спеціальність
____________________________________

Ректор (директор) ___________________________

Спеціалізація ________________________

Місто _____________________

Періоди практики ____________________

___ ____________ 20__ р.

Академічні права ____________________

Реєстраційний номер ________________________

Професійні права ____________________

Додаткова інформація
(тип навчального закладу, умови вступу, вимоги програми навчання, навчальне навантаження, система іспитів, шкала оцінок)

Дата вступу _________________________

Дата випуску ________________________

Додаткові документи про освіту (за наявності) ___________________________

____________________________________

Програма навчання складається з таких дисциплін (курсів):

Назва навчальної дисципліни (курсу)

Навчальний час

Оцінка

 

____________

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...