...
Реєструйся

Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I – II рівнів акредитації…


Про
затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів
загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I – II рівнів
акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної
середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 7 липня 2010 року N 675

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

22 липня 2010 р. за N 548/17843

Відповідно до статті 42
Закону України “Про освіту”, статей 12, 15, 16 та 34 Закону України
“Про загальну середню освіту”, статті 8 Закону України “Про вищу
освіту” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення
про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої
підготовки у вищих навчальних закладах I – II рівнів акредитації, які
здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти, що
додається.

2. Скасувати наказ
Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 N 341 “Про затвердження
Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів
загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I – II рівнів
акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної
середньої освіти”.

3. Опублікувати наказ в
Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті
“Освіта України” та розмістити на сайті Міністерства.

4. Контроль за
виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є. М.

5. Цей наказ набирає
чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

Д. В.
Табачник
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
07.07.2010 N 675

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 липня 2010 р. за N 548/17843 


Положення
про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої
підготовки у вищих навчальних закладах I – II рівнів акредитації, які
здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти

I.
Загальні положення

1.1.
Державна підсумкова атестація (далі – атестація) студентів з предметів
загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I – II рівнів
акредитації (далі – вищий навчальний заклад), які здійснюють підготовку кадрів
на основі базової загальної середньої освіти, – це форма контролю за
відповідністю освітнього рівня студентів навчальним програмам.

Атестація проводиться
відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну
середню освіту”, “Про вищу освіту”.

Зміст, форми й терміни
проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки молодших
спеціалістів, які погоджуються з Міністерством освіти і науки України. Перелік
предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається
цим Положенням.

1.2. Відповідно до
статті 8 Закону України “Про вищу освіту” особи, які мають базову
загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною
програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню
освіту.

Організація навчального
процесу, контрольні заходи та вимоги до їх проведення у вищих навчальних
закладах визначаються Положенням про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від
02.06.93 N 161, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.11.93 за N
173.

1.3. Предмети
загальноосвітньої підготовки вивчаються у вищих навчальних закладах одночасно
із дисциплінами освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста
під час перших двох курсів. Атестати про повну загальну середню освіту
замовляються і одержуються вищим навчальним закладом в уповноваженого
Міністерством освіти і науки України органу після закінчення студентом другого
курсу (після повного опрацювання програми загальноосвітньої підготовки) і
зберігаються в особовій справі студента до закінчення ним навчання.

1.4. Разом з атестатом
про повну загальну середню освіту видається додаток до нього, в якому
зазначаються досягнення студентів у навчанні в балах (дванадцять, одинадцять,
десять тощо). До додатка до атестата про повну загальну середню освіту
заносяться усі предмети загальноосвітньої підготовки навчального плану вищого
навчального закладу.

1.5. Для студентів
вищих навчальних закладів встановлюються види морального стимулювання за високі
досягнення у навчанні, передбачені Положенням про золоту медаль “За високі
досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у
навчанні”, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від
13.12.2000 N 584 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від
17.03.2008 N 186), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за
N 924/5145.

Рішення про
представлення студентів вищих навчальних закладів до нагородження золотою або
срібною медаллю приймається педагогічною радою, погоджується з відповідним органом
управління освітою і затверджується наказом керівника вищого навчального
закладу.

Студентам, нагородженим
золотою або срібною медаллю, видається атестат з відзнакою про повну загальну
середню освіту та відповідна медаль.

1.6. Контроль за
дотриманням вимог організації та проведення атестації покладається на керівника
вищого навчального закладу.

II.
Проведення атестації

2.1.
Атестація у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку кадрів на
основі базової загальної середньої освіти, проводиться з предметів: української
мови (обов’язково), математики або історії України (обов’язково) та одного
предмета загальноосвітньої підготовки навчального плану за вибором студента.

2.2. Атестація з
кожного предмета проводиться у формі, визначеній вищим навчальним закладом
(усно, письмово, тестування, комплексне завдання, поєднання різних форм тощо).

2.3. Проведення
атестації відбувається під час літньої екзаменаційної сесії на другому курсі.

2.4. Завдання для
атестації розробляються предметними (цикловими) комісіями відповідно до
навчальних програм і затверджуються керівником вищого навчального закладу.

2.5. Результати
атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

2.6. Підсумкові бали
виставляються у додаток до атестата про повну загальну середню освіту на
підставі семестрових балів незалежно від результатів атестації. Бали за
атестацію виставляються у додаток окремо.

2.7. Студенти, які
одержали під час атестації один, два, три бали, допускаються до повторної
атестації, яка проводиться до початку нового навчального року (наступного
семестру). Строки проведення повторної атестації встановлюються вищим
навчальним закладом.

Завдання для повторної
атестації розробляються предметною (цикловою) комісією і затверджуються
керівником вищого навчального закладу.

2.8. Студенти, які
одержали під час повторної атестації один, два, три бали, відраховуються з
вищого навчального закладу.

2.9. Студенти, які
хворіли під час проведення атестації, зобов’язані подати медичну довідку, на
підставі якої їм надається право пройти атестацію до початку нового навчального
року (наступного семестру).

Студенти, які не
з’явились на атестацію без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли
атестацію.

2.10. Не допускається
проведення різних форм атестації для студентів з одного предмета залежно від
джерел фінансування навчання.

2.11. Атестація
студентів вищих навчальних закладів для глухих, зі зниженим слухом, сліпих, зі
зниженим зором, з порушенням функцій опорно-рухового апарату, тяжкими
порушеннями мовлення може здійснюватися на підставі семестрових балів.

У додаток до атестата
про повну загальну середню освіту зазначеним студентам виставляються підсумкові
бали та робиться запис: “Звільнений(а) від державної підсумкової
атестації”.

Студентам, які за
станом здоров’я звільняються від атестації, необхідно подати такі документи:

заяву батьків або осіб,
які їх замінюють;

довідку
лікарсько-контрольної комісії, засвідчену печаткою закладу охорони здоров’я.

2.12. Студенти, які
беруть участь у міжнародних олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах,
виставках, що мають статус міжнародних і проходять у період атестації,
атестуються на підставі семестрових балів.

Учасники міжнародних
олімпіад, спортивних змагань, конкурсів, виставок звільняються від атестації з
предметів, з яких вони стали призерами. У додаток до атестата про повну
загальну середню освіту їм виставляється з цих предметів підсумковий бал 12.

Учасники весняних
відбірково-тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, спортивних змагань,
конкурсів, виставок, які мають статус міжнародних, звільняються від атестації.
Підсумкові бали їм виставляються на підставі семестрових балів.

2.13. Учасники всеукраїнських
олімпіад (змагань, конкурсів) серед студентів вищих навчальних закладів I – II
рівнів акредитації звільняються від атестації з відповідних предметів.
Підсумкові бали їм виставляються на підставі семестрових балів.

2.14. Підставою для
звільнення від атестації є рішення педагогічної ради, на основі якого видається
наказ керівника вищого навчального закладу.

III.
Державні атестаційні комісії

3.1.
Атестація здійснюється державними атестаційними комісіями з предметів, які
створюються не пізніше ніж за два тижні до початку атестації.

До складу комісії, що
затверджується керівником вищого навчального закладу, входять:

голова комісії
(керівник вищого навчального закладу або його заступник);

члени комісії (два
викладачі, один з яких викладає даний предмет).

Головою комісії не може
бути керівник вищого навчального закладу (його заступник), який викладає у цій
групі предмет, з якого проводиться атестація.

3.2. Розклад роботи
державної атестаційної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується
заступником директора з навчальної роботи і доводиться до загального відома не
пізніше, ніж за місяць до початку атестації.

3.3. До складання
атестації допускаються студенти, які виконали вимоги навчального плану щодо
загальноосвітньої підготовки. Списки студентів, допущених до її складання,
подаються в державну атестаційну комісію завідувачем відділення.

3.4. Втручання у
проведення атестації та визначення її результатів особами, які не є членами
комісії, не допускається.

3.5. Результати
атестації заносяться до протоколу встановленого Міністерством освіти і науки
України зразка, який підписують голова та члени державної атестаційної комісії.

Протоколи державних
атестаційних комісій про результати атестації та матеріали атестації
зберігаються у вищому навчальному закладі 3 роки.

IV.
Апеляційні комісії. Подання апеляцій

4.1.
Для забезпечення об’єктивного проведення атестації створюються апеляційні
комісії з кожного предмета.

Чисельність і склад
апеляційних комісій затверджуються керівником вищого навчального закладу.

4.2. Зауваження й
пропозиції щодо процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів
атестації, що проводилася у письмовій формі, можуть подаватися до апеляційної
комісії протягом трьох робочих днів після оголошення результатів атестації.

4.3. Матеріали
атестації розглядаються апеляційними комісіями не більше трьох робочих днів
після подання обґрунтованої заяви. Результати розгляду апеляції оформлюються
відповідним протоколом, де виставляється відповідна обґрунтована оцінка.

4.4. Повторна атестація
апеляційними комісіями не проводиться.

 

Директор
департаменту вищої освіти
 

Я. Я.
Болюбаш
 


 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010

Матеріали до теми


Закон № 3633 діє з 18 травня, оновити дані у ТЦК треба протягом 60 днів
Як ми вже повідомляли, Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав Закон України від 11 квітня 2024 року № 3633-ІХ ...
Мобілізація за новими правилами: Президент підписав Закон
Сьогодні Президент України підписав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації ...
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада ухвалила в другому читанні «Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження ...