Передплати журнал

Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу


Завантажити у форматі Word

МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 жовтня 1995 року N 277 

Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету статистики України
 від 5 грудня 2008 року N 489

На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики наказую:

1. Затвердити типові форми первинного обліку і ввести їх в дію з 1 січня 1996 року:

П-2 “Особова картка”;

П-9 “Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них”;

П-10 “Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них”;

П-11 “Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них”.

2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А. О.):

2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам “Бланковидаву”, міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам зразки затверджених форм первинної облікової документації.

2.2. Підготувати і направити Мінпраці України пропозиції щодо внесення відповідних змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.93 N 58.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України від 11.08.93 N 180.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

О. Г. Осауленко


Типова форма N П-2
затверджена
наказом Мінстату України
від 27.10.95 р. N 277


Особова картка N ___

Форма N П-2 втратила чинність
(згідно з наказом Державного комітету статистики України
 від 5 грудня 2008 року N 489)

 

Типова форма N П-9
затверджена
наказом Мінстату України
від 27.10.95 р. N 277 


 
код ЄДРПОУ       ********                               **********
                                            Код за УКУД **********

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них

 *****************************************************************
 *   Дата     *Від кого*Підста-* Надходження    * Витрачення     *
 **************отримано*ва (на-***********************************
 *Чис-*Мі-*Рік*або кому*ймену- *Кількість  *Сума*Кількість  *Сума*
 *ло  *ся-*   *відпуще-*вання  *************    ******************
 *    *ць *   *но      *докуме-*тру- *вкла-*    *тру- *вкла-*    *
 *    *   *   *        *нта,   *дових*дишів*    *дових*дишів*    *
 *    *   *   *        *номер і*кни- *(се- *    *кни- *(се- *    *
 *    *   *   *        *дата   *жок  *рія і*    *жок  *рія і*    *
 *    *   *   *        *       *(се- *номер*    *(се- *номер*    *
 *    *   *   *        *       *рія і*     *    *рія і*     *    *
 *    *   *   *        *       *номер*     *    *номер*     *    *
 *****************************************************************
 * 1  * 2 * 3 *   4    *  5    *  6  *  7  * 8  *  9  *  10 * 11 *
 *****************************************************************
 

 

Типова форма N П-10
затверджена
наказом Мінстату України
від 27.10.95 р. N 277 


Ідентифікаційний ********
код ЄДРПОУ       ********                               **********
                                            Код за УКУД **********

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

 *****************************************************************
 *NN*Дата прийому*Прізвище,*Посада,  *Найменування*Дата і номер  *
 *пп*або заповне-*ім'я та  *професія *структурного*документа, на *
 *  *ння трудової*по бать- *працівни-*підрозділу  *підставі якого*
 *  *книжки чи   *кові вла-*ка, який *            *прийнято пра- *
 *  *вкладиша до *сника    *здав або *            *цівника       *
 *  *неї         *трудової *на якого *            *              *
 *  **************книжки   *заповнена*            *              *
 *  *Чис-*Мі-*Рік*         *трудова  *            *              *
 *  *ло  *ся-*   *         *книжка чи*            *              *
 *  *    *ць *   *         *вкладиш  *            *              *
 *****************************************************************
 *1 * 2  * 3 * 4 *    5    *   6     *     7      *      8       *
 *****************************************************************
                                               Продовження таблиці
 *****************************************************************
 *Розписка відпо- *Серія і *Сума, отрима-*Дата і під-*Розписка   *
 *відальної особи,*номер   *на при випис-*става вида-*працівника *
 *яка приймала або*трудової*ці трудової  *чі праців- *в отриманні*
 *заповнювала тру-*книжки  *книжки чи    *нику трудо-*трудової   *
 *дову книжку чи  *чи вкла-*вкладиша до  *вої книжки *книжки     *
 *вкладиш         *диша до *неї          *при звіль- *           *
 *                *неї     *             *ненні      *           *
 *****************************************************************
 *      9         *  10    *    11       *   12      *   13      *
 *****************************************************************
 

 

 
 
М. П.
 

Типова форма N П-11
затверджена
наказом Мінстату України
від 27.10.95 р. N 277


                                                     **********
                                            Код за УКУД **********
 
Ідентифікаційний ********                        Затверджую
код ЄДРПОУ       ********                  Керівник підприємства
                                          (установи, організації)
                                          "___" _________ 199__ р.

Акт
на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них

 

“___” ___________ 19____ р.

Місто _____________________


     Нами ________________________________________________________
__________________________________________________________________
(зазначити посаду, прізвище, ім'я та по батькові) складено цей акт
в тому, що за період з "___" ___________ 19___ р.
по "___" ___________ 19___ р. ____________________________________
                                (повне найменування підприємства,
__________________________________________________________________
                    установи або організації )
зіпсовано ________________________________________________________
__________________________________________________________________
             (зазначити докладно причину зіпсування)
"_________" штук _________________________________________________
                                   (літерами)
бланків трудових книжок (або вкладишів до них)
__________________________________________________________________
     (перелічити серію і номер кожного бланка трудової книжки
__________________________________________________________________
                       або вкладиша до неї)
_______________________________________________________________ на
_______________________ мові(ах), які "___" ____________    ___ р.
     (назва мови)
знищені шляхом спалення.
     Акт складений на списання зіпсованих бланків трудових  книжок
(або вкладишів до них) з підзвіту ________________________________
                                      (повне найменування
__________________________________________________________________
             підприємства, установи або організації)
 

Підписи:
____________

 

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...