Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року N 33


УКАЗ

Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року N 33

1. Внести до Указу Президента України від 25 січня 2012 року N 33 "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (зі змінами, внесеними Указом від 18 травня 2012 року N 333) такі зміни:

1) у назві Указу та статті 1 слово "організації" виключити;

2) у Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженому названим Указом:

а) у назві Порядку слово "організації" виключити;

б) у пункті 1 1:

у підпунктах 1 і 2 слово "роботу" замінити словом "посаду";

у підпункті 2 слова "яка працювала" замінити словами "яка перебуває на посаді";

в) доповнити Порядок пунктом 5 1 такого змісту:

"5 1. Кандидат, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні, переведенні на посаду до іншого органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування письмово повідомляє про це відповідний орган разом із поданням заяви про призначення.

Зазначений орган не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення від кандидата надсилає за останнім місцем його роботи (служби), де проводилася спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати спеціальної перевірки, після отримання якої розглядається питання про призначення на посаду.

Оформлення та надсилання такого запиту здійснюється з урахуванням положень абзацу другого пункту 8 та пункту 9 цього Порядку.

Копія довідки про результати спеціальної перевірки надається відповідним органом державної влади (державним органом), органом місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів з дня одержання запиту";

г) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Спеціальна перевірка проводиться у строк, що не перевищує п’ятнадцяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки";

д) у пункті 7:

у підпункті 3 слова "Державною податковою службою України" замінити словами "Міністерством доходів і зборів України";

у підпункті 5 слова "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" замінити словами "Міністерством освіти і науки України";

е) в абзаці першому пункту 8 слово "запит" замінити словами "запит про проведення спеціальної перевірки (далі – запит)";

є) пункт 14 після слів "спеціальної перевірки" доповнити словами "або копія довідки про результати раніше проведеної спеціальної перевірки";

ж) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих кандидатом автобіографії та/або декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) проводить спеціальну перевірку, надається можливість кандидату протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити розбіжності.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє кандидату у призначенні (обранні) на посаду.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень кандидата факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє кандидату у призначенні (обранні) на посаду.

Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу.

Рішення про відмову кандидату у призначенні (обранні) на посаду з підстав, зазначених в абзацах другому та третьому цього пункту, можуть бути оскаржені до суду";

3) у формі 1 слова "Порядку організації проведення" замінити словами "Порядку проведення", а слова "орган державної податкової служби" – словами "орган доходів і зборів";

4) у формах 2 і 3 слова "Порядку організації проведення" замінити словами "Порядку проведення".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ
м. Київ
25 вересня 2013 року
N 529/2013
Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень