...
Реєструйся

Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2009 року N 406

Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування

На виконання пункту 8 Плану заходів на період до 2011 року щодо реалізації Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 року N 1134, наказую:

1. Затвердити Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування, що додаються.

2. Рекомендувати обласним, міським, районним (районним у містах), сільським, селищним радам при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик і відповідних посадових інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування керуватися Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками.

3. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування спільно з управлінням організаційної роботи, документообігу та контролю забезпечити в установленому порядку доведення цього наказу до відома Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник
Головдержслужби 

 
Т. Мотренко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головдержслужби
від 29 грудня 2009 р. N 406 

ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ (СЕКРЕТАР) ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ (АПАРАТУ) МІСЦЕВОЇ РАДИ

Завдання, обов’язки та повноваження. Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, ефективну взаємодію між структурними підрозділами виконавчого комітету (апарату) ради, виконавчими органами ради, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями. Здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, господарське забезпечення діяльності виконавчого комітету (апарату) ради. Вносить пропозиції голові ради щодо структури та штатного розпису виконавчого комітету (апарату) ради. Організовує підготовку засідань та нарад виконавчого комітету (апарату) ради (керуючий справами виконавчого апарату обласної, районної ради також організовує підготовку сесійних засідань, засідань постійних депутатських комісій, президії ради). Забезпечує підготовку та виконання планів роботи виконавчого комітету (апарату) ради, формування планів засідань виконавчого комітету ради, контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва ради, виконавчого комітету (апарату) ради та їх своєчасне розсилання адресатам. Контролює виконання рішень ради, керівництва виконавчого комітету (апарату) ради, регламенту роботи ради та її виконавчого комітету (апарату). Забезпечує відповідність чинному законодавству проектів рішень ради та її виконавчого комітету, дотримання порядку роботи з документами. Подає рішення виконавчого комітету та голови ради, що підлягають державній реєстрації, до органів, що проводять відповідну реєстрацію. Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах виконавчого комітету (апарату) ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях. Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву. Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого комітету (апарату) ради. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем. Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень ради; проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої території. Забезпечує проведення масових заходів. Забезпечує гласність у роботі виконавчого комітету (апарату) ради. Здійснює розробку проектів кошторису адміністративно-господарських витрат та вносить відповідні пропозиції керівництву ради, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників виконавчого комітету (апарату) ради. Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників виконавчого комітету (апарату) ради, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у виконавчому комітеті (апараті) ради, здійснює заходи з питань запобігання проявам корупції. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету (апарату) ради, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

Має право. За дорученням керівництва ради представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками виконавчого комітету (апарату) ради посадових обов’язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого комітету (апарату) ради та служби в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ МІСЬКОЇ РАДИ

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює координацію роботи, пов’язаної з виконанням основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), здійснює керівництво діяльністю департаменту. Забезпечує виконання покладених на департамент завдань. Відповідно до Положення про департамент очолює його та контролює роботу працівників департаменту, визначає ступінь відповідальності заступників директора департаменту, керівників структурних підрозділів. Вносить пропозиції міському голові щодо структури та штатного розпису департаменту. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників департаменту. Організовує розроблення та впровадження, в межах компетенції департаменту, стратегічних планів, комплексних регіональних, місцевих програм та планів розвитку відповідної сфери управління. В межах компетенції видає накази з основної діяльності, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, віднесених до компетенції департаменту, та внесення їх на розгляд міського голови, міської ради та її виконавчого комітету. Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку відповідної сфери управління, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій. Забезпечує на відповідній території в межах наданих повноважень реалізацію міжнародних зобов’язань України. Організовує підготовку аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території у певній сфері діяльності тощо. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на департамент у відповідній сфері управління. У процесі виконання завдань забезпечує співробітництво департаменту з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників департаменту, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників департаменту. Забезпечує роботу з ведення діловодства та контролю в департаменті. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в департаменті. Звітує міському голові та міській раді про стан виконання завдань та повноважень, покладених на департамент. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності департаменту, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

Має право. За дорученням керівництва ради представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції. В межах своїх повноважень та на виконання завдань департаменту видавати накази з питань основної діяльності департаменту, організовувати та контролювати їх виконання. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, за результатами вносити пропозиції міському голові, раді щодо поліпшення їх діяльності чи притягнення до відповідальності керівників цих органів. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками департаменту посадових обов’язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи департаменту та служби в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки, побутового обслуговування населення, торгівлі, земельних відносин, приватизації та оренди комунального майна; основи управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК, ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ МІСЬКОЇ РАДИ

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю департаменту у межах делегованих повноважень. У разі відсутності директора департаменту його обов’язки виконує перший заступник (у разі відсутності директора департаменту та його першого заступника, обов’язки директора департаменту виконує його заступник). Забезпечує координацію та регулювання окремого напряму діяльності, який характеризується комплексністю їх вирішення у відповідній сфері управління та з урахуванням визначених показників. Аналізує, у межах наданих повноважень, стан та тенденції розвитку відповідної сфери управління, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій. Контролює виконання рішень міської ради, розпоряджень міського голови, виконавчого комітету, директора департаменту в межах делегованих йому повноважень та компетенції. Здійснює в межах повноважень контроль за дотриманням підвідомчими підприємствами, установами, організаціями вимог законодавства України, рішень ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до його компетенції. Організовує та бере участь у підготовці проектів рішень з питань, що стосуються діяльності департаменту, для внесення їх на розгляд міського голови, міської ради, виконавчого комітету. Визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту в межах повноважень, делегованих йому директором департаменту. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників департаменту, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності. У межах своєї компетенції вносить пропозиції директору департаменту щодо потреб і пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників департаменту. Організовує, забезпечує і контролює надання послуг в межах закріпленої за департаментом компетенції. Здійснює, у межах наданих повноважень, організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління з питань, що належать до компетенції департаменту. Розглядає в межах повноважень скарги, заяви, листи та звернення громадян, забезпечує підготовку відповідей на них. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

Має право. За дорученням керівництва представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов’язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи департаменту та служби в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки, побутового обслуговування населення, торгівлі, земельних відносин, приватизації та оренди комунального майна; основи управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ (САМОСТІЙНОГО), ІНШОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ МІСЬКОЇ (РАЙОННОЇ В МІСТІ) РАДИ

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на управління, відділ, інший виконавчий орган міської (районної в місті) ради завдань. Визначає ступінь відповідальності заступників керівника управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради, керівників його структурних підрозділів. У межах своєї компетенції видає накази, організовує підготовку проектів рішень голови, виконавчого комітету та міської (районної в місті) ради, контролює їх виконання. Вносить голові ради пропозиції щодо структури та штатного розпису управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради. Керує розробкою проектів комплексних регіональних, місцевих програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території тощо. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління. Забезпечує виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами у певній сфері, зокрема європейської та євроатлантичної інтеграції. У процесі виконання завдань, покладених на управління, відділ, інший виконавчий орган міської (районної в місті) ради, забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує роботу з ведення діловодства в управлінні, відділі, іншому виконавчому органі міської (районної в місті) ради. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні, відділі, іншому виконавчому органі міської (районної в місті) ради. Інформує голову та відповідну раду про стан виконання повноважень, покладених на управління, відділ, інший виконавчий орган міської (районної в місті) ради. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

Має право. За дорученням керівництва ради представляти міську (районну в місті) раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. В межах своїх повноважень та на виконання завдань управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради видавати накази, організовувати та контролювати їх виконання. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на управління, відділ, інший виконавчий орган міської (районної в місті) ради завдань. Проводити перевірки, інспекції та контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками департаменту посадових обов’язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради та служби в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”.

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ (САМОСТІЙНОГО), ІНШОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ МІСЬКОЇ (РАЙОННОЇ В МІСТІ) РАДИ

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради у порядку делегованих йому начальником управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради повноважень. У разі відсутності начальника управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради виконує його обов’язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради щодо реалізації завдань у підвідомчій сфері управління та закріплених за управлінням, відділом, іншим виконавчим органом ради показників. Визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради в межах повноважень, делегованих йому керівником управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради. Організовує розробку програм, що належать до компетенції управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради, в межах наданих йому повноважень. Контролює виконання рішень голови, виконавчого комітету та міської (районної в місті) ради в межах делегованих йому повноважень і компетенції. Здійснює аналіз стану та тенденції розвитку відповідної сфери управління, ходу виконання програм та приймає відповідні рішення з питань, що стосуються його компетенції. У межах наданих повноважень планує, регулює та контролює ефективну взаємодію управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради. Виконує доручення керівництва, організовує підготовку проектів розпоряджень, наказів та рішень з питань, що стосуються його компетенції. Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників. Контролює діяльність підлеглих. Розглядає в межах повноважень скарги, заяви, листи та звернення громадян, забезпечує підготовку відповідей на них. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

Має право. За дорученням керівництва представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов’язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради та служби в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, засади зовнішньоекономічної політики України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

Післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ, ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ У СКЛАДІ ДЕПАРТАМЕНТУ, НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ, ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ, ІНШОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління, відділу, сектору у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на управління, відділ, сектор у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу завдань щодо реалізації політики у дорученій сфері. Забезпечує узагальнення інформації з питань, що належать до компетенції управління, відділу, сектору у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу. Визначає ступінь відповідальності заступника керівника управління, відділу у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу, погоджує посадові інструкції працівників управління, відділу, сектору у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, відділу, сектору у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Організовує роботу управління, відділу, сектору у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу щодо його ефективної взаємодії із структурними підрозділами, іншими виконавчими органами ради, державними органами, органами місцевого самоврядування, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності управління, відділу, сектору у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу. Співпрацює з органами виконавчої влади при виконанні покладених на управління, відділ, сектор у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу завдань. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління, відділу, сектору у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління, відділу, сектору у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні, відділі, секторі у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

Має право. За дорученням керівництва представляти департамент, управління, відділ, інший виконавчий орган ради в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов’язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, засади зовнішньоекономічної політики України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

Післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”.

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ У СКЛАДІ ДЕПАРТАМЕНТУ, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ, ІНШОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління, відділу у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу у межах делегованих йому повноважень. У разі відсутності начальника управління, відділу у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу виконує його обов’язки. Забезпечує виконання покладених на управління, відділ у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу завдань щодо участі у реалізації політики у відповідній сфері та в межах закріплених за управлінням, відділом у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу показників з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробці проектів розпоряджень, рішень міського голови з питань, що належать до компетенції управління, відділу у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу у межах наданих повноважень за напрямами діяльності департаменту, управління, іншого виконавчого органу міської ради. Аналізує у межах наданих повноважень стан і тенденції розвитку за напрямом, що знаходиться в межах департаменту, управління, іншого виконавчого органу ради, вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками підрозділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності департаменту, управління, іншого виконавчого органу ради, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи управління, відділу у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу ради. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, відділу у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Співпрацює з органами державної влади при виконанні завдань, покладених на управління, відділ у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу ради, керуючись чинним законодавством. У межах наданих повноважень контролює стан трудової та виконавської дисципліни. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

Має право. За дорученням керівництва представляти департамент, управління, відділ, інший виконавчий орган ради в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов’язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

Післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ, ІНШОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ (АПАРАТУ) МІСЦЕВОЇ РАДИ

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління, відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету (апарату) місцевої ради, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до управління, відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету (апарату) місцевої ради. У межах компетенції разом із фахівцями відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету (апарату) місцевої ради забезпечує виконання доручень керівництва виконавчого комітету (апарату) місцевої ради, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи управління, відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету (апарату) місцевої ради. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання організаційно-розпорядчих документів для керівництва виконавчого комітету (апарату) місцевої ради. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету (апарату) місцевої ради, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. В межах компетенції розглядає пропозиції, звернення, заяви, скарги, що надходять до виконавчого комітету (апарату) місцевої ради, готує відповідні матеріали та подає їх на розгляд керівництва виконавчого комітету (апарату) місцевої ради та служби в органах місцевого самоврядування.

Має право. За дорученням керівництва представляти виконавчий комітет (апарат) місцевої ради в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції. Представляти управління, відділ, інший структурний підрозділ виконавчого комітету (апарату) місцевої ради на засіданнях, колегіях, нарадах, інших зборах, які проводяться керівництвом виконавчого комітету (апарату) місцевої ради. Звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів виконавчого комітету (апарату) місцевої ради, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для отримання інформації, необхідної для виконання посадових обов’язків. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов’язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління, відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету (апарату) місцевої ради.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

Післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю підрозділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу (у разі наявності у штатному розписі підрозділу з фінансово-бюджетних питань). Забезпечує виконання покладених на підрозділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і контролює дотримання правил його ведення. Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю у підвідомчих структурах. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання фінансової дисципліни. Організовує облік валютних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву. Планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання виконавчого комітету (апарату) ради, інших виконавчих органів ради, бере участь у розробці кошторису витрат на утримання підвідомчих структур та вносить пропозиції голові ради щодо організації їх фінансування. Застосовує комп’ютерні та інші сучасні технічні засоби і технології обліково-обчислювальних робіт. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності відповідним органам у визначені терміни. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; правильністю нарахування та перерахування податків до місцевого та державного бюджету, інших платежів; дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань; стягненням у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості. Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. Регулює роботу ради щодо взаємин з фінансовими організаціями та установами. Бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників бухгалтерської служби.

Має право. Представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підвідомчих підприємствах, установах та організаціях з питань, що стосуються його компетенції. Одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Вносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи.

Повинен знати. Конституцію України; Бюджетний кодекс України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямів діяльності; державну політику у відповідній сфері управління; основи економіки, організації праці та управління; порядок документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; методи економічного аналізу; трудове, фінансове та господарське законодавство; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом у бюджетних установах не менше 5 років.

Післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”.

АДМІНІСТРАТОР

Завдання, обов’язки та повноваження. Організовує видачу суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру. Забезпечує формування і ведення реєстру документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом. Співпрацює з місцевими дозвільними органами щодо оновлення інформації на інформаційних стендах. Забезпечує збереження документів дозвільного характеру до передачі їх суб’єктам господарської діяльності. Здійснює прийом суб’єктів господарювання. Надає суб’єктам господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру. Приймає від суб’єктів господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру, реєструє та подає документи (їх копії) відповідним місцевим дозвільним органам. Здійснює контроль за додержанням посадовими особами місцевих та регіональних дозвільних органів строків розгляду, надання інформації щодо видачі, відмови у видачі, анулювання та переоформлення документів дозвільного характеру. Забезпечує видачу документів дозвільного характеру виключно через дозвільний центр. Оптимізує процес видачі документів дозвільного характеру шляхом налагодження взаємодії між представниками місцевих дозвільних органів. Здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності представників місцевих (регіональних) дозвільних органів щодо проведення спільного обстеження об’єктів, на експлуатацію (розміщення) яких видається дозвільний документ. Забезпечує ведення документообігу та обліку звернень суб’єктів господарювання до адміністратора, представників місцевих (регіональних) дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру. Готує пропозиції щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та надає їх керівництву відповідної ради. В межах компетенції виконує інші завдання.

Має право. Безоплатно одержувати від місцевих дозвільних органів інформацію, пов’язану з видачею документів дозвільного характеру, за винятком інформації, що становить державну таємницю. Одержувати від виконавчих органів ради інформацію щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі її встановлення). На методологічне забезпечення своєї діяльності уповноваженим органом. Готувати пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, роботи дозвільного центру в цілому та надання їх керівництву міської ради.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж служби в органах місцевого самоврядування та державної служби не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР

Завдання, обов’язки та повноваження. Проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, резервування найменувань юридичних осіб, передає органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб. Формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ. Здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію, а також їх заміну. Оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру. Проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб – підприємців. Проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями. Звертається до суду із заявами про зміну мети установи у встановленому законом порядку. Проводить перевірку на відсутність підстав для відмови у державній реєстрації. Видає повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду. Організовує ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готує запити на безкоштовне отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звіти з питань, що стосуються їх діяльності.

Має право. Залишати без розгляду документи, які не відповідають чинному законодавству. Підписувати та засвідчувати власною печаткою свідоцтва про державну реєстрацію, виписки, витяги або довідки з Єдиного державного реєстру. Залучати фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. Отримувати методологічне та інформаційне забезпечення своєї діяльності від спеціального уповноваженого органу з питань державної реєстрації. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи державного реєстратора.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, інші закони; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж служби в органах місцевого самоврядування та державної служби не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи підрозділу. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи підрозділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації політики у відповідній сфері управління. Веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання. За дорученням керівництва бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, що належать до його компетенції. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень, розпоряджень, наказів. Розглядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб, органів влади відповідного регіонального рівня з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу. Готує інформацію про результати цієї роботи. Застосовує оперативний зв’язок з іншими регіонами України, місцевими радами та місцевими державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв’язання питань, що стосуються його компетенції.

Має право. За дорученням керівництва: представляти інтереси підрозділу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції; брати участь у здійсненні контролю (перевірки) дотримання законодавства підвідомчими підприємствами, установами та організаціями згідно з чинним законодавством; готувати проекти запитів на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, необхідних для виконання посадових обов’язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов’язки та повноваження. Під керівництвом керівника підрозділу здійснює координацію та методичне керівництво на певній ділянці одного з напрямів роботи підрозділу. Контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації завдань у відповідній сфері управління та забезпеченні їх виконання у межах своїх повноважень. Готує проекти рішень та пропозиції керівництву щодо виконання його доручень, рішень ради та її виконавчого комітету. Бере участь у підготовці проектів організаційно-методичних документів, проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, та підготовці інформації про результати цієї роботи. Надає консультативно-методичну допомогу спеціалістам нижчого рівня з питань, що належать до його компетенції. Готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надходять для розгляду до відповідного підрозділу.

Має право. За дорученням керівництва: представляти інтереси підрозділу з питань, що належать до його компетенції; брати участь у здійсненні контролю (перевірки) дотримання законодавства підвідомчими підприємствами, установами та організаціями згідно з чинним законодавством; у встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію та інші дані державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов’язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста I чи II категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

СПЕЦІАЛІСТ I КАТЕГОРІЇ

Завдання, обов’язки та повноваження. Виконує роботу, пов’язану з аналітичною діяльністю, на одному з напрямів роботи підрозділу. Контролює та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Аналізує хід реалізації завдань з певних питань, що належать до компетенції підрозділу. Веде бази даних, взаємодіє з підвідомчими підприємствами та організаціями з питань, визначених компетенцією підрозділу, організовує комп’ютерно-інформаційне обслуговування підрозділу. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою підрозділу, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надходять на розгляд до нього. Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.

Має право. За дорученням керівництва: представляти інтереси підрозділу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань напряму діяльності підрозділу; у встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію, інші дані від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов’язків; брати участь у здійсненні контролю (перевірки) дотримання підвідомчими підприємствами, установами та організаціями законодавства, що стосується їх діяльності. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІСТ II КАТЕГОРІЇ

Завдання, обов’язки та повноваження. Виконує завдання під загальним методичним керівництвом керівника підрозділу або спеціаліста вищої категорії (кваліфікації). Здійснює у процесі роботи аналітичні та контрольні операції на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь у підготовці проектів організаційно-методичних документів, інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою підрозділу, а також підготовці відповідей на звернення та заяви, що надходять на розгляд до відповідного підрозділу. Веде діловодство в підрозділі.

Має право. За дорученням керівництва: представляти інтереси підрозділу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань напряму діяльності підрозділу; у встановленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов’язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов’язки та повноваження. Виконує роботу під контролем спеціаліста вищої категорії (кваліфікації) та керівника підрозділу. У межах регламентованих завдань та постійних обов’язків здійснює аналітичні, контрольні операції на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь у розробленні проектів організаційно-методичних документів; інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з прийняттям та виконанням управлінських рішень, а також відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного підрозділу. Веде діловодство в підрозділі.

Має право. За дорученням керівника у встановленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов’язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

РАДНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ, ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ, РАЙОННОЇ (РАЙОННОЇ В МІСТІ) РАДИ

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює аналітичне забезпечення діяльності міського голови, голови обласної, районної (районної в місті) ради при вирішенні ним завдань. Здійснює аналіз стану справ за відповідним напрямом, розробку проектів рішень, вибір засобів обґрунтування цих рішень, оцінку наслідків з їх запровадженням, розробку завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень. В межах компетенції розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності роботи міського голови, голови обласної, районної (районної в місті) ради. Бере участь в організації та проведенні нарад, колегій, семінарів, конференцій, засідань ради відповідно до компетенції. Виконує дорадчу роботу. Готує для міського голови, голови обласної, районної (районної в місті) ради необхідні інформаційно-аналітичні записки, огляди, звіти, проекти доповідей, доповідних записок тощо. Підтримує робочі контакти з відповідними підрозділами та експертами органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Надає методичну допомогу структурним підрозділам та проводить консультації з основних питань функціонування та розвитку сфери управління. Забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між структурними підрозділами виконавчого комітету (апарату) обласної, міської, районної (районної в місті) ради, з виконавчими органами ради, підприємствами, установами, громадськими об’єднаннями, провідними вченими, державними та політичними діячами, населенням з метою своєчасного та якісного виконання посадових обов’язків.

Має право. Отримувати у встановленому порядку від структурних підрозділів виконавчого комітету (апарату) ради, органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання посадових обов’язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності ради.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, інші закони; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; вітчизняну та зарубіжну практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ради; основи економіки, права та політології, форми і методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 2 років або при необхідності (виходячи із виконання основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”.

ПОМІЧНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ, ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ, РАЙОННОЇ (РАЙОННОЇ В МІСТІ) РАДИ

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює роботу з документами, що надходять на ім’я голови ради та виходять за його підписом. Готує разом із керівниками підрозділів виконавчого комітету (апарату) ради проекти поточних та перспективних планів роботи, а також пропозиції щодо виконання доручень. Редагує документи, що виходять за підписом голови ради. Готує інформаційні матеріали, виступи, проекти доповідей, співдоповідей, рішень місцевої ради та розпоряджень голови для розгляду на сесіях, колегіях, нарадах. Супроводжує голову ради під час робочих поїздок, за результатами оформлює протокольні доручення, інформує голову ради про їх виконання. Узагальнює матеріали про стан виконання документів, розпоряджень, доручень голови ради. Готує матеріали для проведення прес-конференцій, брифінгів за участю голови ради, його зустрічей з представниками засобів масової інформації. Забезпечує вирішення усіх організаційних питань, що пов’язані з участю голови ради в заходах, що проводяться радою, органами місцевого самоврядування, органами державної влади. Формує пакет необхідних документів відповідно до порядку денного сесії ради, засідань ради та її виконавчого комітету тощо. Контролює своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, що надійшли на ім’я голови ради, а також виконання доручень голови ради.

Має право. Запитувати необхідну для аналізу інформацію від виконавців про стан виконання розпорядчих документів, доручень голови ради. Залучати до участі в розробленні проектів різних документів, узагальненні матеріалів працівників структурних підрозділів виконавчого комітету (апарату) ради, виконавчих органів ради. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності виконавчого комітету (апарату) та виконавчих органів ради.

Повинен знати. Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, інші закони; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 2 років або при необхідності (виходячи із виконання основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом не менше 3 років в інших сферах управління.

Післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”.

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010