Реєструйся

Вахтовий метод організації робіт: правове регулювання та практичне застосування


Законодавчі акти, які регулювали б особливості трудових відносин при вахтовому методі організації робіт на підприємствах, в установах, організаціях (підприємство), в Україні до цього часу не приймалися, а тому, на підставі Постанови № 1545, основним документом, який на сьогодні регламентує порядок організації роботи за вахтовим методом, є Постанова № 794/33-82. Про те, що передбачає вахтовий метод організації робіт, у яких сферах може застосовуватися, як комплектується вахтовий персонал та оплачується його робота — далі у статті.

 

Який метод організації робіт вважається вахтовим?

Відповідно до підпункту 1.1 додатка 1 «Основні положення про вахтовий метод організації робіт» Постанови № 794/33-82 (Основні положення) вахтовий метод — це особлива форма організації робіт, яка заснована на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умови, коли не може бути забезпечене щоденне повернення працівників до місця постійного проживання.

Організація роботи вахтовим методом повинна забезпечувати ритмічність, безперервність, комплексність виконання робіт на об’єктах (дільницях). Робота повинна виконуватися, як правило, укрупненими бригадами із застосуванням підрядних принципів організації і оплати праці та забезпечувати наступність вахтового персоналу, збереження матеріальних цінностей (п. 2.1 Основних положень).

Праця за вахтовим методом організації робіт регулюється нормами КЗпП та іншого законодавства про працю з урахуванням особливостей, передбачених Постановою № 794/33-82.

Зокрема, на виконання Закону № 791а, з метою більш ефективного забезпечення службової діяльності працівників органів і підрозділів внутрішніх справ та інших спеціалізованих державних органів, які несуть службу (працюють) у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення Чорнобильської АЕС та радіаційної безпеки, окремими державними органами на основі Постанови № 794/33-82 видано низку відомчих наказів, якими затверджено положення про вахтовий метод організації робіт в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення Чорнобильської АЕС.

Треба знати!

Питання, що врегульовані законодавством України, Постановою № 794/33-82 на території України не регулюються.

 

Зокрема, на сьогодні є чинними:

 • Положення № 219, яке визначає порядок проходження служби (виконання роботи) вахтовим методом у зоні відчуження з урахуванням завдань Держспецзв’язку і специфіки його діяльності;
 • Положення № 275, що визначає економічні, правові та організаційні засади застосування вахтового методу роботи у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення, на об’єктах і територіях, де виникли радіаційні аварії і ліквідація наслідків яких потребує тривалого часу. Дія цього Положення поширюється на підприємства, що перебувають у сфері управління ДАЗВ;
 • Положення № 1023, дія якого поширюється на поліцейських, державних службовців та працівників органів і підрозділів Національної поліції України та визначає правові й організаційні засади застосування вахтового методу служби (роботи) в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення.

Сфера застосування

Перелік підприємств, на яких може запроваджуватися вахтовий метод організації робіт, викладено в додатку 2 до Постанови № 794/33-82 (Перелік).

Згідно з Переліком вахтовий метод організації робіт може застосовуватися, зокрема, на підприємствах:

 • нафтової промисловості;
 • газової промисловості;
 • лісової промисловості й лісового господарства;
 • геологорозвідки;
 • залізничного транспорту;
 • трубопровідного транспорту;
 • із розробки родовищ кольорових, дорогоцінних металів і алмазів;
 • безпосередньо зайнятих на будівництві і реконструкції автомобільних доріг;
 • з будівництва торфопідприємств і видобутку торфу;
 • будівельної сфери (будівельно-монтажні компанії тощо);
 • що забезпечують радіозв’язок у цивільній авіації;
 • торгівлі та громадського харчування, зв’язку, транспорту, закладів охорони здоров’я та інших, на які покладено обслуговування колективів, що працюють вахтовим методом.

З огляду на те, що Перелік було складено з урахуванням галузей народного господарства та підприємств колишнього СРСР, його можна використовувати як орієнтовний. Тож, якщо підприємство чи об’єкт певної галузі (сфери) економіки, на якому роботодавець має намір запроваджувати вахтовий метод організації робіт з огляду на економічну доцільність, не міститься в Переліку і щодо цієї галузі чи об’єкта не прийнято відповідного нормативно-правового акта України, на думку фахівців, можна застосувати аналогію закону відповідно до статті 8 ЦКУ за умови, що це не буде суперечити вимогам трудового законодавства України.

Порядок запровадження на підприємстві

Згідно з пунктом 1.4 Основних положень рішення про запровадження вахтового методу організації робіт приймається керівником підприємства за погодженням з профспілковим органом з дозволу вищого органу на підставі техніко-економічних розрахунків з урахуванням ефективності його застосування в порівнянні з іншими методами ведення робіт. Умови організації виробництва при вахтовому методі робіт відображаються в проєктно-технологічній документації, що розробляється підприємством. Затрати, пов’язані із запровадженням вахтового методу, відносяться на собівартість промислової продукції, виконаних робіт та перевезення (в межах встановленого планом рівня затрат).

Доцільність запровадження вахтового методу на об’єктах будівництва обґрунтовується техніко-економічними розрахунками при розробці проєктів організації будівництва та інших проєктно-технологічних документів. 

Конкретні обсяги і види робіт для виконання вахтовим методом визначається підрядником і замовником під час укладення договорів підряду на будівництво, а для субпідрядних організацій — при укладенні договорів субпідряду.

У такому ж порядку передбачаються кошти на відшкодування додаткових витрат, пов’язаних із застосуванням вахтового методу організації робіт, підприємств торгівлі, громадського харчування, закладів охорони здоров’я та інших, на які покладено обслуговування колективів, що працюють вахтовим методом.

На підприємстві, де запроваджується вахтовий метод роботи, про це видається відповідний наказ (додаток), яким визначаються основні умови організації таких робіт, порядок фінансування тощо.

Умови організації робіт за вахтовим методом можуть визначатися колективним договором.

 

ДОДАТОК

Проте фахівці радять (хоча законодавством цього не вимагається), розробляти та затверджувати на такому підприємстві положення про вахтовий метод організації роботи (особливо коли ці питання не врегульовано колективним договором). Таке положення на підприємстві зазвичай розробляється на основі Основних положень, з урахуванням чинного законодавства України та специфіки підприємства.

Після видання наказу про запровадження вахтового методу роботи і затвердження відповідного положення кадровий підрозділ підприємства готує або ініціює внесення відповідних змін до внутрішніх документів підприємства, які визначають графіки вахтової роботи (графіки змінності), порядок праці та відпочинку, надання відпусток, пільг та компенсацій, норм укомплектування вахтової зміни тощо.

Комплектування вахтового змінного персоналу

Порядок комплектування вахтового змінного персоналу викладено в розділі ІІ Основних положень. За загальним правилом такий персонал комплектується працівниками, що перебувають у штаті підприємств, які здійснюють роботи вахтовим методом. Працівники, що залучаються до робіт за вахтовим методом, не повинні мати медичних протипоказань до виконання робіт зазначеним методом (п. 2.2).

Зі змісту пункту 2.4 Основних положень вбачається можливість укладення з новоприйнятими працівниками строкових трудових договорів на час виконання робіт за вахтовим методом.

Треба знати!

Записи до трудової книжки працівників, зайнятих на роботах за вахтовим методом, вносяться відповідно до Інструкції № 58, якою (на відміну від п. 2.4 Основних положень) не передбачається зазначення у графі 3 розділу «Відомості про роботу», що робота виконується вахтовим методом.

 

При вахтовому методі роботи запроваджується підсумований облік робочого часу. Пунктом 10 Методичних рекомендацій № 138 передбачено, що при підсумованому обліку робочого часу час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним. З огляду на це, відповідно до пункту 2.2. Основних положень, з урахуванням статей 63, 176, 192 КЗпП до робіт, що виконуються вахтовим методом, не можуть залучатися:

 • працівники молодше 18 років;
 • вагітні жінки;
 • жінки, що мають дітей віком до 3 років.

Час праці та відпочинку

Режим праці та відпочинку працівників, залучених до роботи за вахтовим методом, визначено у відповідних нормах розділу ІV Основних положень, де зазначено, що при вахтовому методі організації робіт встановлюється, як правило, підсумований облік робочого часу за місяць, квартал, або за інший триваліший період, але не більш ніж за рік.

На підприємстві має вестися спеціальний облік робочого часу і часу відпочинку на кожного працівника щомісячно за наростаючим підсумком за весь обліковий період.

Робочий час і час відпочинку в рамках облікового періоду регламентується графіком роботи на вахті, який затверджується роботодавцем за погодженням з відповідним профспілковим органом, як правило, на рік і доводиться до відома працівників не пізніше ніж за один місяць до введення його в дію. У графіках також передбачаються дні, необхідні для доставки працівників на вахту і назад.

Треба знати!

Дні перебування в дорозі до місця роботи і в зворотному напрямку в норму робочого часу не включаються та можуть бути віднесені до міжвахтового відпочинку.

 

Тривалість щоденної роботи (зміни) не повинна перевищувати 12 годин.

Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку працівників з урахуванням обідніх перерв може бути зменшено до 12 годин. Не використані в цьому випадку години щоденного (міжзмінного) відпочинку, а також дні щотижневого відпочинку підсумовуються і надаються і вигляді додаткових вільних від роботи днів (дні міжвахтового відпочинку) протягом облікового періоду. Дні щотижневого відпочинку можуть припадати на будь-які дні тижня.

У разі виконання роботи в шкідливих чи несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я тривалість щоденної роботи та щоденного відпочинку може бути іншою. Зокрема, на підприємствах, що входять до сфери управління ДАЗВ і виконують роботи вахтовим методом, тривалість робочого дня при вахтовому режимі роботи не повинна перевищувати 10 годин (п. 3 розд. ІІІ Положення № 275), а тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку з урахуванням обідньої перерви становить 14 годин (п. 12 розд. ІІІ Положення № 275).

Треба знати!

Працівникам, які звільнилися до закінчення облікового періоду, дата звільнення за їхньою згодою може визначатися з урахуванням належних днів міжвахтового відпочинку.

 

Нормальна кількість годин, які працівник має відпрацювати в обліковому періоді, визначається за календарем із розрахунку 6-денного робочого тижня, 7-годинного робочого дня з урахуванням скороченого робочого часу напередодні вихідних днів — до 5 годин і напередодні святкових і неробочих днів — на 1 годину (при 40-годинному робочому тижні). При цьому на роботах зі шкідливими умовами праці норма робочого часу скорочується виходячи з установленого законодавством робочого часу. Зокрема, відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Положення № 275 на підприємствах, що входять до сфери управління ДАЗВ і виконують роботи вахтовим методом, норма робочого часу розраховується, виходячи із скороченої тривалості робочого часу — 36-годинного робочого тижня.

У разі неповного часу роботи в обліковому періоді або на вахті (відпустка, захворювання тощо) з установлених норм годин роботи вираховуються робочі години за календарем, що припадають на дні відсутності на роботі.

Щорічні основна та додаткова відпустки працівникам, які зайняті на роботах вахтовим методом, надаються відповідно до Закону № 504 після використання днів міжвахтового відпочинку (відгулів).

Якщо закінчення щорічної відпустки працівника припадає на дні міжвахтового відпочинку колективу, в якому він працює, то працівникові до початку вахти надається інша робота на підприємстві з відповідною оплатою або працівника переводять в іншу зміну вахти.

Оплата праці, пільги і компенсації

Згідно з розділом V Основних положень оплата праці працівників при вахтовому методі організації праці здійснюється:

 • робітників-відрядників — за обсяг виконаних робіт за укрупненими, комплексними та іншими діючими нормами і розцінками;
 • робітників-почасовиків — за весь фактично відпрацьований час у годинах з розрахунку встановлених тарифних ставок присвоєних розрядів;
 • майстрів, прорабів, начальників дільниць (змін) та іншого лінійного (цехового) персоналу, що безпосередньо здійснює керівництво на об’єкті (дільниці), — за весь фактично відпрацьований за графіком час (у годинах) з розрахунку встановлених місячних посадових окладів. Годинна ставка працівників у цих випадках визначається шляхом ділення місячного окладу на кількість робочих годин за календарем розрахункового місяця;
 • інших керівників, спеціалістів, які також працюють на вахті, — за фактично відпрацьований час (у днях) з розрахунку встановлених місячних посадових окладів.

Преміювання працівників здійснюється відповідно до чинного на підприємстві положення про преміювання.

У випадку неприбуття вахтового (змінного) персоналу керівник підприємства, що здійснює роботи вахтовим методом, за згодою виборного органу первинної профспілкової організації може залучати працівників до роботи понад тривалість робочого часу, встановлену графіками змінності, до прибуття зміни. За таких обставин роботодавець зобов’язаний вжити відповідних заходів для організації доставки вахтового (змінного) персоналу в найкоротший термін. Перепрацювання робочого часу оплачується як надурочні роботи відповідно до статті 106 КЗпП.

Особам, які працюють вахтовим методом, за кожний день перебування на вахті, крім виплати основної заробітної плати, виплачується надбавка за вахтовий метод роботи у порядку та розмірі, передбачених Постановою № 490, згідно з пунктом 1 якої підприємства самостійно встановлюють надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником.

Треба знати!

Граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми витрат, установлених Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України.

 

За передбачені графіком змінності дні перебування в дорозі від місця розташування підприємства (пункту збору) до місця роботи та в зворотному напрямку, а також за дні затримки працівників в дорозі у зв’язку з метеорологічними умовами і з вини транспортних організацій працівникові виплачується денна тарифна ставка. У випадках затримки вахтового (змінного) персоналу в дорозі відшкодування працівникам витрат з найму житлового приміщення здійснюється за нормами, передбаченими законодавством про службові відрядження.

У тих випадках, коли працівник з поважних причин завчасно не прибув до пункту збору вахтового (змінного) персоналу і до об’єкта роботи прямував самостійно, роботодавець має відшкодувати йому транспортні витрати за нормами, передбаченими законодавством про службові відрядження.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. Умовні скорочення

КЗпП — Кодекс законів про працю України

ЦКУ — Цивільний кодекс України

Закон № 791а — Закон України від 27 лютого 1991 року № 791а-XII «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон № 504 — Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки»

Постанова № 794/33-82 — постанова Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань, Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров’я СРСР від 31 грудня 1987 року № 794/33-82 «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод організації робіт»

Постанова № 1545 — постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР»

Постанова № 490 — постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 року № 490 «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер»

Положення № 219 — Положення про вахтовий метод проходження служби (виконання роботи) особами начальницького складу і працівниками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в зоні відчуження, затверджене наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 квітня 2013 року № 219

Положення № 275 — Положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 липня 2017 року № 275

Положення № 1023 — Положення про вахтовий метод служби (роботи) поліцейських, державних службовців та працівників органів і підрозділів Національної поліції України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 грудня 2017 року № 1023

Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58

Методичні рекомендації № 138 — Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 квітня 2006 року № 138

ДАЗВ — Державне агентство України з управління зоною відчуження

ВИГІДНА ЦІНА! Річна передплата на журнал «КАДРОВИК.UA».

Автор: редакція «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Програми, які дають змогу блокувати чи обмежувати доступ до крадіїв часу
Опитування показують, що більшість компаній не дозволяють своїм працівникам мати доступ із робочих комп’ютерів до соціальних мереж, зокрема Facebook, нібито з причин ...
Чи надається оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням працівникові, який навчається за кордоном?
Надається лише за певних умов. Умови надання відпусток у зв’язку з навчанням визначені статтею 15 Закону України від 15 листопада ...