Реєструйся

Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2013

м. Київ

N 813

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2013 р. за N 1901/24433

Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден

Відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України, Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, підпункту 4.9.40 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден, що додається.

2. Департаменту державної політики в галузі морського і річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня втрати чинності постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року N 38 “Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Міністра
освіти і науки України

Є. М. Суліма

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Г. Соболевський

Голова Професійної спілки
робітників морського
транспорту України

М. І. Кірєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
18.10.2013 N 813

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2013 р. за N 1901/24433

ПОРЯДОК
підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру і вимоги до підтвердження кваліфікації з метою дипломування осіб командного складу суден, яким не передбачено присвоєння звань, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, осіб суднової команди морських суден, а також види обов’язкової підготовки для осіб, які займають певні посади або виконують певні обов’язки на судні.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які працюють або мають право працювати на морських суднах та на яхтах, що не займаються комерційними перевезеннями.

1.3. Цей Порядок не поширюється на персонал риболовних суден та військових суден, а також суден валовою місткістю менше 80 одиниць або потужністю головної енергетичної установки менше 55 кВт.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

ГЕУ – головна енергетична установка;

ГМЗЛБ – Глобальна морська система зв’язку в разі лиха та для забезпечення безпеки;

ДКК – державна кваліфікаційна комісія, яка діє відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України в порядку, визначеному Мінінфраструктури України;

документ про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації – документ державного зразка про здобуття особою робітничої професії, присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації після завершення курсу професійно-технічного навчання в професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування (далі – навчальні заклади), які здійснюють освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України;

захищені води – портові чи прибережні води, захищені рельєфом місцевості або штучними спорудами від впливу несприятливих погодних умов (вітру та хвилювання моря);

Кодекс ПДНВ – Кодекс з підготовки і дипломування моряків та несення вахти;

Конвенція ПДНВ – Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками;

обов’язкові напрями підготовки для дипломування – напрями підготовки, які зазначені у кваліфікаційних вимогах та мінімальних стандартах компетентності осіб командного складу та суднової команди морських суден, встановлених Конвенцією ПДНВ та Кодексом ПДНВ, а також національними вимогами, яким необхідно відповідати зазначеним особам для отримання відповідного кваліфікаційного документа з метою роботи на морських суднах на посаді, зазначеній в цьому документі;

прогулянкове судно – моторна яхта або інше моторне судно, яке не займається комерційним перевезенням та вимоги до якого визначені Технічним регламентом прогулянкових суден, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року N 1147;

свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) – свідоцтво встановленого зразка, яке підтверджує кваліфікацію особи суднової команди чи особи командного складу, якій не передбачено присвоєння звань, або засвідчує проходження схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах;

схвалена морська професійно-технічна освіта – професійно-технічна освіта, здобута у схваленому навчальному закладі професійно-технічної освіти, який здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії МОН України за відповідною спеціальністю для роботи на морських суднах у складі суднової команди, та засвідчена документом про освіту державного зразка;

схвалений навчально-тренажерний заклад (НТЗ) – підприємство, організація або установа, що проводить підготовку моряків та має систему управління якістю у сфері підготовки моряків відповідно до Конвенції ПДНВ, сертифіковану органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю, тренажери (засоби для здійснення підготовки, зазначеної у відповідних навчальних програмах), матеріально-технічну базу, обладнання та засоби практичної демонстрації;

схвалений навчальний заклад професійно-технічної освіти – навчальний заклад, що здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії МОН України за відповідними спеціальностями для роботи на морських суднах у складі суднової команди;

фаховий виробничий стаж – досвід роботи за відповідною спеціальністю (спеціалізацією), що сприяє набуттю особою необхідної кваліфікації, професіоналізму і знань;

функція – група завдань, обов’язків та відповідальності, необхідних для експлуатації судна, забезпечення безпеки життя на морі або захисту морського середовища. Для осіб командного складу для виконання обов’язків на рівнях управління або експлуатації передбачено вісім функцій, за якими повинні бути продемонстровані визначені національними вимогами стандарти компетентності для роботи на суднах:

судноводіння;

обробка та розміщення вантажів;

управління операціями судна та піклування про людей на судні;

суднові механічні установки;

суднові рефрижераторні установки;

електрообладнання, електронна апаратура та системи управління;

технічне обслуговування та ремонт;

радіозв’язок.

У свідоцтві фахівця особи суднової команди та інших осіб, які пройшли підготовку за певними видами, функції визначаються відповідно до професійних вимог за окремою професією або видом підготовки.

1.5. Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Конвенції ПДНВ, Кодексі торговельного мореплавства України, Положенні про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 року N 567, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за N 1466/23998 (далі – Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден), та інших актах законодавства з питань морського транспорту.

1.6. Свідоцтво фахівця видається на підставі протоколу засідання ДКК.

1.7. Свідоцтво фахівця належить особі, яка отримала його у встановленому законодавством порядку.

1.8. Свідоцтво фахівця надає право його власнику займати посади або виконувати певні обов’язки на суднах, з урахуванням можливих встановлених обмежень стосовно типу, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання, типу обладнання тощо.

1.9. Інформація про свідоцтва фахівця, які були видані відповідно до цього Порядку або строк дії яких закінчився чи продовжений, дія яких була призупинена, які були анульовані або які були заявлені як загублені чи знищені, вноситься до єдиного Державного реєстру документів моряків.

II. Загальні вимоги щодо підтвердження кваліфікації осіб командного складу суден, яким не передбачено присвоєння звань

2.1. До підтвердження кваліфікації з метою дипломування для роботи на командних посадах на суднах допускаються особи, які отримали відповідну освіту, мають документально підтверджені необхідну підготовку і стаж роботи, відповідають стандартам компетентності, визначеним національними і міжнародними вимогами, і придатні до роботи на суднах за станом здоров’я.

2.2. Надання права на зайняття на суднах командних посад для осіб, яким не передбачено присвоєння звань, засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка.

III. Вимоги щодо підтвердження кваліфікації боцмана

3.1. Кожний кандидат на отримання свідоцтва фахівця боцмана повинен:

мати схвалену морську професійно-технічну освіту або присвоєння робітничої кваліфікації боцмана;

мати свідоцтво фахівця (свідоцтво) матроса першого класу;

мати документ встановленого зразка, що засвідчує придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я (дійсний або строк дії якого закінчився не більше шести місяців тому);

мати документально підтверджений стаж плавання не менше двадцяти чотирьох місяців на посаді матроса першого класу на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше;

пройти відповідну схвалену обов’язкову підготовку та відповідати стандарту компетентності, зазначеному в розділі А-II/5 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

продемонструвати компетентність у виконанні на допоміжному рівні функцій “судноводіння”, “обробка та розміщення вантажів”, “управління операціями судна та піклування про людей на судні”, “технічне обслуговування та ремонт”.

3.2. Особи, яким підтверджена кваліфікація боцмана, мають право займати на морських суднах посади: боцман та матрос першого класу (кваліфікована особа палубної команди – able seafarer deck).

IV. Вимоги щодо підтвердження кваліфікації осіб суднової команди морських суден

4.1. Для підтвердження кваліфікації з метою дипломування для роботи в складі суднової команди кандидат має відповідати таким вимогам:

мати схвалену професійно-технічну освіту;

пройти обов’язкову підготовку відповідно до розділу V цього Порядку;

мати документально підтверджений стаж роботи на суднах, визначений цим Порядком;

мати документ встановленого зразка, що засвідчує придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я (дійсний або строк дії якого сплив не більше шести місяців тому);

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого Кодексом ПДНВ та/або національними вимогами, необхідну для зайняття посад на морських суднах, на які претендує ця особа.

4.2. Особам суднової команди може підтверджуватись кваліфікація з метою дипломування для зайняття таких посад на морських суднах:

матрос другого класу / особа суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch (Правило II/4 Конвенції ПДНВ);

матрос першого класу / кваліфікована особа палубної команди – able seafarer deck (Правило II/5 Конвенції ПДНВ);

моторист другого класу / особа рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило III/4 Конвенції ПДНВ);

моторист першого класу / кваліфікований моторист на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило III/5 Конвенції ПДНВ);

електрик судновий / electro-technical rating (Правило III/7 Конвенції ПДНВ);

кухар судновий;

інші.

Особи суднової команди, які відповідно до національних вимог раніше підтвердили кваліфікацію для роботи на морських суднах на посадах матроса другого класу, матроса першого класу, моториста другого класу, моториста першого класу та електрика суднового першого класу до набрання чинності цим Порядком для продовження роботи на морських суднах і зайняття посад відповідно:

матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch (Правило II/4 Конвенції ПДНВ);

матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck (Правило II/5 Конвенції ПДНВ);

моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило III/5 Конвенції ПДНВ);

моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило III/5 Конвенції ПДНВ) та

електрика суднового / electro-technical rating (Правило III/7 Конвенції ПДНВ)

повинні підтвердити відповідність компетентності стандартам, визначеним відповідно в розділах А-II/4, А-II/5, А-III/4, А-III/5 або А-III/7 Кодексу ПДНВ відповідно при черговому підтвердженні кваліфікації в ДКК або при обміні документів.

4.3. Надання права на зайняття особою суднової команди відповідної посади на судні засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка.

4.4. Свідоцтво фахівця надає право займати посади або виконувати певні обов’язки згідно із встановленими вимогами на суднах визначеного типу, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання.

4.5. Особам суднової команди для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах необхідно:

1) для отримання свідоцтва матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch відповідно до вимог Правила II/4 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче матроса другого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше двох місяців на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць і довжиною не менше 24 метрів, отриманий під час навчання в навчальному закладі відповідно до планів навчальних закладів. При цьому стаж роботи на судні має бути пов’язаний з функціями несення ходової навігаційної вахти і включати виконання обов’язків під безпосереднім керівництвом вахтового помічника або кваліфікованої особи палубної команди (матроса першого класу);

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого розділом А-II/4 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття на морських суднах посади матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch;

2) для отримання свідоцтва фахівця матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck відповідно до вимог Правила II/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації матроса першого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців на самохідних морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше у складі суднової команди морських суден;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого розділом А-II/5 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття на морських суднах посади матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck;

3) для отримання свідоцтва фахівця моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room відповідно до вимог Правила III/4 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче моториста другого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на суднах не менше двох місяців у складі машинної команди на самохідних суднах з ГЕУ потужністю 55 кВт і більше;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого розділом А-III/4 Кодексу ПДНВ та національними вимогами, необхідну для зайняття на морських суднах посади моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room;

4) для отримання свідоцтва моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room відповідно до вимог Правила III/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації моториста першого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на суднах не менше дванадцяти місяців у складі машинної команди на морських суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого в розділі А-III/5 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття на морських суднах посади моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується / able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room;

5) для отримання свідоцтва електрика суднового / electro-technical rating відповідно до вимог Правила III/7 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче електрика першого класу;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого в розділі А-III/7 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття посад на морських суднах, на які претендує ця особа.

Для отримання свідоцтва електрика суднового першого класу / electro-technical rating необхідно мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на морських суднах з ГЕУ потужністю 55 кВт і більше у складі машинної команди з участю в роботах з обслуговування суднового електрообладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка;

6) для отримання свідоцтва кухаря суднового відповідно до вимог Конвенції Міжнародної організації праці 1946 року N 69 “Про видачу судновим поварам свідоцтв про кваліфікацію” та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче кухаря суднового 4 розряду;

мати фаховий виробничий стаж за професією кухаря у сфері громадського харчування не менше дванадцяти місяців;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого національними вимогами, необхідну для зайняття посади кухаря суднового;

7) для отримання свідоцтва машиніста помпового (донкермана) відповідно до національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації моториста першого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на посаді моториста першого класу на танкерах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого в розділі А-III/5 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття на морських суднах посад машиніста помпового (донкермана) та моториста першого класу;

8) для отримання свідоцтва моториста (машиніста) рефрижераторних установок відповідно до національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче моториста другого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на самохідних суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше у складі машинної команди, з яких не менше шести місяців – з участю в роботах з обслуговування суднових рефрижераторних установок під контролем моториста (машиніста) рефрижераторних установок або механіка рефрижераторних установок, або вахтового механіка;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого в розділі А-III/4 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття на морських суднах посад моториста (машиніста) рефрижераторних установок та моториста другого класу.

4.6. Особи, які підтвердили кваліфікацію в ДКК з метою дипломування для роботи на морських суднах у складі суднової команди та мають відповідне свідоцтво фахівця, мають право займати такі посади:

матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch, якщо особа відповідає вимогам підпункту 1 пункту 4.5 цього розділу;

матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck, якщо особа відповідає вимогам підпункту 2 пункту 4.5 цього розділу;

моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room, якщо особа відповідає вимогам підпункту 3 пункту 4.5 цього розділу;

моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room, якщо особа відповідає вимогам підпункту 4 пункту 4.5 цього розділу;

електрика суднового / electro-technical rating, якщо особа відповідає вимогам підпункту 5 пункту 4.5 цього розділу;

кухаря суднового, якщо особа відповідає вимогам підпункту 6 пункту 4.5 цього розділу;

машиніста помпового (донкермана), якщо особа відповідає вимогам підпункту 7 пункту 4.5 цього розділу;

моториста (машиніста) рефрижераторних установок, якщо особа відповідає вимогам підпункту 8 пункту 4.5 цього розділу.

V. Обов’язкові види підготовки для осіб суднової команди

5.1. Види підготовки, які є обов’язковими для осіб суднової команди для роботи на морських суднах:

1) початкова підготовка (Правило VI/1 Конвенції ПДНВ, пункти 1, 2 розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ) є обов’язковою для усіх членів екіпажу судна;

2) рятувальні шлюпки і плоти, чергові шлюпки (пункт 1 Правила VI/2 Конвенції ПДНВ, пункти 1 – 4 розділу A-VI/2 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені для командування рятувальними шлюпками і плотами, черговими шлюпками (матрос першого класу, боцман, донкерман та інші особи за вимогами судновласника);

3) швидкісні чергові шлюпки (пункт 2 Правила VI/2 Конвенції ПДНВ, пункти 7 – 10 розділу A-VI/2 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені для командування швидкісними черговими шлюпками (за вимогами судновласника);

4) боротьба з пожежею за розширеною програмою (Правило VI/3 Конвенції ПДНВ, пункти 1 – 4 розділу A-VI/3 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені керувати боротьбою з пожежею (матрос першого класу, боцман, донкерман та інші особи за вимогами судновласника);

5) перша медична допомога (пункт 1 Правила VI/4 Конвенції ПДНВ, пункти 1 – 3 розділу A-VI/4 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені надавати першу медичну допомогу за вимогами судновласника.

5.2. Проходження підготовки, зазначеної в пункті 5.1 цього розділу, засвідчується документальними доказами підготовки, виданими НТЗ, в яких вона проводилась.

5.3. Особи суднової команди, яким це потрібно, кожні 5 років проходять підготовку за обов’язковими видами, зазначеними в пункті 5.1 цього розділу.

5.4. Види обов’язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди для роботи на танкерах:

1) початкова підготовка для здійснення вантажних операцій на танкерах:

для персоналу нафтових танкерів і танкерів-хімовозів (пункти 1, 2 Правила V/1-1 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-1 Кодексу ПДНВ);

для персоналу танкерів-газовозів (пункти 1, 2 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ).

Початкову підготовку повинні пройти всі особи командного складу та суднової команди, за якими закріплені особливі обов’язки та відповідальність, що стосується вантажу або вантажного устаткування на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах чи танкерах-газовозах.

Зазначені особи проходять початкову підготовку кожних 5 років;

2) підготовка за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах:

для персоналу нафтових танкерів (пункти 3, 4 Правила V/1-1 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-1 Кодексу ПДНВ);

для персоналу танкерів-газовозів (пункти 3, 4 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ).

Підготовку за розширеною програмою повинні пройти капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за завантаження, розвантаження та застережні заходи під час перевезення або обробки вантажу, чищення танків або інші вантажні операції на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах і газовозах.

Зазначені особи проходять повторну підготовку за розширеною програмою кожних 5 років.

Кандидат на отримання свідоцтва фахівця про підготовку для здійснення вантажних операцій на танкерах за розширеною програмою повинен мати не менше трьох місяців стажу роботи на відповідному типі танкера (або один місяць стажу роботи на відповідному типі танкера за умови роботи на цьому танкері на позаштатній посаді, з участю не менше ніж у трьох операціях із завантаження і в трьох операціях з розвантаження відповідного виду вантажу, що повинно бути підтверджено записами у схваленій книзі реєстрації підготовки);

3) проходження особами командного складу і суднової команди підготовки для роботи на танкерах всіх типів як початкової, так і за розширеною програмою засвідчується відповідним до виду підготовки і типу танкера свідоцтвом фахівця установленого зразка.

Свідоцтво фахівця видається особі капітаном морського порту після успішного підтвердження кваліфікації цією особою в ДКК.

Строк дії свідоцтва фахівця для роботи на танкерах – 5 років від дати видачі протоколу ДКК.

Відсутність зазначеної підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома та в свідоцтво фахівця цих осіб обмежень типу “Крім танкерів”.

5.5. Види обов’язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди для роботи на пасажирських суднах:

управління неорганізованими масами людей (пункт 4 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, осіб командного складу та іншого персоналу, призначеного в судновому розкладі по тривогах надавати допомогу пасажирам на пасажирських суднах у випадку аварійної ситуації);

підготовка з питань безпеки (пункт 5 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для персоналу, який забезпечує безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях на пасажирських суднах);

підготовка з управління та поведінки людей в кризових ситуаціях (пункт 6 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 3 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, старших механіків, старших помічників капітана, других механіків та будь-яких осіб, призначених згідно з розкладом по тривогах відповідальними за безпеку пасажирів пасажирських суден в аварійних ситуаціях);

підготовка з питань безпеки пасажирів і вантажу та водонепроникності корпусу на пасажирських суднах ро-ро (пункт 7 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 4 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, старших механіків, старших помічників капітана, других механіків та кожної особи, на яку покладено безпосередню відповідальність за посадку та висадку пасажирів, завантаження, розвантаження або кріплення вантажу чи закриття отворів у корпусі пасажирських суден ро-ро).

Документальним доказом проходження обов’язкової підготовки, зазначеної в цьому пункті, є документ, який видається НТЗ.

Відсутність зазначеної в цьому пункті підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома та у свідоцтво фахівця цих осіб обмежень типу “Крім пасажирських суден”.

5.6. Види обов’язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди з питань охорони суден:

1) підготовка та інструктаж з питань охорони суден для всіх моряків – для усіх членів екіпажу судна (пункти 1, 2 Правила VI/6 Конвенції ПДНВ, пункти 1 – 4 розділу A-VI/6 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для всіх членів екіпажу судна, крім офіцерів з охорони судна;

2) підготовка моряків, призначених виконувати обов’язки з охорони судна, – для осіб, які можуть бути призначені для виконання спеціальних обов’язків з питань охорони судна (пункти 4, 5 Правила VI/6 Конвенції ПДНВ, пункти 6 – 8 розділу A-VI/6 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для членів екіпажу судна, яким можуть бути призначені спеціальні обов’язки з охорони судна за вимогами судновласника;

3) підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна), – для осіб командного складу, які можуть бути призначені відповідальними за охорону судна (Правило VI/5 Конвенції ПДНВ, пункти 1 – 4 розділу A-VI/5 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб командного складу, які можуть бути призначені відповідальними за охорону судна за вимогами судновласника;

4) успішне завершення виду підготовки, зазначеного в підпункті 3 пункту 5.6 цього розділу, засвідчується свідоцтвом фахівця установленого зразка, яке видається на строк 5 років капітаном морського порту після успішного підтвердження кваліфікації цією особою в ДКК. Підготовка за вказаними видами проводиться повторно кожні 5 років.

5.7. Під час дипломування осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, та суднової команди з метою роботи на суднах, що плавають виключно в портових, захищених водах і в безпосередній близькості до захищених вод, та виконання спеціальних обов’язків на цих суднах обов’язковими видами підготовки є:

початкова підготовка з питань безпеки (Правило VI/1 Конвенції ПДНВ, пункти 1, 2 розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ) – для усіх членів екіпажу;

для боцмана додатково:

рятувальні шлюпки і плоти (пункт 1 Правила VI/2 Конвенції ПДНВ, пункти 1 – 4 розділу A-VI/2 Кодексу ПДНВ);

боротьба з пожежею за розширеною програмою (Правило VI/3 Конвенції ПДНВ, пункти 1 – 4 розділу A-VI/3 Кодексу ПДНВ);

для машиніста помпового (донкермана) додатково:

рятувальні шлюпки і плоти (пункт 1 Правила VI/2 Конвенції ПДНВ, пункти 1 – 4 розділу A-VI/2 Кодексу ПДНВ);

боротьба з пожежею за розширеною програмою (Правило VI/3 Конвенції ПДНВ, пункти 1 – 4 розділу A-VI/3 Кодексу ПДНВ);

початкова підготовка для роботи на відповідних типах танкерів (пункти 1, 2 Правила V/1-1 або пункти 1, 2 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-1 або пункт 1 розділу А-V/1-2 Кодексу ПДНВ);

підготовка за розширеною програмою для роботи на нафтових танкерах (пункти 3, 4 Правила V/1-1 або пункти 5, 6 Правила V/1-1, або пункти 3, 4 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-1 або пункт 3 розділу A-V/1-1, або пункти 3, 4 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ).

Проходження зазначених видів підготовки засвідчується документальними доказами підготовки, виданими НТЗ, або свідоцтвами фахівця для роботи на танкерах та є обов’язковою передумовою для отримання відповідних свідоцтв фахівця, необхідних для роботи у вказаних акваторіях.

VI. Вимоги щодо обчислення стажу плавання, необхідного для отримання кваліфікаційних документів

6.1. При дипломуванні осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, персоналу прогулянкових суден та осіб суднової команди використовуються загальні вимоги щодо обчислення стажу роботи на морських суднах, встановлені Положенням про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден.

6.2. Для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах на посадах: електрогазозварник судновий, токар судновий, офіціант судновий, буфетник судновий, бармен судновий необхідно мати не менше дванадцяти місяців стажу роботи за відповідною професією на берегових підприємствах.

6.3. Для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах на інших суднових робітничих посадах, не перелічених у цьому Порядку, стаж роботи не вимагається.

VII. Вимоги щодо підтвердження кваліфікації капітана прогулянкових суден

7.1. Кожний кандидат на отримання свідоцтва фахівця капітана прогулянкового судна повинен:

пройти підготовку у схваленому НТЗ за курсом підготовки капітанів прогулянкових суден;

мати один з перелічених дипломів радіооператора з дійсним підтвердженням до нього: радіоелектроніка ГМЗЛБ першого класу, радіоелектроніка ГМЗЛБ другого класу або оператора ГМЗЛБ – для осіб, які мають намір керувати суднами, обладнаними апаратурою ГМЗЛБ, чи радіооператора першого класу, радіооператора другого класу або оператора-радіотелефоніста для осіб, які мають намір працювати на суднах, не обладнаних апаратурою ГМЗЛБ;

мати документальні докази підготовки у НТЗ за видами “Початкова підготовка” (Правило VI/1 Конвенції ПДНВ, пункти 1, 2 розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ) та “Перша медична допомога” (пункт 1 Правила VI/4 Конвенції ПДНВ, пункти 1 – 3 розділу A-VI/4 Кодексу ПДНВ);

підтвердити кваліфікацію в ДКК в обсязі програми підготовки.

7.2. Надання права на зайняття посади капітана прогулянкового судна засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка.

Свідоцтво капітана прогулянкового судна видається капітаном морського порту після успішного підтвердження кваліфікації кандидатом у ДКК.

Заступник директора
Департаменту державної
політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

Матеріали до теми


Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...