Реєструйся

Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитаці


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2014

м. Київ

N 26

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2014 р. за N 97/24874

Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації

Відповідно до підпункту 34.2 пункту 34 розділу IV Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, статті 64 Закону України “Про вищу освіту” та з метою упорядкування штатів і штатних нормативів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, що додаються.

2. Керівникам вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації (далі – заклади) привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

З метою економного і раціонального використання коштів не допускати збільшення чисельності працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду, що склалась на 01 вересня 2014 року, крім створення нових вищих навчальних закладів та інших випадків збільшення чисельності працівників цих закладів за рішеннями Кабінету Міністрів України.

Надати право керівникам закладів вводити чисельність посад працівників, визначену за затвердженими нормативами, в повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду.

3. Надати право керівникам закладів у разі виробничої необхідності в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці та кількості посад, визначених за нормативами, затвердженими цим наказом, здійснювати заміну посад (крім керівних) окремих структурних підрозділів з метою врахування специфіки навчально-виховного процесу у конкретному закладі. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, науково-педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

У разі виробничої необхідності або на період здійснення закладом певної обмеженої у часі діяльності (зокрема організація підготовки та проходження ліцензійної або акредитаційної експертиз) навчальними закладами за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади, але не більше 10 % від загальної чисельності працівників навчального закладу, розрахованої за нормативами, затвердженими цим наказом.

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Дніпрова О. С.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2014 року.

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України –
керівник апарату

В. М. Коломієць

Заступник
Міністра фінансів України

С. О. Рибак

Голова Центрального комітету
Профспілки працівників
освіти і науки України

Г. Ф. Труханов

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Виконавчий директор
Національної Асамблеї
інвалідів України

Н. Скрипка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
11.01.2014 N 26

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2014 р. за N 97/24874

Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації

1. Цими Типовими штатними нормативами встановлюються норми введення посад у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації.

Структура вищого навчального закладу формується керівником навчального закладу залежно від потреб навчально-виховного процесу та з метою раціонального і ефективного використання коштів та робочого часу працівників.

Ці Типові штатні нормативи визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць) та поширюються на вищі навчальні заклади III – IV рівнів акредитації, заклади післядипломної освіти (далі – навчальні заклади) державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, за винятком вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом.

Кількість викладацького складу визначається залежно від контингенту осіб, які навчаються за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб, згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України нормативами осіб, що навчаються, здобувачів тощо на одну штатну посаду викладача. Цими Типовими штатними нормативами не встановлені норми щодо визначення кількості викладацького складу (викладачі-стажисти, асистенти, викладачі, старші викладачі, доценти, професори) навчальних закладів.

Штатний розпис навчального закладу розробляється в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці з дотриманням найменувань посад та вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами.

2. У цих Типових штатних нормативах контингент осіб, що навчаються, у тому числі розрахунковий (приведений), визначається як загальна кількість студентів, аспірантів, які навчаються за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) і кошти фізичних (юридичних) осіб, на 01 січня відповідного календарного року.

При цьому розрахунковий (приведений) контингент визначається з урахуванням кількості студентів, аспірантів денної форми навчання та екстернів із коефіцієнтом 1, вечірньої форми навчання – з коефіцієнтом 0,25, заочної (дистанційної) форми навчання – з коефіцієнтом 0,1.

Посади працівників вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, кількість яких залежить від контингенту студентів (у тому числі розрахункового (приведеного)), вводяться за рахунок коштів загального і спеціального фондів пропорційно кількості студентів, які навчаються за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) і за кошти фізичних (юридичних) осіб відповідно.

I. Ректорат

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Керівник (ректор, президент)

1

На навчальний заклад

Директор філії

1

На територіально-відокремлену філію

Перший заступник керівника (перший проректор, перший віце-президент)

1

На навчальний заклад

Заступники керівника (проректори, віце-президенти)*

2

За розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів, що навчаються за державним замовленням і за кошти фізичних (юридичних) осіб:
до 2000 осіб

3

до 6000 осіб

5

до 12000 осіб

____________
* Посада проректора з наукової роботи вводиться в межах загальної чисельності проректорів за розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів, які навчаються за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) і за кошти фізичних (юридичних) осіб, понад 1500 осіб та з урахуванням однієї з таких додаткових умов:

1) за наявності спеціалізованої вченої ради;

2) за наявності аспірантури;

3) за наявності у структурі вищого навчального закладу наукових підрозділів (науково-дослідних інститутів, частин, секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій)

Помічник керівника

1

На навчальний заклад

1

Додатково вводиться за розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів 6000 і більше осіб

Секретар-друкарка

2

За розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів до 12000 осіб

3

12000 і більше осіб

Інспектор

1

За розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів 6000 і більше осіб

Головний інженер

1

На навчальний заклад

Головний механік

1

На навчальний заклад

Головний енергетик

1

На навчальний заклад

Учений секретар

1

На навчальний заклад

Юрисконсульт

1

За розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів 2000 осіб, але не менше однієї посади на навчальний заклад

0,5

Додатково на кожну 1000 розрахункового (приведеного) контингенту студентів та аспірантів понад 2000 осіб.

Практичний психолог або соціальний педагог

Вводяться у штатні розписи навчальних закладів за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку одна посада на 1000 студентів та аспірантів денної форми навчання, але не більше п’яти посад на навчальний заклад, та фінансуються за рахунок коштів спеціального фонду

Керівник підрозділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вищого навчального закладу

1

На підрозділ

Фахівець з профорієнтації випускників навчального закладу (провідний, I, II категорій, без категорії)

1

На кожну 1000 студентів денної форми навчання, але не більше п’яти посад на навчальний заклад

Підрозділ з роботи з іноземними студентами

Керівник підрозділу

1

На підрозділ

Інспектор

1

Вводиться на кожні 75 іноземних студентів (аспірантів, стажистів)

Секретар-друкарка

1

На підрозділ

II. Факультет

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Декан

1

За наявності контингенту студентів на факультеті:
з денною формою навчання не менше 200 осіб.
За наявності на факультеті студентів денного, заочного (дистанційного), екстернатного, вечірнього навчання (змішаний контингент) посада декана вводиться за розрахунковим (приведеним) контингентом студентів 200 осіб

Виконання обов’язків заступників декана покладається на науково-педагогічних працівників факультету за таких умов:

 

не менше 500 осіб, що навчаються

1000 – 1500 осіб, що навчаються

понад 1500 осіб, що навчаються

Факультет з денною формою навчання

1

2

3

 

не менше 600 осіб, що навчаються

1200 – 1800 осіб, що навчаються

понад 1800 осіб, що навчаються

Факультет із змішаним контингентом

1

2

3

Диспетчер факультету

1

За наявності контингенту студентів з денною формою навчання не менше 200 осіб

2

За наявності контингенту студентів з денною формою навчання не менше 1000 осіб

3

За наявності контингенту студентів з денною формою навчання понад 2000 осіб

Секретар-друкарка** на факультетах з денною формою навчання

1

За наявності контингенту студентів з денною формою навчання не менше 200 осіб

0,5

Додатково на кожні 300 осіб з денною формою навчання понад 200 осіб

____________
** На факультетах зі змішаним контингентом студентів посада секретаря-друкарки факультету встановлюється за розрахунковим (приведеним) контингентом студентів 200 осіб. На кожні 300 осіб приведеного контингенту понад 200 осіб затверджується додатково по 0,5 посади секретаря-друкарки факультету

Завідувач господарства (на факультеті)

1

Вводиться у разі розміщення факультету в окремій будівлі


Структура та чисельність працівників навчально-наукового інституту (центру), обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, обсерваторії, ботанічного саду, студентського містечка, навчально-дослідної, навчально-наукової станції (бази, бюро, служби), віварію, інституту (центру) післядипломної освіти та інших структурних підрозділів вищого навчального закладу, що не передбачені цим наказом, визначаються закладом самостійно з урахуванням пунктів 2 та 3 цього наказу.

III. Кафедра

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Завідувач кафедри

1

За умови створення кафедри

Завідувач навчальної лабораторії

1

На кожну обладнану навчальну лабораторію на кафедрах, які забезпечують підготовку за певною освітньо-професійною програмою

Старший лаборант, лаборант, технік

Чисельність старших лаборантів, лаборантів, техніків встановлюється з урахуванням чисельності викладацького складу кафедри:
для кафедр, які забезпечують природничо-математичну та/або технічну підготовку, чисельність старших лаборантів, лаборантів, техніків встановлюється в обсязі до 40 % чисельності викладацького складу кафедри;
для кафедр, які забезпечують загальноекономічну та/або соціально-гуманітарну підготовку, – в обсязі до 25 % чисельності викладацького складу кафедри

Інженер (провідний, I, II категорій, без категорії)

1

За наявності складного обладнання

У навчальних закладах з підготовки працівників мистецтв та на мистецьких факультетах (у навчальних структурних підрозділах) інших навчальних закладів на кафедрах вводяться посади концертмейстерів, виходячи з обсягу навантаження на ставку 960 годин на рік та з урахуванням обсягу практичних (у тому числі індивідуальних) занять за навчальними планами на підготовку осіб за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

IV. Навчально-виробнича (навчальна) майстерня

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Завідувач навчальної майстерні

1

На навчальну майстерню, де проводиться практичне навчання студентів

Майстер виробничого навчання

З розрахунку одна ставка на 1080 годин/рік практичних занять зі студентами відповідно до навчального плану

V. Навчальні підрозділи

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

1501 – 6000

6001 – 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Навчальний відділ

Керівник відділу

1

1

1

1

Заступник керівника відділу

1

1

2

Завідувач виробничої практики

1

1

1

1

Методист

1

4

6

8

Інспектор

1

3

6

9

Диспетчер

1

1

2

3

Секретар навчальної частини

1

1

1

1

Методист із заочної форми навчання

Одна посада на кожні 500 студентів заочної (дистанційної) форми навчання.
При розрахунку посад методистів із заочної (дистанційної) форми навчання контингент студентів визначається у фізичних особах

Інженер-програміст або адміністратор бази даних (обслуговування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО))

1

2

4

4

Навчально-методичний відділ

Керівник відділу

1

1

1

1

Заступник керівника відділу

1

1

1

Методист

2

4

6

9

Старший інспектор, інспектор

1

1

2

3

Секретар-друкарка

1

1

1

1

Підрозділ з організації виховної роботи студентів

Керівник підрозділу

1

1

1

1

Заступник керівника підрозділу

1

1

1

Культорганізатор

3

5

7

8

Секретар-друкарка

1

1

1

1

Підрозділ технічних засобів навчання

Керівник підрозділу

1

1

Провідний інженер (інженер-електронік)

1

1

2

Інженер (інженер-електронік) (I, II категорій, без категорії)

1

1

1

2

Технік

1

1

Навчально-консультаційний центр (пункт)

Завідувач навчально-консультаційного центру (пункту)

Посада вводиться за контингентом студентів заочної форми навчання не менше 200 осіб

Секретар-друкарка

Посада вводиться за контингентом студентів заочної форми навчання не менше 200 осіб

VI. Аспірантура

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Завідувач аспірантури

1

За наявності не менше 50 аспірантів усіх форм навчання (фізичних осіб)

Фахівець* (провідний, I або II категорії)

1

За наявності не менше 100 аспірантів усіх форм навчання (фізичних осіб)

2

За наявності 300 і більше аспірантів усіх форм навчання (фізичних осіб)

Секретар-друкарка

1

За наявності не менше 100 аспірантів усіх форм навчання (фізичних осіб)

____________
* Назви посад визначаються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

VII. Підрозділ наукової роботи студентів*

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Керівник підрозділу

1

За наявності не менше 50 студентів, що займаються науковою діяльністю

Фахівець** (провідний, I, II категорій, без категорії)

2

На підрозділ

____________
* У вищому навчальному закладі створюється один підрозділ наукової роботи студентів, який веде роботу з різних напрямів науково-дослідної роботи.

** Назви посад визначаються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

VIII. Редакційно-видавничий підрозділ

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Начальник підрозділу

1

При чисельності працівників відділу не менше 5 осіб

Чисельність працівників відділу встановлюється відповідно до обсягів роботи
(в авторських аркушах) на рік:

Редактор (провідний, I та II категорій)

1

На кожні 110 авторських аркушів на рік

Редактор технічний

1

На 900 авторських аркушів на рік

Коректор

1

На 210 авторських аркушів на рік

Оператор копіювальних і розмножувальних машин (I, II категорій)

1

На відділ

Секретар-друкарка

1

На 340 авторських аркушів на рік

IX. Експлуатаційно-технічний відділ*

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Начальник відділу

1

1

Заступник начальника відділу

1

Інженер (провідний, I, II категорій, без категорії)

1

2

3

5

Технік

1

2

Старший диспетчер

1

1

____________
* Чисельність працівників, що обслуговують котельні, вентиляційні, бойлерні установки, насосні станції, встановлюється за галузевими нормативами відповідних сфер діяльності.

X. Відділ матеріально-технічного забезпечення (відділ постачання)

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Начальник відділу

1

1

1

1

Інженер (провідний, I, II категорій, без категорії)

2

2

3

Старший товарознавець

1

1

1

Товарознавець

1

1

1

2

Завідувач центрального складу

Посада вводиться у тих випадках, коли є центральний склад, з якого матеріальні цінності відпускаються на інші спеціалізовані склади

Завідувач складу

Посада вводиться замість посади комірника за наявності цінностей на суму не менше 200 тис. гривень.
При територіальній відокремленості на кожний склад за цими самими нормативами може вводитись посада завідувача складом

Комірник

Вводиться за наявності обсягу цінностей для зберігання на суму до 200 тис. гривень, а також додатково до посади завідувача складу за номенклатурою цінностей понад 2000 найменувань

Агент з постачання

1

1

2

2

Вантажник

1

2

3

4

XI. Планово-фінансовий відділ

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

Начальник відділу

1

1

1

Заступник начальника відділу

1

2

2

Економіст (провідний, I, II категорій, без категорії)

4

6

12

XII. Бухгалтерська служба

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Головний бухгалтер (бухгалтерська служба утворюється відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59)

1

1

1

1

Заступник головного бухгалтера

1

2

4

7

Бухгалтер, економіст, інженер-електронік (обслуговування комп’ютерної техніки) (провідний, I, II категорій, без категорії)

9

19

30

55

Старший касир

1

1

2

Касир

1

2

3

4

XIII. Підрозділ внутрішнього аудиту

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Керівник підрозділу

1

1

1

1

Ревізор, економіст, бухгалтер-ревізор (провідний, I, II категорій, без категорії)

1

2

3

4

XIV. Відділ кадрів

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Начальник відділу

1

1

1

1

Заступник начальника відділу

1

1

1

Старший інспектор з кадрів

1

4

5

8

Інспектор з кадрів

2

4

6

10

Секретар-друкарка

1

1

1

1

XV. Канцелярія та архів

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Завідувач канцелярії

1

1

1

1

Діловод

1

1

1

1

Завідувач архіву

1

1

Архіваріус

1

1

1

1

Секретар-друкарка

0,5

0,5

1

1

Стенографіст

0,5

0,5

0,5

0,5

Диспетчер

1

1

Експедитор

0,5

1

1

Кур’єр

1

1

1

2

XVI. Режимно-секретний підрозділ

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Начальник режимно-секретного підрозділу

1

1

Фахівець з режиму секретності (I, II категорій, без категорії)

1

1

1

1

Секретар-друкарка

0,5

1

1

1

XVII. Військово-мобілізаційний підрозділ

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Начальник військово-мобілізаційного підрозділу

1

1

1

Інженер з мобілізаційної роботи (провідний, I, II категорій, без категорії)

1

0,5

1

1

Секретар-друкарка

0,5

1

1

1

XVIII. Штаб цивільної оборони

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Начальник штабу

1

1

1

1

Інженер з цивільної оборони

0,5

0,5

1

2

XIX. Господарський відділ

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Начальник відділу

1

1

1

1

Завідувач господарства

1

1

1

1

Інженер з ремонту (провідний, I, II категорій, без категорії (у тому числі інженер з експлуатації))

2

3

5

6

Диспетчер

1

1

1

1

1. Посада коменданта вводиться у кожному навчальному закладі, якщо площа приміщення споруди становить до 10 тис. кв. метрів.

На кожні 10 тис. кв. метрів окремо розташованих споруд вводиться додатково посада коменданта.

2. Посада прибиральника службових приміщень встановлюється з розрахунку одна посада прибиральниці на 550 кв. метрів площі, що прибирається. Додаткова кількість штатних одиниць прибиральниць встановлюється у вищих навчальних закладах, що працюють у дві зміни, при розрахунку 0,12 посади прибиральниці на кожні 550 кв. метрів площі, що прибирається.

Норми часу та роботи, що виконуються прибиральниками службових приміщень, визначаються відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105.

3. Посада гардеробника в осінньо-зимовий період встановлюється з розрахунку один гардеробник на 350 місць у гардеробі, що обслуговуються. У навчальних закладах, які працюють у дві зміни, додатково вводиться 0,5 посади гардеробника з розрахунку 350 місць у гардеробі, що обслуговуються.

4. Посада двірника вводиться відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105.

5. Посада садівника передбачається за наявності не менше 2 га площі озеленення.

6. Посада сторожа вводиться у штатні розписи навчальних закладів, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони. Кількість штатних одиниць посади сторожа визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105.

7. Кількість робітників, зайнятих обслуговуванням будинків (будівель) (робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків, операторів котелень, слюсарів-сантехніків, електромонтерів з обслуговування та ремонту електроустаткування, столярів, ліфтерів тощо), визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105.

8. Посада швейцара (вахтера) вводиться з розрахунку одна посада на зміну на навчальний корпус, на відокремлену навчально-виробничу майстерню (лабораторію), що розташована в окремій будівлі.

9. Посади водія автотранспортних засобів та вантажника встановлюються з розрахунку одна посада водія на працюючий автотранспортний засіб, одна посада вантажника на дві працюючі вантажні машини. Посада начальника автотранспортного підрозділу вводиться за наявності 50 і більше автотранспортних засобів, а посада старшого механіка (механіка) автотранспортного підрозділу вводиться за наявності не менше 15 автотранспортних засобів.

У разі необхідності за рахунок загального фонду можуть утримуватись ставки водіїв автотранспортних засобів, що згідно з навчальними планами використовуються у навчальному процесі.

10. Кількість посад ліфтерів визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105.

11. Посада техніка електрозв’язку з обслуговування автоматичної телефонної станції встановлюється з розрахунку 0,35 людино-години на місяць на один монтований номер станції. Для обслуговування АТС (цифрової) вводяться дві посади техніка електрозв’язку.

XX. Служба з охорони праці

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12000

понад 12000

1

2

3

4

5

Керівник служби з охорони праці

1

1

1

Інженер з охорони праці (провідний, I, II категорій, без категорії)

1

2

3

4

Інструктор з протипожежної профілактики

0,5

1

1

1

XXI. Бібліотека

Структура та штатні нормативи бібліотеки навчального закладу визначаються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 вересня 2012 року N 1058 “Про затвердження Типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек вищих навальних закладів III – IV рівнів акредитації”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за N 1729/22041.

XXII. Гуртожиток

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Завідувач гуртожитку

1

На гуртожиток з кількістю місць для проживання понад 250. За умови введення посади завідувача гуртожитку посада коменданта не вводиться

Комендант

1

На гуртожиток з кількістю місць для проживання до 250

Каштелян

0,5

З розрахунку на кожні 200 осіб, що проживають у гуртожитках, але не менше 0,5 посади на заклад

Паспортист

0,5

Вводиться у навчальних закладах, що мають гуртожиток, з кількістю до 500 (включно) студентів, що проживають у гуртожитку

1

Вводиться у навчальних закладах, що мають гуртожиток, з кількістю понад 500 студентів, що проживають у гуртожитку

Вихователь

1

На гуртожиток

Черговий гуртожитку

1

На зміну при 40-годинному робочому тижні

Завідувач камери схову (ручного багажу)

1

Вводиться за наявності камери схову і понад 250 осіб, що проживають у гуртожитку

Гардеробник

1

Вводиться у гуртожитку, що обладнаний гардеробом, за наявності не менше 300 осіб, що проживають у гуртожитку

Прибиральник службових приміщень

1

З розрахунку на 550 кв. м площі гуртожитку, що прибирається, без врахування площі кімнат, де проживають студенти

Двірник

 

Відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105

Електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування, слюсар-сантехнік, столяр, сторож, ліфтер, оператор котельні та інші робітники, що обслуговують будинки (будівлі)

 

Відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 105

Директор департаменту
економіки та фінансування

С. В. Даниленко

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...