Передплати журнал

Про затвердження Вимог до договору про кореспондентські відносини


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.08.2013

м. Київ

N 1411

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2013 р. за N 1497/24029

Про затвердження Вимог до договору про кореспондентські відносини

Відповідно до Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, частини сьомої статті 5 Закону України “Про депозитарну систему України” та з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до договору про кореспондентські відносини, що додаються.

2. Центральному депозитарію цінних паперів протягом року з дня набрання чинності Законом України “Про депозитарну систему України” здійснити дії щодо приведення укладених ПАТ “Національний депозитарій України” договорів про кореспондентські відносини з депозитаріями-кореспондентами у відповідність до Вимог до договору про кореспондентські відносини, затверджених цим рішенням.

3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Протокол засідання Комісії
від 06 серпня 2013 р. N 38


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
06.08.2013 N 1411

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2013 р. за N 1497/24029


Вимоги до договору про кореспондентські відносини

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги поширюються на Центральний депозитарій цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) та депозитарій іноземної держави або міжнародну депозитарно-клірингову установу (далі – депозитарій-кореспондент) при укладенні договору про кореспондентські відносини (далі – Договір), внесенні змін до нього.

Ці Вимоги розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про депозитарну систему України” та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) щодо депозитарної діяльності.

2. Учасники кореспондентських відносин можуть обрати право держави, що застосовується до Договору.

3. Договір має встановлювати умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

II. Вимоги до Договору

1. Договір повинен містити:

дату та місце укладення;

реквізити сторін Договору;

предмет Договору;

права та обов’язки сторін;

порядок розрахунків за надані послуги;

відповідальність сторін;

порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами у процесі виконання, внесення змін чи розірвання Договору;

строк дії Договору, порядок внесення змін, припинення його дії.

2. Договір має складатися у письмовій формі, бути підписаний сторонами та скріплений печаткою Центрального депозитарію та печаткою депозитарію-кореспондента (за наявності), якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

3. Сторонами Договору є депозитарій-кореспондент та Центральний депозитарій.

Реквізити сторін Договору мають містити повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код – для іноземного депозитарію-кореспондента) та банківські реквізити, відомості про контактні телефони та електронні адреси сторін, інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

4. Предметом Договору є надання Центральним депозитарієм послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспонденту, обліку на цьому рахунку цінних паперів, права за якими та права на які належать клієнтам (депонентам) депозитарію-кореспондента, та здійснення Центральним депозитарієм депозитарних операцій на підставі розпоряджень депозитарію-кореспондента, а також надання Центральним депозитарієм інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (далі – Положення).

5. Права та обов’язки сторін:

1) Договір має передбачати такі обов’язки Центрального депозитарію:

відкрити депозитарію-кореспонденту рахунок у цінних паперах протягом строку, встановленого Договором, після подання депозитарієм-кореспондентом визначених законодавством документів;

ознайомити депозитарія-кореспондента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Центрального депозитарію, які регламентують відносини депозитарію-кореспондента та Центрального депозитарію;

здійснювати облік цінних паперів, права за якими та права на які належать клієнтам (депонентам) депозитарію-кореспондента, на рахунку в цінних паперах, відкритому депозитарію-кореспонденту;

здійснювати обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та Договором;

виконувати депозитарні операції не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням депозитарію-кореспондента або у Договорі не встановлений інший (більший) строк його виконання;

надавати депозитарію-кореспонденту або його представникові інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку та власником якої він є, відповідно до визначених Договором умов;

надавати депозитарію-кореспонденту звіти (довідки про стан рахунку, звіти про виконані операції тощо) та/або повідомляти про виконання депозитарних операцій у формі, строк та спосіб, визначені законодавством та Договором;

повідомляти депозитарію-кореспонденту про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, у строк та спосіб, визначений Договором;

повідомляти депозитарію-кореспонденту про проведення корпоративних операцій емітента;

закрити рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту, відкритий Центральним депозитарієм, у порядку, передбаченому Договором та Положенням;

2) Договір має передбачати такі обов’язки депозитарію-кореспондента:

дотримуватись вимог законодавства та внутрішніх документів Центрального депозитарію, що регулюють відносини депозитарію-кореспондента та Центрального депозитарію, пов’язані з виконанням Договору;

надавати Центральному депозитарію інформацію та/або документи, які передбачені законодавством України та внутрішніми документами Центрального депозитарію як обов’язкові для подання або необхідні Центральному депозитарію для виконання дій згідно з законодавством та умовами Договору;

надавати Центральному депозитарію при отриманні відповідного розпорядження обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (перелік власників іменних цінних паперів), який формується депозитарієм-кореспондентом відповідно до записів на рахунках у цінних паперах його клієнтів (депонентів), згідно з законодавством України у термін та способом, передбаченими Договором;

оплачувати послуги Центрального депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та тарифами, встановленими Центральним депозитарієм;

дотримуватись вимог Договору та чинного законодавства при наданні Центральному депозитарію розпоряджень на проведення депозитарних операцій;

3) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права Центрального депозитарію:

відмовляти в узятті до виконання розпоряджень депозитарію-кореспондента, якщо вони не відповідають вимогам Положення та внутрішнім документам Центрального депозитарію;

відмовляти в узятті до виконання розпоряджень депозитарію-кореспондента за умови несплати депозитарних послуг, що надаються Центральним депозитарієм, якщо це передбачено Договором;

вносити зміни до тарифів Центрального депозитарію, якщо це передбачено Договором, за умови обов’язкового повідомлення про такі зміни депозитарію-кореспонденту у встановлений Договором термін;

4) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права депозитарію-кореспондента:

отримувати від Центрального депозитарію інформацію про стан свого рахунку і про проведені операції на рахунку;

не надавати Центральному депозитарію інформацію та не проводити інші дії на вимогу Центрального депозитарію, якщо такі дії не відповідають умовам Договору та/або законодавству України;

5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов’язки сторін, що не суперечать цим Вимогам та законодавству про депозитарну систему;

6) умови Договору не повинні позбавляти депозитарія-кореспондента прав, обмежувати в правах, передбачених законодавством України.

6. Договір має передбачати способи обміну інформацією між Центральним депозитарієм та депозитарієм-кореспондентом.

7. Договір має містити інформацію щодо вартості послуг Центрального депозитарію та порядок їх оплати. Максимальні та мінімальні розміри тарифів на оплату послуг Центрального депозитарію можуть встановлюватися Центральним депозитарієм за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України.

8. У Договорі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору і порядок розгляду спорів (визначаються, зокрема, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання Договору).

Відповідальність депозитарію-кореспондента та Центрального депозитарію визначається у Договорі відповідно до закону.

9. У Договорі в обов’язковому порядку має зазначатися строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору та припинення його дії, порядок закриття рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспонденту.

Обов’язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність на ньому цінних паперів.

10. Договір має встановлювати спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні депозитарію-кореспондента, наданого у формі паперового або електронного документа.

11. Договором має бути встановлена процедура передачі реєстру власників іменних цінних паперів депозитарієм-кореспондентом Центральному депозитарію.

12. Договір може передбачати умови щодо порядку переказу коштів Центральним депозитарієм депозитарію-кореспонденту у разі проведення корпоративних операцій емітента та в інших випадках, передбачених Положенням.

13. Договором можуть бути визначені інші умови за згодою сторін, що не суперечать законодавству учасників кореспондентських відносин.

 

Т. в. о. директора департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

О. Сальчук

Матеріали до теми


Закон щодо ведення електронних трудових і звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю набрав чинності
6 листопада 2022 року набув чинності Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IХ «Про внесення змін до деяких ...