Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України, форми подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Дер


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.03.2015

м. Київ

N 309
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 березня 2015 р. за N 323/26768

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України, форми подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України

З метою реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України;
форму подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 14 листопада 2013 року N 681 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів доходів і зборів України, форми подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів доходів і зборів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2013 року за N 2023/24555.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 березня 2015 року N 309
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 березня 2015 р. за N 323/26768


ПОРЯДОК
складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.
Запит на отримання публічної інформації (далі – Запит) – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
2. Розпорядниками публічної інформації відповідно до Закону є Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України), головні управління ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників, митниці ДФС, спеціалізовані державні податкові інспекції, державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах (крім м. Києва), об’єднані державні податкові інспекції (далі – органи ДФС України).
3. Публічною інформацією відповідно до Закону є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання органами ДФС України своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у їх володінні.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.
4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
5. Суб’єкт координації – структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу ДФС України, що організовує доступ до публічної інформації (далі – Суб’єкт координації).
6. Доступ до публічної інформації органів ДФС України забезпечується, зокрема, шляхом надання інформації на Запити.
7. Плата за надання інформації на Запит органами ДФС України надається відповідно до положень статті 21 Закону.
8. Відповідь на Запит про особу здійснюється з урахуванням заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про неї інших осіб відповідно до Закону.
9. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
10. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".
11. Громадський контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації органами ДФС України здійснюється відповідно до Закону.

II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

1. Запитувач має право звернутися до органів ДФС України із Запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання Запиту.
2. Запит може бути індивідуальним або колективним. Запит подається в усній чи письмовій формі, особисто від запитувача або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом, телефоном на вибір запитувача.
3. Письмовий Запит подається в довільній формі.
4. Запит повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено Запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання письмового Запиту.
5. Для спрощення процедури оформлення письмового Запиту запитувач може використати відповідну форму подання Запиту (далі – Форма запиту). Зазначену Форму запиту можна отримати у Суб’єкта координації в органах ДФС України або на офіційному веб-порталі ДФС України, субсайтах органів ДФС України у розділі "Публічна інформація".
6. Запитувач може заповнити в електронному вигляді Форму запиту на офіційному веб-порталі ДФС України або на субсайтах органів ДФС України.
7. Запит може бути подано запитувачем особисто до Суб’єкта координації в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, установленими для органів ДФС України.
8. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, факсом, електронною поштою. Відповідь на Запит надається у спосіб, обраний запитувачем.
9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий Запит, його оформлює Суб’єкт координації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в Запиті та надає копію Запиту особі, яка його подала.
10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії Запиту проставляється відмітка про отримання Запиту. Така копія повертається запитувачу.

III. Строк розгляду Запитів

1. Відповідь на Запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання відповідно до вимог статті 20 Закону.
2. У разі коли Запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду Запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Запиту.
3. У разі якщо Запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання Запиту.

IV. Відмова та відстрочка в задоволенні Запиту

1. У задоволенні Запиту може бути відмовлено у випадках та порядку, передбачених статтею 22 Закону.
2. Відстрочка в задоволенні Запиту допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 березня 2015 року N 309


Форма
подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України

Розпорядник інформації _______________________________________________________________
                                                  (найменування органу Державної фіскальної служби України – розпорядника інформації)

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 Описание: C:\Documents and Settings\market2\Application Data\Liga70\Client\Session\re26768_img_001.gif у письмовому вигляді

 Описание: C:\Documents and Settings\market2\Application Data\Liga70\Client\Session\re26768_img_001.gif електронною поштою

 Описание: C:\Documents and Settings\market2\Application Data\Liga70\Client\Session\re26768_img_001.gif телефоном

 Описание: C:\Documents and Settings\market2\Application Data\Liga70\Client\Session\re26768_img_001.gif факсом

 Описание: C:\Documents and Settings\market2\Application Data\Liga70\Client\Session\re26768_img_001.gif фізична особа

 Описание: C:\Documents and Settings\market2\Application Data\Liga70\Client\Session\re26768_img_001.gif юридична особа

 Описание: C:\Documents and Settings\market2\Application Data\Liga70\Client\Session\re26768_img_001.gif об’єднання громадян без
статусу юридичної особи

Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб),
найменування організації (для юридичних осіб),
прізвище, ім’я, по батькові представника (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти,
номер телефону запитувача

 

Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати мені відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

 Описание: C:\Documents and Settings\market2\Application Data\Liga70\Client\Session\re26768_img_001.gif поштою

 Описание: C:\Documents and Settings\market2\Application Data\Liga70\Client\Session\re26768_img_001.gif електронною поштою

 Описание: C:\Documents and Settings\market2\Application Data\Liga70\Client\Session\re26768_img_001.gif факсом

Поштова адреса
(якщо вибрано форму відповіді "поштою")

(вказати поштову адресу)

Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді "електронною поштою")

(вказати e-mail)

Факс
(якщо вибрано форму відповіді "факсом")

(вказати номер факсу)

Посада, прізвище, ім’я та по батькові представника запитувача (для юридичних осіб)

 

Дата запиту

 

Підпис (у разі подання запиту в письмовому вигляді)

 

Заповнюється в органі Державної фіскальної служби України

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата отримання запиту

 


Примітки:
1. Інформацію про документи, які знаходяться у володінні органів Державної фіскальної служби України, розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua), субсайтах територіальних органів Державної фіскальної служби України.
2. Запит на отримання публічної інформації (далі – Запит) може бути подано в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку:
на поштову адресу: ____________________________________________________________________
                (адреса місцезнаходження органу Державної фіскальної служби України, на яку надсилаються Запити)
(на конверті вказувати "Публічна інформація");
на електронну адресу: _________________________________________________________________;
                (адреса електронної пошти органу Державної фіскальної служби України, на яку надсилаються Запити)
факсом: _____________________________________________________________________________;
                        (номер факсу органу Державної фіскальної служби України, на який надсилаються Запити)
за телефоном: ________________________________________________________________________;
                         (номер телефону органу Державної фіскальної служби України, на який надходять Запити)
в усній формі особисто посадовим особам _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
               (структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу Державної фіскальної служби України, що                                                                    організовує доступ до публічної інформації)


Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Матеріали до теми


Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено
22 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закони «Про затвердження Указу Президента України»: №2263-ІХ “Про продовження строку дії воєнного стану ...
Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...