Реєструйся

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.09.2011

м. Київ

N 26-1

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 жовтня 2011 р. за N 1143/19881

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384/2011, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 N 21-5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за N 994/18289 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В. О. Кравчука.

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок

С. Кондрюк

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Е. Д. Ушаков

Директор виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань України

Ю. Мельников

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Директор Державного центру зайнятості –
керівник виконавчої дирекції Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

В. Галицький

Перший заступник Голови –
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
19.09.2011 N 26-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 жовтня 2011 р. за N 1143/19881

 

Зміни
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. У розділі II:

1.1. В абзацах другому, третьому підпункту 2.1.1 та у підпункті 2.1.6 пункту 2.1 слова “свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців” замінити словами “витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

1.2. Доповнити розділ пунктом 2.5 такого змісту:

“2.5. Особи, зазначені у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цього розділу, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.”.

2. У розділі III:

2.1. У підпункті 3.1.4 пункту 3.1 слова “свідоцтві про державну реєстрацію його як підприємця” замінити словами “витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

2.2. У пункті 3.6 слова та цифри “платників, зазначених у підпункті 2.1.5 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції” замінити словами “найманих працівників – інвалідів”.

3. В абзаці сьомому пункту 5.2 розділу V слова “свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця” замінити словами “виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

4. Підпункт 7.2.2 пункту 7.2 розділу VII доповнити абзацом третім такого змісту:

“При застосуванні штрафів, зазначених у цьому підпункті, приймається одне рішення після сплати (погашення) у повному обсязі недоїмки окремо за кожний базовий звітний період незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період.”.

5. У додатку 3:

5.1. Слова та цифри “Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261” замінити словами та цифрами “Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.04.2002 N 8-2 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 25.02.2008 N 5-5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2002 за N 442/6730”.

5.2. Главу 3 доповнити новим пунктом 3.5 такого змісту:

“3.5. Застрахована особа сплачує єдиний внесок щомісяця в розмірі, установленому в договорі про добровільну участь, за кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується.”.

5.3. Підпункт 4.2.2 пункту 4.2 глави 4 викласти у такій редакції:

“4.2.2. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги надаються в порядку, встановленому Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.”.

5.4. Главу 6 викласти у такій редакції:

6. Строк дії Договору.

Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє до _________ (не менше одного року), але не раніше повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.”.

6. Додаток 10 після слів “на підставі” доповнити словами “частини десятої та”.

7. Додаток 14 викласти в такій редакції:

“Додаток 14
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

___________________________________
(найменування управління Пенсійного фонду України у
___________________________________
місті, районі, районі у місті,
___________________________________
місцезнаходження)

 

Рішення N
про застосування штрафних санкцій за несплату, неповну або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів)


“___” ____________ 20__ року

______________________
(місце прийняття)

Я, ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                  (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі пункту 6 частини одинадцятої статті 25 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” за несплату, неповну або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (авансових платежів), вирішив(ла) застосувати штрафні санкції до __________________
_____________________________________________________________________________________
               (найменування підприємства чи прізвище, ім’я, по батькові платника, адреса, N рахунку в установі банку)
у вигляді стягнення суми штрафу в розмірі 10 % таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум:
________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                     (сума штрафних санкцій у гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на
рахунки _____________________________________________________________________________
                                                          (найменування управління Пенсійного фонду України)
в сумі ___________ грн. на рахунок N ______________ код банку _________ ЄДРПОУ __________;
в сумі ___________ грн. на рахунок N ______________ код банку _________ ЄДРПОУ __________;
в сумі ___________ грн. на рахунок N ______________ код банку _________ ЄДРПОУ __________;
в сумі ___________ грн. на рахунок N ______________ код банку _________ ЄДРПОУ __________;
в сумі ___________ грн. на рахунок N ______________ код банку _________ ЄДРПОУ __________;
в сумі ___________ грн. на рахунок N ______________ код банку _________ ЄДРПОУ __________;
в сумі ___________ грн. на рахунок N ______________ код банку _________ ЄДРПОУ __________;
в сумі ___________ грн. на рахунок N ______________ код банку _________ ЄДРПОУ __________.

Оскарження рішення платником єдиного внеску може бути здійснене до Пенсійного фонду вищого рівня протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 25 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Суми, зазначені в рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням _________________________________________________________
                                                                                                              (заповнюється при направленні рішення до органу
______________________________________________________________________________________
                                                                                          Державної виконавчої служби)

____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Перший примірник рішення отримано:

____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

“___” ____________ 20__ року”.
   (дата отримання рішення)

       

 

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...