...
Реєструйся

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України


Про
затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України 

Наказ
Міністерства освіти України

від 20 серпня 1993 року N 310

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

2 грудня 1993 р. за N 176

Із змінами
і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства освіти України
від 1 грудня 1998 року N 419

Відповідно до Закону
України “Про освіту” з метою активізації творчої діяльності,
стимулювання неперервної фахової та загальної освіти педагогічних працівників,
підвищення їх персональної відповідальності за результати навчання і виховання
дітей та молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести
в дію Типове положення про атестацію педагогічних працівників України,
доопрацьоване з урахуванням пропозицій, що надійшли в період дії Тимчасового
положення про атестацію педагогічних працівників навчально-виховних закладів і
установ освіти України (додається).

Текст Типового
положення опублікувати в газеті “Освіта” та інформаційному збірнику
Міністерства освіти України після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України.

2. Вважати Тимчасове
положення про атестацію педагогічних працівників навчально-виховних закладів і
установ освіти України, затверджене наказом Міносвіти України від 10 вересня
1992 року N 125 таким, що втратило чинність.

3. Міністру освіти
Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних, Київської,
Севастопольської міських державних адміністрацій, директорам технікумів,
училищ, коледжів, професійних навчально-виховних закладів забезпечити атестацію
педагогічних кадрів у відповідності до вимог даного Типового положення.

4. Контроль за
виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра Погрібного А. Г.,
Гондюла В. П., Зайчука В. О., Мороза О. Г., Шепотька В. П. 

 

 

Міністр

П. М.
Таланчук


 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти України
від 20 серпня 1993 р. N 310

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 грудня 1993 р. за N 176


ТИПОВЕ
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ

У тексті Типового
положення слова “загальноосвітні навчально-виховні заклади”
замінено на “загальноосвітні навчальні заклади”, “заклади
освіти” – на “навчальні заклади”; “тарифний розряд”
– “посадовий оклад (ставка заробітної плати)”; “педагогічні
училища, технікуми” – “вищі навчальні заклади I – II рівня
акредитації”; “керівник допризовної підготовки” –
“викладач допризовної підготовки” згідно з наказом Міністерства
освіти України від 1 грудня 1998 року N 419)


I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Атестація
педагогічних працівників – це визначення їх відповідності зайнятій посаді,
рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної роботи їм
встановлюється кваліфікаційна категорія, та відповідний посадовий оклад (ставка
заробітної плати) в межах схеми посадових окладів.

(пункт 1.1 із
змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

1.2. Атестація
педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України “Про
освіту” (стаття 54) з метою активізації їх творчої професійної діяльності,
стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи,
підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення
соціального захисту компетентної педагогічної праці.

(пункт 1.2 із
змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

1.3. Атестація
базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності,
колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення,
морального і матеріального заохочення. Умовою атестації педагогічного
працівника є наявність фахової освіти та володіння ним державною мовою в
обсязі, необхідному для виконання його професійних обов’язків, згідно
з Конституцією України (ст. 10) та із Законом “Про мови в Українській
РСР”.

(пункт 1.3 із
змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

1.4. Атестація
здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної
майстерності, результатів їхньої педагогічної діяльності шляхом проведення
контрольних робіт, “зрізів знань учнів”, тестування; відвідування
уроків, позакласних заходів; здійснення аналізу освітнього процесу в
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах з урахуванням
думки батьків, учнів та вихованців.

(пункт 1.4 із
змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

1.5. Дане Типове
положення діє на підставі Закону України “Про освіту” і визначає
порядок атестації педагогічних працівників навчально-виховних закладів
незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

II.
ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ АТЕСТАЦІЇ

2.1. Атестація на
відповідність посаді з установленням однієї з кваліфікаційних категорій, а за
умов, зазначених у пункті 5.5 розділу V Типового положення, із присвоєнням
педагогічного звання, підлягають педагогічні працівники з вищою освітою:
вчителі та викладачі всіх спеціальностей, вчителі-дефектологи, вихователі,
вихователі-методисти, логопеди, завідуючі логопедичними пунктами, методисти,
музичні, художні керівники, інструктори з фізичної культури, праці, слухових
кабінетів, концертмейстери, педагоги-організатори, соціальні педагоги,
практичні психологи дошкільних, загальноосвітніх, професійних, позашкільних
навчально-виховних закладів, інтернатів при школах, шкіл-інтернатів різних
типів, загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації,
приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній,
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів і майстерень трудового навчання та
професійної орієнтації учнів, міжшкільних комп’ютерних центрів, технікумів,
училищ, коледжів, ліцеїв, навчальних закладів підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів (крім тих, які за оплатою праці прирівняні до вищих
навчальних закладів), районних, міських методичних кабінетів (центрів)*,
закладів охорони здоров’я, соціального забезпечення, культури, а також
педагогічні працівники підприємств та організацій, інших навчально-виховних
закладів.

(пункт 2.1 із
змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

______________
* Далі – навчально-виховні заклади.

2.2. Педагогічні
працівники, які закінчили вищі навчальні заклади I – II рівня акредитації та
інші навчальні заклади еквівалентного рівня або мають загальну середню освіту,
зазначені у пункті 2.1 розділу II Типового положення, та незалежно від освіти:
майстри виробничого навчання, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм
гурткової роботи, культорганізатори, акомпаніатори, екскурсоводи, інструктори з
туризму, старші вожаті атестуються на відповідність посаді, яку займають, з
визначенням посадового окладу (ставки заробітної плати).

Майстри виробничого
навчання, старші вожаті, військові викладачі допризовної підготовки можуть
атестуватись на присвоєння педагогічного звання.

2.3. Керівники
навчально-виховних закладів, працівники органів управління освітою, які мають
педагогічне навантаження, працюючі пенсіонери, в тому числі на умовах
строкового договору, педагоги, для яких навчально-виховні заклади не є основним
місцем роботи, атестуються на загальних підставах.

2.4. Атестації не
підлягають педагогічні працівники, які мають стаж безпосередньої педагогічної
роботи до 3 років; перебувають на довготривалому лікуванні. Педагогічні
працівники, які мають необхідний стаж безпосередньої педагогічної роботи й
раніше проходили атестацію та прийняті на роботу в поточному навчальному році,
а також ті, хто навчається у вищому навчальному закладі, атестуються за їхнім
бажанням.

Для педагогічних
працівників, які прибули із зарубіжних країн, за наявності відповідних
державних міжнародних угод з Україною, в порядку винятку, з ініціативи
адміністрації навчального закладу та на підставі рішення атестаційної комісії
можуть бути підтверджені рішення атестаційних комісій за попереднім місцем
роботи.  

(пункт 2.4 в
редакції наказу Міністерства
освіти України від 01.12.98 р. N 419) 

2.5. За педагогічними
працівниками, які знаходяться у відпустках по вагітності, родах і догляду за
дитиною (ст. 179 КЗпП України) зберігається кваліфікаційна категорія,
педагогічне звання, чинність яких продовжується після виходу на роботу до
наступної атестації на загальних підставах. Час перебування в даних відпустках
вилучається з міжатестаційного періоду.

(пункт 2.5 в
редакції наказу Міністерства
освіти України від 01.12.98 р. N 419) 

2.6. Педагогічні
працівники, які викладають два й більше предметів, атестуються з того предмета,
з якого мають педагогічне навантаження за фахом освіти. Оплата у відповідності
із встановленою внаслідок атестації категорією поширюється на все педагогічне
навантаження до наступної атестації.

(розділ II
доповнено пунктом 2.6 згідно з наказом
Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

III. ВИДИ
АТЕСТАЦІЇ ТА ЇЇ ПЕРІОДИЧНІСТЬ

3.1. Атестація
педагогічних працівників поділяється на чергову та позачергову.

3.2. Чергова атестація
проводиться один раз у п’ять років згідно з графіком, складеним безпосередньо в
навчально-виховному закладі.

Педагогічним
працівникам, які пройшли чергову атестацію, визначається відповідність
(відповідність за умови, невідповідність) посаді, яку займають, встановлюється
або підтверджується (не підтверджується) одна з кваліфікаційних категорій,
визначається посадовий оклад (ставка заробітної плати), а також може бути
присвоєне, підтверджене (не підтверджене) педагогічне звання.

Не розглянуті
атестаційною комісією (не підтверджені або не змінені) протягом 5-ти років з
дня встановлення (присвоєння) кваліфікаційні категорії, посадові оклади (ставки
заробітної плати), педагогічні звання втрачають чинність.

Якщо педагогічні
працівники з поважних або незалежних від них причин не можуть пройти чергову атестацію,
то за погодженням з атестаційною комісією вищого рівня термін дії попереднього
рішення атестаційної комісії при навчальному закладі може бути подовженим на
один рік.

(пункт 3.2
доповнено новим абзацом четвертим згідно з 
наказом Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419,
у зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п’ятим) 

Педагогічним
працівникам, які відмовились від чергової атестації, встановлюється
кваліфікаційна категорія на ступінь нижча від тієї, яку вони мали за наслідками
попередньої атестації (кваліфікаційна категорія “спеціаліст” у даному
разі залишається без змін); працівникам, для яких не передбачені кваліфікаційні
категорії, визначається оплата праці за нижчим посадовим окладом (ставкою
заробітної плати); для працівників з педагогічним званням припиняється чинність
відповідного звання. Не допускається відмова від атестації педагогічних
працівників, щодо яких постало питання про їх невідповідність займаній посаді.

3.3. Позачергова
атестація проводиться не раніше як через рік з дня видання керівником
навчального закладу, органом державного управління освітою відповідного наказу
за підсумками атестації після попередньої атестації для осіб, які:

(абзац перший
пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419) 

– виявили бажання
підвищити раніше встановлену їм кваліфікаційну категорію (для працівників, яким
не передбачені кваліфікаційні категорії, – підвищити посадовий оклад (ставку
заробітної плати);

– порушили питання про
присвоєння їм педагогічного звання за умов, зазначених у пункті 5.5 розділу V
Типового положення;

– знизили в
міжатестаційний період рівень своєї професійної діяльності (за наявності
аргументованого подання керівника або ради навчально-виховного закладу).

Для осіб, які раніше не
атестувались, позачергова атестація допускається за умови роботи в даному
навчально-виховному закладі не менше року. Ця вимога не поширюється на
педагогічних працівників, які мають вчені звання або наукові ступені за наявності
трирічного науково-педагогічного стажу.

За педагогічними
працівниками загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів,
які переходять на викладацьку роботу до вищих навчальних закладів I – II
рівня акредитації або професійно-технічних навчальних закладів, зберігається
присвоєна їм кваліфікаційна категорія, педагогічне звання до наступної
атестації. Така ж умова поширюється й на викладачів вищих навчальних закладів
I – II рівня акредитації, педагогічних працівників професійно-технічних
навчальних закладів, які переходять працювати до загальноосвітніх,
позашкільних, дошкільних навчальних закладів.

(пункт 3.3
доповнено абзацом шостим згідно з
наказом Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

3.4. Атестація
педагогічних працівників, у тому числі зазначених у пункті 2.2 розділу II
Типового положення, передбачає попереднє (не рідше одного разу на п’ять років)
підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору змісту, програм, форм
навчання, організацій та установ, акредитованих в установленому порядку на
здійснення підвищення кваліфікації.

(пункт 3.4 із
змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

3.5 Педагогічні
працівники з науковим ступенем, вченим званням, які підлягають черговій атестації
та працюють у навчальних закладах, мають право на підтвердження чи присвоєння
кваліфікаційної категорії, педагогічного звання без проходження курсового
підвищення кваліфікації.

(розділ III
доповнено пунктом 3.5 згідно з наказом
Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

IV.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ КАТЕГОРІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ЗВАННЯ

4.1. За наслідками
атестації встановлюються такі кваліфікаційні категорії:

“спеціаліст”,
“спеціаліст II категорії”, “спеціаліст I категорії”,
“спеціаліст вищої категорії”;

присвоюються
педагогічні звання:

“старший
учитель”, “старший викладач”, “старший військовий
керівник”, “майстер виробничого навчання I категорії”,
“майстер виробничого навчання II категорії”,
“вчитель-методист”, “викладач-методист”, “військовий
керівник-методист”, “вихователь-методист”, “старший
вожатий-методист”.

V.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВАНЬ

5.1. Кваліфікаційна
категорія “спеціаліст вищої категорії” встановлюється педагогічним
працівникам, які виявили високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості,
досконало володіють ефективними формами і методами організації
навчально-виховного процесу, забезпечують високу результативність, якість своєї
праці.

Стаж безпосередньої
педагогічної роботи – не менше 8 років. Як виняток цей стаж може бути скорочений
до 5 років. Для педагогічних працівників з вченими званнями та науковими
ступенями враховується стаж їх безпосередньої педагогічної роботи у вищому
навчальному закладі.

5.2. Кваліфікаційна
категорія “спеціаліст I категорії” встановлюється педагогічним
працівникам, які виявили грунтовний рівень професіоналізму, добре володіють
ефективними формами і методами педагогічної діяльності, досягли значних
результатів у вирішенні навчально-виховних завдань.

Стаж безпосередньої
педагогічної роботи – не менше 5 років.

5.3. Кваліфікаційна
категорія “спеціаліст II категорії” встановлюється педагогічним
працівникам, які виявили достатній рівень професіоналізму, використовують
сучасні форми і методи навчання та виховання, досягли вагомих результатів у
педагогічній діяльності.

Стаж безпосередньої
педагогічної роботи – не менше 3 років.

5.4. Кваліфікаційна
категорія “спеціаліст” підтверджується педагогічним працівникам, які
професійно компетентні, забезпечують нормативні рівні і стандарти навчання та
виховання.

5.5. Педагогічне звання
“старший учитель” може присвоюватись педагогічним працівникам, які
мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” або
“спеціаліст I категорії”, а за наявності освіти в обсязі вищого
навчального закладу I – II рівня акредитації та іншого навчального закладу
еквівалентного рівня – стаж безпосередньої педагогічної роботи не менше 8 років
та найвищий відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати).

Педагогічне звання
“старший викладач” може присвоюватись педагогічним працівникам, яким
встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”,
“спеціаліст I категорії”.

Педагогічне звання
“військовий керівник-методист” може присвоюватись педагогічним
працівникам з вищою освітою; педагогічні звання “старший військовий
керівник”, “вихователь-методист”, “старший
вожатий-методист” – педагогічним працівникам з вищою освітою і освітою в
обсязі вищого навчального закладу I – II рівня акредитації та іншого
навчального закладу еквівалентного рівня.

Педагогічне звання
“майстер виробничого навчання I категорії” може присвоюватись
майстрам виробничого навчання, яким встановлено найвищий посадовий оклад
(ставка заробітної плати), та які мають стаж безпосередньої педагогічної роботи
не менше 8 років і, як правило, вищу освіту; педагогічне звання “майстер
виробничого навчання II категорії” – майстрам виробничого навчання, яким
встановлено вищий посадовий оклад (ставку заробітної плати), та які мають стаж
безпосередньої педагогічної роботи не менше 5 років.

Зазначені педагогічні
звання присвоюються педагогічним працівникам, які досягли високого
професіоналізму в роботі, систематично використовують прогресивний педагогічний
досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу у
становленні молодих педагогів, постійно працюють над своїм фаховим
самовдосконаленням.

5.6. Педагогічні звання
“вчитель-методист”, “викладач-методист” присвоюються
педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст
вищої категорії”, відповідають вимогам для присвоєння звань “старший
учитель”, “старший викладач”, а також запроваджують у
навчально-виховний процес найбільш ефективні форми і методи роботи,
узагальнюють передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у розробленні
шкільного компонента змісту освіти, діяльності професійних педагогічних
об’єднань, асоціацій, надають практичну допомогу педагогічним працівникам інших
навчально-виховних закладів в освоєнні досвіду провідних педагогів і мають
власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними
установами відповідного рівня.

(пункт 5.6 із
змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

5.7. При визначенні
посадового окладу (ставки заробітної плати) має враховуватись професійна
компетентність, стаж та якість педагогічної роботи.

5.8. При встановленні
кожної із зазначених кваліфікаційних категорій або посадового окладу (ставки
заробітної плати), присвоєнні педагогічних звань враховуються державні
нагороди, рівень моральних якостей та загальної культури педагогічного
працівника, володіння державною мовою відповідно до Закону “Про мови в
Українській РСР”.

5.9. Педагогічним
працівникам, які не мають відповідної фахової освіти й прийняті на роботу в
навчальні заклади до 1996 р. (набуття чинності Законом України “Про
освіту” в редакції від 23 березня 1996 р.) та володіють достатнім
практичним досвідом роботи, якісно і в повному обсязі виконують свої посадові
обов’язки, за умови проходження відповідного підвищення кваліфікації (для вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів з предмета викладання) за рішенням
атестаційної комісії при Міністерстві освіти Автономної Республіки Крим,
управліннях освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних
адміністрацій, а також при відповідних центральних органах управління
навчальними закладами, як виняток, може присвоюватись кваліфікаційна категорія:
вища – за наявності стажу роботи на займаній посаді не менше 8 років; перша – 6
років; друга – 5 років.

З уведенням у дію нової
редакції Закону України “Про освіту” даний пункт поширюється на
працівників, запрошених у навчальні заклади для викладання курсів або
предметів, з яких не готувалися або не готуються фахівці у вищих педагогічних
навчальних закладах.

(розділ V
доповнено пунктом 5.9 згідно з наказом
Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

5.10. Педагогічним
працівникам, які припинили педагогічну діяльність у зв’язку зі скороченням
штатів, ліквідацією навчального закладу, виходом на пенсію, переходом на роботу
до органів управління освітою чи методичну роботу в системі освіти, у випадках
відновлення ними роботи за фахом у навчальних закладах зберігається
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, набуте раніше, чинність яких
продовжується не більше ніж на один рік з наступною атестацією на загальних
підставах.

(розділ V
доповнено пунктом 5.10 згідно з наказом
Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

VI.
АТЕСТАЦІЙНІ КОМІСІЇ

6.1. Атестація
педагогічних працівників проводиться атестаційними комісіями, що створюються
при:

– навчально-виховних
закладах, незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності;

– місцевих органах
державного управління освітою, Міністерстві освіти Республіки Крим,
міністерствах і відомствах України, що мають навчально-виховні заклади.*

______________
* Далі – органи державного управління освітою.

Атестаційні комісії
створюються щороку до 20 вересня і наділяються повноваженнями на весь
навчальний рік.

Кількість і
персональний склад атестаційної комісії при навчально-виховному закладі, органі
державного управління освітою визначається і затверджується наказом їх
керівника за погодженням з радою та комітетом профспілки навчально-виховного
закладу, органу державного управління освітою.

Педагогічні працівники
малокомплектних навчально-виховних закладів атестуються атестаційними комісіями
при базових навчально-виховних закладах або районних, міських органах
державного управління освітою. Перелік цих установ визначається відповідними
місцевими органами державного управління освітою.

6.2. Атестаційна
комісія створюється в складі: голови (керівника навчально-виховного закладу,
органу управління освітою), його заступника, секретаря, членів комісії
(заступника керівника навчально-виховного закладу, представника органу
управління освітою, методичної служби, члена профспілкового комітету
навчального закладу або члена виборного профспілкового органу відповідного
рівня в районній, міській або обласній атестаційних комісіях, фахових
асоціацій, голів методичних об’єднань, найбільш кваліфікованих і авторитетних
педагогів, членів органів громадського самоврядування в системі освіти).

(пункт 6.2 із
змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

VII.
ПОВНОВАЖЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Атестаційна
комісія узагальнює результати вивчення професійної діяльності, підвищення
фахової компетентності та загальної культури педагогічного працівника, який
атестується, забезпечує об’єктивність експертних оцінок, дотримання основних
принципів атестації педагогічних працівників.

7.2. Атестаційна
комісія при навчально-виховному закладі:

– атестує і приймає
рішення про відповідність (відповідність за умови, невідповідність)
педагогічного працівника займаній посаді, встановлює, підтверджує (не
підтверджує) одну із кваліфікаційних категорій: “спеціаліст”,
“спеціаліст II категорії”, “спеціаліст I категорії”,
визначає відповідний посадовий оклад (ставку заробітної плати);

– приймає рішення і
порушує клопотання перед атестаційною комісією при районному (міському) органі
державного управління освітою, а для педагогічних працівників професійних
навчально-виховних закладів, коледжів, вищих навчальних закладів I – II рівня
акредитації, освітніх установ підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
– перед атестаційною комісією при відповідних вищих органах державного
управління освітою, що мають зазначені навчально-виховні заклади, про
встановлення, підтвердження (не підтвердження) педагогічним працівникам
кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”, присвоєння, підтвердження
(не підтвердження) педагогічного звання, а також про відповідне моральне і
матеріальне заохочення (нагородження грамотою, відзначення премією тощо).

7.3. Атестаційна
комісія при районному (міському) органі державного управління освітою:

– атестує педагогічних
працівників районного (міського) методичного кабінету (центру); приймає рішення
про їх відповідність (відповідність за умови, невідповідність) посаді, яку
займають; встановлює, підтверджує (не підтверджує) їм одну з кваліфікаційних
категорій: “спеціаліст”, “спеціаліст II категорії”,
“спеціаліст I категорії”. За поданням атестаційних комісій при
навчально-виховних закладах атестує педагогічних працівників на кваліфікаційну
категорію “спеціаліст вищої категорії” та присвоює, підтверджує (не
підтверджує) педагогічне звання;

– приймає рішення і
порушує клопотання перед атестаційною комісією при відповідних вищих органах
державного управління освітою, що мають навчально-виховні заклади, про
встановлення, підтвердження (не підтвердження) педагогічним працівникам
районного (міського) методичного кабінету (центру) кваліфікаційної категорії
“спеціаліст вищої категорії”;

– у двотижневий термін
розглядає скарги педагогічних працівників на рішення атестаційних комісій
навчально-виховних закладів.

Для компетентного
здійснення своїх повноважень атестаційна комісія при районному (міському)
органі управління освітою може створювати експертні групи із числа фахівців
тієї галузі освіти, педагогічні працівники якої атестуються.

7.4. Атестаційна
комісія при Міністерстві освіти Республіки Крим, управліннях освіти обласних,
Київської, Севастопольської міських держадміністрацій:

– розглядає клопотання
атестаційних комісій при районних (міських) органах державного управління
освітою, професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах I –
II рівня акредитації, коледжах, освітніх установах підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів і приймає рішення про встановлення, підтвердження (не
підтвердження) педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст
вищої категорії” та відповідного педагогічного звання;

– узгоджує пропозиції
атестаційних комісій при районних (міських) органах державного управління
освітою щодо подовження терміну дії попередніх рішень атестаційних комісій
загальноосвітніх навчальних закладів”. Абзаци 3, 4, 5, 6 вважати
відповідно абзацами 4, 5, 6, 7;

(пункт 7.4
доповнено абзацом третім згідно з
наказом Міністерства освіти України від 01.12.98 р. N 419)

– приймає рішення і
порушує клопотання перед Міністерством освіти, міністерствами і відомствами
України про моральне заохочення атестованих педагогічних працівників;

– розглядає скарги
педагогічних працівників на рішення атестаційних комісій при районних (міських)
органах державного управління освітою, професійних навчально-виховних закладах,
вищих навчальних закладах I – II рівня акредитації, коледжах, освітніх
установах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Для компетентного
здійснення своїх повноважень дані атестаційні комісії можуть створювати
експертні групи з числа фахівців тієї галузі освіти, педагогічні працівники
якої атестуються.

Рішення цієї комісії є
остаточним.

Аналогічна компетенція
атестаційних комісій міністерств, відомств, що мають в своєму підпорядкуванні
навчально-виховні заклади, визначається відповідними міністерствами,
відомствами.

VIII.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

8.1. До 20 вересня
поточного року керівник навчально-виховного закладу знайомить педагогічний
колектив з наказом про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних
працівників у поточному навчальному році.

8.2. До 10 жовтня
атестаційна комісія приймає:

а) – заяву від
педагогічних працівників щодо проходження чергової або позачергової атестації;

– заяву про відмову від
чергової атестації.

В заяві, крім основних
даних, зазначаються результати попередньої атестації та кваліфікаційна
категорія або педагогічне звання, на яке претендує педагогічний працівник.

б) – подання керівника
або ради навчально-виховного закладу про позачергову атестацію педагогічних
працівників, рівень навчально-виховної або методичної роботи яких нижчий від
вимог, що пред’являються до кваліфікаційної категорії, встановленої їм за
результатами попередньої атестації.

8.3. До 20 жовтня
поточного навчального року атестаційна комісія розглядає подані документи,
затверджує графік проведення атестації і доводить його під розписку до відома
осіб, які атестуються. Педагогічним працівникам, які підлягають черговій
атестації, але не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії чи
посадового окладу (ставки заробітної плати), присвоєння більш високого
педагогічного звання, визначених за результатами попередньої атестації, і не
мають претензій до своєї роботи з боку керівників навчально-виховного закладу,
батьків, учнів, атестаційна комісія може підтвердити встановлену їм
кваліфікаційну категорію або посадовий оклад (ставку заробітної плати),
педагогічне звання, що оформляється протоколом.

8.4. До 20 березня
поточного навчального року атестаційна комісія при навчально-виховному закладі
завершує вивчення роботи педагогічних працівників і оформляє атестаційні листи
у двох примірниках за формою, що додається. Результати підвищення кваліфікації
педагогічним працівникам враховуються на підставі поданого посвідчення.

8.5. Керівники установ
та органів освіти повинні не пізніше як за 10 днів до засідання атестаційної
комісії ознайомити педагогічних працівників з їх атестаційними листами (під
розписку).

8.6. До 20 квітня
поточного навчального року атестаційна комісія розглядає атестаційні листи,
заслуховує працівників, які атестуються. На підставі всебічного розгляду
наслідків їх педагогічної роботи, рівня фахової підготовки і професійної
компетентності, рейтингу серед працівників районного (міського) методичного
об’єднання (асоціації), оцінки працівниками педагогічного колективу
навчально-виховного закладу, думки батьків, учнів приймає одне з рішень:
“відповідає посаді, яку займає”, “відповідає посаді, яку займає,
за умови виконання повних рекомендацій”, “не відповідає посаді, яку
займає”, встановлює (підтверджує, не підтверджує) відповідну
кваліфікаційну категорію, присвоює (підтверджує, не підтверджує) педагогічне
звання; встановлює (підтверджує, не підтверджує) посадовий оклад (ставку
заробітної плати) працівникам, зазначеним у пункті 2.2 розділу II Типового
положення, вносить пропозиції до заохочення педагогічних працівників.

8.7. З усіх питань,
пов’язаних з атестацією, атестаційна комісія приймає рішення таємним
голосуванням, порядок якого визначається самою комісією. Воно вважається дійсним,
якщо в засіданні комісії брало участь не менше 2/3 її членів. Результати
голосування визначаються простою більшістю голосів присутніх членів
атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів “за” і
“проти” приймається рішення на користь працівника, який атестується.
Якщо при голосуванні не підтверджена кваліфікаційна категорія або посадовий
оклад (ставка заробітної плати), на який претендував педагогічний працівник,
йому встановлюється кваліфікаційна категорія або посадовий оклад (ставка заробітної
плати) відповідно до фактичного рівня професійної діяльності, визначеного
атестаційною комісією. Працівник, який є членом атестаційної комісії,
атестується на загальних підставах.

8.8. У випадку неявки
педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії
без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести
атестацію у його відсутності.

8.9. Результати
атестації (рішення, рекомендації) повідомляються атестованому працівникові на
даному засіданні, оформляються протоколом за підписом голови та секретаря
атестаційної комісії, заносяться до атестаційного листа. Атестаційний лист,
заява або подання адміністрації про позачергову атестацію, копія
кваліфікаційного посвідчення про підвищення кваліфікації зберігається в
особовій справі педагогічного працівника.

Другий примірник
атестаційного листа не пізніше тижневого строку вручається (під розписку)
атестованому працівникові.

IX.
РЕАЛІЗАЦІЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

9.1. За результатами
атестації керівник навчально-виховного закладу, органу державного управління
освітою видає наказ, який у тижневий строк доводиться до відома атестованого,
колективу та подається в бухгалтерію для нарахування педагогічному працівникові
заробітної плати згідно із встановленим посадовим окладом (ставкою заробітної
плати) з дня прийняття рішення атестаційної комісії. При зміні місця роботи
педагогічному працівникові атестаційний лист є підставою для тарифікації його
за новим місцем роботи.

9.2. У разі незгоди з
рішенням атестаційної комісії при навчально-виховному закладі педагогічний
працівник має право у двотижневий строк з дня вручення йому атестаційного листа
звернутись із скаргою до атестаційної комісії вищого рівня (відповідно до
компетенції, визначеної у розділі VII Типового положення). Подана скарга
розглядається в двотижневий строк від дня її надходження.

Рішення атестаційної
комісії вищого рівня є підставою для скасування попереднього і видачі нового
наказу про встановлення (підтвердження, не підтвердження) працівникові відповідної
кваліфікаційної категорії, посадового окладу (ставки заробітної плати) чи
присвоєння (підтвердження, не підтвердження) педагогічного звання з дня
прийняття рішення атестаційною комісією навчально-виховного закладу (органу
державного управління освітою), дії якої оскаржувались.

9.3. Питання, пов’язані
зі звільненням або переведенням на іншу роботу педагогічного працівника за
результатами атестації, вирішується керівником відповідного навчально-виховного
закладу в двомісячний строк з дня прийняття рішення атестаційної комісії. В
разі оскарження рішення атестаційної комісії розірвання трудового договору може
бути здійснене лише після його розгляду атестаційною комісією вищого рівня,
рішення якої є остаточним. Строк розгляду скарги не враховується у визначений
двомісячний термін реалізації рішення. Після закінчення зазначеного строку
звільнення педагогічного працівника за результатами атестації не допускається.

9.4. У випадку
звільнення педагогічного працівника за результатами атестації у його трудову книжку
вноситься запис з посиланням на пункт 2 статті 40 Кодексу Законів про працю
України. Трудові спори з питань звільнення з роботи педагогічних працівників за
підсумками атестації розглядаються відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток
до Типового положення про
атестацію педагогічних
працівників України


АТЕСТАЦІЙНИЙ
ЛИСТ

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________
2. Рік народження _______________________3. Освіта________________
3. Спеціальність за дипломом _____________________________________
5. Стаж безпосередньої педагогічної роботи _______________________
6. Місце роботи __________________________________________________
7. Посада ________________________________________________________
8. Державні нагороди, звання _____________________________________
__________________________________________________________________
9. Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх
   5 років за посвідченням _______________________________________
__________________________________________________________________
10. Результати попередньої атестації _____________________________
__________________________________________________________________
11. Характеристика якості виконання посадових обов'язків, резуль-
    тативності навчально-виховної роботи, загальної і професійної
    культури адміністрацією установи  ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Керівник установи ____________            ________________________
                    (підпис)                (прізвище, ініціали)
 
12. Оцінка професійної діяльності, загальної культури, моральних
    якостей: ___________________________
а)педагогічною радою _____________________________________________
__________________________________________________________________
 
Голова педагогічної ради __________         ______________________
                          (підпис)           (прізвище, ініціали)
 
б) батьками, учнями ______________________________________________
__________________________________________________________________
Голова ради установи __________              _____________________
                      (підпис)                (прізвище, ініціали)
в) методичним об'єднанням (асоціацією) ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Голова методичного об'єднання (асоціації) _________  _____________
                                          (підпис)    (прізвище,
                                                       ініціали)
 
                I. Рішення атестаційної комісії
__________________________________________________________________
            (найменування установи, органу освіти)
 
     Атестаційна комісія вирішила: _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Голова атестаційної комісії  _________       _____________
                                  (підпис)          (прізвище,
                                                     ініціали)
     Секретар атестаційної комісії_________       _____________
                                  (підпис)          (прізвище,
                                                     ініціали)
 
               II. Рішення атестаційної комісії
    (яка встановлює категорію "спеціаліст вищої категорії")
__________________________________________________________________
            (найменування установи, органу освіти)
 
     Атестаційна комісія вирішила: _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Голова атестаційної комісії  _________       _____________
                                  (підпис)          (прізвище,
                                                     ініціали)
     Секретар атестаційної комісії_________       _____________
                                  (підпис)          (прізвище,
                                                     ініціали)
 
     М.П.         ДАТА

_____________