...
Реєструйся

Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012

м. Київ

N 612

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2012 р. за N 1771/22083

 

Відповідно до статті 17 Закону України “Про соціальні послуги”, статті 18 Закону України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, статей 11 – 13 Закону України “Про професійний розвиток працівників” та з метою підвищення рівня професійної діяльності соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Накази Міністерства праці та соціальної політики України:

від 25 серпня 2005 року N 263 “Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2005 року за N 1155/11435;

від 21 червня 2006 року N 233 “Про внесення змін до наказу Мінпраці від 25.08.2005 N 263”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2006 року за N 788/12662;

від 08 грудня 2006 року N 461 “Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2005 N 263”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2006 року за N 1321/13195.

2.2. Накази Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту:

від 22 квітня 2008 року N 1695 “Про затвердження Порядку атестації працівників центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 травня 2008 року за N 453/15144;

від 08 грудня 2009 року N 4315 “Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 22.04.2008 N 1695”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2009 року за N 1253/17269.

3. Департаменту соціальних послуг (І. Тарабукіна) подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики Л. Дроздову.

 

Віце-прем’єр-міністр України
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник керівника
СПО профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
01.10.2012 N 612

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2012 р. за N 1771/22083

 

 

 

 

ПОРЯДОК
атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 17 Закону України “Про соціальні послуги”, статті 18 Закону України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, статей 11 – 13 Закону України “Про професійний розвиток працівників” та визначає процедуру та умови проведення атестації соціальних працівників, інших фахівців, які за кваліфікаційними характеристиками посад здійснюють надання соціальних та реабілітаційних послуг (далі – працівники) та зайняті в установах і закладах, що надають такі послуги, і які не є державними службовцями.

1.2. Атестація соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, проводиться з метою підвищення рівня професійної діяльності таких працівників шляхом оцінки результатів їх роботи, ділових та професійних якостей, виявлених працівниками при виконанні їх службових обов’язків, визначених професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються керівниками закладів та установ, що надають соціальні та реабілітаційні послуги.

1.3. Атестації підлягають працівники закладів та установ, що здійснюють діяльність з надання соціальних та реабілітаційних послуг (далі – заклади/установи соціальної сфери), незалежно від форми власності.

Кваліфікаційні характеристики посад зазначених працівників визначаються згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року N 324.

До працівників, які надають соціальні та реабілітаційні послуги та підлягають атестації в порядку, визначеному цим Порядком, належать:

професіонали:

провідний фахівець із соціальної допомоги вдома;

фахівець із соціальної допомоги вдома I категорії;

фахівець із соціальної допомоги вдома II категорії;

фахівець із соціальної допомоги вдома;

провідний фахівець із соціальної роботи;

фахівець із соціальної роботи I категорії;

фахівець із соціальної роботи II категорії;

фахівець із соціальної роботи;

соціальний працівник I категорії;

соціальний працівник II категорії;

соціальний працівник;

фахівці:

соціальний працівник (допоміжний персонал) I категорії;

соціальний працівник (допоміжний персонал) II категорії;

соціальний працівник (допоміжний персонал);

інструктор з трудової адаптації I категорії;

інструктор з трудової адаптації II категорії;

інструктор з трудової адаптації;

фахівець з фізичної реабілітації I категорії;

фахівець з фізичної реабілітації II категорії;

фахівець з фізичної реабілітації.

II. Види атестації

2.1. Атестація працівників закладів/установ соціальної сфери поділяється на чергову та повторну.

Чергова атестація організовується та проводиться за рішенням керівника закладу/установи соціальної сфери незалежно від його/її підпорядкування на підставі відповідного наказу не частіше ніж один раз на три роки.

Повторна атестація проводиться за рішенням керівника закладу/установи соціальної сфери незалежно від його/її підпорядкування на підставі відповідного наказу не раніше ніж через рік з дня проведення попередньої атестації для працівників, стосовно яких попередньою атестаційною комісією прийнято рішення про невідповідність їх займаній посаді, за умови виконання такими працівниками рекомендацій щодо підвищення їх кваліфікації за певним фаховим напрямом.

2.2. Інформація про проведення атестації, зокрема строки, графік проведення атестації, перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, узгоджується з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації і доводиться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за два місяці до її початку.

III. Склад та повноваження атестаційної комісії

3.1. Атестація працівників проводиться атестаційною комісією, що створюється при закладі/установі соціальної сфери.

Атестаційна комісія формується з висококваліфікованих фахівців та представника виборного органу первинної профспілкової організації.

Кількість і персональний склад атестаційної комісії визначаються і затверджуються наказом керівника закладу/установи соціальної сфери.

3.2. Атестаційна комісія складається з голови комісії, його заступника, секретаря, представника виборного органу первинної профспілкової організації та членів комісії, чисельність яких визначається керівником закладу/установи соціальної сфери.

У разі тимчасової відсутності голови атестаційної комісії його повноваження виконує заступник.

Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної комісії.

IV. Організація та проведення атестації

4.1. Атестація проводиться у присутності працівника, який атестується, його безпосереднього керівника або особи, що його заміщує.

4.2. Для проведення атестації секретарю атестаційної комісії подаються такі документи:

характеристика, підписана безпосереднім керівником працівника, яка містить оцінку професійної діяльності працівника, її відповідність кваліфікаційним вимогам, особисті якості працівника;

Працівник, який підлягає атестації, має право подати атестаційній комісії додаткові відомості про свою професійну діяльність за попередній період, а також заяву про свою незгоду з поданою характеристикою.

Характеристика подається атестаційній комісії після ознайомлення з нею працівника, але не пізніше ніж за тиждень до атестації. Атестаційна комісія у разі подання працівником, який підлягає атестації, заяви про незгоду з поданою характеристикою та додаткових відомостей про свою професійну діяльність за попередній період має право перенести атестацію цього працівника на дату проведення повторної атестації (не пізніше ніж через рік).

4.3. Атестацію починає голова або один з членів атестаційної комісії з ознайомлення з характеристикою працівника, який атестується.

4.4. Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, до якого додається атестаційний лист та який підписується головою і секретарем атестаційної комісії.

Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

4.5. Атестаційна комісія розглядає подані документи, заслуховує звіт працівника про виконану роботу та у разі потреби – додаткову інформацію безпосереднього керівника.

Оцінка професійного рівня працівника ґрунтується на його відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, результативності роботи.

Ураховуються уміння оперативно приймати рішення для виконання поставлених завдань, здатність до самооцінки, співчуття та розуміння осіб, яким надаються соціальні та реабілітаційні послуги тощо.

Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною ним роботою.

4.6. Обробка персональних даних категорій працівників, які підлягають атестації, здійснюється атестаційною комісію відповідно до Законів України “Про захист персональних даних” та “Про інформацію”.

V. Результати атестації

5.1. Атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі.

Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника, який атестується, та його безпосереднього керівника протягом трьох днів після його прийняття.

Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством.

5.2. У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі атестаційна комісія може рекомендувати безпосередньому керівнику працівника, який пройшов атестацію, зарахувати його до кадрового резерву, встановити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування на більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації.

5.3. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі атестаційна комісія може рекомендувати безпосередньому керівнику працівника, який проходив атестацію, перевести працівника за його згодою на іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією.

У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу, що відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за рахунок коштів закладу/установи соціальної сфери керівник закладу/установи за результатами атестації має право звільнити такого працівника відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

5.4. Рішення атестаційної комісії доводяться до відома працівника у письмовій формі.

5.5. Секретар атестаційної комісії заповнює атестаційний лист за формою згідно з додатком до цього Порядку і складає список працівників, які проходили атестацію.

Атестаційний лист оформлюється в одному примірнику, підписується головою і членами атестаційної комісії та зберігається в особовій справі соціального працівника.

5.6. Керівник закладу/установи соціальної сфери на підставі рекомендацій атестаційної комісії протягом двох тижнів приймає відповідне рішення, яке оформлюється наказом, стосовно кожного з працівників, які пройшли атестацію.

 

Директор Департаменту
соціальних послуг

І. Тарабукіна

 

 

Додаток
до Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги

 

 

 

 

Атестаційний лист*

I. Загальні дані

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Займана посада і стаж роботи на цій посаді (на момент атестації) _____________________________
_____________________________________________________________________________________

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу і рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація) _____________________________________________________________

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) ______________________________________________

Загальний трудовий стаж, у тому числі у сферах надання соціальних та реабілітаційних послуг та соціального обслуговування населення ___________________________________________________

Рішення попередньої атестаційної комісії _________________________________________________

 

II. Рішення атестаційної комісії

За підсумками голосування атестаційної комісії:

відповідає займаній посаді (за _____, проти ________);

відповідає займаній посаді за умови ______________________________________________________
_______________________________________________________________(за _____, проти _______);

не відповідає займаній посаді (за _____, проти ___________).

Рішення атестаційної комісії ____________________________________________________________
_____________________________________________________________ (за _____, проти ________).

Рекомендації атестаційної комісії ________________________________________________________.

 

Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

 

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Дата атестації “___” ____________ 20__ року.

 

 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений(а) __________________________________________
                                                                                                                                          (підпис працівника, який атестувався)

____________
* Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Матеріали до теми


Закон № 3633 діє з 18 травня, оновити дані у ТЦК треба протягом 60 днів
Як ми вже повідомляли, Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав Закон України від 11 квітня 2024 року № 3633-ІХ ...
Мобілізація за новими правилами: Президент підписав Закон
Сьогодні Президент України підписав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації ...
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада ухвалила в другому читанні «Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження ...