...
Реєструйся

Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України


Про
затвердження Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України

Наказ Служби зовнішньої розвідки України
від 16 червня 2010 року N 129

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

12 липня 2010 р. за N 502/17797

Відповідно до Законів
України “Про Службу зовнішньої розвідки України”, “Про військовий
обов’язок і військову службу”, “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей” та з метою встановлення порядку
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій, що сталися у Службі зовнішньої розвідки України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити
Інструкцію про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України (додається).

2. Контроль за
виконанням наказу покласти на директора 5 департаменту Служби зовнішньої
розвідки України.

3. Цей наказ набирає
чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

4. З наказом ознайомити
заступників Голови Служби, керівників структурних підрозділів, а також інших
співробітників Служби зовнішньої розвідки України в частині, що стосується.

 

Голова
Служби
 

М.
Маломуж
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр
охорони здоров’я України
 

З.
Митник
 

Голова
Державного комітету

України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду 

 
 
С. Сторчак 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої розвідки України
16.06.2010 N 129

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2010 р. за N 502/17797 


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань
й аварій у Службі зовнішньої розвідки України

I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.
Ця Інструкція визначає порядок розслідування та ведення обліку нещасних
випадків із військовослужбовцями, професійних захворювань, отриманих ними під
час проходження військової служби, та аварій, що сталися у структурних
підрозділах (далі – підрозділи) Служби зовнішньої розвідки України (далі –
СЗРУ).

1.2. Дія цієї
Інструкції поширюється на всі підрозділи СЗРУ та на всіх військовослужбовців,
крім військовослужбовців, які одержали травми або загинули під час ведення
бойових дій.

1.3. Розслідування та
облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися зі службовцями та
працівниками, з якими укладено трудовий договір (контракт) (далі – працівники),
під час виконання ними трудових обов’язків, проводяться згідно з Порядком
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
25.08.2004 N 1112 “Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.

II.
РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

2.1.
Розслідуванню підлягають раптове погіршення стану здоров’я, травми (у тому
числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою), гострі
професійні захворювання і гострі професійні отруєння, інші отруєння, теплові
удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою
та іонізуючим випромінюванням, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж,
стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами, рослинами, іншими
представниками фауни і флори (далі – нещасні випадки), що сталися з
військовослужбовцями під час виконання ними обов’язків військової служби та
призвели до втрати працездатності на один день і більше, а також випадки смерті
військовослужбовців під час виконання ними обов’язків військової служби.

До гострих професійних
захворювань і гострих професійних отруєнь належать випадки, що сталися після
одноразового (протягом не більше однієї доби) впливу небезпечних факторів та
шкідливих речовин.

Гострі професійні
захворювання спричиняються впливом хімічних речовин, іонізуючого та
неіонізуючого випромінювання, значним фізичним навантаженням та перенапруженням
окремих органів і систем людини. До них належать також інфекційні, паразитарні
та алергічні захворювання тощо. Гострі професійні отруєння спричиняються в
основному шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

2.2. Про кожний
нещасний випадок очевидець (або сам потерпілий) повинен негайно сповістити
безпосереднього начальника (керівника) чи керівника робіт і вжити заходів щодо
надання необхідної допомоги потерпілому.

2.3. Нещасний випадок,
про який потерпілий з об’єктивних причин або за станом здоров’я не зміг
своєчасно повідомити безпосереднього начальника (керівника) чи керівника робіт,
або випадок, від якого втрата працездатності настала не відразу, розслідується
на підставі письмового повідомлення потерпілого або особи, яка представляє його
інтереси, у порядку, встановленому цим розділом.

2.4. Начальник
(керівник) підрозділу або керівник робіт, який отримав повідомлення про
нещасний випадок, профзахворювання або аварію, зобов’язаний:

організувати надання
необхідної медичної допомоги потерпілому та забезпечити за потреби його негайну
доставку до медичного закладу;

терміново повідомити по
команді про нещасний випадок керівників вищого рівня та керівництво СЗРУ, а
також начальників Управління власної безпеки (далі – УВБ СЗРУ), групи
технічного і пожежного нагляду та охорони праці 5 департаменту СЗРУ (далі –
підрозділ охорони праці) і медичного підрозділу СЗРУ. Начальнику підрозділу
охорони праці надсилається письмове повідомлення про нещасний випадок за формою
згідно з додатком 1 до цієї Інструкції (далі – повідомлення про нещасний
випадок);

до прибуття комісії із
розслідування нещасного випадку (комісії зі спеціального розслідування),
профзахворювання або аварії (далі – комісія з розслідування) забезпечити збереження
обстановки події, якщо це не становить загрози життю і здоров’ю присутніх
людей, вжити заходів щодо запобігання травмуванню інших осіб та недопущення
подібних випадків у ситуації, що склалася.

2.5. Голова Служби
зовнішньої розвідки України або особа, яка тимчасово виконує його обов’язки,
призначає наказом комісію із розслідування, підготовка проекту якого
здійснюється підрозділом, де стався нещасний випадок.

У наказі зазначаються
підстави для призначення розслідування (спеціального розслідування) нещасного
випадку, профзахворювання або аварії, мета і строк його проведення, особа
(особи), стосовно якої (яких) воно буде проводитись, склад комісії з
розслідування, а також за необхідності інші спеціальні заходи, які мають
проводитися одночасно із проведенням розслідування (спеціального
розслідування), за рішенням особи, яка призначає комісію із розслідування.

2.6. Головою комісії із
розслідування призначається начальник (спеціаліст) підрозділу охорони праці.

До складу комісії з
розслідування входять представник кадрового підрозділу СЗРУ, представник УВБ
СЗРУ, представник підрозділу СЗРУ, де проходить службу потерпілий, чи
підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, представник медичного підрозділу,
за необхідності – інші фахівці з певними знаннями та правом оформлення
відповідних документів.

Потерпілий або особа,
яка представляє його інтереси, не включається до складу комісії з
розслідування, але має право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої
пропозиції, давати відповідні пояснення, у тому числі викладати в усній і
письмовій формах особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та
одержувати від голови комісії, яка проводила розслідування, інформацію про хід
проведення розслідування.

2.7. Комісія з
розслідування протягом трьох діб із дати видання наказу зобов’язана:

обстежити місце, де
стався нещасний випадок, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо,
опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

з’ясувати обставини і
причини, що призвели до нещасного випадку, встановити осіб, які допустили
порушення нормативно-правових актів, а також розробити заходи щодо запобігання
подібним випадкам;

визначити, чи
пов’язаний нещасний випадок із виконанням службових обов’язків, чи ні;

скласти акт
розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Нсв-5
згідно з додатком 2 до цієї Інструкції (далі – акт за формою Нсв-5), за формою
Нсв-1 – про нещасний випадок, пов’язаний із виконанням службових обов’язків,
згідно з додатком 3 до цієї Інструкції (далі – акт за формою Нсв-1) або акт про
нещасний випадок, не пов’язаний із виконанням службових обов’язків, за формою
НПВсв згідно з додатком 4 до цієї Інструкції (далі – акт за формою НПВсв).

2.8. Комісія із
розслідування має право:

одержувати письмові та
усні пояснення від усіх осіб, які причетні до нещасного випадку, для з’ясування
його обставин та причин;

залучати, за
погодженням з Головою Служби зовнішньої розвідки України, до участі у розслідуванні
необхідних спеціалістів інших установ та організацій (за їх згодою);

порушувати перед
Головою Служби зовнішньої розвідки України клопотання про проведення додаткових
технічних розрахунків, лабораторних досліджень, випробувань та інших робіт,
необхідних для всебічного і об’єктивного розслідування.

2.9. Визнаються
пов’язаними з виконанням обов’язків військової служби нещасні випадки, що
сталися з військовослужбовцями під час виконання обов’язків військової служби,
у тому числі у відрядженні, а також ті, що сталися під час:

перебування на робочому
місці, на території підрозділів СЗРУ або в іншому місці, пов’язаному з
виконанням роботи (службових обов’язків), занять, протягом робочого
(навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом
занять), у тому числі протягом надурочного часу, або виконання службових
завдань у неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі
дні;

підготовки до роботи
(служби) та приведення в порядок після закінчення роботи (служби) засобів захисту,
одягу, а також виконання заходів особистої гігієни;

виконання дій в
інтересах СЗРУ або держави, тобто дій, які не належать до службових обов’язків
військовослужбовця (надання необхідної допомоги іншому співробітникові, дії
щодо запобігання аваріям або дії із рятування людського життя та державного
майна, підтримання військової дисципліни та правопорядку або інші дії за
законним розпорядженням чи дорученням керівника);

ліквідації аварії,
наслідків надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру на об’єктах
і транспортних засобах, що належать або використовуються СЗРУ;

перебування у
транспортному засобі або на стоянці на території підрозділу СЗРУ, у тому числі
під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов’язане з
виконанням потерпілим службових обов’язків або із впливом на нього небезпечних
чи шкідливих виробничих факторів чи середовища;

прямування
військовослужбовця до об’єкта (між об’єктами, підрозділами) за затвердженими
маршрутами або до будь-якого об’єкта (підрозділу) за дорученням прямого
керівника (начальника);

прямування на службу
або зі служби, службових поїздок та повернення до місця служби.

2.10. Нещасні випадки,
пов’язані з завданням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство
військовослужбовця під час чи у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків
або дій в інтересах СЗРУ розслідуються відповідно до цієї Інструкції.

2.11. Нещасні випадки,
що сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров’я військовослужбовця під
час виконання ним службових обов’язків, визнаються пов’язаними з виконанням
службових обов’язків за умови, що погіршення стану здоров’я особи сталося
внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено
медичним висновком, або якщо потерпілий не проходив медичного огляду,
передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, була протипоказана
потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров’я.

Медичний висновок щодо
погіршення стану здоров’я особи із впливом на неї небезпечних чи шкідливих виробничих
факторів або щодо протипоказання за станом здоров’я особи виконувати зазначену
роботу видається військово-лікарською комісією за місцем лікування потерпілого
на запит керівника підрозділу СЗРУ, у якому стався нещасний випадок, або голови
комісії із розслідування.

2.12. Комісія з
розслідування визнає нещасний випадок не пов’язаним з виконанням обов’язків
військової служби, якщо він стався:

внаслідок отруєння
алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи іншими отруйними речовинами,
якщо це не викликано застосуванням цих речовин під час проведення робіт і
виконання службових обов’язків, порушення вимог безпеки щодо їх зберігання і
транспортування або в період, коли потерпілий, який знаходився в стані
алкогольного чи наркотичного сп’яніння, був усунутий від виконання службових
обов’язків в установленому порядку;

під час вчинення
військовослужбовцями злочину або інших правопорушень, якщо ці дії зафіксовані й
на них є рішення суду або відповідна постанова органів прокуратури;

у разі навмисного заподіяння
військовослужбовцем шкоди своєму здоров’ю;

у разі природної смерті
або самогубства, що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та
рішенням відповідних органів;

під час виконання дій,
що не входять до обов’язків військової служби.

2.13. За результатами
роботи комісії із розслідування складається акт за формою Нсв-5. У разі якщо
нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний із виконанням службових
обов’язків, складається акт за формою Нсв-1.

Якщо нещасний випадок
визнано таким, що не пов’язаний із виконанням службових обов’язків, складається
акт за формою НПВсв.

У разі незгоди
потерпілого, члена його сім’ї чи особи, яка представляє його інтереси, із
висновками комісії, яка проводила розслідування в порядку та відповідно до
вимог цієї Інструкції, вони можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Акти за формами Нсв-5 і
Нсв-1 (або за формою НПВсв) підписуються головою і всіма членами комісії з
розслідування. У разі незгоди зі змістом зазначених актів член комісії письмово
викладає свою окрему думку, яка додається до акта за формою Нсв-5 і є його
невід’ємною частиною, про що робиться запис в акті за формою Нсв-5.

Зазначені акти у
чотирьох примірниках подаються на затвердження Голові Служби зовнішньої
розвідки України або особі, яка тимчасово виконує його обов’язки, який протягом
трьох діб після одержання матеріалів розслідування повинен розглянути та
затвердити примірники актів за формами Нсв-5 і Нсв-1 (або за формою НПВсв).

До першого примірника
акта за формою Нсв-5 додаються: примірник акта за формою Нсв-1 (або за формою
НПВсв), пояснення свідків і потерпілого (у разі їх наявності), витяги з
нормативно-правових актів, схеми, фотографії та інші документи, що
характеризують місце події, стан технічних засобів (транспорту, устаткування,
апаратури тощо), медичний висновок щодо здоров’я потерпілого, наявності в його
організмі алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин (далі – матеріали
розслідування).

2.14. Примірники
затверджених актів не пізніше трьох діб (у разі спеціального розслідування – не
пізніше п’яти діб) з моменту закінчення розслідування надсилаються головою
комісії з розслідування:

потерпілому або особі,
яка представляє його інтереси (з урахуванням вимог законодавства з питань
державної таємниці);

підрозділу охорони
праці;

кадровому підрозділу;

підрозділу, де стався
нещасний випадок.

У разі гострого
професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Нсв-1 надсилається
разом із примірником картки обліку професійного захворювання (отруєння) за
формою Псв-5 згідно з додатком 5 до цієї Інструкції (далі – картка за формою
Псв-5) у медичний підрозділ СЗРУ.

2.15. Перші примірники
актів за формами Нсв-5 та Нсв-1 (або за формою НПВсв), картки обліку
професійного захворювання (отруєння) за формою Псв-5 у разі виявлення
профзахворювання, та матеріали розслідування підлягають зберіганню протягом 45
років. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх
зазначених у ньому заходів, але не менше ніж п’ять років.

2.16. За результатами
розслідування у п’ятиденний строк після затвердження акта за формою Нсв-5
видається наказ Голови Служби зовнішньої розвідки України або особи, яка
тимчасово виконує його обов’язки, про виконання запропонованих комісією із
розслідування заходів та запобігання виникненню подібних випадків, а також
притягнення до відповідальності осіб, які припустилися порушення
нормативно-правових актів, що призвело до нещасного випадку. Проект зазначеного
наказу готує голова комісії з розслідування.

Про виконання
запропонованих заходів, зазначених в акті за формою Нсв-5, начальник (керівник)
підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, повинен письмово поінформувати у
п’ятиденний строк начальника підрозділу охорони праці.

2.17. Після закінчення
періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого начальник
(керівник) підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, надсилає у десятиденний
строк повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався (за формою Нсв-2
згідно з додатком 6 до цієї Інструкції), підрозділам й особам, зазначеним у
пункті 2.14 цієї Інструкції.

Повідомлення про
наслідки нещасного випадку, що стався, обов’язково долучається до акта за
формою Нсв-1 (або за формою НПВсв) і підлягає зберіганню разом з ним відповідно
до вимог цієї Інструкції.

2.18. Нещасний випадок,
що стався із військовослужбовцем, який тимчасово був відряджений у
встановленому порядку до іншого підрозділу СЗРУ, розслідується і береться на
облік підрозділом, де стався нещасний випадок.

2.19. Розслідування
нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями, які для виконання своїх
функціональних обов’язків займають посади в органах державної влади, на
підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності без
розкриття їх належності до розвідувального органу, проводяться за правилами,
установленими в органах державної влади, на підприємствах, в установах і
організаціях. У СЗРУ розслідування нещасних випадків із вказаними військовослужбовцями
проводиться згідно з цією Інструкцією.

Розслідування нещасних
випадків, що сталися з військовослужбовцями, які перебувають у відрядженні за
кордоном, проводиться згідно з цією Інструкцією, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України.

2.20. Контроль за
своєчасним і об’єктивним розслідуванням нещасних випадків, їх документальним
оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення їх причин здійснює
начальник підрозділу охорони праці.

2.21. Всі нещасні
випадки, за якими проводилось розслідування (спеціальне розслідування),
реєструються у журналі реєстрації осіб, які постраждали від нещасних випадків,
згідно з додатком 7 до цієї Інструкції. Зазначені журнали ведуться у підрозділі
охорони праці та у підрозділі, де стався нещасний випадок.

III.
СПЕЦІАЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

3.1.
Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки зі
смертельними наслідками;

групові нещасні
випадки, які сталися одночасно з двома і більше особами, незалежно від ступеня
тяжкості ушкодження здоров’я потерпілих;

випадки зникнення
військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків;

нещасні випадки з
тяжкими наслідками у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

Нещасні випадки з
тяжкими наслідками передбачені Класифікатором розподілу травм за ступенем
тяжкості, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від
04.07.2007 N 370, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.08.2007 за N
902/14169.

3.2. Про нещасні
випадки, зазначені у пункті 3.1 цієї Інструкції, начальник (керівник)
підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, зобов’язаний негайно доповісти за
підпорядкованістю керівництву СЗРУ в порядку оперативного інформування щодо
надзвичайних ситуацій і подій у СЗРУ і надіслати письмове повідомлення про
нещасний випадок начальнику підрозділу охорони праці.

Таке повідомлення також
надсилається і в тому випадку, коли смерть потерпілого настала внаслідок раніше
одержаної травми. Спеціальне розслідування такого випадку здійснюється згідно з
цією Інструкцією.

3.3. Комісія із
спеціального розслідування протягом 10 робочих днів із дати видання наказу про
призначення розслідування зобов’язана:

обстежити місце, де
стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від начальника
(керівника), співробітників підрозділу СЗРУ, потерпілого, якщо це можливо,
опитати свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нього;

з’ясувати обставини і
причини нещасного випадку;

визначити відповідність
умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

установити осіб, які
порушили вимоги нормативно-правових актів про охорону праці, а також розробити
заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

визначити, чи
пов’язаний цей випадок із виконанням службових обов’язків (обов’язків
військової служби), чи ні;

зустрітися з
потерпілими або членами їх сімей, особами, які представляють їх інтереси, з
метою з’ясування соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку,
внесення пропозицій відповідним органам щодо їх розв’язання, а також надання
роз’яснень потерпілим (членам їх сімей, особам, які представляють їх інтереси)
стосовно їх прав у зв’язку з нещасним випадком.

За необхідності
отримання матеріалів від органів державної влади або у разі проведення
лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і
причин нещасного випадку строк спеціального розслідування може бути продовжено
Головою Служби зовнішньої розвідки України або особою, яка тимчасово виконує
його обов’язки, але не більше ніж на сорок п’ять днів.

3.4. Начальник
(керівник) підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, зобов’язаний сприяти
роботі комісії із спеціального розслідування:

у виконанні фотознімків
місця нещасного випадку, пошкодженого об’єкта, устаткування, інструменту, а
також у наданні технічної документації та інших необхідних матеріалів;

у забезпеченні
транспортом, засобами зв’язку, службовими приміщеннями для роботи комісії;

у разі розслідування
випадків гострого професійного захворювання (отруєння) у проведенні медичного
обстеження співробітників, які працюють на ділянці, де сталося захворювання
(отруєння);

у проведенні необхідних
лабораторних досліджень і випробувань, виконанні технічних розрахунків та інших
робіт;

в оформленні матеріалів
розслідування нещасного випадку.

3.5. За результатами
спеціального розслідування складаються акти за формами Нсв-5, Нсв-1 (або за
формою НПВсв) стосовно кожного потерпілого, а також оформляються матеріали,
зазначені у пункті 3.6 цієї Інструкції, у тому числі картка за формою ПСВ-5 на
кожного потерпілого, якщо нещасний випадок пов’язаний із гострим професійним
захворюванням (отруєнням).

Акти за формами Нсв-5,
Нсв-1 (або за формою НПВсв) підписуються головою і всіма членами комісії із
спеціального розслідування протягом п’яти днів після оформлення матеріалів
спеціального розслідування. У разі незгоди із змістом зазначених актів член
цієї комісії письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта за
формою Нсв-5 і є його невід’ємною частиною, про що робиться запис в акті за
формою Нсв-5.

Зазначені акти
надаються на затвердження Голові Служби зовнішньої розвідки України або особі,
яка тимчасово виконує його обов’язки, який протягом п’яти діб після одержання
матеріалів спеціального розслідування повинен розглянути та затвердити їх.

Примірники затверджених
актів направляються головою комісії із спеціального розслідування підрозділам
та особам, зазначеним у пункті 2.14 цієї Інструкції.

3.6. До матеріалів
спеціального розслідування нещасного випадку належать:

ескіз місця нещасного
випадку (за формою згідно з додатком 8 до цієї Інструкції), необхідні плани,
схеми, фотознімки місця події, пошкодженого об’єкта, транспортного засобу,
обладнання, устаткування тощо;

протокол огляду місця
нещасного випадку, що стався, за формою згідно з додатком 9 до цієї Інструкції;

висновки експертиз
(науково-технічної, медичної тощо), якщо за рішенням комісії із спеціального
розслідування вони проводилися;

медичний висновок про
причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність у його
організмі алкоголю чи наркотиків (за потреби);

протоколи опитування
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку
(аварії), за формою згідно з додатком 10 до цієї Інструкції;

пояснювальні записки
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку
(аварії), за формою згідно з додатком 11 до цієї Інструкції;

копії документів про
проходження потерпілим навчання, інструктажів з охорони праці та перевірки
знань щодо безпечного виконання робіт під час виконання службових обов’язків;

копії актів перевірок
та приписів (за формою Нсв-9 згідно з додатком 12 до цієї Інструкції), що
стосуються нещасного випадку, виданих начальником підрозділу охорони праці до
настання нещасного випадку і під час його розслідування;

нормативно-правові акти
про охорону праці та особисту безпеку, вимоги яких були порушені.

3.7. За результатами
спеціального розслідування у п’ятиденний строк після затвердження акта за
формою Нсв-5 видається наказ Голови Служби зовнішньої розвідки України або
особи, яка тимчасово виконує його обов’язки, про виконання запропонованих
комісією з розслідування заходів та запобігання виникненню подібних випадків, а
також притягнення до відповідальності осіб, які припустилися порушення
нормативно-правових актів, що призвело до нещасного випадку. Проект зазначеного
наказу готує голова комісії із розслідування.

Про виконання
запропонованих заходів, зазначених в акті за формою Нсв-5, начальник (керівник)
підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, повинен письмово поінформувати в
п’ятиденний строк начальника підрозділу охорони праці.

3.8. Після закінчення
періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого начальник
(керівник) підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, складає повідомлення
про наслідки нещасного випадку, що стався, за формою Нсв-2, яке в десятиденний строк
надсилає підрозділам та особам, зазначеним у пункті 2.14 цієї Інструкції.

Повідомлення про
наслідки нещасного випадку, що стався, обов’язково долучається до першого
примірника акта за формою Нсв-1 (або за формою НПВсв) і підлягає зберіганню
разом із ним відповідно до вимог цієї Інструкції.

IV.
РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Й ОТРУЄНЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

4.1.
Усі виявлені випадки професійних захворювань та отруєнь (далі –
профзахворювання) підлягають розслідуванню. Підозра на профзахворювання
визначається військово-лікарською комісією (далі – ВЛК) Медичного центру СЗРУ
згідно з Переліком професійних захворювань, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N
1662.

4.2. Професійний
характер захворювань військовослужбовців визначається одним із спеціалізованих
лікувально-профілактичних закладів, що мають право встановлювати діагноз щодо
професійних захворювань (згідно з Переліком спеціалізованих
лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний
діагноз щодо професійних захворювань, затвердженим наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 25.03.2003 N 133, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 10.04.2003 за N 283/7604), на підставі клінічних даних та
санітарно-гігієнічної характеристики умов служби.

4.3. Начальник
(керівник) структурного підрозділу СЗРУ, у якому виявлене профзахворювання,
зобов’язаний надати комісії з розслідування:

дані лабораторних
досліджень шкідливих факторів умов виконання службових обов’язків із показниками
інструментальних вимірювань;

необхідну документацію
(технологічні регламенти, вимоги і нормативи з безпеки умов виконання службових
обов’язків тощо), а також сприяти роботі комісії з розслідування під час
виконання нею заходів, передбачених пунктом 3.4 цієї Інструкції.

4.4. Комісія з
розслідування зобов’язана:

розглянути питання про
необхідність залучення до її роботи експертів;

провести розслідування
обставин і причин виникнення професійного захворювання;

провести гігієнічну
оцінку відповідності умов виконання службових обов’язків потерпілого вимогам
санітарно-гігієнічних норм за матеріалами раніше проведених обстежень і
досліджень робочих місць;

одержати письмові
пояснення начальників (керівників) та військовослужбовців з питань, що
пов’язані із розслідуванням обставин виникнення професійного захворювання;

скласти акт
розслідування професійного захворювання за формою Псв-4 згідно з додатком 13 до
цієї Інструкції, у якому зазначити заходи щодо запобігання впливу шкідливих та
небезпечних факторів, що сприяють розвитку професійних захворювань, і
забезпечення нормалізації умов служби;

встановити осіб, які
припустилися порушення нормативно-правових актів, що призвело до
профзахворювання.

4.5. Примірники
затверджених актів не пізніше трьох діб з моменту закінчення розслідування
надсилаються до підрозділів та осіб, зазначених у пункті 2.14 цієї Інструкції.

4.6. Голова Служби
зовнішньої розвідки України або особа, яка тимчасово виконує його обов’язки, у
п’ятиденний строк після закінчення розслідування причин виникнення професійного
захворювання розглядає його матеріали та видає наказ про заходи щодо
запобігання професійним захворюванням, а також про притягнення до
відповідальності осіб, з вини яких сталися порушення санітарно-гігієнічних норм
і правил, що призвели до виникнення професійного захворювання.

Проект зазначеного
наказу готує голова комісії з розслідування.

Про вжиття заходів щодо
запобігання професійним захворюванням, запропонованих комісією із
розслідування, начальник (керівник) структурного підрозділу СЗРУ, в якому
виявлено професійне захворювання, у строк, зазначений в акті за формою Псв-4,
письмово інформує медичний підрозділ СЗРУ та начальника підрозділу охорони
праці.

У разі втрати
військовослужбовцем працездатності внаслідок професійного захворювання згідно з
рекомендаціями начальника (керівника) медичного підрозділу СЗРУ він
направляється у встановленому порядку на ВЛК для розгляду питання про
можливість подальшого проходження служби за відповідною військовою
спеціальністю у СЗРУ.

4.7. Контроль за
правильним і своєчасним розслідуванням професійного захворювання, оформленням
документації, а також виконанням заходів щодо усунення причин, що призвели до
професійного захворювання, здійснює начальник підрозділу охорони праці.

4.8. Реєстрація та
облік професійних захворювань ведуться в журналі реєстрації та обліку
професійних захворювань (отруєнь) за формою згідно з додатком 14 до цієї
Інструкції у підрозділі охорони праці СЗРУ на підставі відповідного
повідомлення про професійне захворювання та актів розслідування професійного
захворювання.

V.
РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК АВАРІЙ

5.1.
Аварія, що підлягає розслідуванню, – це небезпечна подія техногенного
характеру, яка призвела до руйнування будівель, споруд, обладнання,
транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу та
спричинила загибель чи поранення військовослужбовця.

5.2. Очевидець аварії
повинен негайно повідомити про те, що сталося, безпосереднього керівника робіт
або начальника (керівника) підрозділу СЗРУ.

5.3. Начальник
(керівник) підрозділу СЗРУ повинен вжити першочергових заходів із рятування
потерпілих і надання їм медичної допомоги, запобігання надалі поширенню аварії,
установлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей,
фотографування обладнання чи споруд до початку розслідування аварії, збереження
речових доказів на місці події, особисто вилучити та опечатати експлуатаційну
документацію.

5.4. Міністерство
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи та органи прокуратури за місцем виникнення
аварії повідомляються про аварію за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки
України або особи, яка тимчасово виконує його обов’язки.

5.5. Розслідування
аварії проводиться згідно з пунктами 2.1 – 3.9 цієї Інструкції.

5.6. Комісія з
розслідування протягом десяти робочих днів з’ясовує обставини, що стали
причиною аварії: установлює факти порушення правил експлуатації устаткування та
технічних регламентів; визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт або
окремих вузлів і конструкцій, їх відповідність вимогам технічних умов,
нормативних документів і проекту; установлює осіб, які порушили вимоги
нормативно-правових актів, діяльність або бездіяльність яких призвела до
аварії, та складає акт за формою Нсв-5.

5.7. У разі
необхідності проведення додаткових досліджень або експертизи зазначений строк
може бути продовжений особою, яка призначила комісію з розслідування, але не
більше сорока п’яти днів.

5.8. За результатами
розслідування аварії Голова Служби зовнішньої розвідки України або особа, яка
тимчасово виконує його обов’язки, протягом п’яти днів з моменту закінчення
розслідування видає наказ, яким на підставі висновків комісії з розслідування
затверджуються заходи щодо запобігання аваріям і притягуються до відповідальності
особи, котрі порушили вимоги чинного законодавства чи правил безпеки.

Проект зазначеного
наказу готує голова комісії з розслідування аварії.

5.9. Матеріали
розслідування аварії складаються з документів, зазначених у пункті 3.6 цієї
Інструкції.

У разі розслідування
аварії примірник акта за формою Нсв-5 зберігається в підрозділі СЗРУ, в якому
сталася аварія, до завершення виконання заходів, визначених комісією з
розслідування, але не менше ніж два роки.

5.10. Облік аварій
ведеться підрозділом охорони праці з реєстрацією у журналі реєстрації аварій за
формою згідно з додатком 15 до цієї Інструкції.

 

Директор
5 департаменту

Служби зовнішньої розвідки України 

 
С. Роменський 


 

Додаток 1
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок

1.
Дата і час нещасного випадку
_________________________________________________________

2. Найменування
підрозділу Служби зовнішньої розвідки України ____________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Місце, де стався
нещасний випадок, і його стисла характеристика
_____________________________________________________________________________________

4. Відомості про
потерпілого (потерпілих): прізвище, ім’я та по батькові, рік народження,
посада, військове звання, місце служби, календарна вислуга років на цій
посаді, сімейний стан, характер
травм
________________________________________________________________________________

5. Стислий виклад
обставин і передбачуваних причин нещасного випадку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Дата, час передачі
інформації та прізвище особи, яка її передала
_____________________________________________________________________________________ 


 

Додаток 2
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


Форма Нсв-5

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
       (посада начальника (керівника) підрозділу Служби
                     
    зовнішньої розвідки України)

____________
_____________________________
         
 (підпис)                  
        (ініціали та прізвище)
___ _____________ 20__

М. П. 


 

АКТ
розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

___ ____________ 20__ о ___ год. ___ хв.

у
___________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу Служби зовнішньої розвідки України, де стався
нещасний випадок) 

_____________________
         (дата
складання акта) 

____________________________________
           
                (місце складання
акта) 

Комісія,
призначена наказом від ___ ____________ 20__ N ___
_____________________________________________________________________________________,

                     
  (найменування підрозділу Служби зовнішньої розвідки України, в якому
призначено комісію)
у складі голови
_______________________________________________________________________,
           
                     
                     
                     
   (військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, посада)
членів комісії:
________________________________________________________________________,
           
                     
                     
            (військові звання, прізвища, імена
та по батькові, посади)
за участю
____________________________________________________________________________
           
                     
                     
                (військове звання,
прізвище, ім’я та по батькові, посада)
провела у період з ___
____________ 20__ до ___ _____________ 20__ (спеціальне) розслідування
нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)
_____________________________________________
           
                     
                     
                     
                     
          (зазначаються місце події і кількість
потерпілих, у тому числі зі
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                  смертельним
наслідком) 


1.
Відомості про потерпілого (потерпілих)

Прізвище,
ім’я та по батькові, рік народження, звання, посада, календарна вислуга років
на цій посаді (за професією), час проходження навчання, інструктажу, перевірки
знань з охорони праці, медичного огляду (профвідбору). Наслідки нещасного
випадку.

У разі групових
нещасних випадків зазначаються відомості окремо щодо кожного потерпілого.

Відомості про членів
сім’ї, які перебувають на утриманні потерпілого, прізвища, імена та по
батькові, рік народження, сімейні відносини, вид занять (відповідно до довідки
з УК СЗРУ). Ці відомості можуть бути викладені у формі таблиці.

Відомості про членів
сім’ї зазначаються тільки в разі нещасних випадків із смертельним наслідком.

2.
Характеристика об’єкта та місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

У
стислій характеристиці об’єкта та місця, де стався нещасний випадок, наводяться
відомості про проектний, затверджений та фактичний режим роботи об’єкта
(устаткування) до настання нещасного випадку.

Описується стан об’єкта
(ділянки), устаткування (конструкцій) і матеріалів, що застосовувалися перед
нещасним випадком (аварією), а також надається висновок про їх відповідність
нормативним вимогам.

Зазначається наявність
аналогічних нещасних випадків (аварій), якщо вони раніше мали місце в
підрозділі Служби зовнішньої розвідки України. Описується організація роботи з
охорони праці в підрозділі Служби зовнішньої розвідки України і її недоліки.

Якщо нещасний випадок
стався внаслідок аварії, то до цього розділу акта додатково вносяться дані про
категорію аварії, розмір загальної шкоди, заподіяної аварією (у гривнях).

Аварія першої
категорії, внаслідок якої:

загинуло 5 чи
травмовано 10 і більше осіб;

стався викид отруйних,
радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони
об’єктів Служби зовнішньої розвідки України;

збільшилася
концентрація забруднювальних речовин у навколишньому природному середовищі
більш як у 10 разів;

повністю зруйновано і
вийшло з ладу обладнання, устаткування котлонагляду, вантажопідіймальних
механізмів та підйомників, що створило загрозу життю і здоров’ю особового
складу підрозділу Служби зовнішньої розвідки України чи населення.

Аварія другої
категорії, внаслідок якої:

загинуло до 5 чи
травмовано від 4 до 10 осіб.

3.
Обставини, за яких стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

Описуються
події, що відбувалися, та роботи, які проводилися до настання нещасного випадку
(аварії), зазначається, як проходив процес роботи під час виконання службових
обов’язків, хто керував роботами і які він давав вказівки, дії потерпілого
(потерпілих) та інших осіб, пов’язані з нещасним випадком (аварією).

Викладається
послідовність подій, наводяться небезпечні та шкідливі фактори, що впливали на
потерпілого під час служби, вказуються машина, інструмент, устаткування,
експлуатація яких призвела до нещасного випадку, наявність небезпечних умов і
небезпечні дії потерпілого або інших осіб, характер аварії. Перераховуються
заходи, вжиті для ліквідації аварії (якщо вона мала місце) відповідно до плану
ліквідації аварії.

4. Причини
нещасного випадку (аварії)

Наводяться
основні технічні та організаційні причини нещасного випадку (аварії), включаючи
перевищення граничнодопустимих норм небезпечних і шкідливих факторів,
невідповідність і недостатність засобів колективного, індивідуального та медичного
захисту чинним вимогам, якщо ці причини вплинули на подію. Після кожної причини
вказується, які конкретно вимоги нормативно-правових актів, інструкцій з
безпечного виконання робіт, посадових інструкцій були порушені (з посиланням на
відповідні статті, розділи, пункти).

Зазначаються
узагальнені результати перевірки підрозділу відповідними органами нагляду та
контролю.

5. Заходи
щодо усунення причин нещасного випадку (аварії)

Заходи
можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені в тексті із зазначенням
їх змісту, термінів виконання і посадових осіб, які відповідають за їх
своєчасне виконання.

Запропоновані заходи
повинні включати заходи щодо:

ліквідації наслідків
аварії (у разі потреби);

усунення безпосередніх
причин нещасного випадку і запобігання подібним випадкам.

6.
Висновок комісії

У
висновку зазначається, чи вважається (не вважається) пов’язаним з виконанням
службових обов’язків нещасний випадок, складається акт за формою Нсв-1 або
НПВсв. Відомості про осіб, у тому числі потерпілого, сторонніх осіб, дії або
бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії), перелік порушень
вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці,
посадових інструкцій тощо (із зазначенням статей, параграфів та пунктів).

Надаються пропозиції
щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

Робиться запис про
зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими або членами їх сімей чи
особами, які представляють їх інтереси, з метою з’ясування соціальних проблем,
які виникли внаслідок нещасного випадку, пропозицій щодо їх розв’язання
відповідними органами, роз’яснення потерпілим (членам їх сімей, особам, які
представляють їх інтереси) прав у зв’язку з настанням нещасного випадку.

7. Перелік
матеріалів, що додаються

Голова комісії 

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії: 

____________
(підписи) 

___________________
(ініціали, прізвища) 


 

Додаток 3
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


Форма Нсв-1

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
         (посада начальника (керівника) підрозділу
Служби
                     
         зовнішньої розвідки України)
____________
_____________________________
           
(підпис)                  
       (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__

М. П. 


АКТ
про нещасний випадок, пов’язаний з виконанням службових обов’язків

_____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                 (прізвище, ім’я
та по батькові) 

1.
Дата і час нещасного випадку
_________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                     
             (число, місяць, рік, година,
хвилина) 

2.
Підрозділ Служби зовнішньої розвідки України, військовослужбовцем якого є
потерпілий
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
            (найменування) 

2.1.
Місцезнаходження (поштова адреса) підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України, військовослужбовцем якого є потерпілий:
область
______________________________________________________________________________
район
________________________________________________________________________________
населений пункт
______________________________________________________________________

2.2. Місце нещасного
випадку ___________________________________________________________

3. Відомості про
потерпілого:
стать (чоловіча, жіноча)
________________________________________________________________
число, місяць, рік народження
___________________________________________________________
посада, військове звання
________________________________________________________________
стаж служби (загальний)
_______________________________________________________________
стаж служби за посадою
________________________________________________________________

4. Проведення
навчання з потерпілим та інструктажу з охорони праці

4.1. Навчання за
професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
           (число, місяць, рік) 

4.2.
Проведення інструктажів:
вступного
____________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
        (число, місяць, рік)
первинного
___________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                   
 (число, місяць, рік)
повторного
___________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                    (число,
місяць, рік)
цільового
____________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                    (число,
місяць, рік) 

4.3.
Перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався
нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки)
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
(число, місяць, рік) 

5.
Проходження медоглядів:

попередній
___________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
        (число, місяць, рік)
періодичний
__________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                     
   (число, місяць, рік) 

6.
Обставини, за яких стався нещасний випадок ____________________________________________

6.1. Вид події
_________________________________________________________________________

6.2. Шкідливий фактор
та його значення __________________________________________________

7. Причини нещасного
випадку __________________________________________________________

8. Устаткування,
машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до
нещасного випадку
____________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
    (найменування, тип, марка, рік випуску) 

9.
Медичний висновок про діагноз ушкодження здоров’я потерпілого, у тому числі
зазначити, чи перебував потерпілий у стані алкогольного чи наркотичного
сп’яніння (так, ні) _________________

10. Особи, які
порушили вимоги нормативно-правових актів (працівники підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України, сторонньої організації, сторонні особи,
потерпілий) ________________
_____________________________________________________________________________________
                     
                 (посада,
військове звання, ініціали, прізвище, порушені вимоги з охорони праці) 

11.
Свідки нещасного випадку ___________________________________________________________

           
                     
                     
                     
                     
            (прізвище, ім’я та по батькові,
місце 
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
                   
 служби, постійне місце проживання) 

12.
Заходи щодо усунення причин нещасного випадку 


N
з/п 

Зміст
заходів 

Термін
виконання 

Виконавець 

Відмітка
про виконання 

  

  

  

  

  


13. Наслідки
нещасного випадку
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
              (потерпілий одужав, визнаний
ВЛК 
_____________________________________________________________________________________

           
                     
              непридатним або обмежено
непридатним до військової служби, помер) 

Голова
комісії ________________________________________________________________________
           
                     
                     
                (посада, військове
звання, підпис, ініціали та прізвище) 

Члени
комісії: ________________________________________________________________________
           
                     
                     
                   
(посади, військові звання, підписи, ініціали та прізвища) 


 

Додаток 4
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


Форма НПВсв

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
         (посада начальника (керівника) підрозділу
Служби
                     
     зовнішньої розвідки України)
____________
_____________________________
           
(підпис)                  
          (ініціали та прізвище)
___ ___________ 20__

М. П. 


АКТ
про нещасний випадок, не пов’язаний з виконанням службових обов’язків

_____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
         (прізвище, ім’я та по батькові) 

1.
Дата і час нещасного випадку
_________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                     
       (число, місяць, рік, година, хвилина) 

2.
Підрозділ Служби зовнішньої розвідки України, військовослужбовцем якого є
потерпілий
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
             (найменування) 

2.1.
Місцезнаходження (поштова адреса) підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України, військовослужбовцем якого є потерпілий:
область
______________________________________________________________________________
район
________________________________________________________________________________
населений пункт
______________________________________________________________________

2.2. Місце нещасного
випадку ___________________________________________________________

3. Відомості про
потерпілого:
стать (чоловіча, жіноча)
________________________________________________________________
число, місяць, рік народження
___________________________________________________________
посада, військове звання
________________________________________________________________
стаж служби (загальний)
________________________________________________________________
стаж служби за посадою
________________________________________________________________

4. Проведення
навчання з потерпілим та інструктажу з охорони праці

4.1. Навчання за
професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
             (число, місяць, рік) 

4.2.
Проведення інструктажів:
вступного
____________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
                    (число,
місяць, рік)
первинного
___________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                     
  (число, місяць, рік)
повторного
___________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
               (число, місяць, рік)
цільового
_____________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                   (число,
місяць, рік) 

4.3.
Перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався
нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки)
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
   (число, місяць, рік) 

5.
Проходження медоглядів:
попередній
___________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
            (число, місяць, рік)
періодичний
__________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                     
   (число, місяць, рік) 

6.
Обставини, за яких стався нещасний випадок:
___________________________________________

6.1. Вид події
_________________________________________________________________________

6.2. Шкідливий фактор
та його значення __________________________________________________

7. Причини нещасного
випадку __________________________________________________________

8. Устаткування,
машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до
нещасного випадку
____________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
       (найменування, тип, марка, рік випуску) 

9.
Медичний висновок про діагноз ушкодження здоров’я потерпілого, у тому числі
зазначити, чи перебував потерпілий у стані алкогольного чи наркотичного
сп’яніння (так, ні) _________________

10. Особи, які
порушили вимоги нормативно-правових актів (працівники підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України, сторонньої організації, сторонні особи,
потерпілий) ________________
_____________________________________________________________________________________
                     
              (посада, військове звання,
ініціали, прізвище, порушені вимоги з охорони праці) 

11.
Свідки нещасного випадку ___________________________________________________________
           
                     
                     
                     
    (прізвища, імена та по батькові, місця служби, постійні місця
проживання) 

12.
Заходи щодо усунення причин нещасного випадку 


N
з/п 

Зміст
заходів 

Термін
виконання 

Виконавець 

Відмітка
про виконання 

  

  

  

  

  


13. Наслідки
нещасного випадку
_____________________________________________________________________________________
              (потерпілий одужав, визнаний
ВЛК непридатним або обмежено непридатним до військової служби, помер)

Голова
комісії
________________________________________________________________________
           
                     
                     
                  (посада,
військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

Члени
комісії:
________________________________________________________________________
           
                     
                     
              (посади, військові звання,
підписи, ініціали та прізвища) 


 

Додаток 5
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


Форма Псв-5

КАРТКА
ОБЛІКУ
професійного захворювання (отруєння)

1.
Дата заповнення _____________________, реєстраційний номер
___________________________

2. Підрозділ Служби
зовнішньої розвідки України ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Дата одержання
повідомлення про професійне захворювання ______________________________

4. Посада
____________________________________________________________________________

5. Військове звання
___________________________________________________________________

6. Прізвище, ім’я та
по батькові потерпілого _______________________________________________

7. Кількість
одночасно потерпілих з урахуванням даної особи
_______________________________

8. Стать: чоловіча,
жіноча ______________________________________________________________

9. Вік (кількість
повних років) __________________________________________________________

10. Стаж служби на
посаді _____________________________________________________________

11. Стаж служби в
контакті зі шкідливим фактором, що діяв під час виконання службових
обов’язків та спричинив професійне захворювання
_____________________________________________________________________________________

12. Шкідливі фактори,
що діяли під час виконання службових обов’язків та стали причиною
професійного захворювання (отруєння), згідно з гігієнічною класифікацією:
основний ____________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                 (конкретні
найменування згідно з класифікатором)
супутні
______________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
     (конкретні найменування згідно з класифікатором) 

13.
Обставини виникнення професійного захворювання
_____________________________________

14. Вид професійного
захворювання:
захворювання
________________________________________________________________________
отруєння
____________________________________________________________________________

15. Форма
професійного захворювання ___________________________________________________
                     
                     
                     
                     
                     
                     
(гостре, хронічне) 

16.
Діагнози:
основний
____________________________________________________________________________
супутній (виробничо обумовлений)
______________________________________________________

17. Професійне
захворювання (отруєння) виявлено _________________________________________
                     
                     
                     
                     
                     
                     
       (під час медогляду, звернення) 

18.
Діагноз установлено
_______________________________________________________________
           
                     
                     
                     
          (найменування лікувально-профілактичного
закладу) 

19.
Тяжкість захворювання
_____________________________________________________________
           
                     
                     
                     
        (без утрати працездатності, з утратою
працездатності, смерть) 

20.
Заходи, вжиті медичною службою
____________________________________________________

Начальник медичного
підрозділу
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
              (військове звання, підпис,
ініціали та прізвище) 

М.
П. 


 

Додаток 6
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


Форма Нсв-2

____________________________________
  (найменування підрозділу Служби зовнішньої
                     
       розвідки України)
____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові начальника
(керівника)
____________________________________
чи особи, яким надсилається повідомлення,
адреса) 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку, що стався ___ ____________ 20__

з
___________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ім’я та
по батькові потерпілого)

(акт за
формою Нсв-1 (НПВсв) про нещасний випадок
від ___ ____________ 20__ N ___)

1. Діагноз за листком
непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу
_____________________________________________________________________________________

2. Найменування
лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз
_____________________________________________________________________________________

3. Наслідок нещасного
випадку __________________________________________________________
                     
                     
                     
                (потерпілий одужав,
установлено інвалідність I, II чи III групи, помер)

4.
Звільнено (за листком непрацездатності) від служби з ___ ____________ 20__ до
___ ____________ 20__, тривалість тимчасової непрацездатності, робочих днів
_____________________________________________________________________________________

5. Витрати підрозділу
Служби зовнішньої розвідки України, зумовлені нещасним випадком
(усього), грн ________________________________, у тому числі
______________________________

5.1. Сума
відшкодування витрат на виплату одноразової грошової допомоги потерпілому
(членам
його сім’ї та утриманцям померлого), грн
_________________________________________________

5.2. Сума витрат на
поховання потерпілого, грн ___________________________________________

5.3. Сума
відшкодування витрат потерпілому на медичну та соціальну допомогу, грн
____________

5.4. Сума
відшкодування потерпілому моральної шкоди, грн
_________________________________

5.5. Сума
відшкодування витрат лікувально-профілактичному закладу за лікування
потерпілого, грн
__________________________________________________________________________________

6. Вартість
зіпсованого у зв’язку з нещасним випадком (аварією) устаткування,
інструменту,
зруйнованих будівель, споруд: грн
_______________________________________________________

Начальник (керівник)
підрозділу Служби зовнішньої розвідки України 

____________
          (підпис) 

___________________
         
(ініціали, прізвище) 

Начальник
фінансово-економічного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України 

____________
         (підпис) 

___________________
         (ініціали,
прізвище) 

М.
П. 

  


 

Додаток 7
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, які постраждали від нещасних випадків

у ________________________________________________
(найменування підрозділу Служби зовнішньої
розвідки України) 


N
з/п 

Дата і
час події 

Прізвище,
ім’я та по батькові потерпілого 

Професія
(посада) 

Місце
події (підрозділ, дільниця, об’єкт тощо) 

Обставини
і причини нещасного випадку 

Наслідки
нещасного випадку 

Заходи
щодо запобігання нещасним випадкам 

Відмітка
про виконання заходів 

Дата
видачі актів за формами Нсв-5, Нсв-1 або НПВсв і підпис особи, яка їх
одержала 

10 


Примітка: Реєстраційний номер повинен відповідати номеру акта, що
складається за формою Нсв (або за формою НПВсв).

 

Додаток 8
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


____________________________________________
(найменування підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) 


ЕСКІЗ
місця нещасного випадку

___ ____________ 20__ о ___ год. ___ хв.

з
___________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові потерпілого) 


До події 

Після
події 

Прив’язка
до території підрозділу Служби зовнішньої розвідки України – копія
генерального плану з прив’язкою до місця події 

Окремі
характерні місця, вузли, розрізи тощо 

Окремі
характерні місця, вузли, розрізи тощо 

  


Голова комісії 

____________
          (підпис) 

___________________
         (ініціали,
прізвище) 

Члени комісії: 

____________
         (підпис) 

___________________
         (ініціали,
прізвища) 

Ескіз склав 

_____________________________________________________
                  (посада,
військове звання, прізвище, ім’я та по батькові) 


 

Додаток 9
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


ПРОТОКОЛ
огляду місця нещасного випадку, що стався

___ ____________ 20__ о ___ год. ___ хв.

з
____________________________________________________________________________________
                     
                     
              (посада, військове звання,
прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
в
____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
      (найменування підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України) 

Комісія
у складі:

голови комісії
__________________________ _____________________________________________
                     
                     
                     
              (ініціали та прізвище,
посада, військове звання) 

членів
комісії: __________________________
_____________________________________________
           
                     
                     
                     
  (ініціали та прізвища, посади, військові звання) 

у
період з ___ год. ___ хв. ___ ____________ 20__

до ___ год. ___ хв.
___ ____________ 20__

оглянула місце, де
стався (сталася) нещасний випадок (аварія), і встановила:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


Голова комісії 

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії: 

____________
(підписи) 

___________________
(ініціали, прізвища) 


 

Додаток 10
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


ПРОТОКОЛ
опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до
нещасного випадку (аварії),

___ ____________ 20__ о ___ год. ___ хв.

з
____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
(категорія і характер аварії) 


Прізвище,
ім’я та по батькові опитуваної особи
____________________________________________

Посада, військове
звання _______________________________________________________________

Місце служби
________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                 
 (підрозділ Служби зовнішньої розвідки України) 

Місце
проживання
____________________________________________________________________

Про випадок (аварію)
розповів: _________________________________________________________
                     
                     
                     
               (у довільній формі
викладається розповідь про подію, що розслідується) 

Після
запису відомих опитуваному фактів йому ставляться запитання для уточнення
ситуації:

запитання:
___________________________________________________________________________

відповідь:
____________________________________________________________________________

запитання:
___________________________________________________________________________

відповідь:
____________________________________________________________________________

запитання:
___________________________________________________________________________

відповідь:
____________________________________________________________________________

Протокол мною
прочитано, записано з моїх слів вірно, зауважень, доповнень, поправок не маю.

_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
   (дата, підпис, ініціали та прізвище) 

Опитування
провів і протокол склав
__________________________
______________________ ____________________________________
                     
             (посада та військове звання
особи, яка проводила опитування, підпис, ініціали, прізвище)
______________
  (дата опитування) 


 

Додаток 11
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


____________________________
           (місце складання документа)
___ ____________ 20__ 


ПОЯСНЮВАЛЬНА
ЗАПИСКА
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку
(аварії)

___ ____________ 20__ о ___ год. ___ хв.

з ____________________________________________________________________________________
                     
                     
        (посада, військове звання, прізвище, ім’я та по
батькові потерпілого)
_____________________________________________________________________________________
           
         (прізвище, ім’я та по батькові особи, що
дає пояснення, її професія (посада), місце служби, роботи) 

Місце
проживання
____________________________________________________________________

Пояснення: (у
довільній формі надається пояснення відомих фактів, пов’язаних з подією,
висловлюється думка щодо її обставин і причин. Вказуються посадові особи, дії
чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку
(аварії), а також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям)

________________________________________________
(дата складання пояснювальної записки, підпис, ініціали та прізвище) 


 

Додаток 12
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


Форма Нсв-9

_________________________
         (місце складання припису)
___ ____________ 20__ 


ПРИПИС N
___

_____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
            (посада, військове звання, прізвище
та ініціали начальника
_____________________________________________________________________________________
           
                     
     (керівника) підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України, якому адресовано припис) 

Мною,
______________________________________________________________________________,
           
                     
                     
                    (посада,
військове звання, ініціали, прізвище)
на підставі вивчення і
перевірки матеріалів щодо нещасного випадку з
_____________________________________________________________________________________,
                     
                     
       (посада, військове звання, прізвище, ім’я та по
батькові потерпілого)
що стався ___ ____________
20__ о ___ год. ___ хв., установлено:

1. Нещасний випадок з
________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
                   
 (прізвище, ініціали)
стався
_______________________________________________________________________________
           
                     
                     
               (стислий опис місця
події із зазначенням небезпечних та
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
 шкідливих виробничих факторів) 

2.
Обставини, за яких стався нещасний випадок
____________________________________________
           
                     
                     
                     
                     
                     
                   
(послідовність подій, дії 
_____________________________________________________________________________________
           
                     
             потерпілого та інших осіб,
причетних до цього нещасного випадку, тощо) 

3.
Причини нещасного випадку
__________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                 
 (зазначаються залежно від наявності: основні технічні,
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
  організаційні та психофізіологічні)
4. Порушення вимог
законодавства про охорону праці, що призвели до нещасного випадку
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
        (зазначаються нормативно-правові акти про охорону
праці, вимоги яких
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
      порушені, з посиланням на конкретні пункти, статті
тощо) 

5.
Посадові особи і військовослужбовці, у тому числі потерпілий, підрозділу
Служби зовнішньої розвідки України або стороння особа, які порушили вимоги
нормативно-правових актів з охорони праці та внаслідок дій чи бездіяльності
яких стався нещасний випадок, _________________________
_____________________________________________________________________________________
                     
    (посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, місце
служби, номери статтей, пунктів
                     
                     
                     
     нормативно-правових актів, що були порушені) 

Виходячи
з наявності порушень вимог законодавства про охорону праці, вважаю цей
нещасний
випадок таким, що
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
         (пов’язаний (не пов’язаний) з виконанням
службових обов’язків) 

Пропоную:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

____________________
                 
 (посада) 

  

  

____________________
           (військове звання) 

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

М.
П. 

  

  

Припис одержав ___
_____________ 20__ 

_____________________________________________________________________________________
                     
                     
(посада начальника (керівника) підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України) 

____________
         
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

  


 

Додаток 13
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


Форма Псв-4

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
         (посада начальника (керівника) підрозділу
Служби
                     
        зовнішньої розвідки України)
____________
_____________________________
           
(підпис)                  
       (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__

М. П. 


АКТ N ___
розслідування професійного захворювання

1.
Дата складання ___ _____________ 20__

2. Місце складання
____________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
                     
        (район, місто) 

3.
Підрозділ Служби зовнішньої розвідки України, військовослужбовцем якого є
потерпілий,
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
       (найменування) 

4.
Найменування структурного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України
_____________________________________________________________________________________

5. Комісія у складі
голови _______________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
               (прізвище, ім’я та по
батькові)
_____________________________________________________________________________________,
           
                     
                   
(посада, військове звання, місце виконання службових обов’язків)
членів комісії:
_________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                (прізвища, імена та
по батькові)
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                 (посади,
військові звання, місця виконання службових обов’язків)
провела розслідування
випадку хронічного професійного захворювання (отруєння)
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
                 
 (діагноз) 

6.
Дата надходження повідомлення до медичного підрозділу ___ ____________ 20__

7. Дата встановлення
остаточного діагнозу ___ ____________ 20__

8. Найменування
лікувально-профілактичного закладу, який установив діагноз,
_____________________________________________________________________________________

9. Захворювання
виявлено під час медичного огляду, звернення до
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
         (найменування лікувально-профілактичного
закладу) 

10.
Відомості про хворого
______________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                     
  (прізвище, ім’я та по батькові) 

стать
________________________________________________________________________________
вік
__________________________________________________________________________________
                     
                     
                     
                     
                     
 (повних років) 

стаж
служби ____________ ________________________
           
                     
  (загальний)                
        (за посадою)
_____________________________________________________________________________________
           
     (у структурному підрозділі Служби зовнішньої розвідки
України, в умовах впливу шкідливих факторів)

11.
Висновок про наявність шкідливих умов служби
________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
       (назва основного діагнозу та його код згідно з
класифікатором МХК-10)
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                (назва супутнього
діагнозу та його код згідно з класифікатором МХК-10)

12.
На момент розслідування потерпілий
_________________________________________________
           
                     
                     
                     
                     
                     
              (ініціали та прізвище)
_____________________________________________________________________________________
           
                     
             (спроможний виконувати
службові обов’язки за посадою, переведений до
_____________________________________________________________________________________
           
                     
             іншого структурного
підрозділу, перебуває на амбулаторному лікуванні,
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
                госпіталізований,
переведений на інвалідність, помер –
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
              непотрібне закреслити) 

13.
Професійне захворювання виникло за таких обставин
___________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
     (зазначаються конкретні факти невиконання технологічних
регламентів
_____________________________________________________________________________________
           
                     
            виробничого процесу; пошкодження
захисних засобів і механізмів, систем
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                 
 вентиляції, екранування, кондиціювання повітря; порушення правил
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                техніки безпеки,
гігієни праці; неефективність роботи систем вентиляції,
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                   
 захисних засобів, механізмів, засобів індивідуального захисту
тощо) 

14.
Причина професійного захворювання _________________________________________________
           
                     
                     
                 (зазначаються
фактори, що призвели до захворювання:
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
    рівень шуму, інфразвукового коливання, ультразвуку,
електромагнітного та
_____________________________________________________________________________________
           
                     
                     
                     
                 іонізуючого
випромінювання тощо) 

15.
З метою ліквідації і запобігання професійним захворюванням (отруєнням)
пропонується
_____________________________________________________________________________________
                     
                     
                (прізвище, ім’я, по
батькові, посада, військове звання особи, якій
_____________________________________________________________________________________
           
      адресована пропозиція, зміст організаційних, технічних
та санітарно-гігієнічних заходів, строк їх виконання) 

16.
Прізвища, імена, по батькові, посади, спеціальні звання осіб, які порушили
законодавство про охорону праці (закони та інші нормативно-правові акти,
вимоги яких порушені, із зазначенням статей, пунктів тощо), гігієнічні
регламенти і нормативи ____________________________________  


Голова комісії 

  

  

____________
          (посада) 

  

  

___________________
        (військове звання) 

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії: 

  

  

____________
          (посади) 

  

  

___________________
          (військове звання) 

____________
(підписи) 

___________________
(ініціали, прізвища) 


 

Додаток 14
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


ЖУРНАЛ
реєстрації та обліку професійних захворювань (отруєнь)

_______________________________________________________________
(найменування підрозділу Служби зовнішньої
розвідки України) 


Розпочато
___ ____________ 20__

Закінчено ___
____________ 20__

N
з/п 

Прізвище,
ім’я та по батькові хворого 

Стать 

Вік
(повних років) 

Найменування
підрозділу 

Найменування
підрозділу, до сфери управління якого належить зазначений підрозділ 

Найменування
структурного підрозділу 

Вислуга
(років) 

загальна 

в умовах
дії шкідливих виробничих факторів 


Посада 

Шкідливі
фактори (згідно з гігієнічною класифікацією), які призвели до виникнення
професійного захворювання (отруєння) 

Вид
професійного захворювання (отруєння:
гостре або хронічне) 

Діагноз 

Захворювання
встановлено 

основний 

супутній 

під час
медогляду 

лікувально-
профілактичним закладом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


Назва
спеціалізованого лікувально-
профілактичного закладу, що встановив остаточний діагноз 

Наслідки
професійного захворювання 

тимчасова
втрата працездатності 

тимчасове
переведення на іншу посаду 

спроможний
виконувати обов’язки за посадою 

стійка
втрата працездатності 

група
інвалідності 

смерть 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 


 

Додаток 15
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 


ЖУРНАЛ
реєстрації аварій

у
_______________________________________________________________
(найменування підрозділу Служби зовнішньої
розвідки України) 


N
з/п 

Дата і
час настання аварії 

Категорія
і характер аварії 

Причини і
стислий опис обставин аварії 

Економічні
втрати від аварії (тис. гривень) 

Тривалість
простою об’єкта від початку аварії до введення в експлуатацію, годин
(діб) 

Заходи,
запропоновані комісією з розслідування причин аварії 

Відмітка
про виконання заходів 


____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...