Передплати журнал

Про затвердження Порядку формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інш


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2013 р. N 400
Київ

Про затвердження Порядку формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців

Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, що додається.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ
Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2013 р. N 400


ПОРЯДОК
формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (далі – перелік).

2. Включенню до переліку підлягають суб’єкти господарювання, які відповідно до статей 36 – 39 Закону України “Про зайнятість населення” надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (далі – посередники).

3. Перелік є загальнодоступним та формується з метою забезпечення:

інформування населенняпро посередників;

організації співпраці між посередниками та територіальними органами Державної служби зайнятості.

4. Формування та ведення переліку здійснюється Державною службою зайнятості за формою згідно з додатком.

Для забезпечення ведення переліку Державна служба зайнятості взаємодіє з Укрдержреєстром у порядку, визначеному Мінсоцполітики та Мін’юстом.

5. Для включення до переліку посередники подають до Державної служби зайнятості рекомендованим листом з повідомленням про вручення заяву за формою, встановленою Мінсоцполітики.

6. Державна служба зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви, зазначеної в пункті 5 цього Порядку, включає наведені у ній відомості про посередників до переліку та оприлюднює їх на веб-сайті Служби.

7. Рішення про виключення посередників з переліку приймається Державною службою зайнятості в разі:

надходження від Укрдержреєстру даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про реєстрацію припинення посередника;

анулювання дозволу та/або ліцензії, які надають право на провадження відповідного виду діяльності.

 

Додаток
до Порядку


ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців

Поряд-ковий номер

Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта госпо-дарювання

Код суб’єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному територіальному органу Міндоходів і мають відмітку в паспорті)

Місцезна-ходження (місце прожи-вання) суб’єкта господа-рювання

Прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта господа-рювання та номер телефону контактної особи

Основні види діяльності суб’єкта господа-рювання за Класифікацією видів еконо-мічної діяльності

Відомості про номер дозволу та/або ліцензії, орган, що їх видав, дата видачі (для суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців на умовах трудових договорів)

Дата вклю-чення до переліку

 
____________

 

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...