...
Реєструйся

Типові положення про атестацію. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ КЕРІВНИКІВ


Однією із важливих складових кадрового менеджменту є оцінка професійних, організаційних і ділових якостей персоналу, визначення його можливостей виконувати завдання і функції на дорученій ділянці роботи.
Серед видів оцінок, що склалися в практиці роботи з персоналом, чільне місце посідає атестація.
На практиці найпоширенішою є періодична атестація персоналу. У процесі такої атестації вирішуються головні питання: відповідність або необхідність того чи іншого працівника займаній посаді.
Крім того, періодична атестація персоналу дає змогу роботодавцеві виявити, зокрема:
– ефективність праці для подальшого прийняття рішення щодо рівня і форми стимулювання працівників;
– коло працівників для формування кадрового резерву та підходи до планування професійно-кваліфікаційного просування, кар’єри спеціалістів;
– лідерські і професійні якості при доборі працівників на ключові позиції в управлінні підприємством, структурними підрозділами.
Періодична атестація також сприяє поліпшенню якісного складу персоналу, його ефективному використанню, зростанню професійної компетентності та підвищенню кваліфікації.
Періодична атестація персоналу має бути законодавчо обґрунтована. Без такого обґрунтування вона не має юридичної сили.
Одним із основоположних нормативно-правових актів, яким встановлено порядок атестації, є постанова Ради Міністрів СРСР «Про проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку» від 27 липня 1973 року № 531. Дія цієї постанови розповсюджується також на підприємства і організації, зокрема таких галузей, як торгівля і геологія. Порядок проведення атестації регламентовано Положенням про проведення атестації зазначених категорій працівників, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 5 жовтня 1973 року № 470/267, та Типовим переліком посад, що підлягають атестації відповідно за зазначених вище документів, затвердженим постановою Держкомітету СРСР з науки і техніки та Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 22 жовтня 1979 року. Відповідно до зазначених документів атестація проводиться, як правило, один раз на три–п’ять років.
Порядок атестації окремих категорій працівників галузей економіки України встановлено іншими нормативно-правовими актами.
Рішення про проведення атестації, терміни та графіки проведення доводяться до відома працівників під розписку не пізніше як за два місяці до її початку.
Відповідно до загальних положень нормативно-правових актів від атестації звільняються:
– працівники, які пропрацювали на займаній посаді менше року;
– молоді спеціалісти в період терміну обов’язкової роботи за направленням після закінчення навчального закладу за умови, що їх підготовка здійснювалася за державним замовленням, та молоді спеціалісти, які на підставі угоди між ними та підприємством були останнім направлені на навчання;
– вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до одного року.
Жінки, які перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною віком до трьох років, проходять атестацію не раніше ніж через один рік після виходу на роботу.
З цього матеріалу розпочинається публікація типових положень про порядок проведення атестації різних категорій працівників.
Від редакції

 

 

Проведення атестації

Для проведення атестації складається за підрозділами підприємства список працівників, які підлягають атестації.
При цьому не слід виключати з числа працівників, що підлягають атестації, тих керівників, які не мають освіти, необхідної для зайняття тих чи інших посад відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій і типової номенклатури посад службовців, які підлягають заміщенню спеціалістами з вищою і середньою спеціальною освітою, затвердженої міністерством, відомством.
До списку включаються всі працівники керівного складу, які згідно зі строками підлягають атестації, у т. ч. і категорії, зазначені в загальній частині положення (звільнені від атестації на певний час). Атестація цих працівників проводиться після закінчення строку звільнення від чергової атестації, в списку вказується строк на який перенесено атестацію.
Строки проведення атестації затверджуються керівником підприємства виходячи зі строків, визначених у наказі. Оптимальним можна вважати три-шестимісячний строк, протягом якого має проводитися атестація. Однак ці строки залежать від кількості працівників, які підлягають черговій атестації, та кількості атестаційних комісій, і можуть значно різнитися.
Так, на підприємствах, де кількість працівників, які атестуються, не перевищує 50 осіб, відповідна робота може бути проведена менш ніж за три місяці. Водночас на підприємствах зі значно більшою кількістю керівників та спеціалістів, які проходять атестацію, навіть за наявності кількох атестаційних комісій шестимісячного строку буде недостатньо, тому доцільно передбачити його збільшення, наприклад до року.
Якщо через значну кількість працівників, що підлягають атестації, останню не можна завершити і протягом одного року, доцільно здійснити розподіл загальної кількості атестованих за роками в межах установленої періодичності. При цьому слід дотримуватися вимоги обов’язкового підбиття підсумків за результатами атестації та прийняття відповідних рішень як після завершення атестації заздалегідь визначеної кількості працівників або наприкінці чергового року, так і по закінченні всього періоду атестації.
Атестаційна комісія під час атестації керівників розглядає подані матеріали, заслуховує керівника структурного підрозділу (який писав відгук-характеристику).
Обговорення професійних якостей і результатів діяльності працівника, який атестується, має проходити в обстановці вимогливості, доброзичливості, об’єктивності, яка виключає прояви упередженості.
Під час проведення атестації комісія надає можливість працівникові дати вичерпні відповіді на запитання і зауваження.
Якщо працівник, який атестується, не з’явився на засідання атестаційної комісії без поважних причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності.
Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням у відсутності працівника, який проходить атестацію.
Засідання атестаційної комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні 2/3 її складу.
Результати атестації визначаються шляхом голосування.
Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.
Засідання атестаційної комісії проводяться в дні і години, встановлені графіками проведення атестації.
Секретар атестаційної комісії веде протокол засідання (додаток 5). У протоколі рекомендується вказувати: дату проведення засідання, список членів атестаційної комісії, присутніх на засіданні, прізвище, ім’я, по батькові, посаду і місце роботи (підрозділ) працівника, який атестується, коротке повідомлення працівника про його роботу, запитання, поставлені працівникові, відповіді на них, оцінку діяльності працівника і результати голосування (кількість голосів «за» і «проти» оцінки діяльності атестованого) рекомендації атестаційної комісії.
Протоколи засідань атестаційної комісії підписуються її головою та секретарем. Вони є основними документами, які містять інформацію, необхідну для підбиття підсумків атестації, складання звітів про хід її проведення і результати.

 

Висновки за результатами атестації

На підставі всебічної оцінки професійного рівня працівників керівного складу, їх ділових якостей, виконання посадових обов’язків, визначених професійно-кваліфікаційними характеристиками їх посад, і досягнутих результатів атестаційна комісія приймає одне з таких рішень:
відповідає займаній посаді;
рекомендується в резерв на вищу посаду;
відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;
не відповідає займаній посаді.
Атестованими вважаються працівники, визнані атестаційною комісією такими, що відповідають займаній посаді, рекомендуються в резерв на вищу посаду або відповідають займаній посаді за умови виконання рекомендації комісії.

Звернути увагу
Результати голосування повідомляються працівникові зразу після голосування під розписку в атестаційному листку.

У разі прийняття рішення про рекомендацію працівника в резерв на вищу посаду атестаційна комісія може запропонувати керівникові дозволити йому пройти за згодою стажування на більш високій посаді.
У разі прийняття рішення про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій атестаційна комісія рекомендує керівникові призначити протягом року повторне атестування, якщо працівник згоден виконати рекомендації комісії.
У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді атестаційна комісія рекомендує керівникові перевести цього працівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної посади.

Звернути увагу
Атестаційна комісія має право вносити пропозиції щодо переведення на вищі (нижчі) посади з огляду на професійну підготовку та особисті якості, необхідності підвищення кваліфікації, зміни стилю і методів роботи, шляхів поліпшення діяльності тощо.

Результати атестації (оцінка і рекомендації) заносяться до протоколу засідання комісії та атестаційного листа, який заповнюється у двох примірниках і підписується головою, секретарем і членами атестаційної комісії, які брали участь у голосуванні.
Один примірник атестаційного листа і відгук-характеристика на працівника, який пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі за місцем роботи в кадровій службі органу управління майном.
Посадова інструкція, яка надавалась на засідання атестаційної комісії, повертається до кадрової служби.
Про результати кожного засідання атестаційної комісії її голова повідомляє відповідно керівника органу управління майном, на якому працюють керівники, що пройшли атестацію.

Звернути увагу
Рішення комісії може бути оскаржене працівником, який пройшов атестацію, відповідно керівникові органу управління майном, протягом 10 днів з дня його прийняття.

За результатами атестації керівник органу управління майном згідно із законодавством протягом двох місяців з дня атестації приймає остаточне рішення і видає відповідний наказ.
Рішення про переведення працівника, визнаного за результатами проведення атестації таким, що не відповідає займаній посаді, за його згодою на іншу роботу або звільнення з посади приймається відповідним керівником протягом двох місяців з дня атестації.
У разі неможливості переведення працівника за його згодою на іншу роботу, а також відмови від цього переведення працівник в установленому порядку звільняється з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 КЗпП України (виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації).

Звернути увагу
Після закінчення двомісячного терміну переведення працівника на іншу роботу або припинення з ним трудового договору за результатами атестації не допускається. Час хвороби працівника, а також перебування у відпустці до двомісячного терміну не включається.

Трудові спори, пов’язані з атестацією, розглядаються відповідно до законодавства про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення атестації працівників керівного складу

1. Загальні положення

Атестація працівників керівного складу підприємств, установ, організацій проводиться з метою підвищення ефективності діяльності зазначених працівників.
До керівного складу працівників у цьому положенні належать: керівники, їх заступники, головні інженери, головні бухгалтери, керівники структурних підрозділів і штатні заступники.
У ході атестації оцінюються їх ділові та професійні якості, виконання ними посадових обов’язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках, а також у нормативно-правових актах.
Професійно-кваліфікаційні характеристики працівників затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336. Цим же наказом затверджено категорії працівників, які поділяються на керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників та ін.
Атестація керівного складу проводиться один раз на три роки. Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1571.
Особи, які тимчасово виконують обов’язки на керівних посадах, можуть проходити атестацію за власним бажанням з метою оцінки їх ділових, професійних якостей та подальшого підвищення на посадах.
Не підлягають атестації:
–керівники підприємств, установ, організацій яких призначає Кабінет Міністрів України;
–працівники керівного складу, які обіймали посаду менше одного року;
–жінки, які перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною віком до трьох років. Вони проводять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.
Атестацію не слід розглядати, як одноразовий захід. Це складний процес, який не обмежується процедурою визначення відповідності працівників займаним посадам. Атестація передбачає проведення різних за змістом і трудомісткістю організаційних робіт у встановленому порядку.
Важливими умовами підвищення дієвості атестації є усунення елементів формалізму, особливо при розгляді результатів діяльності працівників, які атестуються, визначенні їх відповідності займаним посадам, підбитті підсумків атестації, розробленні та здійсненні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, а також забезпечення об’єктивності в оцінюванні діяльності працівників і гласності результатів атестації.
Підготовку до проведення атестації здійснює відділ кадрів за активної участі керівників структурних підрозділів та громадських організацій підприємства.
Робота з атестації керівників передбачає виконання таких етапів:
підготовка до проведення атестації;
проведення атестації;
виконання рішень атестаційної комісії.

2. Підготовка до проведення атестації

Підготовчий період — відповідальний етап організації атестації. Від того наскільки вчасно, чітко й відповідно до Положення про порядок проведення атестації виконано роботи, передбачені для цього етапу, залежать кінцеві результати атестації, її позитивний вплив на професійно-кваліфікаційний склад кадрів, підвищення їхньої творчої та громадської активності, поліпшення організації праці і в кінцевому підсумку — зростання ефективності та якості роботи.
Підготовка до проведення атестації починається з видання керівником підприємства наказу, в якому відповідно до наказу міністерства чи відомства визначаються строки проведення атестації, встановлюються посади керівників, що підлягають атестації, затверджується склад атестаційної комісії (або атестаційних комісій), графіки проведення атестації, окреслюються завдання керівників підрозділів, у т. ч. відділу кадрів, у проведенні атестації.
Графік атестації (додаток 1) із зазначенням термінів її проведення затверджується наказом керівника органу управління майном і не пізніше ніж за місяць до початку атестації доводиться до відома працівників, які підлягають атестації, під розписку. Для організації та проведення атестації керівників наказом керівника утворюється атестаційна комісія у складі голови, секретаря, членів комісії.
Головою атестаційної комісії призначається перший заступник або інший заступник керівника підприємства чи головний спеціаліст, залежно від категорії осіб, що атестуються.
До складу атестаційної комісії чи комісій (якщо їх кілька) входять керівники структурних підрозділів, провідні фахівці органу управління, представник профспілки, працівник кадрової служби, служби охорони праці.
Якщо атестується працівник специфічної категорії, до складу комісії можна запрошувати за трудовою угодою кваліфікованих спеціалістів з інших підприємств, установ чи організацій, наприклад, із санітарної чи медичної служби, керівників чи спеціалістів установ з охорони праці.
Атестація працівників керівного складу підприємств, установ, організацій здійснюється в індивідуальному порядку.
Що стосується атестації керівного складу приватних підприємств чи працівників підприємницької діяльності, то слід зазначити, що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовими договорами з фізичними особами (ст. 3 КЗпП).
Крім того, у період підготовки до атестації теж складають список працівників, що підлягають атестації, та необхідні документи на них, проводять роз’яснювальну роботу щодо мети і порядку проведення атестації. У разі необхідності розробляють методичні рекомендації щодо виконання окремих робіт, пов’язаних із атестацією, уточнюють положення про підрозділи та посадові інструкції, що застосовуються на підприємстві, з метою приведення цих документів у відповідність із фактично закріпленими за працівниками функціями і розподілом обов’язків між керівниками, які склалися в процесі діяльності. При цьому слід керуватися відповідними випусками Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Доцільно також передбачити проведення заходів щодо вдосконалення організації колективної та індивідуальної праці керівників, усунення паралелізму та дублювання в їхній діяльності, виключення з посадових обов’язків робіт, не властивих виконавцям відповідної кваліфікації.
Підготовка необхідних документів на працівників, які підлягають атестації, передбачає заповнення атестаційних листів у двох примірниках та складання відгуків-характеристик на кожного працівника, що підлягає черговій атестації.
Атестаційний лист повинен містити об’єктивні дані про працівника, який підлягає атестації: прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, освіту, стаж роботи за спеціальністю на посаді тощо.
Атестаційні листи складаються кадровою службою відповідного підприємства, установи, організації.
Зразок атестаційного листа (додаток 2) на керівний склад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1571.
Відгук-характеристика (додаток 3) працівника має містити оцінку професійних знань, навичок, досвіду, вмінь, компетентності, соціально-психологічних якостей виконання посадових обов’язків та рекомендації попередніх атестацій, інформацію про результати діяльності за період після останньої атестації, але не менше ніж за три роки.
До підготовки відгуку-характеристики залучаються заступники керівника, провідні фахівці відповідного структурного підрозділу, керівники та провідні фахівці функціональних підрозділів органу управління майном, технічного, економічного, бухгалтерського обліку тощо.
Пише відгук-характеристику безпосередній керівник якому підпорядкований працівник що атестується.
Працівник який підлягає атестації, не пізніше ніж за два тижні до атестації має бути ознайомлений з відгуком-характеристикою під розписку.
Якщо працівник не згоден із відомостями, викладеними у відгуку-характеристиці, керівник виносить її на обговорення трудового колективу підприємства, установи чи організації, філіалу, структурного підрозділу, пропозиції якого разом із характеристикою подаються до атестаційної комісії.
Атестаційний лист і відгук-характеристика подаються працівниками кадрової служби до атестаційної комісії не пізніше ніж за три дні до проведення атестації.
Засідання атестаційної комісії має проходити в атмосфері вимогливості, доброзичливості, об’єктивності, а члени комісії повинні знати, які завдання та обов’язки виконує атестований. Оскільки в атестаційному листі та відгуці-характеристиці детально відобразити завдання та обов’язки неможливо, тому працівники кадрової служби подають до атестаційної комісії посадову інструкцію працівника (додаток 4).

Про засідання атестаційної комісії сладається протокол (додаток 5).

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Повідомлення про масове вивільнення працівників
Якщо на підприємстві планується масове вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням їхньої чисельності, не пізніше ніж за 2 місяці до ...