Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.07.2013

м. Київ

N 12-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2013 р. за N 1289/23821

Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року N 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1014/18309, що додаються.

2. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Ніколаєв О. Б.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови правління

В. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

П. Сливкін

Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності

О. В. Погодін

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. директора Державного
центру зайнятості

Н. Ралько

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Міністра соціальної
політики України  – керівник апарату

В. Коломієць

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Г. В. Осовий

В. о. Голови Державної служби
статистики України

В. О. Піщейко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
22.07.2013 N 12-1
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2013 р. за N 1289/23821


ЗМІНИ
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року N 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1014/18309

1. У розділ III:

у пункті 3.4 слово "- підприємці" виключити;

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 2 – 14 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також члени фермерського господарства, особистого селянського господарства – на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, формують та подають самі за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору.

Звітним періодом є тривалість дії договору, а у разі якщо договором про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), – період, за який одноразово сплачено єдиний внесок за попередні періоди.

Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.".

2. У розділі IV:

пункт 4.8 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку".

У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати абзацами сьомим, восьмим;

у пункті 4.9:

абзац двадцятий доповнити словами "та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами";

абзац двадцять перший після слова "непрацездатності," доповнити словами "допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами";

абзац двадцять п’ятий доповнити словами "та відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах";

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"при відображенні сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами,

нарахованих у попередніх періодах";

абзац двадцять дев’ятий після слова "відпускні" доповнити словами ", допомога у зв’язку з вагітністю та пологами";

у пункті 4.13 цифру "6" замінити цифрою "4".

3. У додатку 2 до цього Порядку:

рядок 30 викласти в такій редакції:
"

30

Наймані працівники – інваліди, які працюють у товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

5,3

2,85

Коротка назва: найманий працівник – інвалід, який працює в товариствах УТОГ та УТОС

Коротка назва: оплата праці
";
доповнити цей додаток новими рядками 41 – 45 такого змісту:
"

41

Наймані працівники – інваліди, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

5,3

3,6

Коротка назва: найманий працівник – інвалід, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів

Коротка назва: оплата праці

42

Особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

%

33,2

2

Коротка назва: особи, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

Коротка назва: сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

43

Особи-інваліди, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

%

8,41

2

Коротка назва: працюючі особи – інваліди, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

Коротка назва: сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

44

Особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

%

5,3

2

Коротка назва: особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС

Коротка назва: сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

45

Особи, які є інвалідами та які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих інвалідів, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

%

5,5

2

Коротка назва: особи – працюючі інваліди, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50 %

Коротка назва: сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
".
4. У додатку 4:
таблицю 1 викласти в такій редакції:
"

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

N з/п

Назва показника

Сума
(грн)

1

2

3

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

 

1.1

сума нарахованої заробітної плати

 

1.2

сума винагород за договорами цивільно-правового характеру

 

1.3

сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

 

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього, у тому числі:

 

1.4.1

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві

 

1.5

сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

 

2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4)

 

2.1

Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6+ р. 2.1.7)

 

2.1.1

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 – 49,7 %)

 

2.1.2

бюджетними установами (36,3 %)

 

2.1.3

роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (45,96 %)

 

2.1.4

підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)

 

2.1.5

підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

 

2.1.6

підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)

 

2.1.7

підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (33,2 %)

 

2.2

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 2.2.1 + р. 2.2.2 + р. 2.2.3)

 

2.2.1

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 34,7 %

 

2.2.2

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

 

2.2.3

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (33,2 %)

 

2.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 2.3.4)

 

2.3.1

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %

 

2.3.2

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)

 

2.3.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

 

2.3.4

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)

 

2.4

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (р. 2.4.1 + р. 2.4.2 + р. 2.4.3 + р. 2.4.4)

 

2.4.1

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %

 

2.4.2

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)

 

2.4.3

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

 

2.4.4

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахована підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)

 

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4)

 

3.1

на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6 + р. 3.1.7)

 

3.1.1

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 % – 49,7 %))

 

3.1.2

на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами (р. 2.1.2 х 36,3 %)

 

3.1.3

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 %)

 

3.1.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %)

 

3.1.5

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %)

 

3.1.6

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.1.6 х 5,5 %)

 

3.1.7

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (р. 2.1.7 х 33,2 %)

 

3.2

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 3.2.1 + р. 3.2.2 + р. 3.2.3)

 

3.2.1

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (р. 2.2.1 х 34,7 %)

 

3.2.2

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахованих підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.2.2 х 5,3 %)

 

3.2.3

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахованих підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (р. 2.2.3 х 33,2 %)

 

3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 3.3.4)

 

3.3.1

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х 33,2 %)

 

3.3.2

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.3.2 х 8,41 %)

 

3.3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.3.3 х 5,3 %)

 

3.3.4

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.3.4 х 5,5 %)

 

3.4

на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (р. 3.4.1 + р. 3.4.2 + р. 3.4.3 + р. 3.4.4)

 

3.4.1

на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (р. 2.4.1 х 33,2 %)

 

3.4.2

на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.4.2 х 8,41 %)

 

3.4.3

на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.4.3 х 5,3 %)

 

3.4.4

на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.4.4 х 5,5 %)

 

4

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з якої утримано єдиний внесок, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 + р. 4.4)

 

4.1

Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)

 

4.1.1

осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)

 

4.1.2

найманих працівників – інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %)

 

4.1.3

працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1 %)

 

4.2

Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (2,6 %) (відповідає значенню р. 2.2)

 

4.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (2 %)

 

4.4

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (2 %)

 

5

Утримано єдиний внесок, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5 + р. 5.6)

 

5.1

р. 4.1.1 х 3,6 %

 

5.2

р. 4.1.2 х 2,85 %

 

5.3

р. 4.1.3 х 6,1 %

 

5.4

р. 4.2 х 2,6 %

 

5.5

р. 4.3 х 2 %

 

5.6

р. 4.4 х 2 %

 

6

Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)

 

6.1

Донараховано єдиний внесок (крім сум, зазначених у р. 6.2)

 

6.1.1

36,76 – 49,7 %

 

6.1.2

36,3 %

 

6.1.3

45,96 %

 

6.1.4

8,41 %

 

6.1.5

5,3 %

 

6.1.6

5,5 %

 

6.1.7

34,7 %

 

6.1.8

33,2 %

 

6.2

Донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва

 

6.3

Додатково утримано єдиний внесок

 

6.3.1

3,6 %

 

6.3.2

2,85 %

 

6.3.3

6,1 %

 

6.3.4

2,6 %

 

6.3.5

2 %

 

6.4

Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок

 

 

Зміст помилки

 

7

Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

 

7.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)

 

7.1.1

36,76 – 49,7 %

 

7.1.2

36,3 %

 

7.1.3

45,96 %

 

7.1.4

8,41 %

 

7.1.5

5,3 %

 

7.1.6

5,5 %

 

7.1.7

34,7 %

 

7.1.8

33,2 %

 

7.2

Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва

 

7.3

Зменшено утримань

 

7.3.1

3,6 %

 

7.3.2

2,85 %

 

7.3.3

6,1 %

 

7.3.4

2,6 %

 

7.3.5

2 %

 

7.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок

 

 

Зміст помилки

 

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 – р. 7)

 

 

у тому числі

 

8.1

р. 3.1.1 + р. 6.1.1 – р. 7.1.1 (36,76 – 49,7 %)

 

8.2

р. 3.1.2 + р. 6.1.2 – р. 7.1.2 (36,3 %)

 

8.3

р. 3.1.3 + р. 6.1.3 – р. 7.1.3 (45,96 %)

 

8.4

р. 3.1.4 + р. 3.3.2 + р. 3.4.2 + р. 6.1.4 – р. 7.1.4 (8,41 %)

 

8.5

р. 3.1.5 + р.3.2.2 + р. 3.3.3 + р. 3.4.3 + р. 6.1.5 – р. 7.1.5 (5,3 %)

 

8.6

р. 3.1.6 + р. 3.3.4 + р. 3.4.4 + р. 6.1.6 – р. 7.1.6 (5,5 %)

 

8.7

р. 3.2.1 + р. 6.1.7 – р. 7.1.7 (34,7 %)

 

8.8

р. 3.1.7 + р. 3.2.3 + р. 3.3.1 + р. 3.4.1 + р. 6.1.8 – р. 7.1.8 (33,2 %)

 

8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1- р. 7.3.1 (3,6 %)

 

8.10

р. 5.2 + р. 6.3.2 – р. 7.3.2 (2,85 %)

 

8.11

р. 5.3 + р. 6.3.3 – р. 7.3.3 (6,1 %)

 

8.12

р. 5.4 + р. 6.3.4 – р. 7.3.4 (2,6 %)

 

8.13

р. 5.5 + р. 5.6 + р. 6.3.5 – р. 7.3.5 (2 %)

 

8.14

р. 6.2 – р. 7.2

 

Додаток до таблиці 1 звіту за ____________ місяць 20__ року
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду ___________ грн.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду ____________ грн.
Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" на початок звітного періоду:
               Дт ______ грн.
               Кт _______ грн.,
               у тому числі:
               пеня __________ грн.;
               штрафні санкції ________ грн.
Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" на кінець звітного періоду:
               Дт ______ грн.
               Кт _______ грн.,
               у тому числі:
               пеня __________ грн.;
               штрафні санкції ________ грн.
Виплачено заробітної плати усього ________ грн., у т. ч. у натуральній формі _______ грн.,
у т. ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01 січня 2011 року ________________ грн.,
у т. ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01 січня 2004 року ________________ грн.
1. Належить до сплати нарахованих за період до 01.01.2011:
1.1. Страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ____________ грн.
1.2. Страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ____________ грн.
1.3. Страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття __________ грн.
2. Належить до сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого за період до 01.01.2004 року, __________________ грн.*
3. Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011:
3.1. Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т. ч. ______________ грн.
3.1.1. 32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 26,56 % ______ грн.
3.1.2. 0,5 – 5 %                                                                                                          ______________ грн.
3.2. Сума виплати (заробітної плати, доходу), на яку донараховані страхові внески, _________ грн.
3.3. Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т. ч.  ______________ грн.
3.3.1. 32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 26,56 % ______ грн.
3.3.2. 0,5 – 5 %                                                                                                         _______________ грн.
3.4. Сума виплати (заробітної плати, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески, ______ грн.
3.5. Виправлення допущеної помилки потребує змін
       у персоніфікованому обліку застрахованих осіб                                так / ні
                                                                                                                                                  (необхідне підкреслити)
3.6. Зміст помилки ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Встановлені строки виплати заробітної плати:
за першу половину місяця ________
за другу половину місяця ________

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

______________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Заповнюється платниками єдиного внеску, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01 січня 2004 року.
Примітка. Суми, зазначені у пунктах 1 та 2, підлягають сплаті окремо на рахунки фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України.";
таблицю 4 викласти в такій редакції:
"

Страхувальник ____________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування страхувальника)
Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
Розділ I

Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення ______________


N з/п

Назва показника

Сума (грн)

1

2

3

1

Загальна сума грошового забезпечення

 

2

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

 

3

Нараховано єдиного внеску, 34,7 %

 

4

Сума грошового забезпечення, з якого утримується єдиний внесок

 

5

Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6 %

 

6

Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2)

 

6.1

34,7 %

 

6.2

2,6 %

 

 

Зміст помилки

7

Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2)

 

7.1

34,7 %

 

7.2

2,6 %

 

 

Зміст помилки

8

Загальна сума єдиного внеску (р. 3 + р. 5 + р. 6 – р. 7)

 

8.1

Нараховано єдиного внеску, 34,7 % (р. 3 + р. 6.1 – р. 7.1)

 

8.2

Утримано єдиного внеску, 2,6 % (р. 5 + р. 6.2 – р. 7.2)

 
Розділ II

Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами ______


N з/п

Назва показника

Сума (грн.)

1

2

3

1

Загальна сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

 

2

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

 

3

Нараховано єдиного внеску, 33,2 %

 

4

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з якої утримується єдиний внесок

 

5

Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2 %

 

6

Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2)

 

6.1

33,2 %

 

6.2

2 %

 

 

Зміст помилки

7

Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2)

 

7.1

33,2 %

 

7.2

2 %

 

 

Зміст помилки

8

Загальна сума єдиного внеску (р. 3 + р. 5 + р. 6 – р. 7)

 

8.1

Нараховано єдиного внеску, 33,2 % (р. 3 + р. 6.1 – р. 7.1)

 

8.2

Утримано єдиного внеску, 2 % (р. 5 + р. 6.2 – р. 7.2)

 

Додаток до таблиці 4 звіту за ____________ місяць 20__ року

Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року:
1. Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т. ч.    _____________ грн.
1.1. 33,2 %                                                                                                                _____________ грн.
1.2. 0,5 – 2 %                                                                                                            _____________ грн.
2. Сума виплати грошового забезпечення, на яку донараховані страхові внески, ___________ грн.
3. Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т. ч.     _____________ грн.
3.1. 33,2 %                                                                                                                ______________ грн.
3.2. 0,5 – 2 %                                                                                                            ______________ грн.
4. Сума виплати грошового забезпечення, на яку зайво нараховані страхові
внески,                                                                                                                      ______________ грн.
Зміст помилки _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

______________________________
(прізвище та ініціали)";
таблицю 5 викласти в такій редакції:

"Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______
Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осібзбільшити

".
5. У додатку 5:
ярлик додатка викласти в такій редакції:

"Звітність
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Перелік таблиць звіту

N з/п

Назва таблиці

Кількість аркушів

Кількість рядків

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями

 

*

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування

 

*

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно

 

*

4

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 

*

 

Усього

 

*


Страхувальник

______________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

М. П.
Реєстраційний N звіту в органі Пенсійного фонду України ___________
Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України _______________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

_____
(підпис)

_____________
(П. І. Б.)

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку:

"___" ____________ 20__ року

______________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(лінія відрізу)

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____ місяць 20__ року
Реєстраційний N звіту в органі Пенсійного фонду України ______________________________
Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України ____________________________________
Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

_____
(підпис)

____________".
(П. І. Б.)

М. П."

 

 
6. У додатку 6:
ярлик додатка викласти у такій редакції:

"Звітність
Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України

Перелік таблиць звіту

N з/п

Назва таблиці

Кількість аркушів

Кількість рядків

1

Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

 

*

2

Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску

 

*

3

Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком

 

*

4

Відомості про збільшення або зменшення сум зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки)

 

*

 

Усього

 

 


Страхувальник

______________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

Реєстраційний N звіту в органі Пенсійного фонду України ___________
Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України _______________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

_____
(підпис)

_____________
(П. І. Б.)

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку:

"___" ____________ 20__ року

______________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(лінія відрізу)

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____ місяць 20__ року
Реєстраційний N звіту в органах Пенсійного фонду України ______________________________
Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду України ____________________________________
Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

_____
(підпис)

____________".
(П. І. Б.)

М. П.";

 

 
таблицю 1 викласти в такій редакції:
"

".

Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж

О. Б. Ніколаєв

Матеріали до теми


Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено
22 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закони «Про затвердження Указу Президента України»: №2263-ІХ “Про продовження строку дії воєнного стану ...
Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...
Продовження загальної мобілізації
У Верховній Раді Президент зареєстрував законопроєкт «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”» № 7390 від ...