Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
17.06.2011 р. N 190/13/116-11

Щодо
окремих питань з організації та оплати праці та відпусток

У Департаменті
заробітної плати та умов праці розглянуто <…> звернення та в межах
компетенції повідомляється.

1. Проведення
роботодавцем заходів щодо змін в організації виробництва і праці, в т. ч. зміни
режиму роботи, належить виключно до його компетенції
.

Роботодавець має право
на встановлення неповного робочого часу для всього підприємства, або окремих структурних
підрозділів, або окремих працівників. При цьому він може встановити неповний
робочий час лише у разі, якщо на підприємстві провадяться зміни в організації
виробництва і праці, і за умови додержання процедури, передбаченої частиною
третьою ст. 32 КЗпП. Про зміну істотних умов праці (встановлення або скасування
неповного робочого часу) працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за
два місяці.

Якщо колишні істотні
умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи
в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Відповідно до статті 56
КЗпП неповний робочий час може встановлюватися шляхом зменшення тривалості
щоденної роботи; зменшення кількості днів роботи протягом тижня; одночасного
зменшення кількості годин роботи упродовж дня і кількості робочих днів продовж
тижня.

У разі встановлення
неповного робочого часу оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому
часу або залежно від виробітку.

Робота на умовах
неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав
працівників.

Отже, якщо неповний
робочий час встановлено на підприємстві з дотриманням вищезазначених норм
законодавства, то порушень законодавства про працю не вбачається.

2. Згідно з частиною
п’ятою статті 11 Закону України "Про відпустки" забороняється
ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

Частиною другою статті
12 Закону України "Про відпустки" передбачено, що невикористану
частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця
робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за
який надається відпустка.

Статтею 9 Конвенції
Міжнародної організації праці 132 (переглянутої) 1970 року про оплачувані
відпустки (ратифікована Україною у травні 2001 року і відповідно до статті 9
Конституції України є частиною національного законодавства України)
передбачено, що безперервна частина щорічної оплачуваної відпустки надається і
використовується не пізніше, як протягом одного року, і залишок щорічної
оплачуваної відпустки не пізніше, як протягом вісімнадцяти місяців, рахуючи з
кінця того року за який надавалася відпустка.

Отже, ненадання
працівнику щорічних відпусток у визначені законодавством терміни є грубим
порушенням законодавства про працю, за що роботодавця в установленому порядку
може бути притягнуто до відповідальності
.

Законодавством не
передбачено терміну давності, після якого втрачається працівником право на
щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі
їх невикористання, а тому, якщо працівник з якихось причин не скористався своїм
правом на таку відпустку за декілька попередніх років, в тому числі і за 5 чи
10 років, то він має право їх використати, а в разі звільнення йому повинна
бути виплачена компенсація за всі невикористані дні щорічних відпусток (стаття
24 Закону України "Про відпустки").

3. Відповідно до пункту
2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100, обчислення середньої
заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат
за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання
відпустки.

При обчисленні
середньої заробітної плати для оплати часу відпусток включаються: основна
заробітна плата; доплати та надбавки; премії, які не носять разового характеру;
одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років, виплати
за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, та
допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Відповідно до пункту 1
статті 38 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням" допомога по вагітності та пологах
надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує
втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами.

Зазначена допомога
надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної
плати (ст. 39 Закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням").

Статтею 51
вищеназваного Закону визначено, що підставою для призначення допомоги по
вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок
непрацездатності.

Виходячи з
вищевикладеного, допомога по вагітності та пологам має включатись до виплат,
які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу
відпусток
.

Нарахування виплат за
час щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку (в тому
числі і суми допомоги по вагітності та пологам) за останні перед наданням
відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, за винятком
святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. Одержаний результат
перемножується на число календарних днів відпустки.

4. Відповідно до пункту
2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення (далі – Порядок),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078
(зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України
від 17.05.2006 р. N 690, від 11.07.2007 р. N 913 та від 12.03.2008 р. N 170),
індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території
України, які не мають разового характеру, зокрема, оплата праці, яка включає
оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і
відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні
виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що
мають постійний характер.

Пунктом 5 Порядку
передбачено, що місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів
населення, в тому числі за рахунок виплат, передбачених п. 2 Порядку,
вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення
індексації. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються. Обчислення
індексу для подальшої індексації починається з наступного за базовим місяцем.
При цьому сума збільшення грошових доходів має перевищувати суму індексації,
яка б мала бути нарахована за відповідний місяць.

Відповідно до пункту 7
Порядку, особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з
основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та
проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація
доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої
заробітної плати за основним місцем роботи
.

 

Директор
Департаменту

О. Товстенко