Передплати журнал

Про затвердження Порядку погодження з органами державної контрольно-ревізійної служби питання щодо призначення та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів в системі центрального органу виконавчої влади


Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України
від 17 травня 2010 року N 152

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 червня 2010 р. за N 365/17660

У зв’язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 N 685 “Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю” та набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2 “Про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження з органами державної контрольно-ревізійної служби питання щодо призначення та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів в системі центрального органу виконавчої влади (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ГоловКРУ від 28.11.2002 N 242 “Про затвердження Порядку погодження з органами державної контрольно-ревізійної служби питання щодо призначення та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.12.2002 за N 989/7277 (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

4. Управлінню гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю (Тимохін М. Г.):

спільно з Департаментом правової роботи ГоловКРУ (Ішутко С. Ю.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку;

довести цей наказ після його державної реєстрації до відома міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

5. Рекомендувати міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести внутрішні нормативно-правові документи з питань призначення на посади та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів у відповідність до Порядку, затвердженого цим наказом.

6. Відділу організації документообігу Департаменту адміністративно-господарського забезпечення (М’якшило Н. Г.) довести цей наказ до відома заступників Голови, керівників структурних підрозділів ГоловКРУ, начальників КРУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ГоловКРУ Чечуліну О. О.

 

Голова 

П. П. Андрєєв 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України
17.05.2010 N 152

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 червня 2010 р. за N 365/17660 


ПОРЯДОК
погодження з органами державної контрольно-ревізійної служби питання щодо призначення та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів в системі центрального органу виконавчої влади

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації пункту 9 Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2.

2. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів в системі міністерств, а також інших органів управління, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, та територіальних органів усіх зазначених органів.

3. Питання щодо погодження ГоловКРУ призначення на посаду або звільнення з посади керівника контрольно-ревізійного підрозділу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (далі – центральний орган виконавчої влади), урядового органу в системі міністерства (далі – урядовий орган), іншого органу управління, підпорядкованого центральному органу виконавчої влади (далі – орган управління), порушується керівником відповідного органу за наявності вакансії або підстав для звільнення з посади, визначених законодавством.

Подання щодо погодження призначення на посаду керівника контрольно-ревізійного підрозділу (далі – підрозділ) надсилається керівником центрального органу виконавчої влади, урядового органу, органу управління до ГоловКРУ протягом місяця з моменту наявності вакансії.

4. Погодження ГоловКРУ призначення керівника підрозділу центрального органу виконавчої влади, урядового органу, органу управління має на меті визначення рівня його фахової та професійної підготовки, необхідних для забезпечення виконання повноважень, покладених на нього згідно з законодавством.

5. Для погодження кандидатури на посаду керівника підрозділу центральні органи виконавчої влади, урядові органи, органи управління звертаються до ГоловКРУ з поданням, у якому зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата народження кандидата, громадянство, займана ним посада, посада, на яку рекомендується, рівень фахової і професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому резерві, ділові та моральні якості, судимість або перебування під слідством.

Якщо претендент не перебував у кадровому резерві на відповідну посаду, у поданні зазначається, з якої причини не рекомендуються особи, зараховані до кадрового резерву, на певну посаду.

До подання щодо погодження призначення на посаду керівника підрозділу додаються копії:

особової картки (форма П-2ДС) з відповідними додатками (крім військовослужбовців, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту населення) та фотокарткою розміром 4 х 6 см;

біографічної довідки, засвідченої кадровою службою;

документів про освіту, науковий ступінь, учене звання, підвищення кваліфікації, засвідчені в установленому законодавством порядку або кадровою службою;

погодження кандидатури на посаду керівника контрольно-ревізійного підрозділу урядового органу, органу управління керівником контрольно-ревізійного підрозділу центрального органу виконавчої влади.

У разі коли внаслідок зміни структури тим самим органом вноситься подання щодо погодження тієї самої кандидатури, разом з поданням надсилається біографічна довідка та засвідчені копії документів, які підтверджують зміни даних порівняно з попередніми.

У разі коли документи, що додаються до подання, оформлено з порушенням встановленого законодавством порядку, весь комплект повертається відповідному органу на доопрацювання не пізніше трьох робочих днів після надходження подання до ГоловКРУ.

6. Керівниками структурних підрозділів ГоловКРУ, до сфери контролю яких належить центральний орган виконавчої влади, та підрозділу ГоловКРУ, на який покладено виконання функцій з гармонізації внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центральних органів виконавчої влади (далі – підрозділ гармонізації ГоловКРУ), заступниками Голови ГоловКРУ, які відповідають за роботу цих структурних підрозділів, проводиться співбесіда з кандидатом на посаду на предмет його розуміння сутності внутрішньої контрольно-ревізійної роботи та знань законодавства, що регламентує таку діяльність. За результатами проведення співбесіди підрозділом гармонізації ГоловКРУ готується відповідний висновок.

7. У разі коли кандидат на посаду керівника підрозділу центрального органу виконавчої влади, урядового органу, органу управління не має економічної освіти, досвіду контрольно-ревізійної, фінансово-економічної роботи чи досвіду роботи на керівних посадах у зазначених сферах/видах діяльності, ГоловКРУ обґрунтовано відмовляє в погодженні.

8. У разі внесення центральним органом виконавчої влади, урядовим органом, органом управління подання до ГоловКРУ щодо звільнення з посади керівника підрозділу у поданні обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді. До подання додаються проект рішення про звільнення з посади, завізований керівником відповідного органу, заява особи про звільнення за власним бажанням або пояснення особи, що звільняється за порушення трудової дисципліни, у разі потреби – матеріали службового розслідування, медична довідка, інші документи, що безпосередньо стосуються справи.

9. Якщо керівник підрозділу центрального органу виконавчої влади, урядового органу, органу управління заперечує проти звільнення з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, для з’ясування питання щодо невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи, ГоловКРУ може призначити перевірку стану контрольно-ревізійної роботи цього підрозділу.

10. Протягом семи робочих днів після надходження до ГоловКРУ подання щодо погодження призначення кандидата на посаду керівника підрозділу чи звільнення керівника підрозділу із займаної ним посади відповідний орган повідомляється про результати його розгляду за підписом Голови ГоловКРУ чи особи, яка виконує його обов’язки.

За рішенням Голови ГоловКРУ чи заступника Голови ГоловКРУ, який відповідає за роботу підрозділу гармонізації ГоловКРУ, строк розгляду подання може бути продовжено до 15 робочих днів з дня його надходження.

11. У разі відмови в погодженні призначення на посаду керівника підрозділу центральним органом виконавчої влади, урядовим органом, органом управління подаються документи на нового кандидата відповідно до пункту 3 цього Порядку.

12. Погодження призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу територіального органу центрального органу виконавчої влади, урядового органу, органу управління проводиться за місцезнаходженням цього підрозділу контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі згідно з пунктами 3 – 11 цього Порядку після отримання письмового погодження керівника контрольно-ревізійного підрозділу відповідного центрального органу виконавчої влади, урядового органу, органу управління.

У разі якщо діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади, урядових органів, органів управління охоплює більше однієї області, погодження призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу такого органу здійснюється контрольно-ревізійним управлінням за місцезнаходженням апарату територіального органу центрального органу виконавчої влади, урядового органу, органу управління.

13. Копія наказу (іншого розпорядчого документа) про призначення на посаду або звільнення з посади керівника підрозділу надсилається відповідному органу державної контрольно-ревізійної служби протягом п’яти робочих днів після його видання.

14. У разі покладення контрольно-ревізійної роботи на спеціаліста органу, зазначеного у пункті 2 цього Порядку, без створення самостійного структурного підрозділу погодження призначення на посаду і звільнення з посади такого спеціаліста здійснюється згідно з пунктами 3 – 12 цього Порядку.

15. Погодження осіб, які зараховуються до кадрового резерву на посади керівників підрозділів, здійснюється за процедурою, визначеною цим Порядком для призначення керівника підрозділу центрального органу виконавчої влади, урядового органу, органу управління.

16. За результатами контролю за проведенням внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу ГоловКРУ може порушувати перед його керівником питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях.

 

Начальник
Управління гармонізації
державного внутрішнього
фінансового контролю 

 
 
 
М. Г. Тимохін 


 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010