...
Реєструйся

Про затвердження форм запитів на отримання публічної інформації та Порядку складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з питань праці


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2012

м. Київ

N 499

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2012 р. за N 1480/21792

Про затвердження форм запитів на отримання публічної інформації та Порядку складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з питань праці

З метою виконання вимог статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

форми запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з питань праці, що додаються;

Порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з питань праці, що додається.

2. Департаменту звернень громадян та контролю виконання (Т. Шелест) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державній інспекції України з питань праці (В. Яцкін) забезпечити розміщення форм запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з питань праці, на її веб-сторінці офіційного веб-сайту Міністерства соціальної політики України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра соціальної політики В. Надрагу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр

С. Тігіпко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
13.08.2012 N 499

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2012 р. за N 1480/21792

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з питань праці

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Державна інспекція України з питань праці (далі – Держпраці України).

1.4. Доступ до публічної інформації Держпраці України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України “Про звернення громадян”.

II. Складення та подання запитів на отримання публічної інформації

2.1. Запитувач має право звернутися до Держпраці України із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи Держпраці України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або за телефоном.

2.4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

2.6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форми запитів на отримання публічної інформації, які надаються Держпраці України або які розміщуються на її веб-сторінці офіційного веб-сайту Міністерства соціальної політики України.

2.7. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів, що організовують доступ до публічної інформації, якою володіє Держпраці України.

2.8. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює спеціаліст сектору взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародними організаціями Держпраці України із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляються відбиток штампа Держпраці України, дата надходження та вхідний номер запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Директор Департаменту звернень
громадян та контролю виконання

Т. Шелест

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
13.08.2012 N 499

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
розпорядником якої є Державна інспекція України з питань праці, у письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державна інспекція України з питань праці

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є
Державна інспекція України з питань праці, у письмовому вигляді

Прізвище, ім’я, по батькові
             (для фізичних осіб)
Найменування організації
           (для юридичних осіб)
Найменування об’єднання громадян
     (для об’єднання громадян без статусу
                  юридичної особи)

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується, або загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк.
Відповідь прошу надати (необхідне підкреслити):

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту

 

Підпис запитувача (для фізичних осіб).
Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача (для юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи)

 

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної інспекції України з питань праці, розміщена на її веб-сторінці офіційного веб-сайту Міністерства соціальної політики України: www.mlsp.gov.ua.

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу:

01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51-Б;

на електронну адресу: public.sliu@gmail.com;

телефаксом (044) 288-10-00;

телефоном (044) 288-10-00.

3. Запит може бути поданий особисто до сектору взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародними організаціями Державної інспекції України з питань праці кожного робочого дня з 9:30 до 17:30, за винятком часу на обідню перерву – з 13:00 до 14:00.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Державна інспекція України з питань праці не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Директор Департаменту звернень
громадян та контролю виконання

Т. Шелест

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
13.08.2012 N 499

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
розпорядником якої є Державна інспекція України з питань праці, електронною поштою

Розпорядник інформації

Державна інспекція України
з питань праці

 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з питань праці, електронною поштою

 

Прізвище, ім’я, по батькові
            (для фізичних осіб)
Найменування організації
           (для юридичних осіб)
Найменування об’єднання громадян
     (для об’єднання громадян без статусу
                     юридичної особи)

 

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується, або загальний опис інформації, що запитується

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк.
Відповідь прошу надати (необхідне підкреслити):

 

Поштою

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

(Вказати номер факсу)

 

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

 

Контактний телефон запитувача

 

 

Дата запиту

 

 

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит

 

Час, дата, підпис

 

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної інспекції України з питань праці, розміщена на її веб-сторінці офіційного веб-сайту Міністерства соціальної політики України: www.mlsp.gov.ua.

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу:

01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51-Б;

на електронну адресу: public.sliu@gmail.com;

телефаксом (044) 288-10-00;

телефоном (044) 288-10-00.

3. Запит може бути поданий особисто до сектору взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародними організаціями Державної інспекції України з питань праці кожного робочого дня з 9:30 до 17:30, за винятком часу на обідню перерву – з 13:00 до 14:00.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Державна інспекція України з питань праці не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Директор Департаменту звернень
громадян та контролю виконання

Т. Шелест

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
13.08.2012 N 499

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
розпорядником якої є Державна інспекція України з питань праці, за телефоном

Розпорядник інформації

Державна інспекція України
з питань праці

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з питань праці, за телефоном

Прізвище, ім’я, по батькові
         (для фізичних осіб)
Найменування організації
        (для юридичних осіб)
Найменування об’єднання громадян
      (для об’єднання громадян без статусу
                     юридичної особи)

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується, або загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк.
Відповідь прошу надати (необхідне підкреслити):

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

За телефоном

(Вказати контактний номер телефону)

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит

 

Час, дата, підпис

 

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної інспекції України з питань праці, розміщена на її веб-сторінці офіційного веб-сайту Міністерства соціальної політики України: www.mlsp.gov.ua.

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу:

01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51-Б;

на електронну адресу: public.sliu@gmail.com;

телефаксом (044) 288-10-00;

телефоном (044) 288-10-00.

3. Запит може бути поданий особисто до сектору взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародними організаціями Державної інспекції України з питань праці кожного робочого дня з 9:30 до 17:30, за винятком часу на обідню перерву – з 13:00 до 14:00.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Державна інспекція України з питань праці не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Директор Департаменту звернень
громадян та контролю виконання

Т. Шелест

Матеріали до теми


Виплата лікарняних суміснику і за основним місцем роботи і сумісництвом — новий проєкт закону
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 10017 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування. ...