...
Реєструйся

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2011 

м. Київ 

N 58 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2011 р. за N 165/18903

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

Відповідно до підпункту “д” пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України та статті 8 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (далі – декларація), що додається.

2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С. П.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

2.3 забезпечити у п’ятиденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки декларації.

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.), Управлінню реєстрації та обліку платників податків (Калєніченко Н. Г.) доопрацювати програмне забезпечення з приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних декларації у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на виконуючого обов’язки першого заступника Голови Лекаря С. І.

 

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА, Голова
Державної податкової служби України 

 
 
В. Ю. Захарченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок 

 
 
Г. В. Осовий 

Перший Заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні 

 
 
 
Д. Олійник 

Президент Спілки
орендарів і підприємців України 

 
В. Хмільовський 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
М. Бродський 

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

 

 

 
 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
31.01.2011 N 58  

 

 

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума
(грн. коп.) 

1 

2 

3 

Сума доходів, які нараховані на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді 

01 

  

Сума доходів, які виплачені (надані) на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді 

02 

  

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді 

03 

  

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка перерахована до бюджету у звітному (податковому) періоді 

04 

  

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована за попередні звітні (податкові) періоди та перерахована до бюджету у поточному звітному (податковому) періоді 

05 

  

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів 

06 

  

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає перерахуванню в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 03 + рядок 05 – рядок 06) 

07 

  

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) за неуповноважений(і) відокремлений(і) підрозділ(и) 

08 

  

ПОКАЗНИКИ РОЗРАХУНКІВ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК 

Код рядка 

Сума
(грн. коп.) 

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 07 раніше поданої податкової декларації) 

09 

  

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, в якому виявлена помилка 

10 

  

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки: 

11 

  

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 10 – рядок 09, якщо рядок 10 > рядка 09, та/або сума рядків 03.1 додатків до податкової декларації) 

11.1 

(+) 

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 10 – рядок 09, якщо рядок 10 < рядка 09, та/або сума рядків 03.2 додатків до податкової декларації) 

11.2 

(-) 

Сума штрафу, яка нарахована податковим агентом самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 11.1 х 3 % або 5 %) 

12 

  

Сума пені, яка нарахована податковим агентом самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України 

13 

  

ІНШІ ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума
(грн. коп.) 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на перше число місяця, що настає за звітним (за якою термін виплати не настав) 

14 

  

Сума заборгованості з податку на доходи фізичних осіб станом на 01.01.2011 за даними обліку податкового агента3 

15 

  

 

 

____________
1
У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, обов’язок подання податкової декларації за такий відокремлений підрозділ за його місцезнаходженням виконує юридична особа.

2 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який податковий агент самостійно узгоджує суми податкового зобов’язання у зв’язку з виправленням самостійно виявленої помилки у раніше поданій податковій декларації та подає уточнюючу податкову декларацію відповідно до підпункту “а” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

3 Заповнюється податковим агентом у податковій декларації за січень 2011 року.

4 Заповнюються окремо за кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку, та подаються податковим агентом у разі виправлення в складі звітної/звітної нової податкової декларації самостійно виявленої(их) помилки(ок) у раніше поданій(их) податковій(их) декларації(ях) відповідно до підпункту “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України. 

 

Дата подання податкової декларації 

  

  

. 

  

  

. 

  

  

  

  

 

Керівник
(самозайнята особа) 

_______________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) 

Головний бухгалтер 

_______________________________
(підпис)          (ініціали та прізвище) 

  

 
 
М. П.
 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) 

  

 

  

 

 

 

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб 

 
С. П. Дусяк 

 

 

Додаток
до Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб  

 

до рядків 09, 10, 11 

 

 

ПОКАЗНИКИ РОЗРАХУНКІВ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК 

Код рядка 

Сума
(грн. коп.) 

1 

2 

3 

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 07 раніше поданої податкової декларації) 

01 

  

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка 

02 

  

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки: 

03 

  

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 02 – рядок 01, якщо рядок 02 > рядка 01) 

03.1 

(+) 

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 02 – рядок 01, якщо рядок 02 < рядка 01) 

03.2 

(-) 

Сума штрафу, яка нарахована податковим агентом самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 03.1 х 5 %) 

04 

  

Сума пені, яка нарахована податковим агентом самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України 

05 

  

 

Дата подання податкової декларації 

  

  

. 

  

  

. 

  

  

  

  

 

Керівник
(самозайнята особа) 

_______________________________
(підпис)            (ініціали та прізвище) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) 

Головний бухгалтер 

_______________________________
(підпис)           (ініціали та прізвище) 

 

 
 
М. П. 
 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) 

 

____________
*
Цей розрахунок заповнюється окремо за кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку, та подається податковим агентом у разі виправлення в складі звітної/звітної нової податкової декларації самостійно виявленої помилки у раніше поданій податковій декларації відповідно до підпункту “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України. 

 

____________

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...
Нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця почнуть діяти з 27 вересня (Закон № 3768)
Як відомо, Президент України підписав Закон України від 04 червня 2024 року № 3768-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про ...
Урядом затверджено новий Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад
Уряд на своєму засіданні 5 липня ухвалив рішення щодо оплати праці окремих категорій держслужбовців. Так, передбачено, що оплата праці державних ...