Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 9, ст. 93; із змінами, внесеними законами України від 24 лютого 2014 року N 776-VII та від 17 березня 2014 року N 1128-VII) такі зміни:

1) викласти статтю 1 у такій редакції:

"Стаття 1. Визначити на 2014 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 372.931.772,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 314.957.840,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 57.973.931,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 436.762.003,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 377.626.383,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 59.135.620,1 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 3.443.080,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 2.032.989,2 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 8.177.124,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.307.241,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 6.869.883,2 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 68.564.275,4 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України – у сумі 62.565.692,7 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 5.998.582,7 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею";

2) статтю 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"міжбюджетні трансферти, надані станом на 18 березня 2014 року з Державного бюджету України місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, згідно з додатком N 11 до цього Закону";

3) у статті 5 цифри "585.484.006,4" замінити цифрами "664.008.825,5";

4) у статті 6:

в абзаці першому цифри "50.000.000" замінити цифрами "25.000.000";

у підпункті "а" пункту 1 слова " (включаючи виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку", Державної іпотечної установи)" виключити;

абзац другий підпункту "в" пункту 1 викласти в такій редакції:

"Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України";

5) статті 7 та 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Установити у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1176 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – 1032 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років – 1286 гривень;

працездатних осіб – 1218 гривень;

осіб, які втратили працездатність, – 949 гривень.

Стаття 8. Установити у 2014 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі – 1218 гривень; у погодинному розмірі – 7,3 гривні";

6) у статті 10:

абзац другий доповнити цифрами та словами "31,6 відсотка екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 статті 11 цього Закону), надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету";

абзац третій доповнити словами "в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету";

7) у статті 11:

у пункті 2 цифри та слово "65 відсотків" замінити цифрами та словом "33,4 відсотка";

пункт 18 виключити;

доповнити пунктами 19 та 20 такого змісту:

"19) збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачується з операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі;

20) плата за надання державної гарантії та плата за користування субкредитом, наданим Львівському міському комунальному підприємству "Львівводоканал" на впровадження Проекту водопостачання та каналізації міста Львова, у тому числі надходження внаслідок стягнення пені за невиконання умов надання кредиту";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Доходи, визначені пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 10 статті 11 цього Закону, які сплачуються (перераховуються) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, зараховуються в повному обсязі до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим";

8) пункт 4 статті 12 виключити;

9) статтю 13 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) повернення субкредиту, наданого Львівському міському комунальному підприємству "Львівводоканал" на впровадження Проекту водопостачання та каналізації міста Львова";

10) у статті 14:

у пункті 2 цифри та слово "50 відсотків" замінити цифрами та словом "39,4 відсотка";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, реалізацію Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" (за рахунок 60,6 відсотка джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону)";

у пункті 16 слово "овочівництва" виключити;

у пункті 24 слова та цифри "пунктами 14, 15, 16 і 17 статті 11 та пунктом 5 статті 12 цього Закону" замінити словами та цифрами "пунктами 14, 15, 16, 17 і 20 статті 11, пунктом 5 статті 12 та пунктом 10 статті 13 цього Закону";

пункти 25 – 27 виключити;

доповнити пунктом 28 такого змісту:

"28) покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 11 цього Закону)";

11) у пункті 1 статті 16 цифри "11.066.400" замінити цифрами "33.337.300";

12) статті 19 та 20 виключити;

13) статті 21, 22 та 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 22. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, установлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 5.200.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків, частка держави в яких складає не менше 75 відсотків.

Стаття 23. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Порядок придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України";

14) доповнити статтею 24 такого змісту:

"Стаття 24. Здійснити відшкодування податку на додану вартість платникам, у яких суми податку задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 року, підтверджені перевірками та не відшкодовані на дату набуття чинності цим Законом, шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону, з терміном обігу п’ять років.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону, та зменшує відповідні показники доходів державного бюджету, визначені у додатку N 1 до цього Закону.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України, при цьому має бути забезпечено рівність умов для всіх платників податку щодо визначення способу відшкодування податку на додану вартість, добровільність здійснення такого відшкодування та зацікавленість усіх платників податку";

15) у Прикінцевих положеннях:

пункти 3 та 4 викласти у такій редакції:

"3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2014 році застосовуються з урахуванням положень статей 22 та 23 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2014 році положення частини другої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статей 22 та 23 цього Закону";

доповнити пунктом 5 1 такого змісту:

"5 1. Підрозділ 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 – 17, ст. 112) доповнити пунктом 23 такого змісту:

"23. Установити, що органи, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" на підставі отриманих від відповідного контролюючого органу реєстрів інвентаризації платників податку та висновків із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, оформлюють видачу платникам податку, які подали до такого контролюючого органу заяву про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики, зазначену у реєстрах та висновках суму бюджетного відшкодування шляхом видачі у строки, визначені пунктом 200.13 статті 200 цього Кодексу, облігацій внутрішньої державної позики строком обігу п’ять років.

Оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на рахунок платника податку.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість, а також основних умов їх випуску затверджується Кабінетом Міністрів України";

доповнити пунктами 6 1, 6 2, 6 3 такого змісту:

"6 1. Зупинити дію абзацу четвертого підпункту 1 пункту 5 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

6 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін:

забезпечити скорочення граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та інших державних органів не менше ніж на 10 відсотків;

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо скорочення не менше ніж на 10 відсотків загальної чисельності Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності Національної гвардії України), Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органів прокуратури України;

вжити заходів щодо скорочення кількості легкових автомобілів автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, автобаз Державного управління справами та Управління справами Апарату Верховної Ради України не менше ніж на 50 відсотків, а також легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади та інші державні органи;

подати на розгляд Президента України та прийняти власні рішення про скасування актів, якими встановлені пільги окремим колишнім посадовим особам держави, в тому числі щодо виплати щомісячного грошового утримання, створення апаратів для забезпечення їх діяльності, користування державними дачами, охорони, транспортного та побутового обслуговування, безоплатного проїзду, пільгового користування житлом, комунальними послугами.

6 3. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Державній судовій адміністрації України, Вищій раді юстиції, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення забезпечити скорочення чисельності працівників не менше ніж на 10 відсотків";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Кабінету Міністрів України:

за результатами щоквартального виконання Державного бюджету України у 2014 році вносити пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення;

за результатами вжитих заходів щодо забезпечення позитивних зрушень у розвитку економіки у першому півріччі 2014 року внести пропозиції щодо відновлення обсягів видатків на виконання першочергових соціальних та економічних програм з урахуванням затверджених Кабінетом Міністрів України державних цільових програм;

затвердити у двотижневий термін Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2014 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом;

подати у двотижневий термін Верховній Раді України проект закону щодо внесення змін до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" в частині скорочення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

вжити у місячний термін вичерпних заходів щодо реалізації на аукціоні у встановленому законодавством порядку автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, земельних ділянок та іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, із зарахуванням коштів від продажу до загального фонду державного бюджету;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом";

16) внести зміни до додатків NN 1 – 11 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" відповідно до додатків NN 1 – 11 до цього Закону, виклавши додатки N 6, N 7, N 10 та N 11 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконуючий обов’язки
Президента України,
Голова Верховної Ради України

О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
27 березня 2014 року
N 1165-VII

 

Матеріали до теми


Захист журналістів під час відрядження в райони воєнних дій: новий Закон
3 серпня набув чинності Закон України від 8 липня 2022 року № 2382-IX «Про внесення змін до деяких законів України ...