...
Реєструйся

Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9
березня 2011 р. N 233

Київ

Про
затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його
територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статті 13
Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок
проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових
та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, що додається.

2. Установити, що під
час проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування перевіряється також правильність нарахування за
період до 1 січня 2011 р. страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування та інших платежів, контроль за сплатою яких покладено на
територіальні органи Пенсійного фонду України.

3. Визнати такою, що
втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N
775 “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення
планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування” (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 68, ст. 2264).

 

Прем’єр-міністр
України
 

М.
АЗАРОВ
 


Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. N 233 


ПОРЯДОК
проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових
та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

1. Цей Порядок визначає
механізм проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами
(далі – органи Пенсійного фонду України) планових та позапланових перевірок на
підприємствах, в установах та організаціях, фізичних осіб – підприємців, які
відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” є платниками єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – платники
єдиного внеску), щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, контроль за
сплатою якого покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності
відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування.

2. Планові та
позапланові перевірки проводяться органами Пенсійного фонду України за
місцезнаходженням платника єдиного внеску, або у приміщенні відповідного органу
Пенсійного фонду України у випадках передбачених законом.

Планові та позапланові
перевірки проводяться на підставі бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та
інших документів.

3. Планова перевірка
передбачається у квартальному плані, який затверджується до 25 числа останнього
місяця кварталу, що передує плановому, відповідним органом Пенсійного фонду
України.

4. Періодичність
проведення планових перевірок визначається з урахуванням ступеня ризику від
провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання.

Для платників єдиного
внеску – суб’єктів господарювання встановлюється три ступені ризику – високий,
середній та незначний, зокрема:

1) до платників єдиного
внеску з високим ступенем ризику належать суб’єкти господарювання, що:

використовують працю
найманих осіб без нарахування єдиного внеску;

не подають органам
Пенсійного фонду України передбачені законодавством звіти і відомості;

систематично порушують
установлені строки сплати єдиного внеску;

не нараховують та не
сплачують єдиний внесок (за інформацією підрозділів податкової міліції, інших
органів державної влади або третіх осіб);

2) до платників єдиного
внеску із середнім ступенем ризику належать суб’єкти господарювання, що:

здійснюють нарахування
єдиного внеску у розмірі, меншому мінімального страхового внеску в розрахунку
на одного працівника;

порушують установлені
строки подання органам Пенсійного фонду України передбачених законодавством
звітів і відомостей;

порушують установлені
строки сплати єдиного внеску;

допускають помилки,
неузгодженість у звітах і відомостях, які подаються органам Пенсійного фонду
України.

3) до платників єдиного
внеску з незначним ступенем ризику належать суб’єкти господарювання, що не
мають ознак, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту.

5. Планові перевірки
платників єдиного внеску з високим ступенем ризику проводяться не частіше ніж
один раз на рік, із середнім – не частіше ніж один раз на два роки, з незначним
– не частіше ніж один раз на п’ять років.

6. Про планову
перевірку платник єдиного внеску інформується не пізніше ніж за десять днів до
дня її проведення письмовим повідомленням за формою, визначеною Пенсійним
фондом України.

Повідомлення
надсилається за рахунок коштів відповідного органу Пенсійного фонду України
платнику єдиного внеску рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається
особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі платника єдиного внеску.

Зазначене повідомлення
містить інформацію про:

дату початку та
закінчення проведення перевірки;

найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, діяльність
якої перевіряється;

найменування органу
Пенсійного фонду України.

7. Строк проведення
планової перевірки не повинен перевищувати 15 робочих днів, а для суб’єктів
малого підприємництва – п’ятьох робочих днів.

8. Позаплановою
перевіркою є перевірка платника єдиного внеску, яка не передбачена у
квартальному плані роботи органу Пенсійного фонду України.

Позапланові перевірки
проводяться органами Пенсійного фонду України без попереднього повідомлення
платника єдиного внеску за наявності однієї з таких обставин:

подання платником
єдиного внеску письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням
відповідному органові Пенсійного фонду України;

виявлення та
підтвердження недостовірності інформації, зазначеної у поданих платником
єдиного внеску документах обов’язкової звітності;

звернення фізичних та
юридичних осіб про порушення платником єдиного внеску вимог законодавства з
питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України. У такому
разі проводиться позапланова перевірка тільки за наявності згоди Пенсійного
фонду України;

неподання в
установлений строк платником єдиного внеску звітності без поважних причин, а
також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню такої звітності.

9. Строк проведення
позапланової перевірки не повинен перевищувати десяти робочих днів, а для
платників єдиного внеску – суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів.

10. Продовження строку
проведення планових та позапланових перевірок не допускається.

11. Питання, які
підлягають перевірці, та форма акта про її результати затверджуються Пенсійним
фондом України.

12. Платник єдиного
внеску має право оскаржити результати перевірки в установленому законом
порядку.

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...