Реєструйся

Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ 

ПОСТАНОВА

22.12.2010 

м. Київ 

N 26 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2011 р. за N 111/18849

Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що додається.

2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду та страхувальників.

3. Уповноважити заступників Голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Українця С. Я. та Третьякова Д. Ю. підписати цю постанову.

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Заступник Голови правління 

С. Я. Українець 

Заступник Голови правління 

Д. Ю. Третьяков 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови –
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва 

Г. Яцишина 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
22.12.2010 N 26

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 січня 2011 р. за N 111/18849 

 

Порядок
фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1. Цей Порядок визначає умови фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) страхувальників для надання ними матеріального забезпечення, передбаченого статтею 34 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” (далі – Закон), за видами:

допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

допомога по вагітності та пологах;

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

2. Фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду (далі – робочі органи Фонду).

Підставою для фінансування страхувальників-роботодавців робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами (Додаток).

3. У разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою на підставі поданих документів, передбачених статтею 51 Закону, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 N 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2008 N 636/15327, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.

4. На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник-роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок.

У графу 5 “Причина непрацездатності” зворотнього боку заяви-розрахунку вносяться цифри згідно з цифрами, визначеними у рядку “Причина непрацездатності” листка непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 N 532/274/136-ос/1406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2004 за N 1454/10053.

5. Для отримання коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого страхувальником, страхувальник звертається до робочого органу Фонду за місцем обліку в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011) (далі – місце обліку), із заявою-розрахунком за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою підприємства.

6. Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу Фонду.

7. При опрацюванні заяви-розрахунку робочі органи Фонду перевіряють правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

8. Робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

9. Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов’язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у строки, визначені у статті 52 Закону.

10. У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.

 

Начальник відділу методології,
бухгалтерського обліку та
фінансових розрахунків
управління фінансів,
обліку та звітності 

Г. О. Бур’яновська 

 

 

 

Додаток
до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

 

 

Директору
______________________________
         (назва робочого органу Фонду)
виконавчої дирекції відділення
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
______________________________
            (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК

Просимо здійснити фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду. Повідомляємо наші реквізити:

Найменування страхувальника ______________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи
(місце проживання фізичної особи – підприємця) ___________________________

Реєстраційний номер страхувальника (для зареєстрованих до 01.01.2011) _________________

Реєстраційний номер у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного
соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011) __________________________

Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб (реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ___________________________________________________

Телефон _____________

Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного
казначейства України ____________________________________________________________
                                                           (номер рахунку, відкритого відповідно до частини другої статті 21 Закону України
                                                           “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
                                                           втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”)

МФО ____________ 

 

N з/п 

Види матеріального забезпечення 

Кількість днів 

Сума
(в грн. з коп.) 

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) 

 

 

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї 

 

 

По вагітності та пологах 

 

 

На поховання (кількість виплат) 

 

 

 

Разом 

х 

 

 

Зворотний бік заяви-розрахунку

 

N
з/п 

П. І. Б. 

N страх-ового свідо-цтва 

N листка непраце-здатності 

Причина непрацездатності: захворювання загальне – 1; наслідок аварії на ЧАЕС – 3; невиробничі травми – 5; контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство – 6; санаторно-курортне лікування – 7; вагітність та пологи – 8; ортопедичне протезування – 9; догляд – 10 

Період непраце-здатності 

Кількість днів, що підлягають оплаті 

Сума 

разом 

в т. ч. за рахунок коштів Фонду 

разом 

в т. ч. за рахунок коштів Фонду 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ ________ 201_ року 

Керівник підприємства (установи)  ________   _______________
                                                  (підпис)           (прізвище, ім’я, по батькові) 

                М. П. 

Головний бухгалтер  _________________   ___________________
                                              (підпис)           (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

____________

 

Матеріали до теми


Який новий розмір матеріальної допомоги держслужбовцям — постанова Кабміну
Постановою від 08 вересня 2023 року № 957 Кабмін вніс корективи до пункту 2 Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги ...